47/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2011 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
ZÁKON
z 8. februára 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 117/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 548/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písmeno c) znie:
„c)
práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku (ďalej len „prevádzkovateľ“), a prevádzkovateľov lietadiel, ostatných účastníkov schémy obchodovania a ostatných účastníkov systému obchodovania,“.
2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého (EUA),
b)
prevodom kvóty zmena držiteľa kvóty,
c)
skleníkovými plynmi plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A,
d)
znečisťujúcimi látkami látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke B,
e)
emisiou uvoľňovanie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou,
f)
prevádzkou
1.
stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1, a akákoľvek iná priamo s nimi súvisiaca činnosť, ktorá má na uvedené činnosti technickú nadväznosť a ktorá môže mať vplyv na emisie,
2.
každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne prihlásil do schémy obchodovania,
g)
povinným účastníkom schémy obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke A, pre ktorú získal povolenie emitovať skleníkové plyny, a prevádzkovateľ lietadla podľa § 2 písm. i),
h)
dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania prevádzkovateľ každej prevádzky prevádzkovanej na území Slovenskej republiky, pre ktorú získal povolenie emitovať skleníkové plyny na základe podanej žiadosti,
i)
prevádzkovateľom lietadla osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo v čase, keď vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, alebo vlastník lietadla, ak táto osoba nie je známa alebo nie je určená vlastníkom lietadla, a osoba, ktorá za úhradu poskytuje verejnosti služby pravidelnej alebo nepravidelnej leteckej dopravy týkajúcej sa prepravy cestujúcich, nákladu alebo pošty,
j)
povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C, pre ktorú získal povolenie emitovať znečisťujúce látky a má pridelené kvóty pre znečisťujúcu látku,
k)
novým účastníkom schémy obchodovania prevádzkovateľ prevádzky
1.
uvedenej v § 24 ods. 1 písm. a), pre ktorú získal povolenie emitovať skleníkové plyny alebo zmenu takého povolenia z dôvodu zmeny v charaktere prevádzky alebo z dôvodu jej rozšírenia následne po oznámení národného plánu prideľovania kvót pre skleníkové plyny (ďalej len „plán“) Európskej komisii (ďalej len „Komisia“),
2.
uvedenej v § 24 ods. 1 písm. a), ktorý získal povolenie emitovať skleníkové plyny na základe podanej žiadosti alebo zmenu takého povolenia z dôvodu zmeny v charaktere prevádzky alebo z dôvodu jej rozšírenia následne po oznámení plánu prideľovania kvót pre skleníkové plyny pre dobrovoľných účastníkov (ďalej len „plán pre dobrovoľných účastníkov“),
l)
tonou ekvivalentu oxidu uhličitého jedna metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek iného skleníkového plynu uvedeného v prílohe č. 2, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania,
m)
priznanou jednotkou (AAU) jednotka z priznaného množstva podľa čl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu,
n)
projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor“) podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom,
o)
jednotkou zníženia emisií (ERU) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
p)
jednotkou certifikovaného zníženia emisií (CER) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
q)
započítanými emisiami z leteckej dopravy emisie zo všetkých letov spadajúcich pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré odlietajú z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), a z letov, ktoré prilietajú na toto letisko z tretej krajiny,
r)
historickými emisiami z leteckej dopravy priemer ročných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005 a 2006 z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D,
s)
kvótou z leteckej dopravy (EUAA) kvóta oprávňujúca prevádzkovateľa lietadla vypustiť jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého počas určitej doby.“.
3.
V § 4 ods. 1 písm. g) sa číslica „1990“ nahrádza číslicou „2005“.
4.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
právoplatné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby2a) okrem prípadu uvedeného v § 24 ods. 2 písm. a),
j)
ak ide o nového účastníka schémy, emisie skleníkových plynov pri projektovaných kapacitách.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 76 až 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Prevádzkovateľ, ktorý chce byť dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania, podáva žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia najneskôr tri mesiace pred požadovaným zaradením do schémy obchodovania.“.
6.
V § 5 ods. 2 písm. b) sa na začiatok vkladajú slová „monitorovací plán, ktorý obsahuje“.
7.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
záväzok odovzdávať iné kvóty ako kvóty vydané podľa § 9b až 9e v množstve rovnajúcom sa celkovým emisiám prevádzky v každom kalendárnom roku do štyroch mesiacov po skončení daného roku s výnimkou leteckej prevádzky.“.
8.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak dôjde k zmene podmienok na vydanie povolenia, obvodný úrad životného prostredia preskúma vydané povolenie, a ak je to potrebné, zmení ho alebo ho zruší.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
9.
§ 8 a 9 vrátane nadpisov znejú:
㤠8
Plán
(1)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vypracuje pre účastníkov schémy obchodovania prevádzkujúcich prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. a) plán a pre dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania plán pre dobrovoľných účastníkov, ktoré musia byť založené na objektívnych a transparentných kritériách a musia zohľadňovať kritériá uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Ministerstvo pri spracúvaní plánu a plánu pre dobrovoľných účastníkov prihliada aj na potrebu pridelenia kvót novým účastníkom schémy obchodovania a na ten účel vytvorí rezervu kvót, ktorá bude na účte kvót ministerstva.
(3)
Pre účastníkov schémy obchodovania prevádzkujúcich prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. a) pre obchodovateľné obdobie uvedené v § 9 ods. 1 ministerstvo vydá plán a oznámi ho Komisii a každému členskému štátu. Pre nasledujúce obchodovateľné obdobia plán vydáva a oznamuje Komisii a každému členskému štátu najneskôr 18 mesiacov pred začiatkom príslušného obdobia.
(4)
Ministerstvo je povinné zverejniť návrh plánu a návrh plánu pre dobrovoľných účastníkov na svojom webovom sídle najmenej na 30 dní tak, aby sa s ním mohli oboznámiť účastníci schémy obchodovania a verejnosť, ktorou je jedna osoba alebo viac osôb alebo ich združenia.
(5)
Účastníci schémy obchodovania a verejnosť majú v lehote podľa odseku 4 právo podať k návrhu plánu a plánu pre dobrovoľných účastníkov písomné pripomienky ministerstvu.
(6)
Ministerstvo je povinné najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 4 uskutočniť verejné prerokovanie návrhu plánu a plánu pre dobrovoľných účastníkov a pri dopracúvaní plánu a plánu pre dobrovoľných účastníkov prihliadať na podané písomné pripomienky a pripomienky uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní. Prihliada sa len na odôvodnené vecné pripomienky.
(7)
Ak Komisia odmietne plán do troch mesiacov od jeho oznámenia podľa odseku 3 alebo odmietne ktorýkoľvek z jeho aspektov na základe nesúladu s kritériami uvedenými v prílohe č. 3, ministerstvo navrhne zmeny a doplnenia plánu. Zmeny a doplnenia plánu ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle na desať dní. Účastníci schémy obchodovania a verejnosť majú v tejto lehote právo podať k zmenám a doplneniam návrhu plánu písomné pripomienky ministerstvu. Po vyhodnotení pripomienok ministerstvo zašle upravený plán Komisii.
(8)
Plán podľa odseku 3 sa po prijatí Komisiou už nemôže meniť a po zverejnení na webovom sídle ministerstva sa stáva platným. Platný plán je pre ministerstvo a príslušných účastníkov schémy obchodovania záväzný.
§ 9
Pridelenie kvót skleníkových plynov
(1)
Pre každé obchodovateľné obdobie od 1. januára 2013 ministerstvo bezodplatne pridelí na základe plánu podľa § 8 ods. 8 kvóty najneskôr 12 mesiacov pred začiatkom príslušného obdobia všetkým povinným účastníkom schémy obchodovania prevádzkujúcim prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. a), c) a d) a všetkým dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania na základe plánu pre dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania; o pridelení kvót vydá ministerstvo účastníkom schémy obchodovania potvrdenie.
(2)
Kvóty podľa odseku 1 možno prideliť len na základe plánu podľa § 8 ods. 8 alebo plánu pre dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania.
(3)
Novým účastníkom schémy obchodovania ministerstvo bezodplatne pridelí kvóty z rezervy kvót do 60 dní odo dňa doručenia kópie povolenia podľa § 5 ods. 4; o pridelení kvót vydá ministerstvo účastníkom schémy obchodovania potvrdenie. Ministerstvo prideľuje kvóty novým účastníkom schémy obchodovania v poradí podľa dátumu nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov podľa § 5 až do vyčerpania rezervy kvót.
(4)
Nepridelenú časť rezervy kvót môže ministerstvo predať na dražbe kvót5) ľubovoľnému účastníkovi schémy obchodovania. Ak kvóty predá, primerane sa uplatní § 12. Peňažné prostriedky získané z predaja kvót sú príjmom Environmentálneho fondu.
(5)
Ministerstvo môže pri prideľovaní kvót podľa odsekov 1 až 3 alebo pri predaji kvót podľa odseku 4 obmedziť použitie kvót skleníkových plynov na pokrytie emisií určitých kategórií prevádzok alebo obmedziť možnosti prevodu kvót alebo ich častí len na určité štáty.
(6)
Obmedzenia obchodovania s kvótami podľa odseku 5 sa vyznačia v pláne alebo v pláne pre dobrovoľných účastníkov a v potvrdení a zaevidujú sa a označia v registri tak, aby sa zabránilo ich použitiu nepovoleným spôsobom. Tieto obmedzenia nemožno zmeniť po pridelení alebo predaji kvót.
(7)
Kvóty pridelené podľa odsekov 1 až 3 zapisuje na pokyn ministerstva správca registra do registra každoročne do 28. februára v roku v množstve rovnajúcom sa proporčnému podielu celkového množstva pridelených kvót na príslušné obchodovateľné obdobie. Ak budú novému účastníkovi schémy obchodovania pridelené kvóty po uvedenom termíne, zapíše sa ich proporčné množstvo v príslušnom roku do registra do 30 dní odo dňa vydania potvrdenia o ich pridelení.
(8)
Ministerstvo pridelí dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania kvóty v priznaných jednotkách.
(9)
Ministerstvo spravuje priznané jednotky a môže s nimi obchodovať. Nepridelenú časť priznaných jednotiek môže ministerstvo predať priamo, sprostredkovane alebo na dražbe kvót.5) Ak priznané jednotky predá, pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 12. Peňažné prostriedky získané z predaja priznaných jednotiek a z predaja kvót na dražbách kvót sú príjmom Environmentálneho fondu a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.
(10)
Ak je prevádzka podľa § 24 ods. 1 písm. a) vyradená zo schémy obchodovania a ten istý prevádzkovateľ počas toho istého obchodovateľného obdobia uvedie na tom istom mieste do prevádzky novú prevádzku podľa § 24 ods. 1 písm. a), tejto novej prevádzke ministerstvo pridelí kvóty z rezervy kvót zmenšené o kvóty pridelené vyradenej prevádzke, zostávajúce po odovzdaní kvót podľa § 13 ods. 1 písm. b).
(11)
Ak dôjde počas obdobia uvedeného v odseku 1 v prevádzke podľa § 24 ods. 1 písm. a) k podstatnému zvýšeniu emisií z dôvodu nepredvídateľnej mimoriadnej udalosti, prevádzkovateľ bezodkladne informuje ministerstvo, ktoré požiada Komisiu o súhlas s dodatočným zvýšením kvót. Ak Komisia vydá súhlas, ministerstvo môže dodatočne kvóty primerane zvýšiť. Kvóty, o ktoré boli pôvodné kvóty zvýšené, nemôžu byť predmetom prevodu.
(12)
V roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzka vyradená zo schémy obchodovania podľa § 6 ods. 1, a v ďalších rokoch obchodovateľného obdobia sa jej prevádzkovateľovi už nepripisuje do registra kvót proporčný podiel celkového množstva kvót pridelených vyradenej prevádzke na príslušné obchodovateľné obdobie. Tieto kvóty sa pripíšu do rezervy kvót na účet kvót ministerstva. To neplatí, ak ide o vyradenie prevádzky zo schémy obchodovania podľa odseku 10.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18. 11. 2010). “.
10.
V § 9a ods. 5 sa vypúšťajú slová „a dobrovoľní účastníci schémy obchodovania“.
11.
§ 9a sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Dobrovoľní účastníci schémy obchodovania môžu na pokrytie emisií skleníkových plynov podľa § 13 ods. 1 písm. b) použiť jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) a priznané jednotky. Jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) môžu použiť do výšky 7 % z počtu kvót, ktoré sú povinní odovzdať.
(7)
Prevádzkovatelia lietadiel môžu počas období uvedených v § 9b využívať jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) do výšky 15 % z počtu kvót, ktoré sú povinní odovzdať.
(8)
Jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) nebudú vydané pre zníženie alebo obmedzenie emisií skleníkových plynov z činností, ktoré patria do pôsobnosti tohto zákona.“.
12.
Za § 9a sa vkladajú § 9b až 9f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠9b
Celkové množstvo kvót a schéma obchodovania s emisnými kvótami pre leteckú dopravu
(1)
Pre obchodovateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 sa celkové množstvo kvót, ktoré majú byť pridelené prevádzkovateľom lietadiel, rovná 97 % historických emisií z leteckej dopravy. Pre toto obchodovateľné obdobie je referenčným rokom rok 2010.
(2)
Pre obchodovateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie sa celkové množstvo kvót, ktoré majú byť pridelené prevádzkovateľom lietadiel, rovná 95 % historických emisií z leteckej dopravy vynásobených počtom rokov v danom obchodovateľnom období. Pre tieto obchodovateľné obdobia je referenčným rokom kalendárny rok končiaci sa 24 mesiacov pred začiatkom obchodovateľného obdobia.
(3)
Ministerstvo zodpovedá za správu schémy obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla, ak
a)
mu udelilo prevádzkovú licenciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo
b)
je Slovenská republika členským štátom s najväčším odhadovaným započítaným množstvom emisií z leteckej dopravy spôsobených letmi, ktoré tento prevádzkovateľ lietadla uskutočnil vo východiskovom roku; východiskový rok znamená vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla, ktorý začal prevádzku po 1. januári 2006, prvý kalendárny rok prevádzky; vo všetkých ostatných prípadoch kalendárny rok začínajúci sa 1. januára 2006.
§ 9c
Metóda prideľovania kvót pre leteckú dopravu prostredníctvom dražieb
(1)
Pre obdobie uvedené v § 9b ods. 1 a pre obdobie uvedené v § 9b ods. 2 uskutoční ministerstvo dražbu 15 % kvót určených pre prevádzkovateľov lietadiel.
(2)
Počet kvót, s ktorými Slovenská republika obchoduje na dražbe kvót počas každého obchodovateľného obdobia, je úmerný jej podielu na celkových započítaných emisiách za všetky členské štáty za referenčný rok, o ktorom bola podaná správa Slovenskej republiky o celkovom množstve emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D.
(3)
Príjmy pochádzajúce z obchodovania s kvótami pre leteckú dopravu na dražbe kvót sú príjmom Environmentálneho fondu a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch. Tieto príjmy sa použijú na riešenie zmeny klímy, na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy, na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to najmä v oblasti leteckej dopravy, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií.
§ 9d
Prideľovanie a vydávanie kvót prevádzkovateľom lietadiel
(1)
Prevádzkovateľ lietadla môže pre každé obdobie uvedené v § 9b požiadať o bezplatné pridelenie kvót. V žiadosti predloženej ministerstvu prevádzkovateľ lietadla uvedie overené údaje o tonokilometroch týkajúce sa leteckých činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, uskutočnených týmto prevádzkovateľom lietadla za sledovaný rok. Sledovaným rokom sa rozumie kalendárny rok, ktorý sa končí 24 mesiacov pred začiatkom obdobia, na ktoré sa vzťahuje, alebo ak ide o obdobie uvedené v § 9b ods. 1, rok 2010. Žiadosť sa podáva najmenej 21 mesiacov pred začiatkom obdobia, na ktoré sa vzťahuje, alebo ak ide o obdobie uvedené v § 9b ods. 1, do 31. marca 2011.
(2)
Ministerstvo predloží Komisii žiadosti prijaté podľa odseku 1 najmenej 18 mesiacov pred začiatkom obdobia, na ktoré sa žiadosť vzťahuje, alebo ak ide o obdobie uvedené v § 9b ods. 1, do 30. júna 2011.
(3)
Ministerstvo do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou vypočíta a uverejní na svojom webovom sídle
a)
celkový počet kvót na dané obdobie pridelený každému prevádzkovateľovi lietadla, ktorého žiadosť predložilo Komisii podľa odseku 2, vypočítaný tak, že sa počet tonokilometrov zahrnutých do žiadosti vynásobí referenčnou hodnotou, ktorú určí Komisia,
b)
počet kvót pridelený každému prevádzkovateľovi lietadla na každý rok, ktorý sa určí tak, že jeho celkový počet kvót na dané obdobie vypočítaný v písmene a) sa vydelí počtom rokov v období, v ktorom daný prevádzkovateľ lietadla vykonáva letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D.
(4)
Správca registra na pokyn ministerstva zapíše do 28. februára 2012 a do 28. februára každého nasledujúceho roka každému prevádzkovateľovi lietadla počet kvót pridelených tomuto prevádzkovateľovi lietadla na príslušný rok podľa odseku 3 a § 9c ods. 1 alebo § 9e.
§ 9e
Osobitná rezerva pre určitých prevádzkovateľov lietadiel
(1)
V každom období uvedenom v § 9b ods. 2 sa z celkového množstva kvót, ktoré má ministerstvo prideliť, vyčlenia 3 % na osobitnú rezervu pre prevádzkovateľov lietadiel,
a)
ktorí začínajú s prevádzkou činností leteckej dopravy, ktoré spadajú do prílohy č. 1 tabuľky D po sledovanom roku, za ktorý sa podľa § 9d ods. 1 predložili overené údaje o tonokilometroch v súvislosti s obdobím uvedeným v § 9b ods. 2, alebo
b)
ktorých tonokilometre sa zvýšia v priemere o viac ako 18 % ročne v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili podľa § 9d ods. 1 v súvislosti s obdobím uvedeným v § 9b ods. 2, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia a ktorých činnosť nie je úplným ani čiastočným pokračovaním činností leteckej dopravy, ktoré predtým vykonával iný prevádzkovateľ lietadla.
(2)
Prevádzkovateľ lietadla podľa odseku 1 môže požiadať o bezplatné pridelenie kvót z osobitnej rezervy prostredníctvom žiadosti, ktorú predloží ministerstvu. Žiadosť sa predkladá do 30. júna tretieho roka obdobia uvedeného v § 9b ods. 2, na ktoré sa vzťahuje. Emisné kvóty pridelené prevádzkovateľovi lietadla podľa odseku 1 písm. b) nesmú presiahnuť 1 000 000 kvót.
(3)
Žiadosť podľa odseku 2
a)
obsahuje overené údaje o tonokilometroch pre činnosti leteckej prevádzky uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré vykonáva prevádzkovateľ lietadla v druhom kalendárnom roku obdobia uvedeného v § 9b ods. 2, na ktoré sa žiadosť vzťahuje,
b)
obsahuje v prílohe k žiadosti dokumenty preukazujúce, že kritériá oprávnenosti podľa odseku 1 boli splnené,
c)
ak ide o prevádzkovateľov lietadla podľa odseku 1 písm. b), obsahuje aj údaje o
1.
percentuálnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili podľa § 9d ods. 1 v súvislosti s obdobím uvedeným v § 9b ods. 2, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia,
2.
absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili podľa § 9d ods. 1 v súvislosti s obdobím uvedeným v § 9b ods. 2, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia,
3.
absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili podľa § 9d ods. 1 v súvislosti s obdobím uvedeným v § 9b ods. 2, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia a ktorý presahuje percento uvedené v odseku 1 písm. b).
(4)
Ministerstvo predloží Komisii žiadosti, ktoré mu boli predložené podľa odseku 2, najneskôr do šiestich mesiacov od konečného termínu na predloženie žiadosti.
(5)
Do troch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisiou ministerstvo vypočíta a uverejní na svojom webovom sídle
a)
pridelenie kvót z osobitnej rezervy pre každého prevádzkovateľa lietadla, ktorého žiadosť predložilo Komisii podľa odseku 4. Toto pridelenie sa vypočíta tak, že sa referenčná hodnota stanovená Komisiou vynásobí,
1.
ak ide o prevádzkovateľa lietadla podľa odseku 1 písm. a), tonokilometrami zahrnutými do žiadosti predloženej Komisii podľa odseku 3 písm. a) a odseku 4,
2.
ak ide o prevádzkovateľa lietadla, podľa odseku 1 písm. b) absolútnym nárastom tonokilometrov, ktorý presahuje percento uvedené v odseku 1 písm. b) a ktoré sú zahrnuté do žiadosti predloženej Komisii podľa odseku 3 písm. c) tretieho bodu a odseku 4, a
b)
pridelenie kvót každému prevádzkovateľovi lietadla na každý rok, ktoré sa určí tak, že prídel kvót podľa písmena a) sa vydelí počtom celých kalendárnych rokov, ktoré ostávajú v období uvedenom v § 9b ods. 2, na ktoré sa pridelenie vzťahuje.
(6)
Ministerstvo so všetkými nepridelenými kvótami v osobitnej rezerve obchoduje formou dražby kvót.
§ 9f
Monitorovanie a podávanie správ
Každý prevádzkovateľ lietadla predloží ministerstvu plán monitorovania, ktorý určuje opatrenia na monitorovanie a podávanie správ o emisiách a údajoch o tonokilometroch na účely uplatňovania § 9d, a ministerstvo tieto plány schváli v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe č. 4.“.
13.
V § 12 ods. 1 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
14.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:
„(8)
Kvóty skleníkových plynov alebo kvóty znečisťujúcich látok nemôžu byť predmetom záložného práva a ani nepeňažným vkladom10a) do základného imania kapitálových spoločností.
(9)
Každý prevádzkovateľ lietadla, ktorému boli kvóty pridelené, do 30. apríla každého kalendárneho roka odovzdá také množstvo kvót, ktoré sa rovná celkovým emisiám z leteckých činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré tento prevádzkovateľ uskutočňuje, za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré boli overené v súlade s kritériami uvedenými v prílohe č. 5. Kvóty skleníkových plynov, ktoré budú odovzdané, správca registra následne zruší.
(10)
Prevádzkovateľ do 30. apríla každého kalendárneho roka odovzdá množstvo iných kvót ako kvót vydaných podľa § 9b až 9e, rovnajúce sa celkovým emisiám z tejto prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré boli overené v súlade s kritériami uvedenými v prílohe č. 5. Kvóty skleníkových plynov, ktoré budú odovzdané, správca registra následne zruší.
(11)
Na účely plnenia záväzkov prevádzkovateľa lietadla podľa odseku 9 alebo prevádzkovateľa podľa odseku 10 budú uznané aj kvóty vydané príslušným orgánom iného členského štátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 59 Obchodného zákonníka.“.
15.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Povinnosti prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel
(1)
Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania a prevádzkovateľ lietadla, je povinný
a)
predložiť obvodnému úradu životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla, ministerstvu každoročne do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú oprávneným overovateľom podľa § 15 ako správnu podľa kritérií uvedených v prílohe č. 5,
b)
odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 12 ods. 9 a 10, pričom povinní účastníci schémy obchodovania a prevádzkovateľ lietadla nemôžu na tento účel použiť priznané jednotky,
c)
plniť povinnosti podľa odsekov 1 a 2 aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku vyradenia prevádzky zo schémy obchodovania podľa § 6 ods. 1,
d)
predložiť ministerstvu správu o emisiách skleníkových plynov a správu o overení správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky v elektronickej podobe do 31. marca.
(2)
Povinnosti prevádzkovateľa, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania, platia aj pre každého dobrovoľného účastníka schémy obchodovania odo dňa vstupu do schémy obchodovania.
(3)
Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania a prevádzkovateľ lietadla, nemôže uskutočňovať ďalšie prevody kvót, pokiaľ správa o emisiách skleníkových plynov podľa odseku 1 písm. a) nebola oprávneným overovateľom podľa § 15 overená ako správna podľa kritérií uvedených v prílohe č. 5.
(4)
Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom systému obchodovania, je povinný
a)
predložiť obvodnému úradu životného prostredia správu o emisiách znečisťujúcich látok podľa osobitného predpisu11) s uvedením množstva kvót na účte kvót, ktorých je držiteľom, k 15. februáru roka nasledujúceho po príslušnom obchodovateľnom období,
b)
odovzdať správcovi registra do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa osobitného predpisu10) také množstvo kvót znečisťujúcej látky, aké podľa tohto rozhodnutia emitoval v príslušnom obchodovateľnom období.“.
16.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Overenie správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
Ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, požiada v odôvodnených prípadoch obvodný úrad životného prostredia najneskôr do 15. marca Slovenskú inšpekciu životného prostredia o odborné stanovisko, ktoré Slovenská inšpekcia životného prostredia doručí obvodnému úradu životného prostredia najneskôr do 31. marca. Na jeho základe požiada obvodný úrad životného prostredia prevádzkovateľa o dopracovanie a opätovné predloženie správy. Prevádzkovateľ je povinný doručiť obvodnému úradu životného prostredia upravenú overenú správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky najneskôr do 15. apríla. Obvodný úrad životného prostredia v tomto prípade predloží potvrdenie o správnosti správy správcovi registra najneskôr do 30. apríla.“.
17.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Platnosť kvót
Kvóty, ktoré boli vydané na obchodovateľné obdobie končiace 31. decembra 2012, platia pre toto a nasledujúce obchodovateľné obdobia.“.
18.
V § 15 ods. 1 sa za slovo „správ“ vkladajú slová „o emisiách skleníkových plynov“ a za slová „podľa § 13 ods. 1 písm. a)“ sa vkladajú slová „a údajov podľa § 24 ods. 7“.
19.
V § 15 ods. 8 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „o emisiách skleníkových plynov“.
20.
V § 15 ods. 9 sa za slovo „správu“ vkladajú slová „o emisiách skleníkových plynov“.
21.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu,12c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
„12c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 17 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
vypracúva a vydáva plán podľa § 8 a oznamuje ho Komisii a ostatným členským štátom a vypracúva a vydáva plán pre dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania podľa § 8.“.
23.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) až s), ktoré znejú:
„n)
predloží Komisii žiadosti podľa § 9d ods. 2 a § 9e ods. 4,
o)
vypočíta a uverejní do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou množstvo kvót podľa § 9d ods. 3 písm. a) a b) a § 9e ods. 5,
p)
v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vyberá a oznámi Komisii aukcionára, ktorý bude Slovenskú republiku zastupovať na dražbe emisných kvót,
q)
ukladá pokuty za iné správne delikty podľa § 19, ak ide o prevádzkovateľa lietadla; a bezodkladne oznámi Komisii akékoľvek zmeny a doplnenia ukladania pokút pre prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadla,
r)
ak ide o prevádzkovateľa lietadla, predkladá každoročne do 31. marca správcovi registra potvrdenie o správnosti správy podľa § 13 písm. a),
s)
zodpovedá za správu schémy obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla podľa § 9b ods. 3.“.
24.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanoví účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách.“.
25.
V § 18 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu,12c)“.
26.
V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
predkladá každoročne do 31. marca správcovi registra potvrdenie o správnosti správy podľa § 13 písm. a) okrem potvrdení uvedených v § 17 ods. 1 písm. r),
j)
postupuje podľa § 13a, ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy.“.
27.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Iné správne delikty
(1)
Obvodný úrad životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania alebo dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania a ktorý každoročne do 30. apríla neodovzdá správcovi registra kvóty potrebné na pokrytie emisií za predchádzajúci rok, pokutu 100 eur za každú nepokrytú tonu ekvivalentu oxidu uhličitého emitovaného z prevádzky. Zaplatenie pokuty za prekročenie emisií nezbavuje prevádzkovateľa a prevádzkovateľa lietadla povinnosti odovzdať správcovi registra kvóty rovnajúce sa príslušnému prekročeniu emisií najneskôr pri odovzdávaní kvót za nasledujúci kalendárny rok.
(2)
Obvodný úrad životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi pokutu do 16 600 eur, ak
a)
nepodá v určenej lehote žiadosť o povolenie,
b)
nedodržiava požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov alebo na podávanie správ o ich emisiách ustanovené v povolení,
c)
neoznámi údaje podľa § 6 ods. 1,
d)
nesplní v určenej lehote povinnosti podľa § 13 ods. 1,
e)
neoznámi údaje podľa § 24 ods. 6 a 7.
(3)
Obvodný úrad životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas trvania protiprávneho stavu a na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
(4)
Obvodný úrad životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží pokutu do jedného roka odo dňa, keď zistil porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Obvodný úrad životného prostredia pri porušení povinností prevádzkovateľom, ktorý je povinným účastníkom systému obchodovania, ustanovených v povolení vydanom podľa § 5 ods. 2 písm. b) a c) a v § 13 ods. 4, postupuje podľa osobitného predpisu.10)
(6)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam povinných účastníkov schémy obchodovania, dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania a povinných účastníkov systému obchodovania, ktorí porušia požiadavku na odovzdanie množstva kvót podľa § 13 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 4.
(7)
Pokuty uložené obvodným úradom životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvom, podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu.
(8)
Ak si prevádzkovateľ lietadla nesplnil povinnosti podľa tohto zákona a ak sa ich splnenie nepodarilo zabezpečiť ani uložením pokuty, môže ministerstvo požiadať Komisiu, aby v súvislosti s dotknutým prevádzkovateľom lietadla rozhodla o uložení zákazu prevádzky.
(9)
Žiadosť o uloženie zákazu prevádzky obsahuje
a)
podrobnosti o sankciách uložených podľa tohto zákona,
b)
odôvodnenie uloženia zákazu prevádzky na území Európskej únie,
c)
odporúčanie týkajúce sa rozsahu zákazu prevádzky na území Európskej únie a podmienky, ktoré by sa mali uplatňovať,
d)
dôkaz o porušení povinnosti prevádzkovateľa lietadla.“.
28.
V § 21 sa za slovo „§ 9“ vkladá čiarka a slová „§ 9d a 9e“.
29.
V § 22 sa za slová „zasiela Komisii“ vkladajú slová „do 30. júna“ a vypúšťa sa posledná veta.
30.
V § 23 sa slová „preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený“ nahrádzajú slovami „preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené“.
31.
Nad § 24 sa vkladá nadpis, ktorý znie „Prechodné ustanovenia“.
32.
V § 24 ods. 1 sa za slová „na každú prevádzku“ vkladá čiarka a slová „a ak ide o prevádzkovateľa lietadla platnú prevádzkovú licenciu15) a schválený monitorovací plán podľa § 9f,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).“.
33.
V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
34.
V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
1. januára 2012, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D,
d)
30. júna 2011, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke B.“.
35.
V § 24 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Prevádzkovateľ musí mať povolenie podľa § 3 na každú prevádzku do
a)
30. júna 2011, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke A alebo tabuľke B a plánuje jej výrazné rozšírenie, pričom spustenie do prevádzky sa očakáva do 31. decembra 2013,
b)
30. júna 2011, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke A alebo tabuľke B a bude povinným účastníkom schémy obchodovania s emisnými kvótami od 1. januára 2013 z dôvodu prekročenia hranice 20 MW tepelného príkonu.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
36.
V § 24 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
37.
V § 24 ods. 3 písm. b) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
38.
V § 24 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
uvedenej v odseku 1 písm. d), je povinný podať žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do 31. marca 2011,
d)
uvedenej v odseku 1 písm. c), ktorý nadobudol licenciu15) pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, je povinný podať žiadosť o schválenie monitorovacieho plánu podľa § 9f do 30. júna 2011.“.
39.
§ 24 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:
„(5)
Prevádzkovateľ lietadla predloží ministerstvu prvýkrát správu podľa § 13 ods. 1 písm. a) za rok 2010.
(6)
Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, ktorý bude povinným účastníkom schémy obchodovania len od roku 2013, je povinný predložiť ministerstvu riadne podložené a nezávisle overené údaje o emisiách za roky 2005 – 2009 podľa prílohy č. 4 s cieľom zohľadniť ich pri určení celkového množstva kvót Európskej únie, ktoré sa majú vydať. Tieto údaje predloží ministerstvu do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(7)
Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, je povinný predložiť ministerstvu do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti zaslanej ministerstvom riadne podložené a nezávisle overené údaje potrebné pre výpočet pridelenia emisných kvót, najmä údaje o výrobe výrobkov, tepla a elektrickej energie a o spotrebe tepla a paliva za roky 2005 – 2009.
(8)
Ministerstvo je povinné oznámiť údaje podľa odseku 7 Komisii do 30. mája 2011.
(9)
Ministerstvo uverejní a predloží Komisii zoznam prevádzok, ktoré budú povinnými účastníkmi schémy obchodovania od 1. januára 2013, ako aj každé bezodplatné pridelenie kvót do 30. septembra 2011.“.
40.
Za § 24 sa vkladajú § 24a a 24b, ktoré znejú:
㤠24a
Ak sa počas prvých dvoch rokov obdobia uvedeného v § 9b nepridelia Slovenskej republike ako riadiacemu členskému štátu prevádzkovateľa lietadla žiadne zo započítaných emisií z leteckej prevádzky spôsobených letmi uskutočňovanými prevádzkovateľom lietadla podľa § 9b ods. 3 písm. b), ktorý patrí do jeho pôsobnosti, Slovenská republika prestáva byť jeho riadiacim členským štátom. Riadiacim členským štátom je Slovenská republika podľa § 17 ods. 1 písm. s).
§ 24b
Platnosť povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov pre prevádzkovateľov iných ako uvedených v prílohe č. 1 zaniká deň po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.
41.
V Prílohe č. 1 sa za druhý bod dopĺňa tretí bod, ktorý znie:
„3. Od 1. januára 2012 sa do kategórie činností uvedených v tabuľke A zahŕňajú všetky lety s príletom na letisko alebo s odletom z letiska, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky.“.
42.
V prílohe č. 1 tabuľka B znie:
„Tabuľka B
Činnosti Skleníkové plyny
Výroba primárneho hliníka. Oxid uhličitý a plnofluórované uhľovodíky
Výroba sekundárneho hliníka, kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako
20 MW.
Oxid uhličitý
Výroba alebo spracovanie neželezných kovov vrátane výroby zliatin, rafinácie, výroby odliatkov atď., kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom (vrátane palív použitých ako redukčné činidlá) väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý
Výroba izolačného materiálu z minerálnej vlny využívajúcej sklo, kameň alebo trosku s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 ton za deň. Oxid uhličitý
Sušenie alebo kalcinácia sadrovca alebo výroba sadrokartónu a iných výrobkov zo sadrovca, kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý
Priemyselná výroba sadzí zahŕňajúca karbonizáciu organických látok, ako sú oleje, dechty a zvyšky z krakovania a destilácie, pri ktorej sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý
Výroba kyseliny dusičnej. Oxid uhličitý a oxid dusný
Výroba kyseliny adipovej. Oxid uhličitý a oxid dusný
Výroba glyoxalu a kyseliny 2-oxoetánovej. Oxid uhličitý a oxid dusný
Výroba amoniaku. Oxid uhličitý
Veľkoobjemová výroba organických chemikálií krakovaním, reformovaním, čiastočnou alebo celkovou oxidáciou alebo podobnými postupmi s výrobnou kapacitou väčšou ako 100 ton za deň. Oxid uhličitý
Výroba vodíka (H2) a syntézneho plynu reformovaním alebo čiastočnou oxidáciou s výrobnou kapacitou väčšou ako 25 ton za deň. Oxid uhličitý
Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) a hydrogénuhličitanu sodného (NaHCO3). Oxid uhličitý
Zachytávanie skleníkových plynov zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, na účely prepravy a geologického ukladania v úložisku povolené podľa osobitného predpisu. Oxid uhličitý
Preprava skleníkových plynov potrubím na účely geologického ukladania v úložisku povolené podľa osobitného predpisu. Oxid uhličitý
Geologické ukladanie skleníkových plynov povolené podľa osobitného predpisu. Oxid uhličitý“.
43.
V prílohe č. 1 v tabuľke C sa slová „Rafinérie minerálnych olejov“ nahrádzajú slovami „Rafinovanie minerálnych olejov“ a slová „Koksovacie pece“ sa nahrádzajú slovami „Výroba koksu“.
44.
Príloha č. 1 sa dopĺňa tabuľkou D, ktorá znie:
„Tabuľka D
Letecká doprava

Lety s odletom z letiska alebo príletom na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu.

Táto činnosť nezahŕňa:

a) lety uskutočňované v rámci úradnej misie výhradne na účely prepravy vládnuceho monarchu a jeho najbližšej rodiny, hláv štátov, predsedov vlád a ministrov vlád krajiny, ktorá nie je členským štátom, ak je to potvrdené príslušným indikátorom stavu v letovom pláne;

b) vojenské lety uskutočňované vojenskými lietadlami a lety colných a policajných orgánov;

c) pátracie a záchranné lety, protipožiarne lety, humanitárne lety a lety pohotovostnej zdravotníckej služby povolené príslušným kompetentným orgánom;

d) všetky lety uskutočňované výhradne podľa vizuálnych letových pravidiel definovaných v prílohe 2 k Chicagskemu dohovoru;

e) lety končiace sa na letisku, z ktorého lietadlo vzlietlo, počas ktorých nedošlo k medzipristátiu;

f) výcvikové lety uskutočňované výhradne na účely získania licencie alebo hodnotenia, ak ide o letovú posádku v kabíne, ak je to potvrdené príslušnou poznámkou v letovom pláne, za predpokladu, že let neslúži na prepravu cestujúcich a/alebo nákladu alebo na umiestnenie alebo prevoz lietadla;

g) lety uskutočňované výhradne na účely vedeckého výskumu alebo na účely kontroly, testovania alebo osvedčenia lietadla alebo zariadení na palube alebo na zemi;

h) lety uskutočňované lietadlami s certifikovanou maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 5 700 kg;

i) lety uskutočňované v rámci záväzkov vyplývajúcich zo služby vo verejnom záujme, uložených v súlade s osobitným predpisom15) na trasy v najvzdialenejších regiónoch vymedzených v medzinárodnej zmluve16) alebo na trasy, na ktorých ročná ponúkaná kapacita neprevyšuje 30 000 sedadiel, a

j) lety, ktoré by inak spadali pod túto činnosť, uskutočňované prevádzkovateľom komerčnej leteckej dopravy, ktorý uskutočňuje buď
– menej ako 243 letov počas troch po sebe nasledujúcich štvormesačných období, alebo
– lety s celkovými ročnými emisiami nižšími ako 10 000 ton za rok.

Lety uskutočňované z úradného poverenia výhradne na účely dopravy vládnuceho monarchu a jeho najbližšej rodiny, hláv štátov, hláv vlád a ministrov vlád členských štátov nemôžu byť na základe tohto písmena vyňaté.
"
Oxid uhličitý“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
Čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
45.
V prílohe č. 3 štvrtom bode sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
46.
V prílohe č. 4 v časti Výpočet sa za slová „(spotrebované palivo, stupeň výroby atď.)“ vkladajú slová „a tonokilometroch“ a posledná veta znie: „Pre každú činnosť, prevádzku, palivo a tonokilometre sa vykoná výpočet zvlášť.“.
47.
V prílohe č. 4 v časti B sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „údaje o tonokilometroch.“.
48.
V prílohe č. 4 sa dopĺňa časť E, ktorá znie:
„E. Monitorovanie emisií z činností leteckej dopravy a podávanie správ o týchto emisiách
Monitorovanie emisií oxidu uhličitého
Emisie sa monitorujú výpočtom. Emisie sa vypočítavajú pomocou vzorca:
Spotreba paliva × emisný faktor
Spotreba paliva zahŕňa palivo spotrebované pomocným zdrojom. Vždy keď je to možné, použije sa skutočná spotreba paliva pre každý let, ktorá sa vypočíta pomocou vzorca:
Množstvo paliva, ktoré obsahujú palivové nádrže lietadla pri ukončení tankovania paliva na let – množstvo paliva, ktoré obsahujú palivové nádrže lietadla pri ukončení tankovania paliva na nasledujúci let + palivo natankované na tento nasledujúci let.
Ak údaje o skutočnej spotrebe paliva nie sú k dispozícii, na odhad údajov o spotrebe paliva sa na základe najvhodnejších dostupných informácií použije štandardná stupňovitá metóda.
Použijú sa štandardné emisné faktory IPKZ prevzaté z Usmernení IPKZ pre inventarizáciu emisií skleníkových plynov na rok 2006 alebo z následných aktualizácií týchto usmernení, pokiaľ emisné faktory špecifické pre danú činnosť, identifikované nezávislými akreditovanými laboratóriami, ktoré používajú všeobecne prijaté analytické metódy, nie sú presnejšie. Emisný faktor pre biomasu je nula.
Pre každý let a pre každé palivo sa urobí samostatný výpočet.
Podávanie správ o emisiách
Každý prevádzkovateľ lietadla zahrnie do svojej správy podľa § 13 ods. 1 písm. a) tieto informácie:
A. Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa lietadla vrátane
a) mena prevádzkovateľa lietadla,
b) jeho riadiaceho členského štátu,
c) jeho adresy vrátane PSČ a krajiny, a ak sú odlišné, jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte,
d) registračných čísel lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje správa, na vykonávanie činností leteckej dopravy uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,
e) čísla osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla, a názvu orgánu, ktorý ich vydal,
f) adresy, telefónneho a faxového čísla a e-mailu kontaktnej osoby a mena majiteľa lietadla.
B. Pre každý typ paliva, pre ktorý sa vypočítavajú emisie,
a) spotrebu paliva,
b) emisný faktor,
c) celkové súhrnné emisie zo všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré spadajú pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,
d) súhrnné emisie zo
– všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré spadajú pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla, s odletom z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu a príletom na letisko nachádzajúce sa na území toho istého členského štátu,
– všetkých ostatných letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré spadajú pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,
e) súhrnné emisie zo všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré spadajú pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla a ktoré
– odlietali z každého členského štátu a
– prilietali do každého členského štátu z tretej krajiny,
f) neistotu.
Monitorovanie údajov o tonokilometroch na účely § 9d a 9e
Na účely podávania žiadostí o pridelenie kvót v súlade s § 9d ods. 1 alebo § 9e ods. 2 sa rozsah činnosti leteckej dopravy vypočíta v tonokilometroch pomocou tohto vzorca:
tonokilometre = vzdialenosť × užitočné zaťaženie,
kde
„vzdialenosť“ znamená vzdialenosť po ortodróme medzi letiskom odletu a letiskom príletu plus dodatočný fixný faktor 95 km a
„užitočné zaťaženie“ znamená celkovú hmotnosť prepravovaného nákladu, poštovej zásielky a cestujúcich.
Na účely výpočtu užitočného zaťaženia
a) počet cestujúcich je počet osôb na palube okrem posádky,
b) prevádzkovateľ lietadla sa môže rozhodnúť, či uplatní skutočnú alebo normalizovanú hmotnosť cestujúcich a zapísanej batožiny uvedenú v jeho dokumentácii o hmotnosti a vyvážení pre príslušné lety alebo stanovenú štandardnú hodnotu 100 kg pre každého cestujúceho a jeho zapísanú batožinu.
Podávanie správ o údajoch o tonokilometroch na účely § 9d a 9e
Každý prevádzkovateľ lietadla zahrnie informácie podľa § 9d ods. 1 alebo § 9e ods. 2 do svojej žiadosti:
A. Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa lietadla vrátane
a) mena prevádzkovateľa lietadla,
b) jeho riadiaceho členského štátu,
c) jeho adresy vrátane PSČ a krajiny, a ak sú odlišné, jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte,
d) registračných čísel lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, na vykonávanie činností leteckej dopravy uvedených v prílohe č. 1 tabuľka D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,
e) čísla osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla, a názvu orgánu, ktorý ich vydal,
f) adresy, telefónneho a faxového čísla a e-mailu kontaktnej osoby a
g) mena majiteľa lietadla.
B. Údaje o tonokilometroch:
a) počet letov podľa dvojíc letísk,
b) počet osobokilometrov podľa dvojíc letísk,
c) počet tonokilometrov podľa dvojíc letísk,
d) zvolená metóda výpočtu hmotnosti cestujúcich a zapísanej batožiny,
e) celkový počet tonokilometrov na všetky lety uskutočnené počas roka, na ktorý sa vzťahuje správa, spadajúce pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľka D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla.“.
49.
V prílohe č. 5 sa dopĺňa text:
„Overovanie emisií z činností leteckej dopravy
Na overovanie správ o emisiách z letov spadajúcich pod činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D sa vzťahujú všeobecné zásady a metodika stanovené v tejto prílohe.
Na tento účel
a) v odseku 3 sa odkaz na prevádzkovateľa považuje za odkaz na prevádzkovateľa lietadla a v písmene c) uvedeného odseku sa odkaz na prevádzku považuje za odkaz na lietadlo používané na vykonávanie činností leteckej dopravy zahrnutých do správy;
b) v odseku 5 sa odkaz na prevádzku považuje za odkaz na prevádzkovateľa lietadla;
c) v odseku 6 sa odkaz na činnosti vykonávané v prevádzke považuje za odkaz na činnosti leteckej dopravy zahrnuté do správy, ktoré vykonáva prevádzkovateľ lietadla;
d) v odseku 7 sa odkaz na prevádzku považuje za odkaz na miesto, ktoré používa prevádzkovateľ lietadla na vykonávanie činností leteckej dopravy zahrnutých do správy;
e) v odsekoch 8 a 9 sa odkazy na zdroje emisií skleníkových plynov v prevádzke považujú za odkaz na lietadlo, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ lietadla, a
f) v odsekoch 10 a 12 sa odkazy na prevádzkovateľov považujú za odkazy na prevádzkovateľov lietadiel.
Dodatočné ustanovenia na účely overovania správ o emisiách z leteckej dopravy
Overovateľ sa najmä presvedčí, či
a) sa zohľadnili všetky lety spadajúce pod činnosť leteckej dopravy uvedenej v prílohe č. 1 tabuľke D. Pri plnení svojej úlohy si overovateľ pomáha údajmi z letového poriadku a inými údajmi o premávke prevádzkovateľa lietadla vrátane údajov z Eurocontrolu, ktoré si tento prevádzkovateľ vyžiadal;
b) existuje celková zhoda medzi údajmi o súhrnnej spotrebe paliva a údajmi o palive, ktoré bolo zakúpené alebo inak dodané do lietadla vykonávajúceho činnosť leteckej dopravy.
Dodatočné ustanovenia na účely overovania údajov o tonokilometroch predkladaných na účely § 9d a 9e
Všeobecné zásady a metodika overovania správ o emisiách sa, ak je to vhodné, uplatňujú podobným spôsobom aj na overovanie údajov o tonokilometroch leteckej dopravy.
Overovateľ sa predovšetkým presvedčí, že iba lety, ktoré sa skutočne vykonali a ktoré spadajú pod činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, za ktorú je prevádzkovateľ lietadla zodpovedný, sa brali do úvahy v žiadosti tohto prevádzkovateľa podľa § 9d ods. 1 a § 9e ods. 2. Pri plnení svojej úlohy si overovateľ pomáha údajmi o premávke prevádzkovateľa lietadla vrátane údajov z Eurocontrolu, ktoré si tento prevádzkovateľ vyžiadal. Overovateľ sa okrem toho presvedčí, či užitočné zaťaženie vykazované prevádzkovateľom lietadla zodpovedá záznamom o užitočnom zaťažení, ktoré vedie tento prevádzkovateľ na účely bezpečnosti.“.
50.
Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 6 k zákonu č. 572/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES z 27. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 8, 13. 1. 2009), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
51.
Slovo „komisia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „Komisia“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.