545/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

545
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. decembra 2011 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete, podpísaná v Bratislave 20. júla 2009 (oznámenie č. 321/2009 Z. z.).
Dohoda sa predbežne vykonáva odo dňa jej podpisu, t. j. od 2. decembra 2011. Platnosť nadobudne 1. januára 2012 v súlade s článkom 2 ods. 1.
K oznámeniu č. 545/2011 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete, podpísaná v Bratislave 20. júla 2009
Vláda Slovenskej republiky a Medzinárodná organizácia pre migráciu (ďalej len „zmluvné strany“),
berúc do úvahy organizačné zmeny, ktoré v roku 2010 a 2011 nastali v rámci niektorých vnútroštátnych orgánov Slovenskej republiky a ktoré si vyžiadali zmenu ustanovení článkov 2, 3 a 10 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete, podpísanej v Bratislave 20. júla 2009, ako aj
vzhľadom na ďalšiu zmenu, týkajúcu sa sumy spolufinancovania poskytovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktorej potreba zapracovania vznikla v dôsledku vykonávania tejto dohody,
dohodli sa takto:
Článok 1
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete, podpísaná v Bratislave 20. júla 2009 (ďalej len „Dohoda o EMS“), sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok 2 ods. 3 písm. b) znie:
b) zástupca Úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru,“.
2. Článok 2 ods. 3 písm. d) znie:
d) zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,“.
3. Článok 3 ods. 1 písm. c) znie:
c) riaditeľ/ka Centra pre koordináciu integrácie cudzincov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,“.
4. Článok 3 ods. 1 písm. d) znie:
d) generálny/a riaditeľ/ka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu Slovenskej republiky,“.
5. Článok 3 ods. 1 písm. f) znie:
f) riaditeľ/ka Úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru,“.
6. V článku 3 ods. 5 sa za slová „podľa článku 10“ vkladajú slová „ods. 1“.
7. V článku 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Suma spolufinancovania poskytnutá Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na nasledujúci rok sa tiež zníži o pomernú časť neoprávnených výdavkov stanovených Európskou komisiou.“.
8. Doterajší text článku 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Zmluvné strany sa vzájomne informujú o zmenách týkajúcich sa príslušných orgánov podľa odseku 1.
(3) Vedúci predstavitelia príslušných orgánov podľa odseku 1 sa vzájomne informujú o zmenách týkajúcich sa členov Národného riadiaceho výboru podľa článku 3 ods. 1, príslušných orgánov podľa článku 2 ods. 3 písm. a) až c) a príslušných orgánov podľa článku 3 ods. 1 písm. a) až g).“.
Článok 2
(1) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a nadobudne platnosť podľa článku 14 ods. 2 Dohody o EMS.
(2) Platnosť tejto dohody sa skončí spolu so skončením platnosti Dohody o EMS.
Dané v Bratislave 2. decembra 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Slovenskej republiky:
Daniel Lipšic v. r.
Za Medzinárodnú organizáciu
pre migráciu:
Zuzana Vatráľová v. r.