49/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
ZÁKON
z 9. februára 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenami aa) a ab), ktoré znejú:
„aa) škôlkou pozemok, na ktorom sa pestuje sadbový materiál,
ab) prevádzkovým zariadením stavba alebo zariadenie slúžiace na produkciu sadbového materiálu.“.
2.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Lesný porast a semenný zdroj pre kategóriu selektovaný možno uznať ako zdroj pre príslušnú drevinu, ak je drevina pri fenotypovej klasifikácii zaradená do fenotypovej kategórie A alebo B a podiel biologicky zrelých jedincov dreviny dosahuje v poraste aspoň 10 % s najnižším počtom 40 jedincov.“.
3.
V § 8 ods. 4 sa slová „lesného hospodárskeho plánu9) (ďalej len „plán“)“ nahrádzajú slovami „programu starostlivosti o lesy9) (ďalej len „program starostlivosti“)“. Následne sa v ďalšom texte zákona legislatívna skratka „plán“ vo všetkých tvaroch nahrádza legislatívnou skratkou „program starostlivosti“ v príslušnom tvare.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa slová „zákona č. 360/2007 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.
4.
V § 8 odsek 7 znie:
„(7)
Testovanie vykonáva Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) poverená osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia, na základe žiadosti správcu zdroja.“.
5.
V § 10 ods. 1 sa slová „Osoba, ktorá zbiera semeno, semennú surovinu, semenáčiky“ nahrádzajú slovami „Držiteľ osvedčenia, ktorý vykonáva zber semena, semennej suroviny, semenáčikov“.
6.
V § 10 ods. 3 sa slová „sa semeno, semenná surovina“ nahrádzajú slovami „semeno, semennú surovinu“ a slovo „označujú“ sa nahrádza slovami „označí osoba podľa odseku 1“.
7.
V § 10 ods. 4 sa slová „osoba, ktorá zbiera lesný reprodukčný materiál, požiada“ nahrádzajú slovami „osoba podľa odseku 1 požiada“.
8.
V § 10 odsek 6 znie:
„(6)
Ak lesný reprodukčný materiál nepochádza z uznaného zdroja alebo neboli splnené povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 4, obvodný lesný úrad vydá rozhodnutie o nevydaní listu o pôvode podľa odseku 5.“.
9.
V § 11 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Sprievodný list pre osivo obsahuje aj údaje o
a)
čistote osiva,
b)
klíčivosti osiva alebo životaschopnosti osiva,
c)
hmotnosti 1 000 kusov čistých semien,
d)
počte klíčivých semien alebo životaschopných semien v 1 kg osiva.
(5)
Ak ide o krátku dodaciu lehotu možno osivo z aktuálnej úrody uvádzať na trh so sprievodným listom bez vyplnených údajov podľa odseku 4 písm. b) a d) s podmienkou, že chýbajúce údaje dodávateľ poskytne odberateľovi ihneď po skončení skúšok kvality alebo ak sa na trh uvádzajú jeho malé množstvá;14) do poskytnutia chýbajúcich údajov odberateľ nemôže získané osivo dodať ďalšiemu odberateľovi.“.
10.
V § 13 ods. 2 sa vypúšťa slovo „evidovaný“.
11.
Nadpis § 15 znie:
„Obchodná výmena a vývoz“.
12.
V § 15 ods. 3 sa za slová „obchodnej výmeny“ vkladajú slová „alebo vývozu“ a na konci sa pripájajú slová „alebo vývozom“.
13.
V § 24 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
vedie zoznam škôlok a prevádzkových zariadení na základe evidencie škôlok a prevádzkových zariadení, ktoré predkladá osoba, ktorá vykonáva produkciu sadbového materiálu,“.
14.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2011
(1)
Evidenčný kód podľa tohto zákona pre zdroje uznané podľa predpisov účinných do 31. marca 2011 zverejní centrum na svojom webovom sídle najneskôr do 31. mája 2012.
(2)
Potvrdenie o pôvode vydané podľa predpisov účinných do 31. marca 2011 sa považuje za list o pôvode podľa tohto zákona.
(3)
Držiteľ lesného reprodukčného materiálu nadobudnutého do 31. marca 2011, pre ktorý nebolo vydané potvrdenie o pôvode podľa predpisov účinných do 31. marca 2011 požiada do 31. decembra 2011 centrum o vydanie listu o pôvode. Bez listu o pôvode podľa prvej vety nemožno tento lesný reprodukčný materiál uvádzať na trh, použiť na obnovu lesa a zalesňovanie alebo na iné lesnícke účely.
(4)
Zásady horizontálneho a vertikálneho prenosu lesného reprodukčného materiálu podľa predpisov účinných do 31. marca 2011 možno použiť na sadbový materiál rozpestovaný pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.“.
15.
V § 34 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
16.
V prílohe č. 5 sa slová „číselné označenie výškovej zóny“ nahrádzajú slovami „číslo lesného vegetačného stupňa20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a) znie:
„20a)
Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.“.
17.
V prílohe č. 7 sa slová „Predpokladaný začiatok zberu“ nahrádzajú slovami „Predpokladaný začiatok odberu“ a slová „Miesto zberne“ sa nahrádzajú slovami „Miesto uloženia lesného reprodukčného materiálu“.
18.
V prílohe č. 8 sa slová „Miesto zberu“ nahrádzajú slovami „Miesto odberu“, slová „Rok zberu“ sa nahrádzajú slovami „Rok odberu“ a na konci prílohy sa pripájajú slová „Meno, priezvisko a podpis držiteľa osvedčenia“.
19.
V prílohe č. 9 častiach A a B sa slová „Názov a adresa centra“ a v časti C slová „Meno a adresa centra“ nahrádzajú slovami „Názov a adresa príslušného orgánu“ a v častiach A, B a C sa slová „Odtlačok pečiatky centra“ nahrádzajú slovami „Odtlačok pečiatky príslušného orgánu“ a slová „Meno inšpektora“ nahrádzajú slovami „Meno a priezvisko zodpovednej osoby“.
20.
Príloha č. 10 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 10 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
SPRIEVODNÝ LIST LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU
21.
Nadpis prílohy č. 15 znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.