492/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

492
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 12. decembra 2011
o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 40 písm. i) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín podľa § 32 zákona (ďalej len „odborné vzdelávanie“) je organizované v rozsahu ôsmich hodín a je založené na modulovom systéme vo väzbe k cieľovej skupine vzdelávaných osôb.
(2)
Obsah odborného vzdelávania je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Organizátor poverený ministerstvom podľa § 32 ods. 2 zákona odborné vzdelávanie zabezpečuje a
a)
na svojom webovom sídle informuje o miestach a termínoch odborného vzdelávania a o schválených moduloch odborného vzdelávania,
b)
prijíma žiadosti o účasť na odbornom vzdelávaní,
c)
vedie evidenciu žiadateľov,
d)
vydáva jednotné študijné materiály,
e)
spracúva záverečné hodnotenie absolventov,
f)
zasiela zoznam absolventov kontrolnému ústavu po ukončení odborného vzdelávania,
g)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 32 zákona.
§ 3
(1)
Vedomosti získané odborným vzdelávaním sa overujú testom písomnou formou.
(2)
Žiadateľ je hodnotený ako úspešný, ak správne zodpovedal najmenej 75 % testových otázok.
(3)
Ak žiadateľ nebol úspešný, môže absolvovať test opätovne, najneskôr však do deviatich mesiacov od posledného absolvovania testu.
(4)
Ak sa žiadateľ nemohol zúčastniť na testovaní, môže ho absolvovať v náhradnom termíne po dohode s organizátorom podľa § 2.
§ 4
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 492/2011 Z. z.
OBSAH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
1. Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „prípravok“) a ich používania.
2. Nelegálne a falšované prípravky, ich existencia, identifikácia a ich možné riziká.
3. Nebezpečenstvá a riziká spojené s prípravkami a spôsoby ich určenia a riadenia, najmä
a) riziká pre ľudí a faktory, ktoré tieto riziká znásobujú, ako napríklad fajčenie,
b) príznaky otravy prípravkami a prvá pomoc,
c) riziká pre necieľové rastliny, užitočný hmyz, voľne žijúce organizmy, biodiverzitu a pre životné prostredie všeobecne.
4. Základné vedomosti o integrovanej ochrane rastlín proti škodlivým organizmom, zásadách ekologického poľnohospodárstva, biologických metódach regulácie škodlivých organizmov, všeobecné zásady a usmernenia o špecifickej integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom pre konkrétne plodiny alebo odvetvia.
5. Porovnávacie posudzovanie na úrovni používateľa s cieľom usmerniť profesionálnych používateľov vybrať si v konkrétnej situácii pre daný problém so škodlivým organizmom z povolených prípravkov tie najvhodnejšie prípravky, ktoré majú čo najmenej vedľajších účinkov na ľudské zdravie, necieľové organizmy a životné prostredie.
6. Opatrenia na minimalizovanie rizika pre ľudí, necieľové organizmy a životné prostredie:
a) bezpečné pracovné postupy pri skladovaní, manipulácii s prípravkami a ich miešaní, zneškodňovaní prázdnych obalov, iných kontaminovaných materiálov a nadbytočných prípravkov v koncentrovanej alebo zriedenej forme,
b) odporúčaný spôsob obmedzenia expozície obsluhujúceho pracovníka.
7. Prístupy k aplikácii prípravkov založené na rizikách, ktoré zohľadňujú rôzne miestne charakteristiky, ako sú klíma, vodné toky a vodné zdroje, typy pôdy, druhy plodín a reliéf krajiny.
8. Postupy na prípravu zariadení na aplikáciu prípravkov na prácu vrátane ich kalibrácie a spôsoby obsluhy s minimálnym rizikom pre používateľa, ďalšie osoby, necieľové živočíšne a rastlinné druhy, biodiverzitu a životné prostredie vrátane vodných zdrojov.
9. Používanie zariadení na aplikáciu prípravkov a ich údržba a špecifické techniky postreku, ciele technickej kontroly používaných aplikačných zariadení a spôsoby zlepšenia kvality postreku. Osobitné riziká týkajúce sa použitia ručných zariadení na aplikáciu prípravkov alebo chrbtových postrekovačov a príslušné opatrenia riadenia rizika.
10. Opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia vrátane vodných zdrojov v prípade neúmyselného rozliatia a kontaminácie a extrémnych poveternostných podmienok, ktoré by spôsobili riziko odplavenia prípravkov.
11. Osobitná starostlivosť v ochranných oblastiach ustanovených osobitným predpisom.1)
12. Monitorovanie zdravia a prístupu k zariadeniam, kde možno nahlásiť všetky nehody alebo podozrenia na nehody.
13. Vedenie záznamov o každom použití prípravkov.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 492/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009).
1)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.