521/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.01.2012

521
ZÁKON
z 2. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z. a zákona č. 348/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 26 ods. 3 a 4 sa slová „potreby ošetrovania“ nahrádzajú slovami „potreby osobného a celodenného ošetrovania“ a slová „alebo starostlivosti“ sa nahrádzajú slovami „alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti“.
5.
V § 39 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „osobne a celodenne“.
6.
V § 39 ods. 2 sa slová „potreba ošetrovania“ nahrádzajú slovami „potreba osobného a celodenného ošetrovania“ a slová „potreba starostlivosti“ sa nahrádzajú slovami „potreba osobnej a celodennej starostlivosti“.
7.
V § 42 sa slová „potreby ošetrovania“ nahrádzajú slovami „potreby osobného a celodenného ošetrovania“ a slová „alebo starostlivosti“ sa nahrádzajú slovami „alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti“.
8.
V § 43 odsek 2 znie:
„(2)
Ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej fyzickej osoby alebo viac fyzických osôb uvedených v § 39 ods. 1 písm. a) alebo osobnej a celodennej starostlivosti o jedno alebo o viac detí uvedených v § 39 ods. 1 písm. b) len raz a len jednému poistencovi a v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi.“.
9.
V § 53 sa slová „60 %“ nahrádzajú slovami „65 %“.
11.
V § 140 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti, najdlhšie do desiateho dňa potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti.“.
12.
V § 154 ods. 1 písm. c) sa slová „potreby ošetrovania alebo starostlivosti“ nahrádzajú slovami „potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti“.
13.
V § 156 ods. 1 písm. b) sa slová „ošetrovania alebo“ nahrádzajú slovami „osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej“.
14.
Za § 293bw sa vkladajú § 293bx až § 293cb, ktoré vrátane nadpisov znejú:
Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. januára 2012
§ 293bx
Ak nárok na materské vznikol pred 1. januárom 2012 a trvá aj po 31. decembri 2011, suma materského sa určí za obdobie po 31. decembri 2011 podľa zákona účinného od 1. januára 2012.“.
§ 293by
V období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu ustanoveného v § 138 ods. 8, 11 a 18. V období uvedenom v prvej vete sa prirážka podľa § 134 neukladá a zľava podľa § 134 sa neposkytuje.
§ 293bz
V rokoch 2012 a 2013 rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dozornej rady generálny riaditeľ o použití finančných prostriedkov základného fondu, ktorý vykazuje prebytok finančných prostriedkov, na poskytnutie finančnej výpomoci do iného základného fondu, v ktorom nie je dostatok finančných prostriedkov na dávky, na ktorých úhradu je určený.
§ 293ca
Príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu120) účinného do 31. decembra 2011 dosiahnutý za rok 2011 nie je príjmom na účely § 21, § 138 ods. 2 a 3 a § 293bp ods. 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 120 znie:
„“.
120)
§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem prvého až tretieho bodu, desiateho bodu a § 293cb v štrnástom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.