550/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2012

550
ZÁKON
z 8. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z. a zákona č. 143/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Povinné príspevky podľa odseku 1 písm. a) je držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu, povinný zaplatiť na účet jadrového fondu ako súčet fixnej časti povinného príspevku v sume 13 428,26 eura ročne za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu ním prevádzkovaného jadrového zariadenia a variabilnej časti povinného príspevku vo výške 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za uplynulý rok. Výšku fixnej časti povinného príspevku držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu každoročne valorizuje o mieru inflácie za predchádzajúci rok určenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na účet jadrového fondu ustanoví vláda nariadením.“.
2.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Rada správcov predloží každoročne do 30. novembra kalendárneho roka dozornej rade na schválenie na nasledujúci rok návrh vypracovaný v súlade so schválenou stratégiou na
a)
rozdelenie zdrojov jadrového fondu za kalendárny rok na podúčet podľa odseku 1 písm. h) v súlade s § 9 ods. 1 písm. g),
b)
rozdelenie povinných príspevkov podľa § 7 ods. 1 písm. a) za kalendárny rok do podúčtu
1.
na vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a uzatváranie úložísk rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva vrátane monitorovania po uzavretí týchto úložísk a vrátane súvisiaceho výskumu a vývoja podľa odseku 1 písm. e),
2.
na inštitucionálnu kontrolu úložísk podľa odseku 1 písm. f) a
3.
na skladovanie vyhoretého jadrového paliva v samostatných jadrových zariadeniach podľa odseku 1 písm. g),
c)
rozdelenie povinných príspevkov podľa § 7 ods. 1 písm. a) za kalendárny rok do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty, ktoré majú zdroje podľa § 7 ods. 1 písm. a) pomerne podľa výšky povinných príspevkov uhradených podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktorými sú
1.
analytické účty podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu jadrová elektráreň V 1 a tretieho bodu jadrová elektráreň V 2,
2.
podúčet podľa odseku 1 písm. b) na vyraďovanie jadrovej elektrárne vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania prevádzkovanej v lokalite Mochovce a
3.
podúčet podľa odseku 1 písm. c) na vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania, ktoré budú uvedené do prevádzky po účinnosti tohto zákona,
d)
rozdelenie zdrojov jadrového fondu podľa § 7 ods. 1 písm. b) za kalendárny rok do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky vytváraných počas doterajšej prevádzky jadrových zariadení na účely výroby elektriny,
e)
rozdelenie zdrojov jadrového fondu podľa § 7 ods. 1 písm. d) za kalendárny rok do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty pomerne podľa výšky výnosov z úrokov , ktoré pripadajú na finančné prostriedky na jednotlivých podúčtoch a na jednotlivých analytických účtoch,
f)
rozdelenie ostatných zdrojov jadrového fondu do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty; ak boli tieto zdroje účelovo určené, musia byť rozdelené podľa účelového určenia a
g)
čerpanie výdavkov jadrového fondu podľa odseku 1.“.
3.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vyraďovanie jadrových zariadení na výrobu alebo spracovanie jadrových materiálov alebo skladovanie jadrových materiálov s množstvom väčším ako jeden efektívny kg20a) a vyraďovanie jadrových zariadení na spracovanie, úpravu alebo skladovanie rádioaktívnych odpadov20b)“.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b znejú:
„20a)
§ 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z.
20b)
§ 2 písm. f) bod 4. zákona č. 541/2004 Z. z.“.
4.
V § 13 ods. 12 sa slová „do 31. decembra 2017“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2020“.
5.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. februára 2012
(1)
Jadrový fond prevedie do 31. decembra 2013 finančné prostriedky z analytického účtu podľa § 8 ods. 1 písm. a) prvého bodu jadrová elektráreň A 1 na analytický účet podľa § 8 ods. 1 písm. a) tretieho bodu jadrová elektráreň V 2 vo výške rozdelených povinných príspevkov do jadrového fondu podľa § 8 ods. 5 písm. a) tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2012 vrátane výnosov z úrokov.
(2)
Jadrový fond prevedie do 31. decembra 2014 finančné prostriedky z analytického účtu podľa § 8 ods. 1 písm. a) prvého bodu jadrová elektráreň A 1 na podúčet podľa § 8 ods. 1 písm. b) na vyraďovanie jadrovej elektrárne vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania prevádzkovanej v lokalite Mochovce vo výške rozdelených povinných príspevkov do jadrového fondu podľa § 8 ods. 5 písm. a) tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2012 vrátane výnosov z úrokov.“.
6.
Slová „bežný rok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vypúšťajú.
Čl. II
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z. a zákona č. 348/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 27 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.“.
2.
V § 28 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.