60/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 1. marca 2011,
ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 33 písm. k) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o odboroch a objektoch diskontinuálnych oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody,
b)
jednotlivé notifikačné požiadavky na špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia so špecifikovanými požiadavkami,
c)
požiadavky na systém kvality,
d)
požiadavky na personálne zabezpečenie oprávnených meraní, skúšok, kalibrácií a inšpekcií zhody,
e)
požiadavky na technické zabezpečenie oprávnených meraní, skúšok, kalibrácií a inšpekcií zhody,
f)
požiadavky na metódy a metodiky oprávneného merania, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody a podmienky ich platnosti a používania,
g)
náležitosti správy a čiastkovej správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní, kalibrácii, skúške alebo inšpekcii zhody a podmienky ich vyhotovovania,
h)
podrobnosti o rozsahu a forme informácií poskytovaných oprávnenými osobami do informačného systému,
i)
kvalifikačné predpoklady na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby,
j)
náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby,
k)
podrobnosti o
1.
preukazovaní a posudzovaní splnenia kvalifikačných predpokladov zodpovednej osoby,
2.
skúške a osvedčení a vymedzení rozsahu pôsobnosti zodpovednej osoby,
3.
opakovanom preukazovaní odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby,
4.
povolení na jednotlivé oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody a o preukazovaní a posudzovaní splnenia požiadaviek na jednorazové povolenie.
§ 2
Podrobnosti o odboroch a objektoch diskontinuálnych oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody
(1)
Jednotlivé odbory diskontinuálneho oprávneného merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody (ďalej len „oprávnená technická činnosť“) podľa § 20 ods. 1 zákona sú:
a)
oprávnené meranie
1.
emisných veličín,
2.
limitných emisných faktorov,
3.
množstva emisií,
4.
znečistenia vonkajšieho ovzdušia,
5.
kvalitatívneho zloženia emisií,
6.
kvalitatívneho zloženia vonkajšieho ovzdušia,
7.
nepriamych technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania,
b)
oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov
1.
emisií a súvisiacich referenčných veličín,
2.
kvality vonkajšieho ovzdušia,
c)
oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov
1.
emisií a súvisiacich referenčných veličín,
2.
kvality vonkajšieho ovzdušia,
d)
oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov
1.
emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín,
2.
kvality vonkajšieho ovzdušia a súvisiacich meteorologických veličín.
(2)
V odbore oprávnené meranie podľa svojho významu sa diskontinuálnou metódou zisťujú hodnoty fyzikálno-chemických veličín, ktorými sú vyjadrené požiadavky na prípustnú úroveň
a)
znečisťovania ovzdušia podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona (ďalej len „emisná požiadavka“),
b)
znečistenia ovzdušia podľa § 5 ods. 2 zákona.
(3)
V odbore oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov sa zisťujú hodnoty veličín, ktorými sú vyjadrené vybrané pracovné charakteristiky automatizovaných meracích systémov.
(4)
V odbore oprávnené inšpekcie zhody automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich referenčných veličín sa vykonáva posúdenie a inšpekcia zhody správneho inštalovania a systému manažérstva kvality prevádzky automatizovaného meracieho systému vrátane systému automatizovaného spracovania a vyhodnocovania požiadaviek dodržania určených emisných požiadaviek, protokolovania a uchovávania dát a výpočtu množstva emisií.
(5)
V odbore oprávnené inšpekcie zhody automatizovaného meracieho systému kvality vonkajšieho ovzdušia sa vykonáva posúdenie a inšpekcia zhody správneho inštalovania a systému manažérstva kvality prevádzky meracieho systému vrátane systému automatizovaného spracovania a vyhodnocovania požiadaviek dodržania určených limitných hodnôt, uchovávania a prenosu dát.
(6)
Objektom oprávneného merania je
a)
čistený alebo nečistený odpadový plyn, priemyselný alebo iný technologický plyn, surovina, polotovar, výrobok alebo iný hmotný objekt alebo fyzikálne prostredie alebo fugitívne emisie, na ktoré sa vzťahuje emisná požiadavka, ak ide o oprávnené merania emisií podľa odseku 1 písm. a) okrem štvrtého a šiesteho bodu (ďalej len „oprávnené meranie emisií“),
b)
vonkajšie ovzdušie, ak ide o oprávnené merania kvality ovzdušia podľa odseku 1 písm. a) štvrtého a šiesteho bodu (ďalej len „oprávnené meranie kvality ovzdušia“).
(7)
Objekt oprávneného merania emisií sa podrobnejšie vymedzuje podľa
a)
čísla a názvu kategórie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“) alebo čísla a názvu skupiny kategórií podľa osobitného predpisu,1)
b)
názvu stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia, ak ide o špecifické emisné požiadavky, ktoré ustanovujú ostatné predpisy vydané na vykonanie zákona, ako sú uvedené v písmene a),2)
c)
ďalších charakteristík stacionárneho zdroja, časti alebo zariadenia, ktorými sú najmä kapacita, druh paliva, typ technológie, ak sú potrebné.
(8)
Príbuzným objektom oprávneného merania emisií je technológia a činnosť uvedená v tej istej skupine kategórií alebo zariadení, pri ktorej možno vzhľadom na zhodnú vedecko-technickú podstatu výrobnej technológie, na podstatu vzniku znečisťujúcich látok a na príbuzné metódy oprávnených meraní uplatniť zhodný prístup k riadeniu merania, voľbe reprezentatívneho výrobno-prevádzkového režimu a k interpretovaniu výsledkov.
(9)
Objektom oprávnenej kalibrácie, oprávnenej skúšky alebo oprávnenej inšpekcie zhody je automatizovaný merací systém
a)
emisií vrátane súvisiacich referenčných veličín, a ak ide o inšpekciu zhody, aj súvisiacich stavových veličín,
b)
kvality vonkajšieho ovzdušia, a ak ide o inšpekciu zhody, aj súvisiacich meteorologických veličín.
(10)
Príbuzným objektom oprávnenej kalibrácie, oprávnenej skúšky alebo oprávnenej inšpekcie zhody je merací systém so zhodným vedeckým princípom merania alebo systém, ktorého meracia sústava je z hľadiska metódy zisťovania pracovných charakteristík, kalibrácie a kontroly systémovo zhodná.
(11)
Metódy a metodiky oprávnenej technickej činnosti (ďalej len „oprávnená metodika“) sa podľa svojho prírodovedného základu a účelu používania členia na
a)
gravimetrické stanovenie emisií tuhých znečisťujúcich látok a izokinetický odber vzorky na filter na stanovenie tuhých znečisťujúcich anorganických látok okrem vybraných znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmenách c) a f), a súvisiace meranie objemového prietoku plynov a stavových veličín,
b)
gravimetrické stanovenie emisií znečisťujúcich látok v kvapalnej forme, ktoré sú vyhodnocované ako tuhé znečisťujúce látky, okrem vybraných znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmenách c) a f), najmä rôzne rozpustné soli, a súvisiace meranie objemového prietoku a stavových veličín,
c)
diskontinuálne manuálne stanovenie (ďalej len „stanovenie“) emisií kovov a polokovov okrem vybraných znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmene f), vrátane izokinetického kombinovaného odberu vzorky na filter alebo do kvapalného sorbentu a súvisiace meranie objemového prietoku a stavových veličín,
d)
stanovenie emisií anorganických znečisťujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov okrem vybraných znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmene f), kyslíka a oxidu uhličitého vrátane odberu vzorky do
1.
vzorkovnice, do tuhého sorbentu bez jeho prípravy alebo do vody ako kvapalného sorbentu,
2.
tuhého sorbentu vrátane jeho prípravy alebo do kvapalného sorbentu, iného ako voda,
e)
stanovenie emisií organických znečisťujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov okrem vybraných znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmene f), vrátane odberu vzorky v členení metód odberov vzoriek podľa písmena d),
f)
stanovenie emisií vybraných znečisťujúcich látok vrátane odberu vzorky v členení
1.
zlúčeniny chrómu v oxidačnom stupni VI,
2.
polychlorované dibenzo-p-dioxíny, polychlorované dibenzofurány, polychlorované bifenyly,
3.
polycyklické aromatické uhľovodíky a ostatné perzistentné organické zlúčeniny,
g)
diskontinuálne meranie koncentrácie plynných znečisťujúcich látok, kyslíka a oxidu uhličitého v čistených alebo nečistených odpadových plynoch mobilným alebo prenosným emisným meracím systémom vrátane odberu a úpravy vzorky v členení
1.
elektrochemické metódy,
2.
fyzikálne metódy,
h)
diskontinuálne meranie tmavosti dymu vrátane odberu vzorky v členení
1.
manuálne metódy,
2.
prístrojové metódy,
i)
diskontinuálne meranie objemového prietoku plynov – rýchlosti prúdenia a parametrov potrubia, merania príslušných stavových veličín, najmä teploty, tlaku a vlhkosti, ak nie sú súčasťou metód podľa písmen a) až c) v členení podľa písmena h),
j)
gravimetrické stanovenie hmotnostnej koncentrácie častíc PM10 a PM2,5 v ovzduší vrátane odberu vzorky na filter na stanovenie kovov okrem celkovej plynnej ortuti,
k)
stanovenie hmotnostnej koncentrácie anorganických znečisťujúcich látok a anorganických zlúčenín, ktoré sú prekurzormi ozónu v ovzduší, vo forme plynov, pár a aerosólov vrátane odberu vzorky v členení
1.
metódy odberov vzoriek podľa písmena d) prvého bodu,
2.
metódy odberov vzoriek podľa písmena d) druhého bodu,
3.
difúzne odbery,
4.
celková plynná ortuť,
5.
depozície,
l)
stanovenie hmotnostnej koncentrácie organických znečisťujúcich látok a organických zlúčenín, ktoré sú prekurzormi ozónu v ovzduší, vo forme plynov, pár a aerosólov vrátane odberu vzorky v členení
1.
metódy odberov vzoriek podľa písmena d) prvého bodu,
2.
metódy odberov vzoriek podľa písmena d) druhého bodu,
3.
difúzne odbery,
m)
diskontinuálne meranie koncentrácie znečisťujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov, ozónu a plynných anorganických zlúčenín, ktoré sú jeho prekurzormi, mobilným alebo prenosným meracím systémom kvality ovzdušia vrátane odberu vzorky,
n)
diskontinuálne meranie meteorologických veličín súvisiacich s meraniami kvality ovzdušia podľa písmen j) až m),
o)
metodiky pre automatizované meracie systémy emisií tuhých znečisťujúcich látok a ostatných znečisťujúcich látok v tuhej forme a súvisiacich stavových a referenčných veličín vrátane odberu a úpravy vzorky, ktorými sa
1.
kalibrujú a zabezpečuje ich metrologická nadväznosť,
2.
zisťujú ich pracovné charakteristiky,
3.
zabezpečuje kvalita a vykonáva inšpekcia zhody,
p)
metodiky pre automatizované meracie systémy emisií znečisťujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov a súvisiacich stavových a referenčných veličín vrátane odberu a úpravy vzorky v členení podľa písmena o),
q)
metodiky pre automatizované meracie systémy hmotnostnej koncentrácie častíc PM10 a PM2,5 v ovzduší vrátane odberu vzorky a súvisiacich meteorologických veličín v členení podľa písmena o),
r)
metodiky pre automatizované meracie systémy merania hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov, ozónu a jeho prekurzorov v ovzduší vrátane odberu vzorky a súvisiacich meteorologických veličín v členení podľa písmena o),
s)
metodiky na zisťovanie hodnôt fyzikálno-chemických veličín, ktorými sú vyjadrené limitné emisné faktory,
t)
metodiky na zisťovanie hodnôt fyzikálno-chemických veličín na výpočet množstva emisií v členení
1.
individuálne emisné faktory,
2.
hmotnostné toky a hmotnostné koncentrácie,
u)
metodiky na zisťovanie hodnôt vybraných veličín výpočtom, ako je objemový prietok spalín, objemový podiel oxidu uhličitého,
v)
diskontinuálne meranie hodnôt fyzikálno-chemických veličín, ktorými je vyjadrená technická požiadavka alebo všeobecná podmienka prevádzkovania, ktorá sa vzťahuje nepriamo na emisie, ako je účinnosť zachytávania pár benzínu, vratný pomer pár benzínu,
w)
diskontinuálne meranie pachových látok – olfaktometria vrátane odberu vzorky v členení
1.
emisie,
2.
vonkajšie ovzdušie,
x)
analytické stanovenie jednotlivých znečisťujúcich látok alebo skupiny znečisťujúcich látok podľa prírodovedného základu analytickej metódy v odobratých vzorkách na účel zistenia kvalitatívneho zloženia v členení podľa písmena w),
y)
všeobecné metodiky plánovania, dokumentovania, hodnotenia, zisťovania neistoty, kvalitatívnych a ostatných pracovných charakteristík, riadenia a zabezpečovania kvality stanovení, diskontinuálnych meraní a kontinuálnych meraní, ktoré nepatria do predchádzajúcich písmen v členení podľa písmena w), ak je to potrebné.
(12)
Príbuznou oprávnenou metodikou je metóda merania, analytického stanovenia, skúšky, kalibrácie alebo inej technickej činnosti aplikovanej na iný objekt alebo účel činnosti, ako je oprávnená technická činnosť, ktorej prírodovedný základ je zhodný s oprávnenou metodikou.
Jednotlivé notifikačné požiadavky
§ 3
Organizácia, manažment a systém kvality oprávnenej technickej činnosti
(1)
Na účel osvedčenia zhody činnosti akreditovanej osoby s jednotlivými notifikačnými požiadavkami pre špecifickú oblasť oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 3 písm. b) zákona (ďalej len „osvedčenie o notifikácii“), ak nie je inak ustanovené v odseku 2, sa uplatňujú požiadavky a kritériá najmenej v rozsahu podľa technickej normy, ktorá určuje všeobecné akreditačné
a)
požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií,3) ak ide o jednotlivé odbory oprávneného merania, oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky,
b)
kritériá činnosti inšpekčných orgánov,4) ak ide o jednotlivé odbory oprávnenej inšpekcie zhody.
(2)
Všeobecné akreditačné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií a všeobecné kritériá činnosti inšpekčných orgánov vrátane požiadaviek a kritérií, ktoré majú charakter odporúčania (ďalej len „všeobecná akreditačná požiadavka“), sa na účel vykonania danej oprávnenej technickej činnosti uplatňujú podľa svojho významu, ak nie je inak určené
a)
obvodným úradom životného prostredia v súhlase alebo v rozhodnutí podľa § 26 alebo § 31 ods. 2 zákona,
b)
správnym orgánom integrovaného povoľovania v integrovanom povolení,5)
c)
ministerstvom v povolení na jednotlivú oprávnenú technickú činnosť podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona,
d)
osobitným predpisom,6) alebo
e)
v § 20 zákona a v odsekoch 3 až 10 a v § 4 až 10.
(3)
Rozhodujúce zásady podľa dvadsiateho prvého bodu prílohy č. 3 k zákonu na posúdenie nezaujatosti oprávnenej osoby a stáleho oprávneného subdodávateľa oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 16 a osemnásteho bodu prílohy č. 3 k zákonu (ďalej len „stály subdodávateľ“) sa vzťahujú na jednotlivú oprávnenú technickú činnosť, ktorú podľa všeobecných akreditačných požiadaviek vykonáva
a)
laboratórium tretej strany, ak ide o oprávnené meranie, oprávnenú kalibráciu alebo oprávnenú skúšku,
b)
inšpekčný orgán typu A, ak ide o oprávnenú inšpekciu zhody.
(4)
Plnenie rozhodujúcich zásad na posúdenie nezaujatosti a zoznam subjektov, osôb a objektov, pre ktoré zásady nezaujatosti nie sú splnené, sa uvádzajú vo vyhlásení o plnení rozhodujúcich zásad nezaujatosti v členení podľa dvadsiateho prvého bodu prílohy č. 3 k zákonu, ktoré vlastnoručne podpisuje a aktualizuje každá
a)
osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo je osobou splnomocnenou konať v mene štatutárneho orgánu podľa § 20 ods. 8 písm. e) prvého bodu zákona (ďalej len „štatutárny zástupca“), ak ide o vyhlásenie
1.
v mene oprávnenej osoby a v mene stáleho subdodávateľa,
2.
vo vlastnom mene,
b)
zodpovedná osoba podľa § 20 ods. 3 písm. d) zákona (ďalej len „zodpovedná osoba“) za ním vykonávanú oprávnenú technickú činnosť.
(5)
Na zabezpečenie kvality zavedenej oprávnenej technickej činnosti a kvality zavedených subdodávok oprávnenej technickej činnosti sa vyhotovuje, pravidelne preskúmava, udržiava v aktuálnom stave a uchováva dokumentácia systému manažérstva (ďalej len „riadená dokumentácia“), ktorá okrem dokumentov podľa všeobecných akreditačných požiadaviek obsahuje aj
a)
príručku kvality alebo iný zodpovedajúci dokument bez ohľadu na jeho názov (ďalej len „príručka kvality“),
b)
oprávnené metodiky vrátane interných metodík a postupov podľa § 7,
c)
vyhlásenia podľa odseku 4,
d)
dokumenty podľa § 20 ods. 3 zákona,
e)
dokumenty o finančnom krytí zodpovednosti podľa § 20 ods. 10 písm. c) zákona,
f)
dokumenty o plnení požiadaviek na personálne zabezpečenie oprávnenej technickej činnosti podľa § 4,
g)
zákon a predpisy vydané na jeho vykonanie podľa zavedenej oprávnenej technickej činnosti platné v čase ich vykonávania.
(6)
Vyhlásenie vrcholového manažmentu o politike kvality oprávnenej technickej činnosti sa vyhotovuje v rozsahu najmenej podľa príslušnej všeobecnej akreditačnej požiadavky a podpisuje ho aj každý štatutárny zástupca.
(7)
Ak dokument riadenej dokumentácie je spoločný pre oprávnenú technickú činnosť aj pre ďalšiu akreditovanú činnosť, ktorá nie je oprávnenou technickou činnosťou, musí byť zrejmé, ktoré ustanovenia dokumentu sa na oprávnenú technickú činnosť vzťahujú a ktoré sa na ňu nevzťahujú.
(8)
Na mieste vykonávania oprávnenej technickej činnosti musí byť dostupné riadené vydanie príručky kvality a najmenej riadené dokumenty podľa odseku 5 písm. b) a g), ktoré sa na vykonávanú oprávnenú technickú činnosť vzťahujú.
(9)
Ak v dôsledku nezhodnej práce dôjde k zisteniu nereprezentatívnosti výsledku alebo k zmene pôvodného upozornenia, vyhlásenia alebo názoru na súlad alebo nesúlad, na zhodu alebo nezhodu s požiadavkami
a)
bez zbytočného odkladu sa preverí, či predmetnou nezhodnou prácou sa zmenil alebo môže zmeniť názor na súlad alebo nesúlad, na zhodu alebo nezhodu aj predchádzajúcich výsledkov oprávnenej technickej činnosti; ak sa to zistí, že sa bez zbytočného odkladu informujú subjekty podľa šiesteho bodu prílohy č. 3 k zákonu,
b)
vykoná sa doplnkový audit na overenie splnenia a účinnosti zavedených nápravných opatrení,
c)
informácia o zisteniach podľa písmena a) a o prijatých nápravných opatreniach a záveroch doplnkového auditu podľa písmena b) sa zašle do 30 dní od vyhotovenia správy o doplnkovom audite národnému notifikačnému orgánu podľa § 20 ods. 3 písm. b) zákona.
(10)
V príručke kvality sa zdokumentuje zavedenie a spôsob zabezpečenia jednotlivých povinností a podmienok vykonávania zavedenej oprávnenej technickej činnosti, ktoré ustanovuje § 20 zákona a jednotlivých notifikačných požiadaviek, ktoré ustanovujú odseky 1 až 9 a § 4 až 10 podľa svojho významu.
§ 4
Personálne zabezpečenie oprávnenej technickej činnosti
(1)
Oprávnenú technickú činnosť personálne zabezpečuje
a)
zodpovedná osoba, ktorá je v závislosti od vykonávanej oprávnenej technickej činnosti vedúcim technikom, vedúcim chemikom, pracovníkom zodpovedným za kalibráciu alebo zamestnancom zodpovedným za inšpekciu, a
b)
technik, ktorý samostatne vykonáva jednotlivé technické činnosti, alebo
c)
pomocný technik, ktorý vykonáva menej náročné technické činnosti pod dohľadom zodpovednej osoby alebo technika; technikom môže byť aj zodpovedná osoba.
(2)
Zodpovedná osoba podľa § 20 ods. 7 a ods. 8 písm. e) druhého bodu zákona má technickú zodpovednosť za ním riadenú oprávnenú technickú činnosť, najmä za
a)
technické plánovanie vykonávanej oprávnenej technickej činnosti vrátane dôsledného preverenia podmienok a požiadaviek na jej vykonanie v súlade s predpismi, s osvedčením o akreditácii, s osvedčením o notifikácii, s riadenými dokumentmi systému manažérstva kvality a s vlastnou odbornou kompetenciou a kompetenciou ostatných pracovníkov, ktoré sú pri konkrétnej oprávnenej technickej činnosti aktuálne, pred jej začatím,
b)
koordinovanie subdodávok a primeraný dohľad nad kvalitou výkonu subdodávanej oprávnenej technickej činnosti, ak sa časť oprávnenej technickej činnosti vykonáva ako subdodávka,
c)
vyhodnotenie výsledku oprávnenej technickej činnosti, za jeho vecnú správnosť vrátane zhodnotenia jeho neistoty, platnosti a reprezentatívnosti,
d)
upozornenia a iné obdobné vyhlásenia o súlade alebo nesúlade, o zhode alebo nezhode objektu oprávnenej technickej činnosti s ustanovenými požiadavkami, alebo o nesúlade výsledku subdodávky s normatívnymi technickými požiadavkami oprávnenej metodiky, ak sa to zistí,
e)
názory a interpretácie priebehu a výsledku danej oprávnenej technickej činnosti, ak sú potrebné,
f)
zdokumentovanie celej oprávnenej technickej činnosti, za vyhotovenie, náležitosti a autorizáciu vrátane vlastnoručného podpísania správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku oprávnenej technickej činnosti a za jej vysvetlenie,
g)
osobné odborné riadenie, koordinovanie a dohľad nad celou oprávnenou technickou činnosťou; zmena zodpovednej osoby počas oprávnenej technickej činnosti je možná len vtedy, ak vzniknú osobné prekážky pri práci7) alebo dôjde k inej mimoriadnej a nepredvídateľnej udalosti.
(3)
Požadovanou odbornou kvalifikáciou zodpovednej osoby, technika a pomocného technika je v závislosti od vykonávanej technickej činnosti
a)
požadované absolvované odborné vzdelanie v študijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-inžinierskemu alebo prírodovednému odboru, ktoré sú vykonávané v rámci oprávnenej technickej činnosti alebo v príbuznom odbore, a
b)
požadovaná odborná prax v príslušných
1.
odboroch oprávnenej technickej činnosti alebo v príbuzných odboroch,
2.
objektoch oprávnenej technickej činnosti alebo v príbuzných objektoch,
3.
oprávnených metodikách alebo príbuzných metodikách (ďalej len „osobitná prax“).
(4)
Požadovaným odborným vzdelaním a požadovanou odbornou praxou zodpovednej osoby ako vedúceho technika je
a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej trojročná odborná prax, z toho najmenej dvojročná osobitná prax,
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax, z toho najmenej štvorročná osobitná prax,
c)
úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej deväťročná odborná prax, z toho najmenej šesťročná osobitná prax, alebo
d)
stredné odborné vzdelanie a najmenej deväťročná odborná prax, z toho najmenej šesťročná osobitná prax, ak ide o oprávnené meranie emisií podľa § 2 ods. 1 písm. a) bodov 1, 2, 3 a 7 a oprávnené metódy podľa § 2 ods. 11 písm. a), g), h), i), t), v), w) a y) a
e)
odborné teoretické a praktické zaškolenie a overenie znalosti oprávnených metodík a profesijnej spôsobilosti dohliadať na vykonávanie odbornej technickej činnosti alebo ju osobne vykonávať,
f)
riadenie a vyhodnotenie najmenej jednej referenčnej odbornej činnosti v každom jednotlivom odbore oprávnenej technickej činnosti počas posledných troch rokov, podľa možnosti na najzložitejšom objekte a s použitím technicky najnáročnejšej oprávnenej metodiky (ďalej len „referenčná odborná činnosť“).
(5)
Požadovaným odborným vzdelaním a požadovanou odbornou praxou zodpovednej osoby – vedúceho chemika, ktorý je zodpovedný za technickú správnosť laboratórneho chemického kvantitatívneho alebo kvalitatívneho analytického stanovenia a za špecifikáciu analytických podmienok odberu príslušných vzoriek, je vzdelanie v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore, a
a)
ak ide o analytické stanovenia vybraných znečisťujúcich látok podľa § 2 ods. 11 písm. f),
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej trojročná odborná prax, z toho najmenej dvojročná osobitná prax, alebo
2.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax, z toho najmenej trojročná osobitná prax,
b)
ak ide o iné analytické stanovenia ako podľa písmena a),
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej dvojročná odborná prax, z toho najmenej ročná osobitná prax,
2.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej trojročná odborná prax, z toho najmenej dvojročná osobitná prax, alebo
3.
úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej šesťročná odborná prax, z toho najmenej trojročná osobitná prax, a
c)
znalosť oprávnených metodík a vykonávanej odbornej činnosti a overenie, externá alebo interná personálna certifikácia znalosti a profesijnej spôsobilosti,
d)
vykonanie najmenej jedného referenčného analytického stanovenia počas posledných troch rokov podľa každej príbuznej metodiky analytického stanovenia alebo podľa možnosti najnáročnejšou metodikou zo skupiny príbuzných metodík s najkomplexnejším charakterom analytickej matrice a možnosťou výskytu interferujúcich látok.
(6)
Požadovaným odborným vzdelaním a požadovanou odbornou praxou technika – vzorkára, ktorý samostatne odoberá vzorky na chemické rozbory emisií alebo kvality ovzdušia, je
a)
ak ide o odbery vzoriek znečisťujúcich látok podľa § 2 ods. 11 písm. d) druhého bodu a písm. f,
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej ročná odborná prax, z toho najmenej šesťmesačná osobitná prax,
2.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej dvojročná odborná prax, z toho najmenej ročná osobitná prax,
3.
úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej trojročná odborná prax, z toho najmenej dvojročná osobitná prax, alebo
4.
stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej štvorročná osobitná prax,
b)
ak ide o iné odbery vzoriek ako podľa písmena a),
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej šesťmesačná osobitná prax,
2.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej ročná osobitná prax,
3.
úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej dvojročná osobitná prax,
4.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom odbore ako chémia a najmenej dvojročná osobitná prax,
5.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v inom študijnom odbore ako chémia a najmenej trojročná osobitná prax,
6.
stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej trojročná osobitná prax,
7.
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v inom študijnom odbore ako chémia a najmenej päťročná osobitná prax, alebo
8.
stredné odborné vzdelanie v inom študijnom odbore ako chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej šesťročná osobitná prax a
c)
znalosť oprávnených metodík vzorkovania a vykonávanej odbornej činnosti a overenie, externá alebo interná personálna certifikácia znalosti a profesijnej spôsobilosti; ak ide o vzdelanie v inom odbore ako chémia, aj odborné teoretické a praktické zaškolenie v rozsahu najmenej 40 hodín,
d)
vykonanie najmenej jedného referenčného odberu vzorky počas posledných troch rokov podľa každej príbuznej metodiky vzorkovania alebo podľa možnosti najnáročnejšou metodikou zo skupiny príbuzných metodík.
(7)
Požadovaným odborným vzdelaním a odbornou praxou technika, ktorý samostatne vykonáva iné technické činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 5 a 6, je
a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej ročná osobitná prax,
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej dvojročná osobitná prax,
c)
úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-inžinierskemu alebo prírodovednému princípu vykonávanej činnosti, a najmenej trojročná osobitná prax alebo
d)
stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-inžinierskemu alebo prírodovednému princípu vykonávanej činnosti, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a najmenej štvorročná osobitná prax a
e)
vzdelanie a prax podľa písmen a) až c) a dodatočná, najmenej ročná osobitná prax, ak ide o pôsobnosť v oprávnených metodikách podľa § 2 ods. 11 písm. o) až r),
f)
znalosť oprávnených metodík a vykonávanej odbornej činnosti a overenie, externá alebo interná personálna certifikácia znalosti a profesijnej spôsobilosti; ak ide o vzdelanie v inom odbore ako zodpovedá vykonávaným odborným činnostiam aj odborné teoretické a praktické zaškolenie v rozsahu najmenej 40 hodín,
g)
vykonanie najmenej jednej referenčnej odbornej činnosti počas posledných troch rokov podľa každej príbuznej metodiky alebo podľa možnosti najnáročnejšou metodikou zo skupiny príbuzných metodík.
(8)
Požadovaným odborným vzdelaním a odbornou praxou pomocného technika je
a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej šesťmesačná osobitná prax,
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej ročná osobitná prax,
c)
úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-inžinierskemu alebo prírodovednému princípu vykonávanej činnosti, a najmenej dvojročná osobitná prax alebo
d)
stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a najmenej trojročná osobitná prax a
e)
odborné teoretické a praktické zaškolenie na príslušné odborné činnosti, zariadenia a oprávnené metodiky v rozsahu najmenej 40 hodín a overenie znalosti a profesijnej spôsobilosti ich vykonávať; požiadavka teoretického zaškolenia sa neuplatňuje, ak ide o vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore, ktorý zodpovedá vykonávanej činnosti.
(9)
Spôsob určovania konkrétnej zodpovednej osoby za jednotlivú oprávnenú technickú činnosť a konkrétnej osoby, ktorá podľa všeobecných akreditačných požiadaviek vykonáva nad touto činnosťou dohľad, vrátane príslušných záznamov o ich určení sa zdokumentuje v príručke kvality.
(10)
Požiadavky na odborné vzdelanie a na odbornú prax technika sa vzťahujú podľa svojho významu aj na pracovníkov subdodávateľa, ak sa časť oprávnenej technickej činnosti zabezpečuje prostredníctvom subdodávky v špecifických prípadoch podľa devätnásteho bodu alebo dvadsiateho bodu prílohy č. 3 k zákonu.
§ 5
Technické zabezpečenie oprávnenej technickej činnosti
(1)
Meracie a ostatné prístroje, zariadenia a materiály vrátane chemických analyzátorov a iných inštrumentálnych technických zariadení a ich programové vybavenie podľa svojej povahy a účelu použitia okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu,8) všeobecných akreditačných požiadaviek a požiadaviek podľa príslušnej oprávnenej metodiky na účel danej oprávnenej technickej činnosti musia
a)
byť zapožičané na čas najmenej jedného roka, ak nie sú vo vlastníctve oprávnenej osoby alebo stáleho subdodávateľa; uvedené sa nevzťahuje na špecifické prípady referenčných materiálov a meradiel, zariadení a prístrojov zákazníka, ak ich použitie na mieste je nevyhnutné,
b)
mať preukázanú zhodu s technickými špecifikáciami podľa oprávnenej metodiky spôsobom podľa odseku 2, ak ide o mobilný alebo prenosný merací systém emisií alebo kvality ovzdušia,
c)
byť rekalibrované najmenej v intervale podľa odseku 3,
d)
byť nastavené, justované alebo skontrolované pred meraním a skontrolované aj po vlastnom meraní, a ak je to potrebné, aj počas merania, aby sa potvrdilo, že ich vybrané pracovné charakteristiky zodpovedali najmenej požiadavkám podľa príslušnej oprávnenej metodiky a špecifickým požiadavkám podľa odseku 4,
e)
spĺňať najmenej požiadavky na kalibračný materiál, referenčný materiál a iný obdobný nastavovací, justovací alebo kontrolný materiál, plyn alebo plynnú zmes podľa príslušnej oprávnenej metodiky a špecifické požiadavky podľa odseku 5,
f)
umožňovať podľa súčasného stavu techniky automatizované
1.
zaznamenávanie všetkých nameraných hodnôt, reálneho času a dátumu merania, a ak je to dostupné, aj označenie objektu merania a ďalších rozhodujúcich technicko-prevádzkových parametrov alebo iných obdobných špecifikácií objektu merania alebo analyzovanej vzorky podľa svojho významu,
2.
zálohovanie dát na osobitnom záložnom disku alebo na externom dátovom nosiči vrátane riadneho označenia záznamu a zabezpečenia proti zmene údajov pred vypnutím meracieho prístroja a príslušného záznamového prostriedku, ktorý uchováva záznamy v dátovej forme.
(2)
Zhoda zavedeného mobilného alebo prenosného meracieho systému emisií alebo kvality ovzdušia so špecifikáciami sa okrem spôsobu podľa všeobecných akreditačných požiadaviek podľa svojej povahy preukazuje aj
a)
certifikátom, správou alebo iným zodpovedajúcim dokumentom o zhode alebo skúške typovo zhodného meracieho prístroja a zariadenia, ktorú vykonal akreditovaný, certifikovaný alebo autorizovaný subjekt najmenej v rozsahu podľa osobitnej technickej normy,9) alebo
b)
správou o skúške a o inšpekcii zhody automatizovaného meracieho systému emisií alebo kvality ovzdušia,10) ktorú vykonala iná oprávnená osoba, ak ide o zhodný typ meracieho prístroja a zariadenia.
(3)
Interval rekalibrácie meracích prístrojov a zariadení, ktoré nie sú kalibrované pred vlastným meraním, nesmie byť dlhší ako
a)
jeden rok, ak nie je podľa písmena b) alebo c) potrebný kratší interval,
b)
interval uvedený v oprávnenej metodike, odporúčaný v protokole, v správe o skúške, v kalibračnom certifikáte, alebo uvedený v dokumentácii; ak sú intervaly rôzne, uplatňuje sa najkratší interval,
c)
je to potrebné podľa vlastnosti daného meracieho prístroja a zariadenia alebo podmienok používania v teréne, ak sa zistia pochybnosti o udržaní stavu kalibrácie, alebo to indikuje vyhodnotenie štatistickej kontroly a ide o kratšie intervaly rekalibrácie ako podľa predchádzajúcich písmen.
(4)
Ak ide o mobilné alebo prenosné meracie systémy emisií alebo kvality ovzdušia,
a)
kontrolujú sa najmenej drifty v nulovom bode a v referenčnom bode pred vlastným meraním a po meraní a ak meranie trvá dlhšie ako jeden deň, kontrolujú sa najmenej jedenkrát aj v priebehu každého dňa, ak podľa príslušnej oprávnenej metodiky, dokumentácie meracieho systému, dokladu podľa odseku 2 alebo ak vzhľadom na vlastnosti daného meracieho prístroja a zariadenia alebo podmienok používania v teréne nie je potrebná častejšia kontrola,
b)
kontrola stavu pred nastavením sa vyhodnocuje formou regulačných diagramov alebo iným obdobným systémom štatistickej kontroly podľa vhodnej technickej normy11) alebo inej obdobnej špecifikácie pre zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov emisií.
(5)
Kalibračný materiál, referenčný materiál a iný obdobný nastavovací, justovací alebo kontrolný materiál, plyn alebo plynná zmes na účel danej oprávnenej technickej činnosti sa nesmie použiť po čase expirácie alebo po čase skončenia platnosti certifikátu alebo iného dokladu o hodnote určených vlastností; doklad o hodnote určených vlastností musí obsahovať náležitosti najmenej podľa príslušnej smernice Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO alebo technickej normy12) podľa svojho významu.
§ 6
Požiadavky na oprávnenú metodiku
(1)
Oprávnená metodika a súvisiace meracie a iné obdobné pracovné postupy, technické meracie prístroje a zariadenia a ich programové vybavenie, za štandardných podmienok predpísaných danou metodikou, ak v špecifických prípadoch podľa § 3 ods. 2 písm. a) až d) nie je určené inak, majú podľa svojej technickej povahy a účelu zabezpečiť, že
a)
výsledok danej oprávnenej technickej činnosti je reprezentatívny; za reprezentatívny výsledok sa považuje hodnota prislúchajúca zisťovanej veličine alebo iného obdobného parametra,
1.
ktorú jej možno odôvodnene priradiť podľa súčasného stavu vedeckého poznania a techniky jej zistenia,
2.
ktorá je technicky správna, bez systematickej chyby alebo vplyv ovplyvňujúcich veličín a interferujúcich látok je spoľahlivo identifikovaný a pri udaní výsledku korigovaný,
3.
ktorá bola zistená za štandardných podmienok predpísaných danou oprávnenou metodikou, zodpovedá špecifikovaným požiadavkám a jej technická platnosť je verifikovaná a zdokumentovaná,
4.
pri ktorej zistení boli dodržané všetky požiadavky ustanovené zákonom a právnymi predpismi, ktoré sú vydané na jeho vykonanie a ktoré sa vzťahujú na príslušnú oprávnenú technickú činnosť,
b)
detekčný limit alebo medza stanoviteľnosti zisťovaného parametra objektu oprávnenej technickej činnosti je podľa možnosti nižšia ako
1.
0,05-násobku limitnej hodnoty určeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak limitná hodnota parametra nie je určená,
2.
0,2-násobku limitnej hodnoty určeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak súčasný stav techniky neumožňuje dodržať požiadavku podľa prvého bodu,
3.
limitná hodnota určeného parametra v osobitných prípadoch stopových chemických analýz, najmä ak ide o polychlórované dibenzodioxíny a polychlórované dibenzofurány,
c)
merací rozsah alebo rozsah stanoviteľnosti je najmenej o 0,5-násobku limitnej hodnoty určeného parametra vyšší ako určená požiadavka alebo obvyklá hodnota, ak limitná hodnota parametra nie je určená,
d)
neistota výsledku danej technickej činnosti nie je podľa možnosti vyššia ako hodnota uvedená v štandardnej referenčnej oprávnenej metodike podľa odseku 3, ak je vydaná,
e)
rozšírená neistota výsledku danej technickej činnosti s koeficientom pokrytia k = 2 pri približne 95 % štatistickej pravdepodobnosti v ostatných prípadoch ako podľa písmena d), ak sa hodnota zisťovaného parametra pohybuje na úrovni 0,8-násobku až 1,5-násobku limitnej hodnoty a ak nie sú kvalifikované dôvody na vyššiu hodnotu neistoty, nie je podľa možnosti vyššia ako
1.
20 % z limitnej hodnoty určeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak ide o priame meranie koncentrácie, rýchlosti prúdenia a ďalšie obdobné veličiny,
2.
30 % z limitnej hodnoty určeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak ide o veličiny, ktoré sa vypočítavajú z čiastkových údajov alebo sú zisťované komplexným meraním, najmä hmotnostná koncentrácia tuhých látok, hmotnostný tok, emisný faktor, emisný stupeň, stupeň odsírenia, tmavosť dymu, odlučovacia účinnosť, pomer pár a ďalšie obdobné veličiny.
(2)
Na účel danej oprávnenej technickej činnosti sa môže uplatniť
a)
štandardná oprávnená metodika, ktorá je uvedená v informácii o štandardných metódach a metodikách podľa § 20 ods. 13 zákona (ďalej len „štandardná oprávnená metodika“); osobitnou štandardnou oprávnenou metodikou je štandardná referenčná oprávnená metodika podľa odseku 3,
b)
alternatívna oprávnená metodika, ktorá nie je uvedená v informácii podľa písmena a), ak sa preukáže splnenie jednotlivých požiadaviek podľa odsekov 4 až 8.
(3)
Štandardnou referenčnou oprávnenou metodikou je metodika, ktorá poskytuje výsledky najvyššej vedeckej kvality podľa súčasného stavu vedeckého poznania a techniky a ktorá je ako štandardná referenčná metodika
a)
určená v súhlase, rozhodnutí alebo v integrovanom povolení,
b)
je uvedená v referenčnom dokumente inštitúcie Európskej únie o najlepšej dostupnej technike alebo je ustanovená osobitným predpisom,13)
c)
označená ako štandardná referenčná metodika v informácii podľa § 20 ods. 13 zákona, alebo
d)
je pre špecifické použitie vydaná príslušným orgánom alebo inštitúciou Európskej únie, Organizácie Spojených národov, medzinárodnej zmluvy alebo dohovoru, ktorými je Slovenská republika viazaná.14)
(4)
Ako alternatívna oprávnená metodika sa môže uplatniť technická metodika, ktorá je
a)
určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je štandardná oprávnená metodika,
b)
založená na inom vedecky odôvodnenom princípe danej odbornej činnosti ako príslušná štandardná oprávnená metodika, alebo je
c)
technicko-ekonomicky výhodnejšia ako príslušná štandardná oprávnená metodika; ak ide o alternatívnu oprávnenú metodiku k štandardnej referenčnej oprávnenej metodike, alternatívnu oprávnenú metodiku možno uplatniť, len ak v príslušnej štandardnej referenčnej oprávnenej metodike je uvedená možnosť aj alternatívneho postupu.
(5)
Ako alternatívna normalizovaná oprávnená metodika sa môže uplatniť technická norma alebo iná obdobná technická špecifikácia vydaná
a)
ako slovenská technická norma,
b)
ministerstvom, normalizačným orgánom alebo odbornou inštitúciou členského štátu Európskej únie a ďalších štátov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj alebo inou medzinárodne akceptovanou environmentálnou organizáciou, agentúrou alebo odborným združením podľa požiadaviek slovenskej technickej normy, ktorou sa preberá technická špecifikácia pre výber normalizovaných metód pre meranie emisií zo stacionárnych zdrojov.15)
(6)
Ako alternatívna normalizovaná oprávnená metodika sa môžu uplatniť do vydania príslušnej technickej normy alebo technickej špecifikácie aj jednotlivé pracovné vydania technického dokumentu podľa predpisu ministerstva alebo iného príslušného orgánu alebo odbornej inštitúcie podľa odseku 3 písm. d) a odseku 5.
(7)
Ako alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika sa môže uplatniť aj metodika vyvinutá, spracovaná, vydaná alebo inak sprístupnená podľa svojho významu
a)
v podkladoch, v správe alebo v inom dokumente riešiteľa, výrobcu, dodávateľa alebo projektanta technológie alebo zariadenia, ktoré je stacionárnym zdrojom alebo iným objektom oprávnenej technickej činnosti,
b)
výrobcom meracieho zariadenia,
c)
z odbornej literatúry alebo z iných odborných zdrojov, alebo
d)
oprávnenou osobou alebo stálym subdodávateľom ako vlastná
1.
vyvinutá metodika alebo
2.
metodika, ktorej predmetom je podstatná zmena vybranej časti štandardnej oprávnenej metodiky alebo alternatívnej normalizovanej oprávnenej metodiky.
(8)
Alternatívna normalizovaná oprávnená metodika alebo alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa svojho účelu a formy vydania môže byť uplatnená, ak
a)
poskytuje v porovnaní so štandardnou oprávnenou metodikou rovnocenné – ekvivalentné výsledky s prípadnou možnosťou korigovania strannosti so špecifikovanou neistotou, ak ide o alternatívnu metodiku podľa odseku 4 písm. b) a c); výsledok sa považuje za rovnocenný, ak sú splnené najmenej normatívne požiadavky na kvalitu a platnosť výsledku podľa príslušnej štandardnej referenčnej oprávnenej metodiky, ak je vydaná,
b)
je experimentálne overená a je validovaná a vhodnosť zhodnotená a zdokumentovaná v rozsahu a spôsobom najmenej podľa príslušnej technickej normy na hodnotenie vhodnosti a na validáciu metódy16) alebo podľa pravidiel orgánu alebo inštitúcie, ktorá alternatívnu normalizovanú metodiku vydala,
c)
spĺňa jednotlivé notifikačné požiadavky na
1.
technické zabezpečenie podľa § 5,
2.
oprávnenú metodiku podľa odseku 1,
3.
zdokumentovanie oprávnenej metodiky podľa § 7.
§ 7
Zdokumentovanie oprávnenej metodiky
(1)
Oprávnená metodika pre vykonanie danej oprávnenej technickej činnosti musí byť zdokumentovaná do náležitých podrobností ako
a)
technická norma alebo obdobná technická špecifikácia,
b)
interná metodika, interná norma alebo iný obdobný interný dokument (ďalej len „interná metodika“), alebo
c)
interný, štandardný alebo iný obdobný pracovný postup (ďalej len „interný pracovný postup“).
(2)
Interná metodika sa vyhotovuje, ak ide o alternatívnu nenormalizovanú oprávnenú metodiku podľa § 6 ods. 7.
(3)
Interná metodika sa vyhotovuje tak, aby podľa svojho účelu obsahovala najmenej náležitosti podľa technickej normy, ktorou sa vydáva
a)
návod na vypracovanie normalizovaných metód,17) ak ide o internú metodiku podľa § 6 ods. 7 písm. a) až c) a d) prvého bodu,
b)
postup vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej metódy,18) ak ide o internú metodiku podľa § 6 ods. 7 písm. d) druhého bodu.
(4)
Interný pracovný postup sa vyhotovuje na zdokumentovanie
a)
podrobností o jednotlivých technických činnostiach, zavedených meracích a ostatných prístrojoch, zariadeniach a materiáloch podľa normalizovanej oprávnenej metodiky a ak je to aktuálne vrátane vyznačenia tých častí normalizovanej oprávnenej metodiky, ktoré sa na účel oprávnenej technickej činnosti neuplatňujú, sú modifikované alebo sa uplatňujú flexibilne,
b)
oprávnenej technickej činnosti v jednotlivom odbore oprávnenej technickej činnosti podľa § 2 ods. 1 na zistenie hodnôt veličín, ktorými sú vyjadrené príslušné emisné požiadavky, požiadavky na kvalitu ovzdušia alebo na vykonanie príslušnej činnosti podľa osobitného predpisu,6)
c)
zavedenia a plnenia jednotlivých povinností zodpovednej osoby, povinností stáleho subdodávateľa a jednotlivých notifikačných požiadaviek, ktoré ustanovuje § 20 zákona a § 3 až 10 podľa svojho významu, ak ich zavedenie nie je do náležitých podrobností zdokumentované v príručke kvality.
(5)
Interná metodika alebo interný pracovný postup zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby, ktorý je vypracovaný podľa zahraničných požiadaviek alebo zvyklosti v inom obsahovom členení ako podľa odsekov 2 až 4 môže byť uplatnený, ak obsahuje tabuľku vzájomných krížových odkazov.
(6)
Pri vyhotovovaní interných metodík a interných pracovných postupov sa prihliada na podrobnosti o interných metodikách a interných pracovných postupoch, o ich členení, o náležitostiach a na špecifické požiadavky na zdokumentovanie vybranej oprávnenej technickej činnosti, ktoré sú vydané ako akreditačný predpis podľa § 20 ods. 14 písm. h) zákona.
§ 8
Platnosť a používanie oprávnenej metodiky
(1)
Oprávnená technická činnosť sa vykonáva podľa najnovšieho vydania oprávnenej metodiky, ak pre príslušnú oprávnenú technickú činnosť nie je inak určené v § 3 ods. 2 písm. a) až d) a v odsekoch 2 a 3.
(2)
Normalizovaná oprávnená metodika sa na účel príslušnej oprávnenej technickej činnosti neuplatňuje po uplynutí
a)
šiestich mesiacov odo dňa platnosti nového alebo revidovaného vydania danej normalizovanej oprávnenej metodiky,
b)
12 mesiacov odo dňa
1.
dňa platnosti novej oprávnenej normalizovanej metodiky, ktorou sa daná normalizovaná oprávnená metodika nahradila alebo sa zaviedla ako nová oprávnená normalizovaná metodika,
2.
účinnosti právneho predpisu, ktorým sa ustanovila nová oprávnená metodika, ak daný predpis neustanovuje inak.
(3)
Interná metodika platí len pre oprávnené technické činnosti vykonávané príslušnou oprávnenou osobou alebo stálym subdodávateľom počas platnosti osvedčenia o notifikácii alebo počas platnosti internej metodiky, ak je jej platnosť časovo obmedzená alebo ak v § 3 ods. 2 písm. a) až d) alebo v odseku 2 písm. b) nie je ustanovené inak.
(4)
Oprávnená metodika na vykonanie príslušnej oprávnenej technickej činnosti sa vyberá v poradí podľa
a)
vymedzenia metodiky, požiadaviek a ostatných podmienok na vykonanie danej oprávnenej technickej činnosti, ktoré sú uvedené v
1.
súhlase, rozhodnutí alebo v integrovanom povolení,
2.
platnej dokumentácii príslušného objektu oprávnenej technickej činnosti,
3.
príslušnom povolení na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti,
4.
osobitnom predpise,6) ktorý sa vzťahuje na príslušný odbor a objekt oprávnenej technickej činnosti,
5.
osobitnom predpise, ktorý ustanovuje požiadavky na metódu a metodiku technického výpočtu, merania, kalibrácie, technickej skúšky a inšpekcie zhody,19)
b)
slovenskej technickej normy, ktorou sa preberá európska norma, ak objektom oprávnenej technickej činnosti je čistený alebo nečistený odpadový plyn zo zariadenia na spaľovanie alebo spoluspaľovanie odpadov, z prevádzky, pre ktorú sa vydáva integrované povolenie alebo objektom je automatizovaný merací systém emisií, ktorý je nainštalovaný na takomto stacionárnom zdroji,
c)
účelu oprávnenej metodiky, ktorej použitie na príslušný účel vyplýva priamo z jej určenia, a to najmä vo vzťahu k objektu oprávnenej technickej činnosti, meraným veličinám alebo vykonávaným skúškam, časovej požiadavke na zistenie reprezentatívnej hodnoty, periódu merania alebo odberu vzorky vzhľadom na časový charakter prevádzky alebo časový priebeh emisií,
d)
vymedzenia metodiky a požiadaviek na technickú činnosť podľa technickej normy, ktorá sa vzťahuje na objekt oprávnenej technickej činnosti,
e)
miery splnenia jednotlivých požiadaviek na oprávnenú metodiku podľa § 6 ods. 1,
f)
predchádzajúcej oprávnenej technickej činnosti, ak sa vykonala, najmä možnosť hodnotenia reprodukovateľnosti výsledkov, hodnotenie stavu a časového vývoja parametrov objektu oprávnenej technickej činnosti,
g)
riešenia technických požiadaviek na reprezentatívne miesto vykonania oprávnenej technickej činnosti a ostatné dispozičné a environmentálne požiadavky na miesto jej vykonania podľa štandardnej oprávnenej metodiky,
h)
výskumných správ riešiteľa technológie, literárnych údajov, údajov z obdobných technológií, teoretického rozboru vo vzťahu stavu poznania podmienok merania príslušnej veličiny alebo analytického stanovenia, matrici odpadového plynu, interferenciám,
i)
skúsenosti oprávnenej osoby alebo subdodávateľa s konkrétnou metodikou vo vzťahu ku konkrétnemu objektu oprávnenej technickej činnosti.
(5)
Kvalitatívne zloženie čistených alebo odpadových plynov alebo zloženie vonkajšieho ovzdušia sa zisťuje s použitím manuálnych chemických analytických metodík; prístrojové metódy založené na použití emisných alebo imisných analyzátorov, ktoré pracujú na fyzikálno-chemickom meracom princípe sa uplatňujú ako doplnkové, ak je to v prípadoch podľa odseku 6 potrebné.
(6)
Ak v dôsledku neselektívnych vlastnosti analytickej metódy alebo iných dôvodov vzniknú pochybnosti o možnosti výskytu systematickej chyby, neznámych interferenciách, pochybnosti o identifikovaní ďalších znečisťujúcich látok a ďalších vplyvových veličín, daná oprávnená technická činnosť sa vykoná s použitím dvoch odlišných analytických metód alebo meracích princípov, najmä ak ide o prvú oprávnenú technickú činnosť; ak nie sú dostupné dve odlišné metódy alebo meracie princípy, možnosť výskytu systematickej chyby a interferencií sa osobitne experimentálne zhodnotí, najmä variáciou analytických detektorov, variáciou separačných podmienok kolón a obdobne podľa vedeckého princípu uplatnenej metódy.
§ 9
Správa a čiastková správa
(1)
O výsledku oprávnenej technickej činnosti sa v závislosti od odboru oprávnenej technickej činnosti vyhotovuje správa, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad (ďalej len „správa“); o subdodávke vybranej časti oprávnenej technickej činnosti sa vyhotovuje čiastková správa, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad (ďalej len „čiastková správa“).
(2)
Správa a čiastková správa sa podľa významu vykonanej oprávnenej technickej činnosti alebo jej časti vyhotovuje tak, aby okrem požiadaviek podľa § 20 ods. 8 zákona a všeobecných aj doplnkových akreditačných požiadaviek na náležitosti protokolu o skúške, kalibračného certifikátu alebo správy o inšpekcii20) obsahovala aj náležitosti najmenej podľa
a)
súhlasu, rozhodnutia, integrovaného povolenia alebo dokumentácie schválenej pre príslušný objekt oprávnenej technickej činnosti alebo oprávnenú technickú činnosť,
b)
osobitného predpisu,6) ak pre príslušný objekt oprávnenej technickej činnosti alebo oprávnenú technickú činnosť ustanovuje požiadavky na správu a čiastkovú správu,
c)
osobitnej technickej normy na meranie emisií zo stacionárnych zdrojov vrátane odporúčaného obsahového členenia,21) ak ide o oprávnené meranie, oprávnenú skúšku a oprávnenú inšpekciu zhody; podrobnosti o náležitostiach a o vyhotovovaní správy a čiastkovej správy oprávnenej osoby sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Ak ide o správu vydanú ako kalibračný certifikát, podľa významu vykonanej kalibrácie a požiadaviek na určené pracovné charakteristiky objektu kalibrácie sa v kalibračnom certifikáte okrem náležitosti podľa odseku 2 písm. a) a b) uvádza aj
a)
obchodné meno, právna forma, sídlo oprávnenej osoby a identifikačné číslo organizácie,
b)
údaj, že ide o oprávnenú kalibráciu podľa § 20 ods. 1 písm. b) prvého bodu alebo druhého bodu zákona podľa objektu kalibrácie,
c)
vyhlásenie o súlade alebo nesúlade výsledku kalibrácie s určenými požiadavkami na jednotlivé pracovné charakteristiky objektu kalibrácie a poučenie o platnosti vyhlásenia o súlade/nesúlade v znení podľa siedmeho bodu prílohy č. 3 k zákonu,
d)
názor, či určená perióda rekalibrácie je z hľadiska vlastnosti kalibrovaného systému a ostatných prevádzkových vplyvov a zmien postačujúca,
e)
kópia certifikátu príslušného referenčného materiálu, ak sa zistil nesúlad výsledku kalibrácie s určenými požiadavkami,
f)
meno, priezvisko, titul a podpis zodpovednej osoby za kalibráciu a identifikačné číslo a deň vydania rozhodnutia, ktorým bolo vydané osvedčenie zodpovednej osoby podľa § 20 ods. 3 písm. d) zákona (ďalej len „osvedčenie zodpovednej osoby“),
g)
meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby a dátum podpísania kalibračného certifikátu.
(4)
Ak ide o čiastkovú správu stáleho subdodávateľa, podľa významu vykonanej časti oprávnenej technickej činnosti sa v čiastkovej správe okrem náležitostí podľa odseku 2 písm. a) a b) uvádza aj
a)
obchodné meno, právna forma, sídlo subdodávateľa a identifikačné číslo organizácie,
b)
údaj, že ide o subdodávku oprávneného merania, oprávnenej kalibrácie, oprávnenej skúšky alebo oprávnenej inšpekcie zhody podľa § 20 ods. 1 príslušného písmena a bodu zákona podľa odboru oprávnenej technickej činnosti,
c)
upozornenie alebo iné obdobné vyhlásenie o nesúlade výsledku subdodávky s normatívnymi technickými požiadavkami oprávnenej metodiky alebo dohodnutého plánu odberu vzorky vrátane zhodnotenia podmienok uchovávania, prepravy, času spracovania vzorky a podielu množstva analytu v kontrolnej vzorke, ak sa to zistí,
d)
odporúčanie, ako použiť výsledok subdodávky na výpočet alebo zistenie konečného výsledku oprávnenej technickej činnosti, ak treba,
e)
názor, ako podmienky a neistota výsledku subdodávky môžu ovplyvniť správnosť výpočtu alebo zistenia konečného výsledku oprávnenej technickej činnosti alebo správnosť upozornenia na súlad alebo nesúlad výsledku s požiadavkami, ak treba,
f)
meno, priezvisko, titul a podpis zodpovednej osoby za technickú správnosť výsledku subdodávky,
g)
meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu subdodávateľa a dátum podpísania čiastkovej správy.
(5)
Správa a čiastková správa sa
a)
označí nezameniteľným identifikačným číslom, jednotlivé strany sa postupne očíslujú a označia najmenej podľa identifikačného čísla správy alebo čiastkovej správy,
b)
zošije a zošívacia šnúra s odtlačkom pečiatky oprávnenej osoby pripevnení k poslednej strane správy a čiastkovej správy alebo každú stranu správy a čiastkovej správy zodpovedná osoba autorizuje vlastnoručným podpisom.
§ 10
Informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch
(1)
Podrobnosti o rozsahu informácií poskytovaných oprávnenými osobami v informačnom systéme o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch podľa § 20 ods. 11 zákona (ďalej len „informačný systém“) sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Žiadosť o registráciu do informačného systému oprávnená osoba podáva na ministerstvo
a)
po vydaní osvedčenia o notifikácii, pred začatím výkonu oprávnenej technickej činnosti,
b)
v listinnej podobe alebo ako elektronický dokument podpísaný elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.22)
(3)
Žiadosť o registráciu do informačného systému obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
b)
názov akreditovaného laboratória alebo inšpekčného orgánu a jeho adresu, ak oprávnenú technickú činnosť poskytuje organizačná zložka,
c)
meno, priezvisko, titul, funkciu a kontaktné údaje príslušnej osoby pre kontakt so správcom informačného systému,
d)
dátum začatia oprávnenej technickej činnosti,
e)
miesto a dátum podania žiadosti,
f)
podpis štatutárneho zástupcu,
g)
aktuálne údaje informačného systému podľa prílohe č. 2 ako prílohu k žiadosti o registráciu v dátovej forme určenej správcom informačného systému.
(4)
Údaje v informačnom systéme oprávnená osoba aktualizuje bezodkladne, ak informačný systém umožňuje, aby aktualizáciu údajov vykonávala priamo oprávnená osoba; ak to informačný systém neumožňuje, aktualizovaný dátový súbor sa zasiela správcovi informačného systému v dátovej forme určenej správcom informačného systému.
(5)
Stály subdodávateľ údaje aktualizuje bezodkladne prostredníctvom každej oprávnenej osoby, pre ktorú vykonáva oprávnenú technickú činnosť.
(6)
Údaje v informačnom systéme sa vedú najmenej za desať rokov.
Zodpovedná osoba za oprávnenú technickú činnosť
§ 11
Žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby
(1)
Žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, rok narodenia žiadateľa (ďalej len „osobný údaj“),
b)
adresu trvalého bydliska a číslo telefónu, faxu a adresu elektronickej pošty, ak ich žiadateľ má (ďalej len „kontaktné údaje“),
c)
odbory oprávnenej technickej činnosti,
d)
objekty oprávnenej technickej činnosti,
e)
metodiky oprávnenej technickej činnosti,
f)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti,
g)
podpis žiadateľa.
(2)
Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby je
a)
zoznam objektov oprávnenej technickej činnosti – stacionárnych zdrojov podľa § 2 ods. 7 a prílohy č. 2 časti D, ak ide o oprávnené meranie emisií,
b)
informácia o meraných, kalibrovaných, skúšaných alebo kontrolovaných objektoch, ak treba,
c)
informácia o žiadateľovi známych metodikách oprávnenej technickej činnosti a bežných hodnotách ich pracovných charakteristík podľa prílohy č. 2 častí E až H,
d)
kópia dokladov o dosiahnutom odbornom vzdelaní,
e)
kópia dokladov o dĺžke odbornej praxe vo vzťahu k jednotlivým odborom a objektom oprávnenej technickej činnosti alebo overené vyhlásenie, ak príslušné doklady o dĺžke odbornej praxe nie sú dostupné,
f)
kópia dokladov o dĺžke osobitnej praxe vo vzťahu k jednotlivým oprávneným metódam v členení podľa ich príbuznosti alebo overené vyhlásenie, ak príslušné doklady o dĺžke osobitnej praxe nie sú dostupné,
g)
profesijný životopis, ktorý obsahuje aj prehľad profesijnej a inej obdobnej odbornej činnosti vo vzťahu k jednotlivým odborom, objektom a metódam oprávnenej technickej činnosti,
h)
kópia dokladu o odbornom teoretickom a praktickom zaškolení a o overení znalosti a profesijnej spôsobilosti podľa § 4 ods. 4 písm. e),
i)
správa o referenčnej odbornej činnosti podľa § 4 ods. 4 písm. f) v dátovej forme,
j)
kópia dokladov o inej odbornej spôsobilosti, ak ich žiadateľ má,
k)
informácia o súčasnom stave techniky v rozsahu podľa odseku 3, ak treba,
l)
kópia potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy, ak ju žiadateľ absolvoval,
m)
vyhlásenie o zozname subjektov, ktoré sú ekonomicky alebo personálne prepojené na žiadateľa, autorských práv, vynálezov, zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv žiadateľa na objekty oprávnenej technickej činnosti, pri ktorých nie je splnená niektorá zo zásad nezaujatosti podľa dvadsiateho prvého bodu prílohy č. 3 k zákonu alebo sú o jej splnení pochybnosti,
n)
vyhlásenie o tom, že údaje uvedené v žiadosti a v jej prílohách sú pravdivé a že žiadateľ si je vedomý toho, že ak osvedčenie zodpovednej osoby získa na základe vedome nesprávnych a klamlivých údajov, osvedčenie ministerstvo zruší a nové osvedčenie podľa § 20 ods. 4 písm. d) zákona nemožno vydať,
o)
doklad o zaplatení správneho poplatku.23)
(3)
Ak sa doklady o odbornej praxi žiadateľa o ustanovenie za zodpovednú osobu nevzťahujú na každý jednotlivý odbor a objekt oprávnenej technickej činnosti alebo na príbuzný odbor a objekt, alebo ak sa doklady o osobitnej odbornej praxi nevzťahujú na skupinu príbuzných oprávnených metodík, k žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby žiadateľ priloží prehľad jemu známych a dostupných údajov o
a)
technológiách, výrobných zariadeniach a odlučovacích zariadeniach, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky,
b)
možných znečisťujúcich látkach, limitoch znečisťovania, určených všeobecných podmienkach prevádzkovania a požiadavkách ich dodržania, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky,
c)
obvyklých výrobcami garantovaných hodnotách emisných veličín,
d)
praxou verifikovaných a štandardne dosahovaných hodnotách emisných veličín, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky,
e)
obvyklých hodnotách technicko-prevádzkových parametrov, ktoré sú podstatné pre voľbu výrobno-prevádzkového režimu objektu oprávneného merania v závislosti od vyjadrenia predpísaných parametrov a účelu konania,
f)
metódach, metodikách a základných podmienkach meraní, skúšok a inšpekcií zhody.
(4)
Na žiadosť o rozšírenie rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby sa vzťahujú požiadavky ako na žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby podľa svojho významu; doklady a podklady, ktoré rozšírením rozsahu osvedčenia nie sú dotknuté sa k žiadosti o rozšírenie rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby neprikladajú.
(5)
Žiadosť o trvalé zúženie rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby obsahuje
a)
údaje podľa odseku 1,
b)
číslo osvedčenia zodpovednej osoby,
c)
dôvod zúženia rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby,
d)
prílohy podľa odseku 2, ktoré sú zúžením rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby dotknuté.
§ 12
Posudzovanie splnenia kvalifikačných predpokladov a skúška
(1)
Splnenie kvalifikačných predpokladov sa posudzuje
a)
preverením
1.
úplnosti a správnosti údajov a dokladov, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby a v jej prílohách,
2.
splnenia podmienok účasti na skúške, ktoré ustanovuje § 20 ods. 4 zákona,
b)
skúškou žiadateľa o ustanovenie za zodpovednú osobu.
(2)
Skúšky sa môže zúčastniť žiadateľ o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, ak preukáže splnenie ustanovených predpokladov a po doplnení žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, ak bol na doplnenie vyzvaný (ďalej len „účastník skúšky“).
(3)
Skúškou sa v členení podľa odborov oprávnenej technickej činnosti zisťuje, či účastník skúšky má potrebné znalosti a predpoklady správneho uplatňovania požiadaviek, ktoré pre oprávnenú technickú činnosť, na ktorú sa žiada o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby ustanovuje
a)
zákon a o ostatné právne predpisy vydané na jeho vykonanie,
(4)
Skúška sa vykonáva písomnou formou. Účastník skúšky môže počas jej vykonávania nahliadať do predpisov, ktoré sa vzťahujú na oprávnenú technickú činnosť, na ktorú sa žiada o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby.
(5)
Skúška sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak podiel správnych odpovedí je najmenej 90 %, alebo „nevyhovel“.
(6)
Ak účastník skúšky v skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac dvakrát. Opakovaná skúška sa vykoná najskôr po 30 dňoch odo dňa konania neúspešnej skúšky. Ak sa žiadateľ na skúšku nemohol dostaviť pre dôležité osobné prekážky v práci alebo pre inú mimoriadnu a nepredvídateľnú udalosť, môže skúšku vykonať v náhradnom termíne.
(7)
Ak sa účastník skúšky nezúčastnil na skúške ani v náhradnom termíne alebo nevyhovel ani v druhej opakovanej skúške, môže sa zúčastniť novej skúšky po podaní novej žiadosti a uhradení správneho poplatku. K novej žiadosti sa nepripájajú doklady, ktoré sú zhodné s dokladmi pripojenými k predchádzajúcej žiadosti. Nová skúška sa vykoná najskôr po troch mesiacoch od vykonania druhej opakovanej skúšky.
(8)
Spôsobilosť zodpovednej osoby sa pri rozširovaní rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby posúdi skúškou v rozširovanom rozsahu; môže sa preveriť aj udržanie úrovne znalosti predpisov a správnosť ich uplatňovania pri vykonávaní oprávnenej technickej činnosti.
§ 13
Osvedčenie zodpovednej osoby a oznamovanie zmien
(1)
Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia zodpovednej osoby možno podať v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami podpísanú elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.22)
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia zodpovednej osoby obsahuje
a)
osobné údaje zodpovednej osoby,
b)
číslo, dátum vydania a dátum skončenia platnosti vydaného osvedčenia zodpovednej osoby,
c)
údaje o zmenách vydaného osvedčenia zodpovednej osoby, ak sa zmenilo,
d)
zmeny kontaktných údajov, ak sú,
e)
zoznam oprávnených osôb, pre ktoré zodpovedná osoba pôsobila za predchádzajúce obdobie,
f)
údaje podľa § 11 ods. 5, ak sa žiada o zúženie rozsahu vydaného osvedčenia zodpovednej osoby,
g)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o predĺženie času platnosti osvedčenia zodpovednej osoby,
h)
podpis zodpovednej osoby.
(3)
Prílohou k žiadosti o predĺženie platnosti osvedčenia zodpovednej osoby je
a)
informácia o počte vykonaných oprávnených technických činností v členení podľa jednotlivých odborov oprávnenej technickej činnosti za predchádzajúce obdobie,
b)
informácia o všetkých sťažnostiach, námietkach a iných pripomienkach k vykonaným oprávneným technickým činnostiam, ak boli vznesené, a o prijatých opatreniach,
c)
doklad podľa § 11 ods. 2 písm. a) až n), ak je zmenený,
d)
vyhlásenie, že nedošlo k zmene ostatných údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie zodpovednej osoby okrem zmien podľa písmena c),
e)
doklad o zaplatení správneho poplatku.23)
(4)
Oznámenie o zmene údajov, podmienok a dokladov, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby a v jej prílohách, ak nejde o rozšírenie alebo o trvalé zúženie rozsahu osvedčenia, sa v lehote podľa § 20 ods. 7 písm. l) prvého bodu zákona podáva na ministerstvo elektronickou poštou. Oznámenie sa podá aj v listinnej podobe, ak nie je podané elektronickými prostriedkami podpísané elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.
(5)
Oznámenie o zmene podľa odseku 4 obsahuje
a)
osobné údaje zodpovednej osoby,
b)
číslo osvedčenia zodpovednej osoby,
c)
zmenené údaje, podmienky alebo doklady,
d)
dôvod zmeny,
e)
dátum zmeny a čas jej trvania, ak je dočasná,
f)
kópie dokladov o zmene, ak sú,
g)
prijaté opatrenia na vykonávanie oprávnenej technickej činnosti po zmene alebo počas jej trvania, ak je jej vykonávanie možné,
h)
miesto a dátum vyhotovenia oznámenia,
i)
podpis zodpovednej osoby.
§ 14
Opakované preukazovanie odbornej spôsobilosti
(1)
Odborná príprava zodpovednej osoby sa v prípadoch podľa § 20 ods. 7 písm. f) zákona vykoná podľa rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby, zmenených alebo nových právnych predpisov, oprávnených metodík alebo zistených nedostatkov.
(2)
Odbornú prípravu tvorí všeobecná časť a odborná časť. Odborná časť sa člení podľa odborov oprávnenej technickej činnosti s možnosťou ďalšieho členenia podľa špecifických objektov oprávnenej technickej činnosti a oprávnených metodík.
(3)
Účastníkovi odbornej prípravy sa vydá potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu právnickej osoby, ktorá zabezpečila odbornú prípravu,
b)
osobné údaje účastníka odbornej prípravy,
c)
názov odbornej prípravy,
d)
označenie právneho predpisu, podľa ktorého sa odborná príprava vykonáva,
e)
údaje o predmete odbornej prípravy v členení podľa odborov oprávnenej technickej činnosti,
f)
údaje o dĺžke trvania odbornej prípravy,
g)
miesto a dátum vyhotovenia potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy,
h)
podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby a odtlačok pečiatky.
(4)
Osobitná odborná spôsobilosť zodpovednej osoby sa v prípadoch podľa odseku 1 preukazuje úspešným vykonaním skúšky podľa § 12 ods. 4 až 7.
Povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti
§ 15
(1)
Žiadosť o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ktorá vykoná príslušnú oprávnenú technickú činnosť (ďalej len „žiadateľ“),
b)
názov organizačnej zložky žiadateľa, ak sa oprávnená technická činnosť vykoná jej prostredníctvom,
c)
adresu a ďalšie údaje pre kontakt so žiadateľom,
d)
meno, priezvisko, titul a funkčné zaradenie osoby, ktorá je štatutárnym zástupcom,
e)
osobné údaje osoby zodpovednej za príslušnú oprávnenú technickú činnosť,
f)
údaje o subdodávateľovi, o rozsahu subdodávky a o zodpovednej osobe subdodávateľa podľa písmen a) až e),
g)
ak ide o výnimočný prípad,
1.
odôvodnenie potreby vykonania oprávnenej technickej činnosti podľa § 21 ods. 2 zákona,
2.
údaj o žiadateľovi podľa § 21 ods. 3 zákona,
h)
identifikačné údaje prevádzkovateľa objektu oprávnenej technickej činnosti alebo iného žiadateľa o súhlas, rozhodnutie alebo o integrované povolenie,
i)
identifikačné údaje objektu oprávnenej technickej činnosti,
j)
účel oprávnenej technickej činnosti podľa prílohy č. 1 časti A šiesteho bodu,
k)
jednotlivé oprávnené technické činnosti a číslo, dátum vydania a názov príslušnej oprávnenej metodiky, na ktorú sa žiada o povolenie,
l)
predpokladaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti,
m)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti,
n)
meno, priezvisko, titul a podpis štatutárneho zástupcu.
(2)
Prílohou k žiadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti je
a)
plán oprávnenej technickej činnosti vrátane subdodávok najmenej v rozsahu podľa príslušných bodov technickej normy na meranie emisií zo stacionárnych zdrojov,24) ak ide o oprávnené meranie alebo o oprávnenú skúšku; náležitosti uvedené v technickej norme sa pre inú oprávnenú technickú činnosť ako o oprávnené meranie emisií uplatňujú podľa svojho významu podľa prílohy č. 1 časti A,
b)
doklad o uhradení správneho poplatku.23)
(3)
Prílohou k žiadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti, ak ide o žiadateľa podľa § 21 ods. 3 písm. b) až f) zákona, je okrem podkladov podľa odseku 2 aj
a)
kópia vyjadrenia oprávnenej osoby, že danú oprávnenú technickú činnosť nemôže vykonať, ak ide o výnimočný prípad podľa § 21 ods. 2 písm. b) zákona a o oprávnenú osobu, ktorá má danú činnosť uvedenú v informačnom systéme podľa § 10,
b)
kópia dokladu o akreditácii, certifikácii systému manažérstva kvality alebo iného dokladu o odbornej spôsobilosti alebo autorizácii žiadateľa a subdodávateľa podľa § 21 ods. 3 písm. b) až e) zákona,
c)
kópia dokladu o pôsobnosti žiadateľa a subdodávateľa v odbore oprávnenej technickej činnosti alebo v príbuznom odbore, ak ide o iného žiadateľa a subdodávateľa ako podľa písmena b),
d)
údaj o kvalifikácii zodpovedných osôb a technikov žiadateľa a subdodávateľa podľa § 4 ods. 3 až 7,
e)
profesijný životopis zodpovednej osoby žiadateľa a profesijný životopis zodpovednej osoby subdodávateľa, ktorý obsahuje údaje o vzdelaní, odbornej praxi, osobitnej praxi a o referenčných činnostiach zodpovednej osoby, ktoré sa vzťahujú na oprávnenú technickú činnosť, na ktorú sa žiada o povolenie,
f)
údaj o metodike oprávnenej technickej činnosti v rozsahu podľa prílohy č. 2 častí E až H podľa odboru oprávnenej technickej činnosti,
g)
návrh a odôvodnenie osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti, ak sú potrebné,
h)
pracovný postup alebo iná zodpovedajúca interná technická dokumentácia žiadateľa a subdodávateľa podľa § 7 o
1.
technickom postupe vykonania danej oprávnenej technickej činnosti,
2.
zavedení a zhodnotení vykonania danej oprávnenej technickej činnosti podľa
2a.
jednotlivých požiadaviek, ktoré sú uvedené v § 5, 6 a 8, vrátane údajov o príslušných overeniach, certifikátoch, protokoloch, validačných a iných obdobných správach a dokladoch o plnení jednotlivej požiadavky podľa svojho významu,
2b.
jednotlivých povinností žiadateľa, subdodávateľa a ich zodpovedných osôb, ktoré ustanovuje § 21 ods. 4 zákona,
i)
vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o tom, že
1.
žiadateľ nie je v konkurze a ani nebol podaný návrh na začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania alebo likvidácie,
2.
údaje uvedené v žiadosti a v jej prílohách sú pravdivé, a o tom, že ak povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti bude vydané na základe vedome nesprávnych a klamlivých údajov, povolenie a správa o vykonanej oprávnenej činnosti sú podľa § 20 ods. 9 písm. a) zákona neplatné.
(4)
Ak ide o zahraničnú právnickú osobu alebo zahraničnú fyzickú osobu – podnikateľa a ich stálych subdodávateľov, ustanovenia odsekov 1 až 3 sa uplatňujú spôsobom podľa § 21 ods. 6 zákona.
§ 16
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2011 okrem § 9 ods. 2 písm. c), ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2011, ak ide o oprávnenú osobu podľa § 32 ods. 16 zákona.
József Nagy v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 60/2011 Z. z.
PODROBNOSTI O NÁLEŽITOSTIACH A O VYHODNOTENÍ SPRÁVY A ČIASTKOVEJ SPRÁVY OPRÁVNENEJ OSOBY
A. Podrobnosti o náležitostiach správy
1. Správa – názov správy obsahuje skrátené kombinované označenie príslušného odboru oprávnenej technickej činnosti, správa o
a) oprávnenom meraní emisií,
b) oprávnenom meraní kvality ovzdušia,
c) oprávnenej skúške automatizovaného meracieho systému emisií (kvality ovzdušia),
d) oprávnenej inšpekcii zhody automatizovaného meracieho systému emisií (kvality ovzdušia).
V súlade s názvom správy sa aktualizujú aj názvy ostatných bodov správy, ktoré sú uvedené v príklade správy o meraní emisií v osobitnej technickej norme.21)
2. Názov akreditovaného skúšobného laboratória/oprávnenej osoby – ak akreditované skúšobné laboratórium je organizačnou zložkou oprávnenej osoby, uvádza sa aj obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo organizácie oprávnenej osoby.
3. Prevádzkovateľ – ak ide o nový stacionárny zdroj, uvádza sa žiadateľ o vydanie súhlasu alebo integrovaného povolenia; ak v mene prevádzkovateľa alebo žiadateľa koná iná poverená alebo splnomocnená osoba, uvedú sa aj jej identifikačné údaje.
4. Druh oprávneného merania (skúšky, inšpekcie zhody) – názov vykonanej oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 1 a príslušného písmena a bodu zákona.
5. Osoba zodpovedná za technickú stránku merania (skúšky, inšpekcie zhody) – vedúci technik.
Uvedený bod sa vkladá na titulnej strane správy za bod „Deň merania“. Obsahuje meno, priezvisko a titul zodpovednej osoby za danú oprávnenú technickú činnosť a údaje o osvedčení zodpovednej osoby podľa § 20 ods. 3 písm. d) zákona – identifikačné číslo rozhodnutia a deň jeho vydania.
6. Účel oprávneného merania (skúšky, inšpekcie zhody) – uvádza sa druh oprávnenej technickej činnosti (jednorazové, periodické oprávnené meranie, oprávnená skúška, oprávnená inšpekcia zhody) podľa paragrafu, odseku, písmena a bodu osobitného predpisu,25) ktorý sa na danú oprávnenú technickú činnosť vzťahuje, stručný údaj o objekte oprávnenej technickej činnosti, a ak je to možné, aj o akú konkrétnu technickú činnosť, znečisťujúcu látku alebo iný zisťovaný parameter objektu ide.
Ak ide o prvé oprávnené meranie, oprávnenú skúšku alebo oprávnenú inšpekciu zhody, uvedie sa aj príslušný účel konania o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 a 18 zákona alebo integrovaného povolenia.26)
Ak ide o jednorazovú oprávnenú technickú činnosť podľa rozhodnutia orgánu ochrany ovzdušia alebo správneho orgánu integrovaného povoľovania, uvedie sa aj identifikačné číslo príslušného rozhodnutia, deň jeho vydania a názov orgánu, ktorý ho vydal.
7. Súhrn, prevádzka – uvádzajú sa identifikačné údaje o objekte oprávnenej technickej činnosti.
Ak je objektom merania stacionárny zdroj, jeho časť alebo zariadenie, alebo činnosť alebo ak je objektom merania čistený alebo nečistený odpadový plyn, uvedie sa označenie stacionárneho zdroja, časti, zariadenia vrátane jeho identifikačného, objektového alebo iného obdobného čísla podľa dokumentácie, údaje o umiestnení, najmä ulica, popisné číslo, obec.
Ak je objektom oprávneného merania vonkajšie ovzdušie, ako identifikačný údaj sa uvedie označenie a údaje o umiestnení stavby, stacionárneho zdroja alebo inej činnosti, ktorej vplyv na kvalitu ovzdušia sa zisťuje meraním; osobitne sa uvedie katastrálne označenie územia, v ktorom sa meranie vykonalo.
Ak je objektom skúšky alebo inšpekcie zhody automatizovaný merací systém emisií, okrem identifikačného označenia vlastného systému sa uvedie aj identifikačný údaj stacionárneho zdroja, jeho časti, zariadenia, potrubia, komína alebo iného miesta nainštalovania. Ak je objektom skúšky alebo inšpekcie zhody automatizovaný merací systém kvality ovzdušia, okrem identifikačného označenia meracieho systému sa uvedú aj údaje o jeho umiestnení.
8. Súhrn, výsledky merania (skúšky, inšpekcie zhody) – v tabuľke výsledkov sa uvádzajú aktuálne stĺpce a v hlavičke tabuľky aktuálne názvy a jednotky meraných – zisťovaných požiadaviek.
Ak ide o jednotky, ktoré sa vzťahujú na určené stavové a referenčné podmienky, príslušné vyjadrenie stavových a referenčných podmienok sa uvedie v poznámke pod tabuľkou.
Ak ide o súhrn a tabuľku výsledkov inšpekcie zhody, zisťované požiadavky sa uvádzajú a inšpekcia zhody vyhodnocuje v členení podľa požiadaviek na rozsah oprávnenej inšpekcie zhody.27) „Zhodu“ s príslušnou súhrnnou požiadavkou možno určiť, ak sú splnené všetky jednotlivé požiadavky. Jednotlivé požiadavky, výsledky čiastkových skúmaní a z nich vyplývajúce čiastkové určenia zhody sa uvádzajú v bode „6.2 Výsledky inšpekcie zhody a diskusia“ v členení podľa súhrnných požiadaviek.
Ak sa požiadavka na vykonanie oprávnenej technickej činnosti vzťahuje na iný výrobno-prevádzkový režim ako o najvyššie emisie, názov stĺpca „Režim s najvyššími emisiami“ sa upraví podľa významu požiadavky. Informácia o danom režime sa uvedie v poznámke pod tabuľkou.
V tabuľke výsledkov sa na konci doplní ďalší stĺpec
a) „Upozornenie na súlad/nesúlad“, ak ide o oprávnené meranie alebo o oprávnenú skúšku,
b) „Upozornenie na zhodu/nezhodu“, ak ide o oprávnenú inšpekciu zhody, alebo
c) „Upozornenie na výskyt“, ak ide o kvalitatívny rozbor.
K príslušnému upozorneniu sa v poznámke pod tabuľkou uvedie presné označenie právneho predpisu, súhlasu, rozhodnutia alebo integrovaného povolenia, v ktorom je ustanovená príslušná požiadavka.
Za tabuľkou sa doplní bod „Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad“ a uvedie sa príslušný text informácie v znení podľa siedmeho bodu prílohy č. 3 k zákonu.
9. Opis prevádzky a spracúvaných materiálov – ak sú objektom oprávneného merania odpadové plyny, nečistené plyny, stacionárne zdroje, ich časti, zariadenia alebo činnosti, uvedie sa stručný opis objektu, princíp technológie, charakter technológie podľa emisného členenia.
Ak je objektom skúšky alebo inšpekcie zhody automatizovaný merací systém, okrem identifikačných údajov systému, skúšaných parametrov a hodnotených požiadaviek sa uvedú aj stručné údaje o technológii, kde je systém nainštalovaný, s dôrazom na informácie o tých technologických veličinách, ktoré sú meracím systémom spracúvané alebo zadávané ako parametre vyhodnocovacieho systému o stave technológie.
Ak je objektom oprávneného merania vonkajšie ovzdušie a účelom je zistenie vplyvu stavby, stacionárneho zdroja alebo inej činnosti na kvalitu ovzdušia, uvedie sa stručný emisno-technologický opis stacionárneho zdroja, údaje o charaktere výroby, množstve a spôsobe odvádzania odpadových plynov. Ďalej sa uvedie bližší opis umiestnenia stavby v území, meteorologicko-orografické podmienky rozptylu znečisťujúcich látok a predpokladaný vplyv prevádzky na kvalitu ovzdušia vrátane rozsahu ovplyvneného územia. V potrebnom rozsahu sa uvedú obdobné údaje aj o ostatných blízkych stacionárnych zdrojoch znečisťovania, ktoré ovplyvňujú kvalitu ovzdušia v meranom území, a vplyv diaľkového prenosu, ak je z hľadiska interpretovania výsledku merania významný.
10. Podmienky prevádzky počas meraní (skúšok, inšpekcie zhody) – ako prevádzkové stavy sa uvádzajú emisne charakteristické výrobno-prevádzkové režimy, druhy a podstatné emisné parametre výrobkov, palív a surovín.
Pri výbere podstatných technicko-prevádzkových parametrov sa prednostne vychádza z požiadaviek na vymedzenie režimu s najvyššími emisiami, reprezentatívneho režimu alebo iného zodpovedajúceho výrobno-prevádzkového režimu v závislosti od účelu oprávneného merania a ďalej z údajov špecifikovaných v dokumentácii a v súbore technicko-prevádzkových parametrov na zabezpečenie ochrany ovzdušia, ktoré sú riadené a sledované v prevádzkovej evidencii, z údajov o prevádzkových meradlách a z údajov, ktoré sa na zdokumentovanie stavu objektu merania uvádzajú v protokole o meraní alebo skúške podľa príslušnej oprávnenej metodiky.
Technicko-prevádzkové parametre, ktoré sú podstatné z hľadiska účelu merania, sa spravidla uvádzajú v tabuľkovej forme. Uvedú sa hodnoty podľa dokumentácie, im zodpovedajúce bežné hodnoty a skutočné hodnoty počas oprávneného merania alebo kontroly v členení podľa periód merania alebo vzorkovania jednotlivých hodnôt, ak to meracie prostriedky objektu merania umožňujú. Ako bežná hodnota technicko-prevádzkového parametra sa uvádza hodnota podľa prevádzkovej alebo inej obdobnej dokumentácie, ktorá sa za obdobie od predchádzajúceho merania vyskytovala najčastejšie. Ak ide o skutočné hodnoty technicko-prevádzkových parametrov, ktoré sú merané, zisťované, zaznamenávané prevádzkovými meradlami, uvedie sa aj označenie príslušného prevádzkového záznamu alebo iného obdobného dokumentu.
Ak ide o parametre palív a surovín, ktoré sú zisťované laboratórnymi analýzami, uvedie sa aj neistota hodnoty, označenie metodiky, označenie príslušného certifikátu, analytického protokolu alebo iného obdobného dokumentu, označenie laboratória a údaj, či ide o akreditované laboratórium, a zhodnotenie dodržania zásad subdodávok podľa devätnásteho a dvadsiateho bodu prílohy č. 3 k zákonu.
V samostatnom odseku sa uvedú ďalšie požiadavky, ktoré sú určené všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia a ktoré sa vzťahujú na technológiu, zariadenie a spôsob prevádzkovania objektu oprávneného merania, skúšky, inšpekcie zhody a účel konania, ktorých dodržanie je vyhodnotené v bode 6.1 správy. Sú nimi najmä požiadavky určené ako všeobecné podmienky prevádzkovania vrátane požiadaviek na odsávanie a tesnosť odsávaných miest, zariadení, armatúr a potrubí – vylúčenie riedenia odpadových plynov, ak technológia neumožňuje prepočítanie na referenčný obsah vybranej zložky v odpadovom plyne.
11. Vyhodnotenie prevádzkových podmienok počas meraní (skúšok, inšpekcie zhody) – zhodnocuje sa súlad prevádzky s dokumentáciou, určenými požiadavkami a osobitnými podmienkami merania, ktoré sa vzťahujú na voľbu výrobno-prevádzkového režimu, podstatné technicko-prevádzkové parametre a na prevádzku výrobných a odlučovacích zariadení.
Osobitne sa vyhodnotí, či boli dodržané osobitné podmienky merania, skúšky, inšpekcie zhody, ktoré sa vzťahujú na spôsob prevádzky, ak boli určené alebo schválené orgánom ochrany ovzdušia alebo správnym orgánom integrovaného povoľovania vrátane označenia príslušného súhlasu a skráteného znenia osobitných podmienok.
Súčasťou tohto bodu je aj informácia o vyhlásení prevádzkovateľa o súlade prevádzky objektu merania s predpismi podľa piateho bodu prílohy č. 3 k zákonu. Uvedie sa označenie vyhlásenia, dátum vyhotovenia, meno, priezvisko a funkčné zaradenie zástupcu prevádzkovateľa, ktorý vyhlásenie v mene prevádzkovateľa podpísal.
12. Overenie dôveryhodnosti – ako osobitná časť overenia dôveryhodnosti výsledku sa uvedú aj údaje o validácii alebo kontrole platnosti výsledku podľa príslušnej oprávnenej metodiky.
13. V kapitole „Výsledky merania (skúšky, inšpekcie zhody) a diskusia“ sa doplní samostatný bod 6.4 „Názory a interpretácie“, ak je to potrebné.
Ako názor a interpretácia sa v správe o oprávnenej technickej činnosti uvedú najmä:
a) ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na správne pochopenie vyhlásenia o súlade alebo nesúlade objektu oprávnenej technickej činnosti s požiadavkami alebo na správne pochopenie výsledkov inšpekcie zhody,
b) návody a odporúčania, ako sa zistenia pri oprávnenej technickej činnosti môžu použiť na zabezpečenie alebo zlepšenie podmienok vykonania ďalšej periodicky vykonávanej oprávnenej technickej činnosti, na odôvodnenie potreby osobitných podmienok jej vykonania alebo na odôvodnenie predĺženia lehoty periodického oprávneného merania, ak to predpisy umožňujú,
c) názor na reprezentatívnosť výsledku oprávneného merania množstva emisie podľa požiadaviek na reprezentatívny výrobno-prevádzkový režim, presnosti merania hodnôt vzťahových a parametrických veličín a odporúčanie, ako výsledok aplikovať na výpočet vypusteného reprezentatívneho množstva emisie,
d) návody a odporúčania, ako zistenia zo skúšky automatizovaných meracích systémov emisií možno uplatniť pri odôvodnení žiadosti o nepriame monitorovanie, určení osobitnej lehoty skúšky alebo odôvodnení nemožnosti kontinuálneho merania a jeho nahradení periodickým oprávneným meraním.
Podľa potreby sa uvedú aj iné dôležité skutočnosti o oprávnenom meraní, skúške alebo inšpekcii zhody, ktoré sú dôležité pre zákazníka alebo pre konajúci orgán štátnej správy a ktoré nenáležia do iných bodov správy.
14. Na záverečnej strane správy sa uvádza aj meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu a dátum podpísania správy.
15. Prílohy – doplnia sa aj prílohy podľa častí B a C podľa svojho významu.
B. Podrobnosti o náležitostiach príloh správy, v ktorej sa uvádza súlad/zhoda objektu oprávnenej technickej činnosti s určenými požiadavkami
K správe sa prikladá podľa svojho významu
a) kópia rozhodnutia o jednorazovej oprávnenej technickej činnosti, ak jej vykonanie je určené orgánom ochrany ovzdušia alebo správnym orgánom integrovaného povoľovania,
b) nákres umiestnenia meracích miest a odberových bodov vrátane vyznačenia predpísaných a skutočných vzdialeností, ak sú rôzne, a blokovej schémy technológie, ak sa skladá z viacerých častí alebo zariadení,
c) graficky spracované záznamy z pomocných meraní na výber reprezentatívneho miesta a bodu odberu vzoriek ako súčasť opisu konkrétnych podmienok odberu vzoriek,
d) graficky spracovaný časový záznam meraní hodnôt veličín, ktoré sú merané s použitím kontinuálne merajúcich technických prostriedkov, najmä ak ide o emisné alebo imisné analyzátory,
e) kópia dokumentov, záznamov a zápisníc, ktoré sú inými dôležitými skutočnosťami o oprávnenej technickej činnosti, najmä ak ide o určenie osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti alebo osobitnej podmienky zabezpečenia nezaujatosti,
f) originál každej čiastkovej správy, protokolu a certifikátu o subdodávke alebo o výsledku kalibrácie alebo skúšky automatizovaného meracieho systému vykonanej inšpekčným orgánom.
C. Podrobnosti o náležitostiach príloh správy, v ktorej sa uvádza nesúlad/nezhoda objektu oprávnenej technickej činnosti s určenými požiadavkami
K správe sa okrem náležitostí podľa časti B na osobitné zdokumentovanie nesúladu/nezhody prikladá
a) kópia vyhlásenia prevádzkovateľa stacionárneho zdroja podľa piateho bodu prílohy č. 3 k zákonu,
b) kópia kalibračného certifikátu príslušného meradla alebo kópia kalibračného certifikátu príslušného referenčného materiálu, ak ide o užívateľskú kalibráciu meradiel pred vlastným meraním,
c) kópia záznamu z prevádzkových meradiel alebo zápisu z prevádzkovej evidencie ako súčasť zdokumentovania skutočných hodnôt predmetu oprávneného merania počas merania alebo kontroly,
d) graficky spracovaný časový záznam z kontroly kontinuálne merajúcich technických prostriedkov pred meraním a po ňom,
e) kópia prvotného záznamu alebo zápisu o odbere vzorky a zápisu o meraní pre najvyššiu nameranú hodnotu,
f) úplný výpočet výsledku oprávneného merania, kalibrácie, skúšky vrátane použitých výpočtových vzťahov, koeficientov a konštánt,
g) úplný výpočet alebo iné zodpovedajúce ohodnotenie odôvodnenej hodnoty neistoty pre najvyššiu nameranú hodnotu.
D. Podrobnosti o náležitostiach čiastkovej správy oprávnenej osoby
Podrobnosti o náležitostiach správy podľa častí A až C sa vzťahujú aj na náležitosti čiastkovej správy o výsledku časti oprávnenej technickej činnosti, ktorú ako subdodávku vykonala iná oprávnená osoba podľa devätnásteho a dvadsiateho bodu prílohy č. 3 k zákonu s týmito odchýlkami:
a) namiesto zmluvy s účastníkom konania sa uvádza zmluva o subdodávke s oprávnenou osobou,
b) neuvádza sa opis a parametre objektu oprávnenej technickej činnosti, ak sú všetky činnosti vykonané v jednom časovom období; ak činnosti nie sú vykonané v tom istom časovom období, parametre sa uvedú len v rozsahu, ktorý zodpovedá subdodávke,
c) priebeh a postup technickej činnosti sa zdokumentuje a vyhodnotenie výsledkov sa uvedie len v rozsahu, ktorý zodpovedá subdodávke,
d) upozornenie na súlad alebo nesúlad, názor a interpretovanie výsledkov subdodávky a poučenie o platnosti výsledkov sa uvádzajú len podľa rozsahu subdodávky,
e) neprikladá sa vyhlásenie prevádzkovateľa, účastníka konania, ak sú všetky technické činnosti vykonané v tom istom časovom období.
E. Podrobnosti o vyhotovovaní správy, čiastkovej správy, príloh, tabuliek a záznamov
1. Správa a čiastková správa má byť informačne a dokumentačne jednoznačná, má sa prihliadať na prehľadnosť, účelnosť a na náklady na vypracovanie a uchovávanie správy, uplatňovanie štandardizovaných tabuliek a kombinovaných prehľadných záznamov a grafov.
2. Prílohy, najmä doklady, tabuľky, obrázky, grafy, záznamy sa označujú a k správe pripájajú podľa poradia, ako sú uvádzané v texte správy; ich názvy a označenia musia byť v súlade s textom správy.
3. Kópia priloženého dokladu musí byť čitateľná; každú stranu kópie podpíše zodpovedná osoba.
4. Tabuľky, obrázky, grafy, záznamy a iné ucelené časti správy, najmä výpočty, ktoré presahujú rozsahom polovicu stránky, sa z dôvodu ucelenosti a prehľadnosti textu správy pripájajú k správe ako prílohy; prednostne sa uplatňujú jednotné vzory tabuliek podľa technických špecifikácií.
5. Záznamy z kontinuálne meraných hodnôt veličín sa spracúvajú v prehľadných líniových grafoch, z ktorých musí byť zrejmý ich časový priebeh, a ak je to dostupné, aj predpísané hodnoty v určených jednotkách.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 60/2011 Z. z.
PODROBNOSTI O ROZSAHU INFORMÁCIÍ POSKYTOVANÝCH OPRÁVNENÝMI OSOBAMI V INFORMAČNOM SYSTÉME O OPRÁVNENÝCH OSOBÁCH A ICH STÁLYCH SUBDODÁVATEĽOCH
A. Údaje o oprávnenej osobe, štatutárnych zástupcoch, zodpovedných osobách, akreditácii, oprávnení na podnikanie a o finančnom krytí zodpovednosti
A.1 Oprávnená osoba
1. Obchodné meno, právna forma, sídlo, identifikačné číslo organizácie.
2. Organizačná zložka – názov, sídlo, adresa, ak je iné ako v prvom bode.
3. Kontaktné údaje pre styk so zákazníkmi – poštová adresa, číslo telefónu, faxu, adresa elektronickej pošty, webové sídlo.
4. Dátum začatia pôsobnosti alebo obnovenia pozastavenej pôsobnosti.
5. Dátum ukončenia pôsobnosti alebo dátum pozastavenia pôsobnosti a príslušný dôvod pozastavenia podľa § 20 ods. 7 písm. a), b), c), n) a ods. 15 a 16 zákona alebo z vlastného podnetu.
6. Zmeny údajov – opis zmeny, platnosť zmeny od/do.
A.2 Štatutárny zástupca podľa § 20 ods. 8 písm. e) prvého bodu zákona
1. Meno, priezvisko, titul, funkcia, rok narodenia.
2. Dátum začatia pôsobnosti alebo obnovenia pozastavenej pôsobnosti.
3. Dátum ukončenia pôsobnosti alebo jej pozastavenia.
4. Zmeny údajov – opis zmeny, platnosť zmeny od/do.
A.3 Zodpovedná osoba za oprávnenú technickú činnosť podľa § 20 ods. 3 písm. d) zákona
1. Meno, priezvisko, titul, rok narodenia.
2. Osvedčenie zodpovednej osoby – identifikačné číslo rozhodnutia, deň vydania rozhodnutia, platnosť osvedčenia od/do, platné osvedčenie v dátovej forme.
3. Rozsah pôsobnosti – odbory oprávnenej technickej činnosti podľa časti C, objekty oprávnenej technickej činnosti podľa časti D, oprávnené metodiky podľa častí E až H vrátane spresnenia rozsahu pôsobnosti a času pôsobnosti, ak je to potrebné.
4. Dátum začatia pôsobnosti alebo obnovenia pozastavenej pôsobnosti.
5. Dátum ukončenia pôsobnosti alebo dátum pozastavenia pôsobnosti a príslušný dôvod pozastavenia podľa § 20 ods. 7 písm. d) zákona alebo z vlastného podnetu.
6. Zmeny údajov – opis zmeny, platnosť zmeny od/do.
A.4 Doklady o akreditácii podľa § 20 ods. 3 písm. a) a b) zákona
1. Skúšobné laboratórium
a) identifikačné číslo osvedčenia o akreditácii, deň vydania osvedčenia, názov akreditačného orgánu, platnosť osvedčenia od/do, platné osvedčenie v dátovej forme,
b) zmena, pozastavenie platnosti alebo zrušenie osvedčenia o akreditácii – údaje ako podľa písmena a), opis zmeny, platnosť zmeny od/do.
2. Kalibračné laboratórium – údaje ako podľa prvého bodu.
3. Inšpekčný orgán – údaje ako podľa prvého bodu.
4. Osvedčenie o notifikácii – údaje ako podľa prvého bodu.
A.5 Živnostenské oprávnenie – viazané živnosti 28)
1. Živnostenské oprávnenie
a) identifikačné číslo oprávnenia, deň vydania oprávnenia, názov správneho orgánu, ktorý oprávnenie vydal, platnosť oprávnenia od/do, platné oprávnenie v dátovej forme,
b) predmet(y) viazanej živnosti.
2. Zmena, pozastavenie platnosti alebo zrušenie živnostenského oprávnenia – údaje ako podľa prvého bodu, opis zmeny, platnosť zmeny od/do.
A.6 Finančné krytie zodpovednosti za škodu podľa § 20 ods. 10 písm. c) zákona
1. Názov odboru oprávnenej technickej činnosti
a) výška finančného krytia,
b) názov poisťovne,
c) platnosť poistenia od/do.
2. Zmena finančného krytia – údaje ako podľa prvého bodu.
Údaje sa uvádzajú v členení podľa odborov oprávnenej technickej činnosti, ak údaje o finančnom krytí podľa prvého bodu sú rôzne.
B. Údaje o stálych subdodávateľoch podľa § 20 ods. 16 a osemnásteho bodu prílohy č. 3 k zákonu
1. Subdodávateľ – údaje ako v bode A.1.
2. Doklady o akreditácii podľa § 20 ods. 3 písm. a) a b) zákona – údaje ako v časti A.4 prvom a štvrtom bode.
3. Rozsah subdodávok – odbory oprávnenej technickej činnosti podľa časti C, objekty oprávnenej technickej činnosti podľa časti D, oprávnené metodiky podľa časti E vrátane spresnenia rozsahu subdodávok a času subdodávok, ak je to potrebné.
4. Zmeny údajov – opis zmeny, platnosť zmeny od/do.
C. Odbory oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 1 zákona
1. Zavedené odbory oprávnenej technickej činnosti v členení podľa príslušných písmen a bodov § 20 ods. 1 zákona.
2. Spresnenie rozsahu pôsobnosti v členení podľa zavedených odborov oprávnenej technickej činnosti, ak oprávnená osoba má vo vzťahu k zavedenej meracej metóde, pevnému rozsahu akreditácie alebo rozsahu pôsobnosti zodpovedných osôb obmedzený rozsah pôsobnosti len pre vybrané veličiny alebo činnosti v danom odbore.
3. Zmeny údajov – opis zmeny, platnosť zmeny od/do.
D. Objekty oprávneného merania emisií – stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a vymedzenie pôsobnosti zodpovedných osôb a odborov oprávnenej technickej činnosti
1. Číslo kategórie, názov kategórie stacionárneho zdroja a jej podrobnejšie členenie podľa osobitného predpisu.1)
2. Označenie odboru oprávneného merania emisií podľa časti C, ktorý je pre príslušný objekt zavedený.
3. Spresnenie rozsahu pôsobnosti, ak oprávnená osoba má pre danú kategóriu stacionárnych zdrojov, technológiu, zariadenia, palivá, suroviny a podobne vo vzťahu k zavedenej meracej metóde, pevnému rozsahu akreditácie alebo rozsahu pôsobnosti zodpovedných osôb obmedzený rozsah pôsobnosti alebo sú potrebné ďalšie údaje na informovanie zákazníkov a pracovníkov orgánov štátnej správy.
4. Zmeny údajov – opis zmeny, platnosť zmeny od/do.
E. Oprávnené metodiky meraní emisií, technických podmienok, všeobecných podmienok prevádzkovania, kvality ovzdušia a súvisiacich stavových, referenčných a meteorologických veličín podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona
1. V časti E sa uvádzajú údaje o zisťovaných znečisťujúcich látkach, fyzikálno-chemických veličinách a o príslušných oprávnených metodikách v členení podľa podrobnejšieho členenia jednotlivých odborov oprávneného merania emisií a oprávneného merania kvality ovzdušia.
2. Rozsah informácií sa uvádza podľa metodickej smernice národného notifikačného orgánu, ktorou sa definuje oblasť a rozsah akreditácie skúšobného laboratória, v ktorej sa doplnia ďalšie potrebné údaje podľa tretieho až šiesteho bodu.
3. Názvy analytu sa uvádzajú podľa zoznamu znečisťujúcich látok pre nové zdroje.29) Číselný kód analytu sa uvádza podľa národného emisného informačného systému,30) ak je príslušný číselník vydaný.
4. Ak ide o technickú požiadavku a všeobecnú podmienku prevádzkovania, stavovú, referenčnú alebo meteorologickú veličinu, názov príslušnej vlastnosti – parametra sa uvádza tak, aby bolo zrejmé, o ktorú technickú požiadavku a všeobecnú podmienku prevádzkovania alebo inú veličinu podľa osobitného predpisu ide.6) Číselný kód príslušnej vlastnosti – parametra sa uvádza podľa národného emisného informačného systému,30) ak je príslušný číselník vydaný.
5. Dátum vydania zavedenej oprávnenej metodiky sa uvádza podľa údaja orgánu alebo inštitúcie, ktorý ju vydal. Ak je vydanie označené len uvedením mesiaca a roka vydania, dátum vydania sa označí od prvého dňa príslušného mesiaca a roka, ak v informácii podľa § 20 ods. 13 zákona nie je uvedené inak.
6. Ako ostatná špecifikácia sa
a) uvádza rozšírená neistota s koeficientom pokrytia k = 2 pri približne 95 % štatistickej pravdepodobnosti, ktorá je charakteristická pre daný rozsah merania alebo skúšky a ktorá je dosiahnuteľná za štandardných podmienok predpísaných uvedenou metodikou a zavedenými postupmi oprávneného merania alebo skúšky,
b) vyznačí oprávnená metodika, ktorej účel alebo rozsah použitia je pre oprávnené meranie alebo skúšku obmedzený najmä z hľadiska požiadaviek právnych predpisov, alebo ide o metodiku určenú len pre konkrétnu kategóriu stacionárneho zdroja, technológiu, druh paliva, merací princíp a iné obdobné použitie; podstatné údaje pre informovanie zákazníkov sa uvedú v poznámke,
c) vyznačí oprávnená metodika, ktorá je podstatne modifikovanou štandardnou oprávnenou metodikou, je nenormalizovaná, alternatívna alebo je vlastná; v poznámke sa uvedú bližšie údaje o podstate modifikácie, dôvode uplatnenia nenormalizovanej metodiky alebo alternatívnej metodiky, údaj o spracovateľovi nenormalizovanej metodiky, údaj o spôsobe validovania a ďalšie údaje, ktoré sú podstatné z hľadiska jej účelu a informovania zákazníkov,
d) uvádza označenie zavedenej oprávnenej metodiky podľa jej prírodovedného základu a účelu používania podľa § 2 ods. 11 príslušného písmena a bodu,
e) uvádza dátum zavedenia, platnosti danej oprávnenej metodiky na účel oprávnenej technickej činnosti.
7. Zmeny údajov – opis zmeny, platnosť zmeny od/do.
F. Oprávnené metodiky kalibrácií automatizovaných meracích systémov podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona
1. V časti F sa uvádzajú údaje o zavedených oprávnených metodikách kalibrácie podľa podrobnejšieho členenia jednotlivých odborov oprávnenej kalibrácie automatizovaných meracích systémov.
2. Rozsah informácií sa uvádza podľa metodickej smernice národného notifikačného orgánu, ktorou sa definuje oblasť a rozsah akreditácie kalibračného laboratória, v ktorej sa doplnia ďalšie potrebné údaje podľa časti E tretieho až šiesteho bodu podľa svojho významu.
3. Zmeny údajov – opis zmeny, platnosť zmeny od/do.
G. Oprávnené metodiky skúšok automatizovaných meracích systémov podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona na mieste inštalovania
1. V časti G sa uvádzajú údaje o zavedených oprávnených metodikách skúšok automatizovaných meracích systémov podľa podrobnejšieho členenia jednotlivých odborov oprávnenej skúšky automatizovaných meracích systémov.
2. Uvádzajú sa údaje o technických funkčných skúškach automatizovaných meracích systémov, ktoré vykonáva skúšobné laboratórium alebo inšpekčný orgán na mieste inštalovania vrátane paralelných meraní so štandardnou referenčnou metódou „on-line“ s referenčným analyzátorom alebo s manuálnym odberom vzorky a laboratórnym stanovením.
3. Rozsah informácií sa uvádza podľa metodickej smernice národného notifikačného orgánu, ktorou sa definuje oblasť a rozsah akreditácie skúšobného laboratória, v ktorej sa doplnia ďalšie potrebné údaje podľa časti E tretieho až šiesteho bodu podľa svojho významu.
4. Zmeny údajov – opis zmeny, platnosť zmeny od/do.
H. Oprávnené metodiky inšpekcií zhody automatizovaných meracích systémov podľa § 20 ods. 1 písm. d) zákona na mieste inštalovania
1. V časti H sa uvádzajú údaje o zavedených oprávnených metodikách inšpekcie – posudzovania zhody automatizovaných meracích systémov podľa podrobnejšieho členenia jednotlivých odborov oprávnenej inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov.
2. Rozsah informácií sa uvádza podľa metodickej smernice národného notifikačného orgánu, ktorou sa definuje oblasť a rozsah akreditácie inšpekčných orgánov; v tabuľke sa doplnia ďalšie potrebné údaje pre špecifický odbor oprávnenej inšpekcie zhody podľa časti E tretieho až piateho bodu a časti E šiesteho bodu písmen b) až e) podľa svojho významu.
3. Predmet inšpekcie sa na účel informovania uvádza v členení podľa názvu znečisťujúcich látok a štandardných a referenčných veličín, ak ide o emisie, a podľa názvu znečisťujúcich látok a meteorologických veličín, ak ide o vonkajšie ovzdušie.
4. Zmeny údajov – opis zmeny, platnosť zmeny od/do.
1)
2)
Napríklad vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 358/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a monitorovanie ich emisií, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 361/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.
3)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025: 2005), STN P CEN/TS 15675 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Používanie EN ISO/IEC 17025: 2005 pri periodických meraniach.
4)
STN EN ISO/IEC 17020 Všeobecné kritériá činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC: 17020: 1998).
5)
§ 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z. z., vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 358/2010 Z. z., vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 361/2010 Z. z., vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 363/2010 Z. z o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
7)
8)
Napríklad zákon č. 142/2000 Z. z.o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad súbor STN EN 15267 Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov.
10)
§ 11 ods. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja č. 363/2010 Z. z., STN EN 14181 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov.
11)
Napríklad STN ISO 8258 Shewhartove regulačné diagramy.
12)
Napríklad ISO Guide 31, Referenčné materiály. Obsah certifikátov a označení, STN ISO 6141 Analýza plynov. Požiadavky na certifikáty kalibračných plynov a plynných zmesí.
13)
14)
Dohovor 5/1985 Zb. o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.
15)
STN P CEN/TS 15675 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Používanie EN ISO/IEC 17025: 2005 pri periodických meraniach.
16)
Napríklad STN EN ISO 14956 Ochrana ovzdušia. Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovnaním s požadovanou neistotou merania (ISO 14956: 2002), STN P CEN/TS 14793 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Postup vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej metódy porovnaním s referenčnou metódou, STN ISO 5725-6 Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania, Časť 6: Použitie hodnôt mier presnosti v praxi.
17)
STN P CEN/TS 15674 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Návod na vypracovanie normalizovaných metód.
18)
STN P CEN/TS 14793 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Postup vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej metódy porovnaním s referenčnou metódou.
19)
20)
5.10.2 až 5.10.4 STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025: 2005), časť 13 STN EN ISO/IEC 17020 Všeobecné kritériá činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC: 17020: 1998).
21)
Bod 9 a príloha F STN EN 15259 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní.
22)
§ 5 ods. 1 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Položka 170 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
24)
Kapitola 7 a príloha B STN EN 15259 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní.
25)
26)
27)
28)
Položka 78 prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
29)
30)
§ 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 357/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.