514/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

514
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 8. decembra 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z. a § 38 písm. a) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 536/2008 Z. z. a vyhlášky č. 235/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. d) sa slová „vzory tlačív súhrnných prehľadov“ nahrádzajú slovami „vzory tlačív na popieranie pohľadávok, vzory tlačív na podávanie námietok poradia pohľadávok proti podstate“.
2.
§ 2 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
3.
V § 3 sa slovo „ministerstva“ nahrádza slovami „Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
4.
V § 13 ods. 2 sa slová „priradených pohľadávok proti podstate“ nahrádzajú slovami „nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona)“.
5.
§ 25 vrátane nadpisu znie:
㤠25
Prihláška
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6.“.
6.
V § 26 odsek 2 znie:
„(2)
Do zoznamu pohľadávok sa nezapisujú pohľadávky, ktoré boli uplatnené prihláškou, na ktorú sa v konkurze alebo v reštrukturalizácii zo zákona neprihliada; do zoznamu pohľadávok sa nezapisuje pohľadávka uplatnená v prihláške, ktorá
a)
nebola podaná na predpísanom tlačive (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona),
b)
neobsahuje základné náležitosti podľa zákona (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona) alebo
c)
bola prihlásená (v prípade konkurzu) ako nepeňažná pohľadávka, ale k nej nebol pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 zákona).“.
7.
V § 26 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
8.
§ 28 až 30 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
9.
V § 31 odsek 1 znie:
„(1)
Vzor tlačiva na popieranie pohľadávok je uvedený v prílohe č. 7.“.
10.
V § 31 ods. 2 prvej vete sa slová „§ 32 ods. 4 piata veta“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 17“.
11.
V § 31 ods. 2 druhej vete sa slová „§ 31 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 3“.
12.
§ 32 a 33 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
13.
§ 34 vrátane nadpisu znie:
㤠34
Zmeny zoznamu pohľadávok
Zmeny údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok (§ 31 ods. 3 a § 123 ods. 5 zákona) sa začnú oznamovať súdu po tom, čo sa na súd doručil zoznam pohľadávok s vyznačením popretých pohľadávok (§ 31 ods. 3 a § 123 ods. 4 zákona).“.
14.
V § 36 odsek 1 znie:
„(1)
Zoznam pohľadávok má písomnú alebo elektronickú podobu. Ak sa zoznam pohľadávok vedie v elektronickej podobe, stačí ho predložiť súdu v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu1) na štandardnom nosiči údajov, v ktorom nemožno prepisovať zápisy, spolu so sprievodným listom. V sprievodnom liste správca uvedie najmä dátum vyhotovenia zoznamu pohľadávok. Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle typy a charakteristiky nosičov údajov, na ktorých súdy prijímajú zoznam pohľadávok v elektronickej podobe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
15.
V § 43 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(§ 88 ods. 7 zákona)“.
16.
§ 44 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
17.
V § 46 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa zásad ustanovených zákonom (§ 87 ods. 5 zákona)“.
18.
V § 46 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(§ 87 ods. 5 zákona)“.
19.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:
„§46a
Vzor tlačiva námietky poradia pohľadávky proti podstate je uvedený v prílohe č. 8.“.
20.
V § 47 ods. 2 sa slová „§ 87 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 87 ods. 2“.
21.
Ôsma časť sa vrátane nadpisu vypúšťa.
22.
V § 49 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.
23.
§ 50 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
24.
V prílohe č. 4 sa vypúšťa tlačivo Súhrnného prehľadu a Základné pokyny na vyplnenie SÚHRNNÉHO PREHĽADU.
25.
Vyhláška sa dopĺňa prílohami 5 až 8, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 5 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Lucia Žitňanská v. r.