478/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

478
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. decembra 2011,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 369/2010 Z. z., ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 212 ods. 7 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 465/2009 Z. z. po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 369/2010 Z. z., ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) sa slová „služobný úrad môže zabezpečiť“ nahrádzajú slovami „môžu byť zabezpečené“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. b) a ods. 3 sa slová „služobný úrad nemôže zabezpečiť“ nahrádzajú slovami „nemôžu byť zabezpečené“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Mikloš v. r.