544/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

544
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. decembra 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 273/2010 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 273/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
2.
V § 13 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
3.
V § 13 ods. 5 tretej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „lekár oznámi regionálnemu úradu každé odmietnutie povinného očkovania.“.
4.
V § 14 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
počet odmietnutí povinného očkovania podľa druhu povinného očkovania,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).
5.
V § 22 ods. 5 sa slová „zdravotného preukazu“ nahrádzajú slovami „potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti“.
6.
V prílohe č. 2 časti A sa vypúšťa bod 1.
Doterajšie body 2 až 4 sa označujú ako body 1 až 3.
Čl. II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
v z. Ján Porubský v. r.