519/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2012

519
ZÁKON
z 30. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 144/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „bolo vyrobené pred viac ako 30 rokmi, je uchovávané a udržiavané v historicky správnom stave a nie je určené na každodenné používanie,“.
2.
V § 2 písm. ae) sa slová „pôšt a telekomunikácií“ nahrádzajú slovami „výstavby a regionálneho rozvoja“ a slová „vo vestníku ministerstva“ sa nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.
3.
V § 2 písmená ao) a ap) znejú:
„ao) nezdokonaleným emisným systémom
1.
výfuková sústava spaľovacieho motora vozidla bez zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách z výfuku alebo
2.
výfuková sústava zážihového spaľovacieho motora vozidla so zariadením na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách z výfuku, pri ktorom príprava zmesi nie je riadená v závislosti od obsahu voľného kyslíka vo výfukových plynoch,
ap) zdokonaleným emisným systémom
1.
zážihového spaľovacieho motora výfuková sústava zážihového spaľovacieho motora vozidla so zariadením na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách výfuku, v ktorom príprava zmesi je riadená v závislosti od obsahu voľného kyslíka vo výfukových plynoch, alebo
2.
vznetového spaľovacieho motora výfuková sústava vznetového spaľovacieho motora vozidla so zariadením na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách výfuku vrátane NOx katalyzátorov alebo systémom selektívnej katalytickej redukcie (SCR) alebo systémom filtrácie tuhých znečisťujúcich látok,“.
4.
V § 4 ods. 10, § 5 ods. 25, § 6 ods. 15, § 7 ods. 18 a § 8 ods. 22 sa slová „vo vestníku ministerstva“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.
5.
V § 5 ods. 3 písm. a) druhom bode, § 8 ods. 3 písm. a) druhom bode, § 18 ods. 3 písm. a) druhom bode a ods. 7 písm. a) druhom bode sa slová „právnickú osobu – podnikateľa“ nahrádzajú slovami „právnickú osobu“.
6.
Doterajší text § 11 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
V prípade zániku osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu podľa § 4 ods. 4 a 8 uvedeného v odseku 1 písm. a) zanikajú aj osvedčenia o typovom schválení podľa § 5 ods. 6 a 21, § 6 ods. 5 a 11, § 7 ods. 6 a 14, § 8 ods. 6 a 18 a osvedčenia podľa § 18 ods. 13 a 20 udelené výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu.“.
”.
7.
V nadpise Tretej hlavy v druhej časti sa na koniec nadpisu vkladá čiarka a slová „SCHVAĽOVANIE JEDNOTLIVO DOKONČOVANÉHO VOZIDLA“.
8.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
(1)
Nedokončené vozidlo, ktoré si vyžaduje dokončenie ešte minimálne v jednom stupni a nemá udelené viacstupňové typové schválenie alebo viacstupňové typové schválenie ES vozidla, musí byť schválené ako jednotlivo dokončované vozidlo. Na vydanie rozhodnutia o schválení jednotlivo dokončovaného vozidla je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.
(2)
Žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
identifikačné údaje o vozidle, a to
1.
značku vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla alebo verziu variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategóriu vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu základného vozidla a dokončovaného vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN základného vozidla a identifikačné číslo vozidla VIN dokončovaného vozidla.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú doklady podľa § 14 ods. 10 písm. a), doklady preukazujúce schválenie vozidla v predchádzajúcich stupňoch a osvedčenie o evidencii časť II pre nedokončené vozidlo, ak bolo vozidlu vydané.
(4)
Okrem dokladov uvedených v odseku 3 obvodný úrad dopravy môže požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce a iných orgánov.
(5)
Na schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla sa primerane vzťahujú postupy, ktoré je potrebné dodržať pri viacstupňovom typovom schválení alebo viacstupňovom typovom schválení ES vozidla. Na účely dosiahnutia spoločného postupu všetkých zúčastnených výrobcov obvodný úrad dopravy pred schválením jednotlivo dokončovaného vozidla overí, či medzi výrobcami existujú dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií nevyhnuté na to, aby dokončované vozidlo splnilo ustanovené technické požiadavky.
(6)
Na technické požiadavky, alternatívne požiadavky a na skúšky jednotlivo dokončovaného vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 11 až 14.
(7)
Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dokončované vozidlo, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 6 a jednotlivo dokončované vozidlo neohrozuje bezpečnosť a plynulosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.
(8)
Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dokončované vozidlo podľa odseku 7
a)
vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dokončovaného vozidla, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie, či jednotlivo dokončované vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5)
b)
vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla,
c)
vystaví základný technický opis vozidla, v ktorom uvedie, či jednotlivo dokončované vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)
(9)
Na formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 17.
(10)
Na vydanie osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dokončovanému vozidlu podľa odseku 8 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 18.
(11)
Obvodný úrad dopravy nesmie schváliť jednotlivo dokončované vozidlo s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje také umiestnenie riadenia.“.
9.
V § 16c ods. 2 písm. a) sa za slová „v strede vozidla“ vkladajú slová „alebo vozidlo, ktoré nie je určené pre pravostrannú premávku“.
10.
V § 16c sa odsek 2 dopĺňa písmenami g), h) a i), ktoré znejú:
„g)
ak vozidlo je vybavené rýchlomerom, ktorý neobsahuje zákonné meracie jednotky,
h)
ak vozidlo nie je určené na premávku na pozemných komunikáciách,
i)
ak na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.“.
11.
V § 17 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
zmena druhu pohonu, zmena typu motora, úprava motora, pri ktorej dôjde k zmene výkonu motora alebo zdvihového objemu motora, zmena emisnej triedy motora,“.
12.
V § 18 ods. 17 sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „pätnásť“.
13.
V § 20 ods. 3 písm. b) v prvej vete za bodkočiarkou sa za slová „protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe“ vkladajú slová „a návrh základného technického opisu“.
14.
V § 20 odsek 4 znie:
„(4)
Okrem dokladov uvedených v odseku 3 obvodný úrad dopravy môže, po písomnom odôvodnení svojej požiadavky, požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov.“.
15.
V § 20 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Pre jednotlivo prestavané vozidlo podľa § 17 ods. 1 písm. h) je možné dokladovať plnenie technických požiadaviek týkajúcich sa emisií alternatívnou skúškou podľa § 67 ods. 2 písm. b).“.
16.
V § 30 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
overovať vhodnosť meradiel, prístrojov a monitorovacieho záznamového zariadenia na základe ich technických parametrov a charakteru použitia pri technických kontrolách motorových vozidiel,“.
17.
V § 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu22a) v oblasti technických kontrol vozidiel,
k)
spracovávať osobné údaje získané pri technických kontrolách vozidiel v informačnom systéme technických kontrol vozidiel v súlade s osobitným predpisom.22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Napríklad § 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 31 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
overovať vhodnosť meradiel, prístrojov a monitorovacieho záznamového zariadenia na základe ich technických parametrov a charakteru použitia pri emisných kontrolách motorových vozidiel,“.
19.
V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu22a) v oblasti emisných kontrol motorových vozidiel,
k)
spracovávať osobné údaje získané pri emisných kontrolách motorových vozidiel v informačnom systéme emisných kontrol motorových vozidiel v súlade s osobitným predpisom.22a)“.
20.
V § 38 ods. 8 a § 39 ods. 5 sa slová „§ 42 ods. 3 písm. b) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 42 ods. 3 písm. b) až h)“.
21.
V § 38 ods. 12 sa za slová „pri technických kontrolách vozidiel“ vkladá čiarka a slová „podrobnosti o monitorovacom záznamovom zariadení, odosielaní záznamu do informačného systému technických kontrol vozidiel, vzor označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením“.
22.
V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
zabezpečiť používanie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného ministerstvom a odoslanie záznamu do informačného systému technických kontrol vozidiel v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona; to sa nevzťahuje na vykonávanie technickej kontroly v mobilnej stanici technickej kontroly podľa § 48 ods. 2,
l)
zabezpečiť označenie stanice technickej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.“.
23.
V § 41 písmeno e) znie:
„e)
vykonávanie technickej kontroly
1.
mimo stanice technickej kontroly uvedenej v oprávnení; to sa nevzťahuje
a)
na vykonávanie technických kontrol v mobilnej stanici technickej kontroly podľa § 48 ods. 2,
b)
na vykonávanie cestných technických kontrol podľa § 54 ods. 1,
2.
bez pristaveného vozidla a bez vykonania ustanovených kontrolných úkonov,“.
24.
§ 41 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
aby sa na kontrolnej linke nachádzali vozidlá, na ktorých nie sú vykonávané kontrolné úkony v rámci technickej kontroly alebo emisnej kontroly; to neplatí pre školenia a skúšky z odbornej spôsobilosti kontrolných technikov a pre úkony súvisiace s opravou alebo údržbou priestorov a technologického vybavenia,
g)
vykonanie technickej kontroly bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do informačného systému technických kontrol vozidiel; to sa nevzťahuje na vykonávanie technických kontrol v mobilnej stanici technickej kontroly podľa § 48 ods. 2.“.
25.
V § 42 odsek 3 znie:
„(3)
Obvodný úrad dopravy zruší oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ak oprávnená osoba technickej kontroly
a)
písomne požiada o zrušenie oprávnenia,
b)
v čase platnosti oprávnenia nespĺňa podmienky uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), c), e) až j),
c)
porušila povinnosti uvedené v § 40 ods. 1 písm. a), b), d), e), g), i) až l), § 40 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) alebo § 41 písm. a) až d), alebo porušila podmienky určené v rozhodnutí o udelení oprávnenia na vykonávanie technických kontrol,
d)
tretíkrát poruší povinnosť ustanovenú v § 41 písm. e),
e)
preukázateľne umožnila neoprávnené použitie tlačív protokolov o technickej kontrole vozidla, osvedčenia o technickej kontrole vozidla a kontrolnej nálepky,
f)
nezabezpečila obnovu technologického vybavenia po uplynutí lehoty ustanovenej v § 112 ods. 12 a § 112f ods. 3,
g)
získala oprávnenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 39,
h)
umožní vykonať technickú kontrolu bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do informačného systému technických kontrol vozidiel; to neplatí pri vykonávaní technických kontrol v mobilnej stanici technickej kontroly podľa § 48 ods. 2.“.
26.
V § 43 ods. 3 sa slová „§ 44 ods. 3 písm. b) až j)“ nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 3 písm. b) až l)“.
27.
V § 43 sa odsek 10 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť oprávnenej osobe technickej kontroly zmenu podmienok ustanovených v odseku 2 písm. a) a b) a odseku 4 písm. d).“.
28.
V § 44 sa odsek 3 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
kontrolný technik vykonal technickú kontrolu v čase nefunkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia; to neplatí, ak porucha monitorovacieho záznamového zariadenia vznikla v priebehu vykonávania technickej kontroly a bol uchovaný aspoň jeden záznam,
l)
kontrolný technik použije pri technickej kontrole také vybavenie alebo zariadenie, ktoré umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt.“.
29.
V § 48 odseky 5 až 7 znejú:
„(5)
Na vykonávanie technickej kontroly sa smú používať len meradlá, prístroje a monitorovacie záznamové zariadenia, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom. Meradlá a prístroje musia byť platne overené podľa osobitného predpisu25) alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.
(6)
Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania technických kontrol, spôsob používania meradiel, prístrojov a monitorovacích záznamových zariadení podľa odseku 5 a ich parametre uverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.
(7)
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti meradiel, prístrojov a monitorovacích záznamových zariadení používaných na vykonávanie technických kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
30.
Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠48a
Monitorovanie stanice technickej kontroly
(1)
Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly sa monitoruje pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia. Monitorovacím záznamovým zariadením sa vyhotovuje záznam v digitálnej podobe, ktorý umožní preukázať, že vozidlá podliehajúce technickej kontrole sa na nej skutočne zúčastnili. Monitorovanie je určené na účely zvýšenia kvality výkonu technických kontrol, identifikácie vozidiel a zvýšenia bezpečnosti vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.
(2)
Monitorovacie záznamové zariadenie musí byť používané tak, aby nezasahovalo do súkromia fyzických osôb, ktoré sa nezúčastňujú na technickej kontrole.
(3)
Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly monitorovaný pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia musí byť zreteľne označený ako monitorovaný priestor.
(4)
Záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia poskytuje poverená technická služba technickej kontroly vozidiel [§ 30 ods. 1 písm. j) a k)] len na účely konania podľa tohto zákona
a)
ministerstvu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b)
krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie26a) (ďalej len „krajský úrad dopravy“) v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c)
obvodnému úradu dopravy8) v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d)
oprávnenej osobe technickej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e)
Policajnému zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu.
(5)
Ak záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia nie je využitý na účely podľa odseku 4, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel [§ 30 ods. 1 písm. j) a k)] je povinná zabezpečiť, aby sa zlikvidoval
a)
videozáznam v deň nasledujúci po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, v ktorom bol videozáznam vyhotovený,
b)
snímky v deň nasledujúci po ukončení platnosti technickej kontroly.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 534/2003 Z. z.“.
31.
V § 49 ods. 7 prvá veta znie: „Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou a vozidlá určitých kategórií aj zaťažené v miere ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.“.
32.
V § 49 ods. 8 druhej vete sa za slovo „dokladov“ vkladajú slová „a bez pristaveného vozidla“.
33.
V § 49 ods. 11 sa za slová „odseku 2“ vkladá čiarka a slová „mieru zaťaženia pre určité kategórie vozidiel podľa odseku 7“.
34.
V § 56 ods. 8 a § 57 ods. 5 sa slová „§ 60 ods. 3 písm. b) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 60 ods. 3 písm. b) až h)“.
35.
V § 56 ods. 12 sa za slová „pri emisných kontrolách“ vkladá čiarka a slová „podrobnosti o monitorovacom záznamovom zariadení, odosielaní záznamu do informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel a rozsahu evidovaných údajov, vzor označenia o monitorovaní záznamovým zariadením pracoviska emisnej kontroly“.
36.
V § 58 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
zabezpečiť používanie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného ministerstvom a odoslanie záznamu do informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona; to sa nevzťahuje na vykonávanie emisnej kontroly v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa § 66 ods. 2,
l)
zabezpečiť označenie pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.“.
37.
V § 59 písmeno d) znie:
„d)
vykonávať emisné kontroly
1.
mimo pracoviska emisnej kontroly uvedeného v oprávnení; to sa nevzťahuje
a)
na vykonávanie emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa § 66 ods. 2,
b)
na vykonávanie cestných emisných kontrol podľa § 54 ods. 1,
2.
bez pristaveného vozidla a bez vykonania ustanovených kontrolných úkonov,“.
38.
§ 59 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vykonanie emisnej kontroly bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel; to sa nevzťahuje na vykonávanie emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa § 66 ods. 2.“.
39.
V § 60 odsek 3 znie:
„(3)
Obvodný úrad dopravy zruší oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly, ak oprávnená osoba emisnej kontroly
a)
písomne požiada o zrušenie oprávnenia,
b)
v čase platnosti oprávnenia nespĺňa podmienky uvedené v § 57 ods. 1 písm. b), c), e) až j),
c)
porušila povinnosti uvedené v § 58 ods. 1 písm. a), b), d), e), g), i) až l), § 58 ods. 2 alebo § 59 písm. a) až c) alebo porušila podmienky určené v rozhodnutí o udelení oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol,
d)
tretíkrát poruší povinnosť ustanovenú v § 59 písm. d),
e)
preukázateľne umožnila neoprávnené použitie tlačív protokolov o emisnej kontrole vozidla, osvedčenie o emisnej kontrole vozidla a kontrolnej nálepky,
f)
nezabezpečila obnovu technologického vybavenia po uplynutí lehoty ustanovenej v § 112 ods. 19 a v § 112f ods. 4,
g)
získala oprávnenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 57,
h)
umožní vykonať emisnú kontrolu bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel; to neplatí pri vykonávaní emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa § 66 ods. 2.“.
40.
V § 61 ods. 3 sa slová „§ 62 ods. 3 písm. b) až j)“ nahrádzajú slovami „§ 62 ods. 3 písm. b) až l)“.
41.
V § 61 odsek 10 znie:
„(10)
Technik emisnej kontroly je povinný
a)
vykonávať emisné kontroly v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a s metodikami schválenými a vydanými ministerstvom,
b)
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 64 ods. 2,
c)
najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť oprávnenej osobe emisnej kontroly zmenu podmienok ustanovených v odseku 2 písm. a) a b).“.
42.
V § 62 sa odsek 3 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu v čase nefunkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia; to neplatí, ak porucha monitorovacieho záznamového zariadenia vznikla v priebehu vykonávania emisnej kontroly a bol uchovaný aspoň jeden záznam,
l)
technik emisnej kontroly použije pri emisnej kontrole také vybavenie alebo zariadenie, ktoré umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt.“.
43.
V § 66 odseky 5 až 7 znejú:
„(5)
Na vykonávanie emisnej kontroly sa smú používať len meradlá, prístroje a monitorovacie záznamové zariadenia, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom. Meradlá a prístroje musia byť platne overené podľa osobitného predpisu25) alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.
(6)
Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania emisných kontrol a spôsob používania meradiel, prístrojov a monitorovacích záznamových zariadení podľa odseku 5 uverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.
(7)
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti meradiel, prístrojov a monitorovacích záznamových zariadení používaných na vykonávanie emisných kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
44.
Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠66a
Monitorovanie pracoviska emisnej kontroly
(1)
Priestor pracoviska emisnej kontroly určený na samotné vykonávanie emisnej kontroly sa monitoruje pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia. Monitorovacím záznamovým zariadením sa vyhotovuje záznam v digitálnej podobe, ktorý umožní preukázať, že vozidlá podliehajúce emisnej kontrole sa na nej skutočne zúčastnili.
(2)
Monitorovacie záznamové zariadenie musí byť používané tak, aby nezasahovalo do súkromia fyzických osôb, ktoré sa nezúčastňujú na emisnej kontrole.
(3)
Priestor pracoviska emisnej kontroly určený na samotné vykonávanie emisnej kontroly monitorovaný pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia musí byť zreteľne označený ako monitorovaný priestor.
(4)
Záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia poskytuje poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel [§ 31 ods. 1 písm. j) a k)] len na účely konania podľa tohto zákona
a)
ministerstvu v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b)
krajskému úradu dopravy v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c)
obvodnému úradu dopravy v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d)
oprávnenej osobe emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e)
Policajnému zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu.
(5)
Ak záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia nie je využitý na účely podľa odseku 4, poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel [§ 31 ods. 1 písm. j) a k)] je povinná zlikvidovať snímky v deň nasledujúci po ukončení platnosti emisnej kontroly.“.
45.
V § 67 ods. 5 prvá veta znie: „Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté.“.
46.
V § 67 ods. 6 druhej vete sa za slovo „dokladov“ vkladajú slová „a bez pristaveného vozidla“.
47.
V § 76 písmeno d) znie:
„d)
vykonávanie kontrol originality
1.
mimo pracoviska kontroly originality uvedeného v oprávnení; to sa nevzťahuje na vykonávanie kontrol originality v mobilnom pracovisku kontroly originality podľa § 83 ods. 2,
2.
bez pristaveného vozidla, bez ustanovených kontrolných úkonov; chýbajúca fotodokumentácia z kontroly originality podľa všeobecne záväzného právneho predpisu na vykonanie tohto zákona a metodík schválených ministerstvom alebo fotodokumentácia, z ktorej nie je jasne a zreteľne viditeľný predmet fotografovania alebo je predmet fotografovania neidentifikovateľný, sa považuje za neprítomnosť vozidla na pracovisku kontroly originality,“.
48.
§ 76 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vyhotovenie Odborného posudku o kontrole originality vozidla so záverom podľa § 84 ods. 2 písm. a), ak vozidlo malo preukázateľne pozmeňované identifikátory vozidla, doklady vozidla mali znaky falšovania alebo doklad o evidencii vozidla je v pátraní, vozidlo bolo v pátraní z dôvodu jeho odcudzenia, na vozidle bola použitá tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom, ktoré sú v pátraní.“.
49.
V § 77 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
opakovane poruší povinnosť ustanovenú v § 76 písm. d) alebo písm. f),“.
50.
V § 78 ods. 3 sa slová „§ 79 ods. 3 písm. b) až l)“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 3 písm. b) až m)“.
51.
V § 78 sa odsek 10 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť oprávnenej osobe kontroly originality zmenu podmienok ustanovených v odseku 2 písm. a) a b).“.
52.
V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
technik kontroly originality porušil povinnosť ustanovenú v § 78 ods. 10 písm. a) tým, že o vykonaní kontroly originality vozidla vyhotovil Odborný posudok o kontrole originality vozidla so záverom podľa § 84 ods. 2 písm. a) a po následnom zadržaní tohto vozidla políciou bolo preukázané pozmeňovanie identifikátorov vozidla.“.
53.
V § 83 odsek 5 znie:
„(5)
Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality doklady v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Bez predloženia ustanovených dokladov a bez pristaveného vozidla technik kontroly originality nesmie vykonať kontrolu originality. Chýbajúca fotodokumentácia z kontroly originality podľa všeobecne záväzného právneho predpisu na vykonanie tohto zákona a metodík schválených ministerstvom alebo fotodokumentácia, z ktorej nie je jasne a zreteľne viditeľný predmet fotografovania alebo je predmet fotografovania neidentifikovateľný, sa považuje za neprítomnosť vozidla na pracovisku kontroly originality.“.
54.
V § 91 sa odsek 10 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť oprávnenej osobe montáže plynových zariadení zmenu podmienok ustanovených v odseku 2 písm. a) a b).“.
55.
V § 98 písmeno b) znie:
„b)
krajské úrady dopravy,26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťa.
56.
V § 99 písmeno l) znie:
„l)
schvaľuje vhodnosť meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality a montážach plynových zariadení, schvaľuje informačný systém používaný pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality a montážach plynových zariadení, schvaľuje vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri technických kontrolách a emisných kontrolách a vydáva osvedčenia o jeho schválení s určenou platnosťou lehoty schválenia a uverejňuje ich vo vestníku ministerstva,“.
57.
V § 103 ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na vykonávanie kontroly podľa § 104 ods. 1 písm. h).“.
58.
V § 104 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa slovo „ďalšie“ a za slovo „kontroly“ sa vkladajú slová „aj pred preukázaním sa podľa § 103 ods. 3“.
59.
V § 106 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 107a“.
60.
§ 107 vrátane nadpisu znie:
㤠107
Správne delikty
(1) Pokutu 66 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto
a)
poruší povinnosť ustanovenú v § 18 ods. 17, § 21 ods. 2 písm. g) druhom bode, § 21 ods. 2 písm. j), ak sa to týka jeho pôsobnosti, aj v § 23 ods. 8 písm. b), § 23 ods. 9 písm. b),
b)
nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej podľa § 21 ods. 1 písm. e); pokuta sa uloží za každé vozidlo,
c)
nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej podľa § 21 ods. 1 písm. e); pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo.
(2)
Pokutu 166 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto
a)
poruší povinnosť ustanovenú v § 14 ods. 19; pokuta sa uloží za každé jednotlivo vyrobené vozidlo,
b)
poruší povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 12; pokuta sa uloží za každé jednotlivo prestavané vozidlo,
c)
nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej podľa § 50 ods. 1; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
d)
nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej podľa § 68 ods. 1; pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo,
e)
porušil povinnosť ustanovenú v § 50 ods. 2, § 68 ods. 2, § 83 ods. 4 písm. b),
f)
poruší povinnosť ustanovenú v § 43 ods. 10, § 61 ods. 10, § 78 ods. 10, § 91 ods. 10 alebo poruší podmienky určené v rozhodnutí o udelení osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona.
(3)
Pokutu 332 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 21 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), § 21 ods. 2 písm. k) alebo písm. l), § 24a ods. 6, § 24b ods. 4.
(4)
Pokutu 1 000 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 46 ods. 4, § 49 ods. 8, § 64 ods. 4, § 67 ods. 6, § 81 ods. 4, § 83 ods. 5, § 84 ods. 4, § 94 ods. 4, § 96 ods. 4.
(5)
Pokutu 1 660 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení alebo vydáva doklady s nimi súvisiace.
(6)
Pokutu od 2 000 eur do 5 000 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 40 ods. 1 alebo ods. 2, § 41, § 58 ods. 1 alebo ods. 2, § 59, § 75 ods. 1 alebo ods. 2, § 76, § 89 ods. 1 alebo ods. 2 alebo poruší podmienky určené v rozhodnutí o udelení oprávnenia na vykonávanie činnosti.
(7)
Pokutu 3 319 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto bez oprávnenia podľa tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení alebo vydáva doklady s nimi súvisiace.
(8)
Pokutu 166 eur uloží ministerstvo tomu, kto
a)
poruší povinnosť ustanovenú v § 9 ods. 1,
b)
poruší povinnosť ustanovenú v § 18 ods. 16 písm. a), b) alebo písm. c), § 18 ods. 19; pokuta sa uloží za každé vozidlo po prestavbe.
(9)
Pokutu od 500 eur do 3 319 eur uloží ministerstvo tomu, kto
a)
poruší povinnosť ustanovenú v § 12 ods. 1 písm. b) až d), f) až l), § 12 ods. 3 až 5,
b)
poruší podmienky určené v rozhodnutí podľa § 4 ods. 4 alebo ods. 8, § 5 ods. 6, 12, 18 alebo ods. 21, § 6 ods. 5, 7, 9 alebo ods. 11, § 7 ods. 6, 9, 12 alebo ods. 14, § 8 ods. 6, 11, 15 alebo ods. 18, § 18 ods. 13 alebo ods. 20,
c)
poruší povinnosť pri vedení evidencie ustanovenú podľa § 23 ods. 16.
(10)
Pokutu od 1000 eur do 6 639 eur uloží ministerstvo tomu, kto
a)
vystaví osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla takému vozidlu, ktoré nebolo typovo schválené, typovo schválené ES alebo nemalo uznanie typového schválenia ES; pokuta sa uloží za každé vystavené osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie,
b)
vystaví osvedčenie o zhode vozidla COC takému vozidlu, ktoré nebolo typovo schválené ES; pokuta sa uloží za každé vystavené osvedčenie o zhode vozidla COC,
c)
nedodá osvedčenie o zhode vozidla COC vozidlu, ktoré má udelené typové schválenie ES; pokuta sa uloží za každé nedodané osvedčenie o zhode vozidla COC.
(11)
Pokutu od 1 500 eur do 9 958 eur uloží ministerstvo tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 29 ods. 1 písm. a) až c), § 30 ods. 1 až 3, § 31 ods. 1 až 3, § 32 ods. 1 až 4, § 33 ods. 1 až 3 alebo poruší podmienky určené v rozhodnutí o udelení poverenia na vykonávanie činnosti.
(12)
Pokutu od 2 000 eur do 16 597 eur uloží ministerstvo tomu, kto
a)
poruší povinnosť ustanovenú v § 12 ods. 1 písm. a) alebo písm. e) alebo § 12 ods. 6,
b)
uvedie na trh v Slovenskej republike vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktoré nie sú typovo schválené, typovo schválené ES alebo nie sú homologizované,
c)
ako osoba, ktorá má udelené povolenie podľa § 23 ods. 23, poruší podmienky o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní výkazov o výrobe tlačív dokladov alebo o manipulácii s nimi,
d)
ako poverená technická služba technickej kontroly vozidiel, poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel, poverená technická služba kontroly originality vozidiel alebo poverená technická služba montáže plynových zariadení poruší povinnosti pri zabezpečovaní výroby, predaji a distribúcii tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok vydávaných podľa tohto zákona alebo povinnosti pri ich inventarizácii, škartácii a evidencii,
e)
poruší ustanovenia týkajúce sa typového schvaľovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek podľa osobitných predpisov.40a)
(13)
Pokutu od 9 958 eur do 16 597 eur uloží ministerstvo tomu, kto
a)
bez osvedčenia podľa § 4 ods. 4 alebo ods. 8 vykonáva činnosti, ktoré je podľa tohto zákona oprávnený vykonávať len výrobca alebo zástupca výrobcu,
b)
bez poverenia na vykonávanie technickej služby podľa § 25 vykonáva činnosti uvedené v § 29 až 33 alebo vydáva doklady s nimi súvisiace,
c)
bez povolenia ministerstva vyrába, predáva, distribuuje alebo inak manipuluje s tlačivami osvedčení o evidencii časť II alebo technických osvedčení, tlačivami protokolov o testoch alebo skúškach podľa § 29 ods. 1 písm. b), tlačivami dokladov a kontrolnými nálepkami alebo pečiatkami používanými pri overovaní vozidiel, technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality alebo montážach plynových zariadení.
(14)
Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 6, 9 až 13 orgán štátneho odborného dozoru prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie povinností podľa tohto zákona.
(15)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(16)
Pokuty podľa odsekov 8 až 13 možno uložiť aj fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak k porušeniu povinností došlo v čase, keď táto osoba bola výrobcom alebo zástupcom výrobcu, a ktorej následne platnosť osvedčenia alebo správy o homologizácii typu boli zrušené rozhodnutím štátneho dopravného úradu podľa § 10 alebo zanikli podľa § 11.
(17)
Pri opätovnom porušení povinností možno pokuty podľa odsekov 1 až 13 ukladať opakovane. Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 4 až 13, možno uložiť pokutu až do trojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 4 až 13.
(18)
Konanie o uloženie pokuty podľa odsekov 1 až 13 možno začať do šesť mesiacov odo dňa, v ktorom sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti; najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
„40a)
Napríklad čl. 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení, čl. 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009), čl. 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009), čl. 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení, čl. 16 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31. 7. 2009) v platnom znení.“.
61.
Za § 107 sa vkladá § 107a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠107a
Poriadkové pokuty
(1)
Poriadkovú pokutu 66 eur uloží obvodný úrad dopravy alebo ministerstvo tomu, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z § 110.
(2)
Poriadkovú pokutu 166 eur uloží obvodný úrad dopravy prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla, ak poruší povinnosť ustanovenú v § 49 ods. 9 tým, že neposkytne vozidlo opakovane na vykonanie technickej kontroly, povinnosť ustanovenú v § 67 ods. 7 tým, že neposkytne vozidlo na opakované vykonanie emisnej kontroly, povinnosť ustanovenú v § 83 ods. 7 tým, že neposkytne vozidlo na opakované vykonanie kontroly originality, povinnosť ustanovenú v § 96 ods. 5 tým, že neposkytne vozidlo na kontrolu montáže plynového zariadenia.
(3)
Poriadkovú pokutu 166 eur uloží obvodný úrad dopravy alebo ministerstvo tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 108 ods. 2.
(4)
Poriadkovú pokutu 1 000 eur uloží obvodný úrad dopravy oprávnenej osobe technickej kontroly, ak poruší povinnosť ustanovenú v § 49 ods. 9 tým, že neumožní na vlastné náklady opakované vykonanie technickej kontroly, oprávnenej osobe emisnej kontroly, ak poruší povinnosť ustanovenú v § 67 ods. 7 tým, že neumožní na vlastné náklady opakované vykonanie emisnej kontroly, oprávnenej osobe kontroly originality, ak poruší povinnosť ustanovenú v § 83 ods. 7 tým, že neumožní na vlastné náklady opakované vykonanie kontroly originality, oprávnenej osobe montáže plynových zariadení, ak poruší povinnosť ustanovenú v § 96 ods. 5 tým, že neumožní na vlastné náklady kontrolu montáže plynového zariadenia.
(5)
Poriadkovú pokutu 1 660 eur uloží obvodný úrad dopravy alebo ministerstvo kontrolovanej osobe, ak neposkytne súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam poverených osôb podľa § 104 ods. 1 alebo ods. 2.
(6)
Poriadkovú pokutu podľa odsekov 1 až 5 možno uložiť aj opakovane.
(7)
Konanie o uloženie poriadkovej pokuty podľa odsekov 1 až 5 možno začať do dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti; najneskôr do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(8)
Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos z poriadkových pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“.
62.
V § 109 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
V konaní o zrušenie povolenia podľa § 23 ods. 25 písm. a), poverenia podľa § 34 ods. 3 písm. a), oprávnenia podľa § 42 ods. 3 písm. a), § 60 ods. 3 písm. a), § 77 ods. 3 písm. a), § 90 ods. 3 písm. a) alebo osvedčenia podľa § 44 ods. 3 písm. a), § 62 ods. 3 písm. a), § 79 ods. 3 písm. a), § 92 ods. 3 písm. a) ministerstvo alebo obvodný úrad dopravy žiadosť zamietne, ak sa v čase jej podania vykonáva nad žiadateľom štátny odborný dozor podľa druhej hlavy štvrtej časti tohto zákona.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
63.
Za § 112e sa vkladá § 112f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠112f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2012
(1)
Konania o uložení pokuty začaté pred 1. februárom 2012 sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona účinných do 31. januára 2012.
(2)
Typové schválenia samostatných technických jednotiek udelených pre pevné nadstavby vozidiel sú platné do dátumu uvedeného v osvedčení o typovom schválení samostatnej technickej jednotky, najneskôr však do dátumu povinného uplatňovania typového schválenia ES pre dokončované vozidlá uvedeného v osobitnom predpise.49)
(3)
Oprávnená osoba technickej kontroly môže vykonávať technické kontroly bez monitorovacieho záznamového zariadenia na staniciach technickej kontroly do 30. júna 2013, pričom skúšobná prevádzka bude od 1. februára 2012 do 30 júna 2013.
(4)
Oprávnená osoba emisnej kontroly môže vykonávať emisné kontroly bez monitorovacieho záznamového zariadenia na pracoviskách emisnej kontroly, ktoré
a)
sú súčasťou stanice technickej kontroly, do 30. júna 2013, pričom skúšobná prevádzka bude od 1. februára 2012 do 30. júna 2013,
b)
nie sú súčasťou stanice technickej kontroly, do 31. decembra 2013, pričom skúšobná prevádzka bude od 1. februára 2012 do 31. decembra 2013.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
„49)
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z.. zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z. a zákona č. 409/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 68 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
  1. pre kategórie vozidiel O1, O2 a Ra ..... 20 eur
  2. pre kategórie vozidiel M2 a M3 ..... 100 eur
  3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ..... 50 eur“.
Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 68 v písmene l) sa slová „a) až j)“ nahrádzajú slovami „a) až k)“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 68 v poznámke sa slová „c) a h)“ nahrádzajú slovami „c), d) a i)“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 78b sa dopĺňajú písmená d) až f), ktoré znejú:
„d) schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri technických kontrolách a emisných kontrolách ..... 100 eur
e) predĺženie platnosti v osvedčení o schválení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri technických kontrolách a emisných kontrolách ..... 100 eur
f) zmenu v osvedčení o schválení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri technických kontrolách a emisných kontrolách .....50 eur“.
Čl. III
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 90/2008 Z. z., zákona č. 55/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Predseda ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky nevymenuje nového predsedu.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
2.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „pokiaľ tento zákon neustanovuje inak (§ 6 ods. 3)“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.