63/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. februára 2011
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje technické požiadavky a postupy posudzovania zhody na skupinu určených výrobkov,1) ktorou sú hračky, a povinnosti výrobcu,2) splnomocneného zástupcu,3) dovozcu,4) distribútora5) a notifikovanej osoby.6)
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
zariadenie detského ihriska,7)
b)
automatickú hračku určenú na použitie na verejnosti,8)
c)
detské vozidlo so spaľovacím motorom,8)
d)
parný motor hračky,8)
e)
slučku a prak.9)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
hračkou výrobok navrhnutý alebo určený, výlučne alebo čiastočne, na hranie dieťaťa vo veku do 14 rokov, ak nejde o výrobok uvedený v prílohe č. 1,
b)
funkčným výrobkom výrobok, ktorý má rovnakú úlohu a je používaný rovnakým spôsobom ako výrobok, spotrebič alebo zariadenie určené pre dospelých a môže byť ich zmenšeným modelom,
c)
funkčnou hračkou hračka, ktorá má rovnakú úlohu a je používaná rovnakým spôsobom ako výrobok, spotrebič alebo zariadenie určené pre dospelých a môže byť ich zmenšeným modelom,
d)
vodnou hračkou hračka určená na používanie v plytkej vode schopná niesť alebo držať dieťa na vode,
e)
konštrukčnou rýchlosťou reprezentatívna potenciálna prevádzková rýchlosť, ktorá je podmienená návrhom hračky,
f)
hračkou na rozvíjanie pohybovej aktivity hračka na domáce používanie so stabilnou opornou konštrukciou určená na šplhanie, skákanie, hojdanie, šmýkanie, kolísanie, otáčanie, lezenie alebo plazenie alebo na kombináciu týchto činností,
g)
chemickou hračkou hračka určená na priame zaobchádzanie s chemickými látkami a chemickými zmesami, ktorej použitím sa vyvoláva chemická reakcia alebo podobná premena látky a používa sa spôsobom primeraným veku dieťaťa a pod dozorom dospelého,
h)
čuchovou spoločenskou hrou hračka, ktorej účelom je pomôcť dieťaťu naučiť sa rozpoznávať rôzne vône alebo chute,
i)
kozmetickou spoločenskou hrou hračka, ktorej účelom je pomôcť dieťaťu naučiť sa vyrábať výrobok ako vonná látka, mydlo, krém, šampón, pena do kúpeľa, lak, rúž a iné líčidlo, zubná pasta alebo kondicionér,
j)
chuťovou spoločenskou hrou hračka, ktorej účelom je pomôcť dieťaťu naučiť sa vyrábať cukrovinku alebo jedlo pri použití zložiek potravín ako sladkosť, tekutina, prášok alebo aróma,
k)
poškodením zdravia telesné zranenie alebo akýkoľvek iný škodlivý účinok na zdravie dieťaťa vrátane dlhodobého škodlivého vplyvu na zdravie dieťaťa,
l)
nebezpečenstvom potenciálny zdroj poškodenia zdravia,
m)
rizikom pravdepodobná miera výskytu nebezpečenstva spôsobujúceho poškodenie zdravia a stupeň závažnosti tohto poškodenia,
n)
určením na hranie odôvodnený predpoklad rodiča alebo dozerajúceho dospelého, že hračka je z dôvodu svojich funkcií, rozmerov a vlastností určená na hranie pre dieťa uvedenej vekovej skupiny.
§ 3
Povinnosti výrobcu
Výrobca je povinný
a)
zabezpečiť, aby hračka spĺňala požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2,
b)
pripraviť technickú dokumentáciu podľa § 16,
c)
vykonať alebo zabezpečiť vykonanie posúdenia zhody podľa § 14,
d)
vydať ES vyhlásenie o zhode10) podľa § 12,
e)
umiestniť označenie CE11) podľa § 13,
f)
zabezpečiť zavedenie postupov na zachovanie zhody sériovej výroby s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády,
g)
zohľadniť zmeny návrhu hračky a zmeny v harmonizovanej technickej norme12) pri výrobe hračky,
h)
vykonať alebo zabezpečiť vykonanie skúšky vzorky hračky, prešetriť, a ak je to potrebné, viesť register sťažností, nevyhovujúcich hračiek, hračiek, ktoré boli spätne prevzaté,13) ak to považuje za potrebné vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje hračka, a informovať o tom distribútora,
i)
uviesť na hračke typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej identifikáciu, uviesť svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo alebo miesto podnikania alebo inú adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť; ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii k hračke,
j)
zabezpečiť, aby bol k hračke priložený návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku,
k)
prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu hračky s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády, a ak je to potrebné, hračku stiahnuť z trhu14) alebo prevziať späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že hračka nie je v súlade s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády,
l)
informovať bezodkladne orgán dohľadu nad trhom15) členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom hračku sprístupnil na trhu,16) a uviesť podrobné údaje, najmä že ide o nesúlad s osobitnými predpismi, a prijaté nápravné opatrenia podľa písmena k), ak hračka predstavuje riziko,
m)
poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu nad trhom členského štátu Európskej únie všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v jazyku zrozumiteľnom tomuto orgánu a na základe žiadosti tohto orgánu spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré hračka, ktorú uviedol na trh, predstavuje,
n)
vypracovať analýzu chemických, fyzikálnych, mechanických, elektrických rizík, rizík týkajúcich sa horľavosti, hygieny a rádioaktivity, ktoré môže hračka predstavovať, a posúdiť potenciálne vystavenie týmto rizikám (ďalej len „analýza rizík“),
o)
uchovávať technickú dokumentáciu a ES vyhlásenie o zhode desať rokov od uvedenia hračky na trh,17)
p)
identifikovať na žiadosť orgánu dohľadu nad trhom splnomocneného zástupcu, distribútora alebo dovozcu, ktorému hračku dodal.
§ 4
Povinnosti splnomocneného zástupcu
(1)
Splnomocnený zástupca plní povinnosti výrobcu uvedené výrobcom v písomnom splnomocnení, ktoré obsahuje najmenej povinnosti podľa § 3 písm. m) a o).
(2)
Obsahom písomného splnomocnenia nemôžu byť povinnosti podľa § 3 písm. a) a b).
(3)
Splnomocnený zástupca je povinný identifikovať na žiadosť orgánu dohľadu nad trhom
a)
výrobcu, ktorý mu hračku dodal,
b)
dovozcu alebo distribútora, ktorému hračku dodal.
§ 5
Povinnosti dovozcu
Dovozca je povinný
a)
uvádzať na trh len takú hračku, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády,
b)
neuviesť hračku na trh, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2,
c)
uistiť sa, že výrobca splnil povinnosti podľa § 3 písm. b) až e) a i) a dodal požadovanú sprievodnú dokumentáciu,
d)
uviesť na hračke svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo alebo miesto podnikania alebo inú adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť; ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii hračky,
e)
zabezpečiť, aby bol k hračke priložený návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku,
f)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia hračky a jej prepravy neohrozovali zhodu hračky s požiadavkami podľa § 10 a prílohy č. 2 v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje dovozca,
g)
vykonať alebo zabezpečiť vykonanie skúšky vzorky hračky, prešetriť, a ak je to potrebné, viesť register sťažností, nevyhovujúcich hračiek, hračiek, ktoré boli spätne prevzaté, ak to považuje za potrebné vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje hračka, a informovať o tom distribútora,
h)
prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu hračky s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády, a ak je to potrebné, hračku stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že hračka nie je v súlade s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády; ak hračka predstavuje riziko, bezodkladne informovať výrobcu a orgán dohľadu nad trhom členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom hračku sprístupnil na trhu, a uviesť podrobné údaje, najmä že ide o nesúlad s osobitnými predpismi, a prijaté nápravné opatrenia,
i)
uchovávať kópiu ES vyhlásenia o zhode desať rokov od uvedenia hračky na trh,
j)
poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu nad trhom členského štátu Európskej únie všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v jazyku zrozumiteľnom tomuto orgánu a na základe žiadosti tohto orgánu spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré hračka, ktorú uviedol na trh, predstavuje,
k)
identifikovať na žiadosť orgánu dohľadu nad trhom
1.
výrobcu alebo splnomocneného zástupcu, ktorý mu hračku dodal,
2.
distribútora, ktorému hračku dodal.
§ 6
Povinnosti distribútora
Distribútor je povinný
a)
pred sprístupnením hračky na trhu overiť, či
1.
je na hračke umiestnené označenie CE,
2.
je s hračkou dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia, návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku,
3.
výrobca splnil povinnosti podľa § 3 písm. i) a dovozca splnil povinnosti podľa § 5 písm. d),
b)
ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2, nesprístupniť hračku na trhu; ak hračka predstavuje riziko, informovať výrobcu alebo dovozcu a orgán dohľadu nad trhom členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru,
c)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia hračky a jej prepravy neohrozovali zhodu hračky s požiadavkami podľa § 10 a prílohy č. 2 v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje distribútor,
d)
prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu hračky s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády, a ak je to potrebné, hračku stiahnuť alebo prevziať späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že hračka nie je v súlade s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády; ak hračka predstavuje riziko, bezodkladne informovať orgán dohľadu nad trhom členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom hračku sprístupnil na trhu, a uviesť podrobné údaje, najmä ak ide o nesúlad s osobitnými predpismi, a prijaté nápravné opatrenia,
e)
poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu nad trhom členského štátu Európskej únie všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v jazyku zrozumiteľnom tomuto orgánu a na základe žiadosti tohto orgánu spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré hračka, ktorú sprístupnil na trhu, predstavuje,
f)
identifikovať na žiadosť orgánu dohľadu nad trhom výrobcu, splnomocneného zástupcu alebo dovozcu, ktorý mu hračku dodal.
§ 7
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
(1)
Za výrobcu sa považuje dovozca alebo distribútor, ak
a)
uvedie na trh hračku pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou,
b)
hračku, ktorá bola uvedená na trh, upraví takým spôsobom, že to môže mať vplyv na plnenie požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády.
(2)
Dovozca alebo distribútor podľa odseku 1 plní povinnosti podľa § 3 rovnako.
§ 8
Ďalšie povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora
(1)
Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor uchováva informácie podľa § 3 písm. p), § 4 ods. 3, § 5 písm. k) a § 6 písm. f) desať rokov od uvedenia hračky na trh alebo od prijatia dodávky hračky a poskytne ich orgánu dohľadu nad trhom členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru na základe jeho žiadosti.
(2)
Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor zabezpečuje prijatie primeraného nápravného opatrenia uloženého orgánom dohľadu nad trhom členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru v súvislosti s hračkami, ktoré sprístupnil na trhu.
§ 9
Predpoklad zhody
(1)
Ak hračka spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády,
a)
môže byť uvedená na trh,
b)
nesmie byť bránené jej sprístupneniu na trhu.
(2)
Ak hračka spĺňa požiadavky harmonizovanej technickej normy, považuje sa za hračku, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2.
§ 10
Všeobecné bezpečnostné požiadavky
(1)
Hračka vrátane obsiahnutých chemických látok a chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo inej osoby, ak sa používa predvídateľným spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim správanie a zručnosť dieťaťa, a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého, predovšetkým pri hračke určenej na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov alebo pre inú špecifikovanú vekovú skupinu.
(2)
Hračka uvedená na trh musí spĺňať požiadavky podľa odseku 1, § 11 a prílohy č. 2 počas výrobcom predpokladaného a bežného obdobia používania.
§ 11
Upozornenia
(1)
Na hračke, ak to nie je možné, na štítku alebo na obale hračky a tam, kde je to vhodné, v návode na použitie výrobca viditeľným, čitateľným a zrozumiteľným spôsobom uvedie upozornenie, pričom pred textom upozornenia sa uvedie slovo „Upozornenie“ alebo „Upozornenia“.
(2)
Štítok a návod na použitie musia upriamiť pozornosť dieťaťa alebo dozerajúceho dospelého na poškodenie zdravia, nebezpečenstvo a riziko spojené s používaním hračky a na spôsob, ako sa im vyhnúť.
(3)
Ak je to potrebné pre bezpečné používanie hračky, v upozorneniach na hračke sa spresnia príslušné obmedzenia použitia hračky podľa prílohy č. 4 časti A.
(4)
Pre kategórie hračiek podľa prílohy č. 4 časti B sa použijú upozornenia v znení v nej uvedenom.
(5)
Hračka nesmie byť označená upozornením podľa prílohy č. 4 časti B, ak upozornenie odporuje zamýšľanému použitiu hračky podľa jej funkcie, rozmerov a charakteristík.
(6)
Upozornenie uvedené v prílohe č. 4 sa uvedie na obale alebo iným spôsobom viditeľným pre spotrebiteľa pred kúpou, aj keď sa kúpa uskutočňuje cez internet.
(7)
Upozornenie sa uvádza v štátnom jazyku.
§ 12
ES vyhlásenie o zhode
(1)
ES vyhlásenie o zhode obsahuje
a)
typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný prvok, ktorý umožní identifikáciu hračky,
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu,
c)
vyhlásenie výrobcu, s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania, o jeho zodpovednosti za vydanie ES vyhlásenia o zhode,
d)
identifikáciu hračky prostredníctvom farebného obrázku a popisu umožňujúceho jej vysledovateľnosť,
e)
vyhlásenie, že hračka je v súlade s požiadavkami podľa § 10 a prílohy č. 2 a s príslušnými osobitnými predpismi,
f)
odkaz na použité harmonizované technické normy alebo odkaz na špecifikácie, ktorými sa preukazuje zhoda,
g)
identifikáciu notifikovanej osoby, ktorá vykonala ES skúšku typu, a údaje o ES certifikáte o skúške typu, ak sa ES skúška typu vykonala a ak ES certifikát o skúške typu bol vydaný,
h)
miesto a dátum vydania ES vyhlásenia o zhode,
i)
meno a priezvisko, funkciu a podpis výrobcu alebo splnomocneného zástupcu,
j)
iný údaj súvisiaci s ES vyhlásením o zhode.
(2)
Výrobca alebo splnomocnený zástupca je povinný vyhotoviť alebo preložiť ES vyhlásenie o zhode do štátneho jazyka.
(3)
Výrobca alebo splnomocnený zástupca je povinný aktualizovať ES vyhlásenie o zhode.
(4)
Ak sa na hračku vzťahuje viacero osobitných predpisov, výrobca vydáva jedno vyhlásenie o zhode, v ktorom vyhlási súlad so všetkými osobitnými predpismi v rozsahu, v ktorom sa na hračku vzťahujú.
§ 13
Označenie CE
(1)
Hračka sprístupnená na trh musí mať označenie CE.18)
(2)
O hračke s označením CE sa predpokladá, že spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády. Označenie CE sa umiestni na hračku, len ak bolo vydané ES vyhlásenie o zhode podľa § 12.
(3)
Označenie CE výrobca umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na hračku, ak to nie je možné, na štítok alebo na obal, alebo ak ide o malú hračku alebo o hračku obsahujúcu malé časti, v sprievodnom letáku. Ak je hračka predávaná vo vystavenom boxe a za podmienky, že vystavený box bol pôvodne použitý ako obal hračky, označenie CE sa umiestni na tento vystavený box.
(4)
Ak označenie CE nie je cez obal viditeľné, umiestni sa na hračku aj na obal alebo len na obal.
(5)
Označenie CE umiestni výrobca na hračku pred jej uvedením na trh. Ak hračka predstavuje osobitné riziko alebo je určená na osobitné použitie, za označením CE sa uvedie piktogram alebo akákoľvek iná značka označujúca osobitné riziko alebo osobitné použitie.
(6)
Hračka, ktorá nemá označenie CE alebo nespĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, môže byť vystavená a používaná na obchodných trhoch a výstavách, len ak je zrozumiteľne označená, že nespĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády a nebude sprístupnená na trhu skôr, ako bude s nimi v zhode.
§ 14
Posúdenie zhody
(1)
Pred uvedením hračky na trh musí výrobca vykonať alebo zabezpečiť vykonanie posúdenia zhody, aby preukázal, že hračka spĺňa požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2.
(2)
Ak hračka bola vyrobená v súlade s požiadavkami harmonizovanej technickej normy, ktorá sa vzťahuje na požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2, výrobca vykoná vnútornú kontrolu výroby uvedenú v prílohe č. 5.
(3)
Výrobca zabezpečí vykonanie ES skúšky typu podľa § 15 a vykoná postup posudzovania zhody podľa prílohy č. 7, ak
a)
neexistuje harmonizovaná technická norma vzťahujúca sa na požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2,
b)
harmonizovaná technická norma nebola použitá vôbec alebo bola použitá len čiastočne,
c)
harmonizovaná technická norma bola vyhlásená s obmedzením,
d)
sa domnieva, že vlastnosti, návrh, konštrukcia alebo účel hračky si vyžadujú overenie notifikovanou osobou.
§ 15
ES skúška typu
(1)
Žiadosť o ES skúšku typu, vydanie ES certifikátu o skúške typu a ES skúška typu sa uskutočňujú v súlade s postupom podľa prílohy č. 6.
(2)
Notifikovaná osoba po vykonaní ES skúšky typu posúdi analýzu rizík, a ak je to potrebné, túto analýzu rizík posúdi v spolupráci s výrobcom.
(3)
ES certifikát o skúške typu obsahuje odkaz na toto nariadenie vlády, farebný obrázok a presný opis hračky vrátane rozmerov a zoznam vykonaných skúšok spolu s príslušným protokolom o skúške. ES certifikát o skúške typu notifikovaná osoba preskúma pri zmene výrobného procesu, surovín alebo častí hračky, ale vždy každých päť rokov.
(4)
Technická dokumentácia a korešpondencia, ktorá súvisí s postupmi ES skúšky typu, sa vypracuje v štátnom jazyku alebo v jazyku, ktorý je pre notifikovanú osobu zrozumiteľný.
§ 16
Technická dokumentácia
(1)
Technická dokumentácia obsahuje
a)
opis prostriedkov, ktoré výrobca použil na zabezpečenie zhody hračky s požiadavkami podľa § 10 a prílohy č. 2,
b)
podrobný opis návrhu a výroby hračky vrátane zoznamu súčiastok a materiálov použitých v hračke, ako aj kartu bezpečnostných údajov o použitých chemických látkach a chemických zmesiach, ktoré je potrebné získať od dodávateľov chemických látok a chemických zmesí,
c)
analýzu rizík,
d)
opis použitého postupu posudzovania zhody,
e)
kópiu ES vyhlásenia o zhode,
f)
adresu výrobných priestorov a skladu,
g)
protokol z vykonanej skúšky a opis prostriedkov, ktorými výrobca zabezpečuje zhodu výroby s harmonizovanými technickými normami, ak výrobca použil postup uvedený v prílohe č. 5; v prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných technických noriem špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené,
h)
kópiu ES certifikátu o skúške typu, opis prostriedkov, ktorými výrobca zabezpečuje zhodu výroby s typom hračky opísaným v ES certifikáte o skúške typu, a kópie dokumentov, ktoré výrobca predložil notifikovanej osobe,
i)
ďalšie dokumenty potrebné na vykonanie posúdenia zhody.
(2)
Výrobca vyhotoví technickú dokumentáciu v štátnom jazyku.
(3)
Výrobca poskytne preklad príslušných častí technickej dokumentácie v jazyku zrozumiteľnom orgánu dohľadu nad trhom členského štátu Európskej únie na základe jeho odôvodnenej žiadosti v lehote 30 dní, ak kratšia lehota nie je odôvodnená vážnym a okamžitým rizikom.
(4)
Ak výrobca nedodržiava povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 3, môže ho orgán dohľadu nad trhom požiadať, aby dal notifikovanej osobe na svoje náklady vykonať skúšky, ktorými sa overí zhoda s harmonizovanými technickými normami a požiadavkami podľa § 10 a prílohy č. 2.
§ 17
Povinnosti notifikovanej osoby
(1)
Notifikovaná osoba vykonáva posudzovanie zhody podľa § 15 tak, aby sa zabránilo zbytočnej záťaži výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora. Notifikovaná osoba musí byť pri vykonávaní svojej činnosti dôsledná, dodržiavať úroveň ochrany vyžadovanú na zhodu hračky s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády a zohľadňovať veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri danej hračke a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.
(2)
Ak notifikovaná osoba zistí, že výrobca nesplnil požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2 alebo požiadavky zodpovedajúcej harmonizovanej technickej normy, vyzve výrobcu, aby prijal príslušné nápravné opatrenia, a nevydá ES certifikát o skúške typu.
(3)
Ak notifikovaná osoba po vydaní ES certifikátu o skúške typu zistí, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2 alebo požiadavky zodpovedajúcej harmonizovanej technickej normy, vyzve výrobcu, aby prijal príslušné nápravné opatrenia, a ak je to potrebné, pozastaví alebo zruší ES certifikát o skúške typu.
(4)
Notifikovaná osoba obmedzí, pozastaví alebo zruší ňou vydaný ES certifikát o skúške typu, ak výrobca neprijme nápravné opatrenia podľa odseku 3 alebo prijaté nápravné opatrenia nemajú požadovaný účinok.
(5)
Notifikovaná osoba zruší ňou vydaný ES certifikát o skúške typu, ak ju vyzve orgán dohľadu nad trhom na základe zistenia, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2.
(6)
Notifikovaná osoba nevydá ES certifikát o skúške typu, ak bolo odmietnuté vydanie ES certifikátu o skúške typu inou notifikovanou osobou alebo ak iná notifikovaná osoba zrušila ňou vydaný ES certifikát o skúške typu.
(7)
Notifikovaná osoba informuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a na základe žiadosti orgán dohľadu nad trhom o nevydaní alebo o zrušení ES certifikátu o skúške typu.
(8)
Notifikovaná osoba informuje úrad
a)
o zamietnutí, obmedzení, pozastavení alebo zrušení ES certifikátu o skúške typu,
b)
o žiadosti o informácie o činnostiach týkajúcich sa posudzovania zhody, ktorú dostala od orgánu dohľadu nad trhom,
c)
o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu jej notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničnej činnosti a uzatvárania subdodávateľských zmlúv na základe žiadosti.
(9)
Notifikovaná osoba môže so súhlasom žiadateľa o vykonanie posúdenia zhody uzavrieť subdodávateľskú zmluvu na činnosti spojené s posudzovaním zhody alebo využiť na tieto činnosti svoju organizačnú zložku; v takom prípade sa ubezpečí, že subdodávateľ alebo organizačná zložka notifikovanej osoby spĺňa požiadavky, ktoré sa vzťahujú na notifikovanú osobu.
(10)
Notifikovaná osoba zodpovedá za činnosti vykonávané subdodávateľom alebo svojou organizačnou zložkou bez ohľadu na ich sídlo.
(11)
Notifikovaná osoba na požiadanie predloží úradu dokumentáciu preukazujúcu, že subdodávateľ alebo organizačná zložka notifikovanej osoby spĺňa požiadavky, ktoré sa vzťahujú na notifikovanú osobu, subdodávateľské zmluvy a dokumentáciu týkajúcu sa činností spojených s posudzovaním zhody.
(12)
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby vykonávajúce posudzovanie zhody rovnakých hračiek o negatívnych výsledkoch posudzovania zhody a na požiadanie aj o pozitívnych výsledkoch posudzovania zhody.
(13)
Notifikovaná osoba na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom
a)
poskytne informácie o ES certifikáte o skúške typu, ktorý vydala, odmietla vydať alebo zrušila, vrátane protokolov o skúške a technickej dokumentácie,
b)
preskúma ES certifikát o skúške typu.
§ 18
Podávanie správ
Úrad do 20. júla 2014 a každých nasledujúcich päť rokov do 20. júla zasiela Európskej komisii správu, ktorá obsahuje
a)
posúdenie situácie týkajúcej sa bezpečnosti hračiek,
b)
posúdenie vplyvu tohto nariadenia vlády na bezpečnosť hračiek,
c)
uvedenie činností orgánov dohľadu nad trhom zameraných na kontrolu bezpečnosti hračiek.
§ 19
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Ak hračka uvedená na trh do 20. júla 2011 spĺňa požiadavky ustanovené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky v znení nariadenia vlády č. 162/2010 Z. z., možno ju sprístupniť na trhu.
(2)
Ak hračka uvedená na trh do 20. júla 2013 nespĺňa požiadavky prílohy č. 2 ods. 3, ale spĺňa požiadavky prílohy č. 8 tohto nariadenia vlády, možno ju sprístupniť na trhu.
§ 20
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 9.
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 162/2010 Z. z.
§ 22
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. júla 2011.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 63/2011 Z. z.
Zoznam výrobkov, ktoré sa nepovažujú za hračku
1. Dekoračný predmet na slávnosti a oslavy.
2. Výrobok pre zberateľov, ak je na výrobku alebo na jeho obale zrozumiteľne a čitateľne uvedené, že je určený pre zberateľa vo veku viac ako 14 rokov, najmä
a) model originálneho výrobku v zmenšenej mierke,
b) súprava na montáž modelu originálneho výrobku v zmenšenej mierke,
c) folklórna a ozdobná bábika a iný podobný výrobok,
d) replika historickej hračky alebo
e) napodobenina skutočnej strelnej zbrane.
3. Športové vybavenie vrátane kolieskových korčúľ, in-line korčúľ a skejtbordov pre deti s hmotnosťou viac ako 20 kg.
4. Bicykel s maximálnou výškou sedla viac ako 435 mm meranou ako vertikálna vzdialenosť od podkladu po horný povrch sedla, pričom sedlo je v horizontálnej polohe a sedlovka nastavená na najnižšej značke.
5. Skúter a iný prostriedok dopravy navrhnutý na šport alebo určený na dopravu po verejných komunikáciách alebo cestách.
6. Vozidlo s elektrickým pohonom, ktoré je určené na dopravu po verejných komunikáciách a cestách alebo ich chodníkoch.
7. Vybavenie pre vodné športy na používanie v hlbokej vode a pomôcka na plavecký výcvik určená pre deti, ako je nafukovacie sedadlo na plávanie a plávacia pomôcka.
8. Skladačka (puzzle) s viac ako 500 dielmi.
9. Zbraň a pištoľ na stlačený plyn s výnimkou vodnej zbrane a vodnej pištole a luk s dĺžkou nad 120 cm.
10. Zábavná pyrotechnika vrátane výbušných kapslí, ktoré nie sú osobitne navrhnuté pre hračku.
11. Hra, pri ktorej sa používa výrobok s ostrým hrotom na vrhanie alebo hádzanie, napr. súprava šípok s kovovými hrotmi.
12. Funkčný vzdelávací výrobok napájaný menovitým napätím nad 24 V, ktorý sa predáva výlučne na účely vzdelávania pod dohľadom dospelej osoby, akým je elektrická rúra, žehlička alebo iný funkčný výrobok.
13. Výrobok určený na použitie v škole na vzdelávacie účely a v inom pedagogickom kontexte pod dohľadom dospelej osoby, napr. vedecké zariadenie.
14. Elektronické zariadenie, akým je osobný počítač a hracia konzola, používané na prístup k interaktívnemu softvéru a k príslušným periférnym zariadeniam, ak elektronické zariadenie alebo príslušné periférne zariadenia nie sú osobitne navrhnuté pre deti a určené deťom a majú vlastnú hraciu hodnotu, ako napr. osobitne navrhnuté osobné počítače, klávesnice, joysticky a volanty.
15. Interaktívny softvér určený na oddych a zábavu, akým je počítačová hra a jej pamäťové médium, napr. CD.
16. Detský cumlík.
17. Svietidlo priťahujúce pozornosť dieťaťa.
18. Elektrický transformátor pre hračku.
19. Módna bižutéria pre dieťa, ktorá nie je určená na hranie.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 63/2011 Z. z.
Osobitné bezpečnostné požiadavky
(1) Fyzikálne a mechanické vlastnosti
a) Hračka a jej časti, ak ide o upevnenú hračku, aj jej upevnenie musia mať požadovanú mechanickú pevnosť, a ak je to potrebné, odolnosť proti namáhaniu, ktorému je vystavená v priebehu používania bez toho, aby sa zlomila alebo bola náchylná na skrivenie, čo je spojené s rizikom spôsobenia telesného zranenia.
b) Dostupné hrany, výčnelky, šnúry, káble a upevnenia na hračke musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa riziká telesného zranenia pri kontakte s nimi znížili na najnižšiu možnú mieru.
c) Hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne alebo len minimálne riziko spojené s používaním hračky, ktoré môže byť spôsobené pohybom jej častí.
d) Hračka
1. a jej časti nesmú predstavovať riziko uškrtenia,
2. a jej časti nesmú predstavovať riziko udusenia prerušením prívodu vzduchu v dôsledku upchania dýchacích ciest zvonka cez ústa a nos,
3. a jej časti musia mať také rozmery, aby nepredstavovali riziko udusenia prerušením prívodu vzduchu v dôsledku upchania vnútorných dýchacích ciest predmetmi vloženými do úst alebo do hltanu alebo zachytenými nad vstupom do dolných dýchacích ciest,
4. určená na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov, jej súčiastky a akékoľvek odnímateľné časti musia mať také rozmery, aby nedošlo k ich prehltnutiu alebo vdýchnutiu; vzťahuje sa to aj na inú hračku, ktorá je určená na vkladanie do úst, ako aj na jej súčiastky a akékoľvek jej odnímateľné časti,
5. a obal, v ktorom je zabalená na maloobchodný predaj, nesmú predstavovať riziko uškrtenia alebo zadusenia spôsobené upchaním dýchacích ciest zvonka cez ústa a nos,
6. nachádzajúca sa v potravine alebo zmiešaná s potravinou musí mať svoj vlastný obal, ktorý pri dodaní musí mať také rozmery, aby nedošlo k jeho prehltnutiu alebo vdýchnutiu,
7. a obal uvedený v piatom a šiestom bode, ktorý má guľatý, vajcovitý alebo elipsovitý tvar, a akékoľvek jeho odnímateľné časti, alebo valcovitý obal hračky so zaoblenými koncami musia mať také rozmery, aby zabránili prerušeniu prívodu vzduchu vložením do úst alebo do hltanu alebo zachytením nad vstupom do dolných dýchacích ciest,
8. pevne pripevnená k potravinovému výrobku v čase konzumácie takým spôsobom, že je potrebné potravinový výrobok najprv skonzumovať, aby sa dosiahol priamy prístup k hračke, sa zakazuje. Časti hračky priamo pripevnené k potravinovému výrobku iným spôsobom musia spĺňať požiadavky ustanovené v treťom a vo štvrtom bode.
e) Vodná hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby sa pri zohľadnení odporučeného používania tejto hračky v najvyššej možnej miere znížilo akékoľvek riziko straty vztlaku hračky a straty jej nadnášajúceho účinku pre dieťa.
f) Hračka, pri ktorej sa možno dostať do jej vnútra a ktorá takto predstavuje pre prítomných uzavretý priestor, musí mať únikový otvor, ktorý sa dá zvnútra ľahko otvoriť.
g) Hračka, ktorá umožňuje dieťaťu pohyblivosť, musí byť v maximálnej možnej miere vybavená brzdným systémom, ktorý je prispôsobený typu hračky a zodpovedá pohybovej energii, ktorú môže daná hračka vyvinúť. Takýto systém musí byť pre dieťa jednoducho ovládateľný, aby sa dal používať bez rizika vymrštenia alebo telesného zranenia dieťaťa alebo iných osôb.
h) Maximálna konštrukčná rýchlosť elektricky poháňaného detského vozidla musí byť obmedzená, aby sa riziko zranenia znížilo na minimum.
i) Tvar a zloženie projektilov a pohybová energia, ktorú môžu vytvoriť, keď sú vystrelené z hračky navrhnutej na tento účel, musia byť s prihliadnutím na povahu hračky také, aby nevzniklo riziko telesného zranenia dieťaťa alebo inej osoby.
j) Hračka musí byť vyrobená tak, aby
1. maximálna a minimálna teplota každého dosiahnuteľného povrchu nezapríčinila pri dotyku s ním zranenie a
2. kvapaliny a plyny obsiahnuté v hračke nedosiahli takú teplotu ani tlak, že ich únik z hračky z iných dôvodov než podstatných pre riadne fungovanie hračky môže zapríčiniť popáleniny, obareniny alebo iné telesné zranenie.
k) Hračka, ktorá je navrhnutá, aby vydávala zvuk, musí byť z hľadiska maximálnych hladín impulzného hluku a nepretržitého hluku navrhnutá a vyrobená tak, aby zvuk, ktorý vydáva, nemohol poškodiť sluch dieťaťa.
l) Hračka na rozvíjanie pohybovej aktivity musí byť vyrobená tak, aby sa čo najviac znížilo riziko pomliaždenia alebo zachytenia častí tela alebo odevu, ako aj riziko pádu, nárazu a utopenia. Každá jej plocha prístupná počas hry jednému alebo viacerým deťom musí byť navrhnutá tak, aby udržala ich hmotnosť.
(2) Horľavosť
a) Hračka nesmie predstavovať nebezpečný horľavý prvok v prostredí dieťaťa. Musí byť zložená z materiálov, ktoré spĺňajú jednu alebo viacero týchto podmienok:
1. nehorí pri priamom vystavení plameňu alebo iskre alebo iným možným zdrojom ohňa,
2. nie je náchylná na vzplanutie (plameň vyhasne, len čo sa odstráni príčina vzniku ohňa),
3. ak sa predsa vznieti, horí pomaly a plameň sa šíri malou rýchlosťou,
4. bez ohľadu na chemické zloženie je hračka navrhnutá tak, aby sa mechanicky spomalil proces horenia.
Horľavé materiály nesmú predstavovať riziko vznietenia iných materiálov použitých v hračke.
b) Hračka, ktorá z dôvodov podstatných pre jej fungovanie obsahuje chemické látky alebo chemické zmesi, ktoré spĺňajú klasifikačné kritériá ustanovené v prílohe č. 3 prvom bode, najmä materiály a prístroje na chemické pokusy, montáž modelov, tvarovanie plastov alebo keramiky, smaltovanie, fotografické alebo podobné činnosti, nesmie ako taká obsahovať látky alebo zmesi, ktoré sa môžu stať horľavými z dôvodu straty nehorľavých prchavých zložiek.
c) Hračka s výnimkou výbušných (perkusných) kapslí nesmie byť výbušná ani nesmie obsahovať prvky alebo látky, ktoré môžu vybuchnúť, ak sa použije tak, ako je uvedené v § 10 ods. 1.
d) Hračka, a to najmä chemická hračka, nesmie obsahovať látky alebo zmesi, ktoré
1. ak sú zmiešané spolu, môžu vybuchnúť v dôsledku chemickej reakcie alebo zahrievania,
2. môžu vybuchnúť, ak sú zmiešané s oxidujúcimi látkami,
3. obsahujú prchavé zložky horľavé na vzduchu a náchylné vytvárať horľavé alebo výbušné zmesi plynu a vzduchu.
(3) Chemické vlastnosti
a) Hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne riziko negatívnych účinkov na ľudské zdravie z dôvodu expozície chemických látok alebo zmesí, z ktorých je hračka zložená alebo ktoré obsahuje, ak sa hračka používa za podmienok uvedených v § 10 ods. 1.
b) Hračka, ktorá je chemickou látkou alebo chemickou zmesou, musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.19)
c) Chemická látka, ktorá je klasifikovaná ako karcinogénna, mutagénna alebo poškodzujúca reprodukciu podľa osobitného predpisu,20) sa nesmie používať v hračke, jej častiach alebo v mikroštrukturálne odlišných častiach hračky.
d) Chemická látka alebo chemická zmes klasifikovaná ako karcinogénna, mutagénna alebo poškodzujúca reprodukciu v kategóriách ustanovených v prílohe č. 3 treťom bode môže byť použitá v hračke, v jej častiach alebo v mikroštrukturálne odlišných častiach hračky, ak je splnená jedna alebo viacero z týchto podmienok:
1. jednotlivé chemické látky a chemické zmesi sú obsiahnuté v koncentráciách rovných alebo nižších ako príslušné koncentrácie ustanovené v prílohe č. 3 druhom bode,
2. chemické látky a chemické zmesi nie sú dostupné deťom v žiadnej forme vrátane inhalácie, ak sa hračka používa tak, ako je to uvedené v § 10 ods. 1, alebo
3. Európska komisia rozhodla o používaní chemických látok alebo chemických zmesí, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, v hračkách.
e) Chemická látka alebo chemická zmes klasifikovaná ako karcinogénna, mutagénna alebo poškodzujúca reprodukciu v kategóriách ustanovených v prílohe č. 3 štvrtom bode môže byť použitá v hračke, v jej častiach alebo v mikroštrukturálne odlišných častiach hračky, ak
1. jednotlivé chemické látky a chemické zmesi sú obsiahnuté v koncentráciách rovných alebo nižších ako príslušné koncentrácie ustanovené v osobitnom predpise uvedenom v prílohe č. 3 druhom bode pre klasifikáciu zmesí obsahujúcich tieto látky,
2. tieto látky a zmesi nie sú dostupné deťom v žiadnej forme vrátane inhalácie, ak sa hračka používa tak, ako je to uvedené v § 10 ods. 1, alebo
3. Európska komisia rozhodla o používaní chemických látok alebo chemických zmesí, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, v hračkách.
f) Písmená c), d) a e) sa neuplatňujú na nikel klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo poškodzujúci reprodukciu, ktorý môže byť použitý v nehrdzavejúcej oceli.
g) Písmená c), d) a e) sa neuplatňujú na materiály, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia a ktoré sú v súlade s ustanoveniami o materiáloch, ktoré sa dostanú do kontaktu s potravinami ustanovenými podľa osobitného predpisu21) a súvisiacich špecifických opatrení pre jednotlivé materiály.
h) Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie písmen c) a d), sa zakazuje používanie nitrozamínov a nitrozovateľných látok v hračke, ktorá je určená na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov, alebo v inej hračke, ktorá je určená na vkladanie do úst, ak sú hodnoty migrácie rovné alebo vyššie ako 0,05 mg/kg v prípade nitrozamínov a 1 mg/kg v prípade nitrozovateľných látok.
i) Kozmetická hračka, akou je hračkársky kozmetický výrobok pre bábiky, musí byť v súlade s požiadavkami na zloženie a označovanie podľa osobitného predpisu.22)
j) Hračka nesmie obsahovať alergénne vonné látky uvedené v bodoch 1 až 55; stopové množstvá vonných látok sa povoľujú, ak ich prítomnosť je technicky nevyhnutná v správnej výrobnej praxi a neprevyšuje 100 mg/kg.
č. INCI názov alergénnej vonnej látky Číslo CAS
1 Alanroot oil (Inula helenium) 97676-35-2
2 Allyl isothiocyanate 57-06-7
3 Benzyl cyanide 140-29-4
4 4-terc-butylfenol 98-54-4
5 Chenopodium ambrosioides (essential oil)  8006-99-3
6 Cyclamen alcohol 4756-19-8
7 Diethyl maleate 141-05-9
8 Dihydrocoumarin 119-84-6
9 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde 6248-20-0
10 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol) 40607-48-5
11 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin 17874-34-9
12 Dimethyl citraconate 617-54-9
13 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one 26651-96-7
14 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one 141-10-6
15 Diphenylamine 122-39-4
16 Ethyl acrylate 140-88-5
17 Fig leaf absolute (Ficus carica) 68916-52-9
18 trans-2-Heptenal 18829-55-5
19 trans-2-Hexenal diethyl acetal 67746-30-9
20 trans-2-Hexenal dimethyl acetal 18318-83-7
21 Hydroabietyl alcohol 13393-93-6
22 4-Benzyloxyphenol and 4-ethoxyphenol 622-62-8
23 6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol 34131-99-2
24 7-Methoxycoumarin 531-59-9
25 p-Hydroxyanisole 150-76-5
26 4-(4-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one 943-88-4
27 1-(4-Methoxyphenyl)-1-pentene-3-one 104-27-8
28 Methyl trans-2-butenoate 623-43-8
29 6-Methylcoumarin 92-48-8
30 7-Methylcoumarin 2445-83-2
31 5-Methyl-2,3-hexanedione 13706-86-0
32 Costus root oil (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9
33 7-Ethoxy-4-methylcoumarin 87-05-8
34 Hexahydrocoumarin 700-82-3
35 Peru balsam, crude [Exudation of Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch] 8007-00-9
36 2-Pentylidenecyclohexanone 25677-40-1
37 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one 1117-41-5
38 Verbena oil (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2
39 4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk ambrette) 83-66-9
40 4-Phenylbut-3-en-2-one  122-57-6
41 Amyl cinnamal 122-40-7
42 Amylcinnamyl alcohol 101-85-9
43 Benzyl alcohol 100-51-6
44 Benzyl salicylate 118-58-1
45 Cinnamyl alcohol 104-54-1
46 Cinnamal 104-55-2
47 Citral 5392-40-5
48 Coumarin 91-64-5
49 Eugenol 97-53-0
50 Geraniol 106-24-1
51 Hydroxycitronellal 107-75-5
52 Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde 31906-04-4
53 Isoeugenol 97-54-1
54 Oakmoss extracts 90028-68-5
55 Treemoss extracts 90028-67-4
k) Na hračke, pripevnenom štítku, obale alebo v sprievodnom letáku sa uvedú názvy týchto alergénnych vonných látok, ak boli pridané do hračky v koncentráciách prevyšujúcich 100 mg/kg v hračke alebo jej časti
č. INCI názov alergénnej vonnej látky Číslo CAS
1 Anisyl alcohol 105-13-5
2 Benzyl benzoate 120-51-4
3 Benzyl cinnamate 103-41-3
4 Citronellol 106-22-9
5 Farnesol 4602-84-0
6 Hexyl cinnamaldehyde 101-86-0
7 2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde 80-54-6
8 d-Limonene 5989-27-5
9 Linalool 78-70-6
10 Methyl 2-octynoate 111-12-6
11 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one 127-51-5
l) Používanie vonných látok uvedených v písm. j) bodoch 41 až 55 a vonných látok uvedených v písm. k) bodoch 1 až 11 je povolené v čuchových spoločenských hrách, kozmetických spoločenských hrách a chuťových spoločenských hrách, ak
1. sú vonné látky jasne označené na obale a že sa na obale nachádza upozornenie uvedené v prílohe č. 4 časti B desiatom bode,
2. v prípade potreby výsledné výrobky vyrobené dieťaťom v súlade s návodom spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu22) a
3. v prípade potreby tieto vonné látky spĺňajú požiadavky príslušného právneho predpisu o potravinách.
Také čuchové spoločenské hry, kozmetické spoločenské hry a chuťové spoločenské hry nesmú používať deti vo veku do 36 mesiacov a musia byť v súlade s prílohou č. 4 časťou B prvým bodom.
m) Bez toho, aby boli dotknuté písmená c), d) a e), nemožno prekročiť tieto medzné hodnoty migrácie z hračiek alebo častí hračiek:
Prvok mg/kg
v suchom, krehkom,
práškovom alebo
ohybnom materiáli
hračky
mg/kg
v tekutom alebo
lepkavom materiáli
hračky
mg/kg
v zoškriabanom
materiáli hračky
Hliník 5 625 1 406 70 000
Antimón 45 11,3 560
Arzén 3,8 0,9 47
Bárium 4 500 1 125 56 000
Bór 1 200 300 15 000
Kadmium 1,9 0,5 23
Chróm (III) 37,5 9,4 460
Chróm (VI) 0,02 0,005 0,2
Kobalt 10,5 2,6 130
Meď 622,5 156 7 700
Olovo 13,5 3,4 160
Mangán 1 200 300 15 000
Ortuť 7,5 1,9 94
Nikel 75 18,8 930
Selén 37,5 9,4 460
Stroncium 4 500 1 125 56 000
Cín 15 000 3 750 180 000
Organický cín 0,9 0,2 12
Zinok 3 750 938 46 000
Tieto medzné hodnoty sa nevzťahujú na hračku alebo jej časti, pri ktorých sa vzhľadom na ich prístupnosť, funkciu, objem alebo hmotnosť jednoznačne vylučuje akékoľvek riziko z dôvodu cmúľania, olizovania, prehltnutia alebo dlhšieho kontaktu s pokožkou, ak sa používajú za podmienok uvedených v § 10.
(4) Elektrické vlastnosti
a) Menovité napätie jednosmerného prúdu alebo ekvivalentného striedavého prúdu hračky nesmie presahovať 24 voltov a jej prístupné časti nesmú prekročiť napätie jednosmerného prúdu alebo ekvivalentného striedavého prúdu 24 voltov. Vnútorné napätie jednosmerného prúdu alebo ekvivalentného striedavého prúdu nesmie presiahnuť 24 voltov, ak sa nezabezpečí, že generovaná kombinácia napätia a prúdu nepredstavuje žiadne riziko alebo škodlivý zásah elektrickým prúdom, a to aj vtedy, ak sa hračka rozbije.
b) Časti hračky, ktoré sú napojené alebo sa musia napojiť na zdroj elektriny, ktorý môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, spolu s káblami a inými vodičmi, cez ktoré prechádza elektrina k takým častiam, musia byť riadne izolované a mechanicky chránené, aby sa zabránilo riziku takého zásahu.
c) Elektrická hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby sa zabezpečilo, že maximálne teploty dosiahnuteľné na všetkých priamo prístupných povrchoch nie sú také, aby pri dotyku spôsobili popálenie.
d) Pri poruchách, ktoré sa dajú predvídať, musí hračka poskytovať ochranu pred elektrickými rizikami pochádzajúcimi zo zdroja elektrického prúdu.
e) Elektrická hračka musí poskytovať primeranú ochranu pred nebezpečenstvom požiaru.
f) Elektrická hračka sa musí navrhnúť a vyrobiť takým spôsobom, že elektrické, magnetické a elektromagnetické polia a iné radiácie generované zariadením sú obmedzené na rozsah potrebný na fungovanie hračky a musia fungovať bezpečne v súlade so všeobecne uznávaným stupňom rozvoja techniky.
g) Hračka, ktorá má elektronický kontrolný systém, musí byť navrhnutá a vyrobená takým spôsobom, že funguje bezpečne, aj keď elektronický systém začne zlyhávať alebo zlyhá v dôsledku zlyhania samotného systému alebo v dôsledku vonkajšieho faktora.
h) Hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne zdravotné riziko alebo riziká zranenia očí alebo pokožky lasermi, diódami vyžarujúcimi svetlo (LED) a iným typom radiácie.
i) Elektrický transformátor pre hračky nie je integrálnou súčasťou hračky.
(5) Hygiena
a) Hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby vyhovovala požiadavkám na hygienu a čistotu, aby sa tak zabránilo riziku nákazy, choroby alebo zamorenia.
b) Hračka určená na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby ju bolo možné čistiť. Textilnú hračku možno prať okrem prípadov, keď obsahuje mechanizmus, ktorý by sa namočením mohol poškodiť. Hračka musí spĺňať bezpečnostné požiadavky aj po vyčistení v súlade s týmto odsekom a inštrukciami výrobcu.
(6) Rádioaktivita
Hračka musí spĺňať všetky príslušné opatrenia prijaté podľa osobitného predpisu.23)
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 63/2011 Z. z.
KLASIFIKÁCIA LÁTOK A ZMESÍ
V dôsledku uplatňovania osobitného predpisu24) existujú rovnocenné spôsoby odkazovania na príslušnú klasifikáciu, ktoré sa používajú v rozličných časových obdobiach.
1. Kritériá klasifikovania chemických látok a chemických zmesí na účely prílohy č. 2 ods. 2 písm. b)
a) Kritériá, ktoré sa uplatňujú od 20. júla 2011 do 31. mája 2015:
Chemické látky
Chemická látka musí spĺňať kritériá ktorejkoľvek z tried nebezpečnosti alebo kategórií ustanovených v osobitnom predpise.25)
Chemické zmesi
Nebezpečnosť chemickej zmesi sa určuje podľa osobitného predpisu.26)
b) Kritérium, ktoré sa uplatňuje od 1. júna 2015:
Chemická látka alebo chemická zmes spĺňa kritériá ktorejkoľvek z nasledujúcich tried nebezpečnosti alebo kategórií ustanovených v osobitnom predpise.25)
2. Osobitné predpisy upravujúce používanie určitých chemických látok na účely prílohy č. 2 ods. 3 písm. d) prvého bodu a písm. e) prvého bodu
Od 20. júla 2011 do 31. mája 2015 sa budú príslušné koncentrácie pre klasifikáciu chemických zmesí obsahujúcich tieto látky určovať podľa osobitného predpisu.26)

Od 1. júna 2015 sa budú príslušné koncentrácie pre klasifikáciu chemických zmesí obsahujúcich tieto chemické látky určovať podľa osobitného predpisu.24)
3. Kategórie chemických látok a chemických zmesí klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu na účely prílohy č. 2 ods. 3 písm. d)
Chemické látky
Príloha č. 2 ods. 3 písm. d) sa vzťahuje na chemické látky klasifikované ako CMR kategórie 1A a 1B podľa osobitného predpisu.24)
Chemické zmesi
Od 20. júla 2011 do 31. mája 2015 sa príloha č. 2 ods. 3 písm. d) vzťahuje na chemické zmesi klasifikované ako CMR kategórie 1 a 2 podľa osobitného predpisu.26)
Od 1. júna 2015 sa príloha č. 2 ods. 3 písm. d) vzťahuje na chemické zmesi klasifikované ako CMR kategórie 1A a 1B podľa osobitného predpisu.24)
4. Kategórie chemických látok a chemických zmesí klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu na účely prílohy č. 2 ods. 3 písm. e)
Chemické látky
Príloha č. 2 ods. 3 písm. e) sa vzťahuje na chemické látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu kategórie 2 podľa osobitného predpisu.24)
Chemické zmesi
Od 20. júla 2011 do 31. mája 2015 sa príloha č. 2 ods. 3 písm. e) vzťahuje na chemické zmesi klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu kategórie 3 podľa osobitného predpisu.26)
Od 1. júna 2015 sa príloha č. 2 ods. 3 písm. e) vzťahuje na chemické zmesi klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu kategórie 2 podľa osobitného predpisu.24)
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 63/2011 Z. z.
UPOZORNENIA
ČASŤ A
Všeobecné upozornenia
Obmedzenia vzťahujúce sa na použitie hračky dieťaťom zahŕňajú aspoň minimálny alebo maximálny vek dieťaťa a ak je to potrebné schopnosť dieťaťa, maximálnu alebo minimálnu hmotnosť dieťaťa a potrebu zabezpečiť, aby hračka bola použitá iba pod dohľadom dospelej osoby.
ČASŤ B
Osobitné upozornenia a informácie o preventívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať pri používaní určitej kategórie hračky
1. Hračka, ktorá nie je určená na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov
Na hračke, ktorá môže byť pre dieťa vo veku do 36 mesiacov nebezpečná, je uvedené upozornenie, napríklad: „Nevhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov.“ alebo „Nevhodné pre deti do troch rokov.“ alebo upozornenie vo forme tejto grafiky:
Obrázok 01
Upozornenie je doplnené krátkou informáciou o osobitnom nebezpečenstve vysvetľujúcom toto bezpečnostné opatrenie, ktoré možno uviesť v návode na použitie. Tento bod sa neuplatňuje na hračku, ktorá je vzhľadom na svoju funkciu, rozmery, charakteristiky a jej vlastnosti alebo iné závažné dôvody zjavne nevhodná pre dieťa vo veku do 36 mesiacov.
2. Hračka na rozvíjanie pohybovej aktivity
Na hračke na rozvíjanie pohybovej aktivity je uvedené toto upozornenie: „Iba na domáce použitie.“.
K hračke na rozvíjanie pohybovej aktivity pripevnenej k nosníku, a ak je to potrebné aj k inej hračke na rozvíjanie pohybovej aktivity, musia byť pripojené pokyny, ktoré upozorňujú na potrebu uskutočňovania kontrol a údržby hlavných častí (závesov, upevnení, zakotvení atď.) v určitých intervaloch a poukazujúce na to, že ak tieto kontroly nebudú vykonané, hračka môže spôsobiť pád alebo prevrátenie. Tiež musia byť uvedené pokyny na zabezpečenie správnej montáže hračky s upozornením na tie časti, ktoré môžu predstavovať pri nesprávnej montáži nebezpečenstvo. Zároveň sa uvedú osobitné informácie týkajúce sa vhodného povrchu, na ktorý sa musí hračka umiestniť.
3. Funkčná hračka
Na funkčnej hračke je uvedené toto upozornenie: „Používať pod priamym dohľadom dospelej osoby.“.
Navyše je k hračke pripojený návod na použitie uvádzajúci pracovné pokyny, ako aj preventívne opatrenia, ktoré má dieťa dodržiavať, s upozornením, že nedodržiavanie týchto preventívnych opatrení vystavuje dieťa nebezpečenstvu, ktoré je potrebné spresniť – bežne súvisiace so spotrebičom alebo výrobkom, ktorého je daná hračka zmenšeným modelom alebo napodobeninou. Takisto sa uvedie, že hračka sa musí držať mimo dosahu detí do určitého veku, ktorý určí výrobca.
4. Chemická hračka
Návod na použitie hračky, ktorá obsahuje nebezpečné chemické látky alebo chemické zmesi, ktoré sú zo svojej samotnej podstaty nebezpečné, musí obsahovať
a) upozornenie o nebezpečnej povahe týchto chemických látok alebo chemických zmesí,
b) preventívne opatrenia, ktoré musí dieťa dodržiavať, aby sa vyhlo nebezpečenstvu spojenému s ich používaním, ktoré sú stručne špecifikované podľa typu hračky,
c) prvú pomoc, ktorá sa poskytne v prípade vážnej nehody spôsobenej používaním tohto typu hračky a
d) upozornenie, že hračka sa musí uchovávať mimo dosahu detí vo veku určenom výrobcom.
Na obale chemickej hračky musí byť uvedené aj toto upozornenie: „Nevhodné pre deti vo veku do (vek určí výrobca) rokov. Používať pod priamym dohľadom dospelej osoby.“.
5. Korčule, kolieskové korčule, in-line korčule, skejtbordy, kolobežky a bicykle iné ako v prílohe č. 1 treťom až piatom bode
Ak sa ponúkajú na predaj ako hračka, musí na nich byť uvedené toto upozornenie: „Používať ochranné prostriedky. Nepoužívať v premávke na pozemných komunikáciách.“.
Návod na použitie musí obsahovať aj upozornenie, že
a) sa hračka musí používať opatrne, pretože si vyžaduje veľkú zručnosť, aby sa tak zamedzilo pádom alebo zrážkam zapríčiňujúcim zranenie dieťaťa alebo iných osôb a
b) informácie o odporúčaných osobných ochranných prostriedkoch (helmách, rukaviciach, nákolenníkoch, chráničoch na lakte atď.).
6. Vodná hračka
Na vodnej hračke sa uvádza toto upozornenie: „Používať len vo vode, v ktorej dieťa dosiahne na dno, a pod dohľadom dospelej osoby.“.
7. Hračka s potravinou
Ak sa hračka nachádza v potravine alebo sa ponúka s potravinou, na vonkajšom obale sa uvádza toto upozornenie:
„Vnútri sa nachádza hračka. Odporúča sa dohľad dospelej osoby.“.
8. Napodobeniny ochranných masiek a prílb
Na napodobenine ochrannej masky a prilby sa uvádza toto upozornenie: „Táto hračka neposkytuje ochranu.“.
9. Hračka určená na zavesenie na kolísku, detskú postieľku alebo detský kočík prostredníctvom povrázkov, šnúr, gumičiek alebo remienkov
Hračka určená na zavesenie na kolísku, detskú postieľku alebo detský kočík prostredníctvom povrázkov, šnúr, gumičiek alebo remienkov má na obale toto upozornenie, ktoré je tiež trvalo uvedené aj na hračke: „Aby sa predišlo možnému zraneniu dieťaťa jeho zapletením sa do hračky, odstráňte túto hračku, keď sa dieťa začne stavať na ruky a kolená do plaziacej polohy.“.
10. Balenie vonných látok v čuchových spoločenských hrách, kozmetických spoločenských hrách a chuťových spoločenských hrách
Balenia vonných látok v čuchových spoločenských hrách, kozmetických spoločenských hrách a chuťových spoločenských hrách, ktoré obsahujú vonné látky uvedené v prílohe č. 2 ods. 3 písm. j) bodoch 41 až 55, a vonných látok uvedených v prílohe č. 2 ods. 3 písm. k) bodoch 1 až 11 obsahujú toto upozornenie: „Obsahuje vonné látky, ktoré môžu spôsobiť alergie.“.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 63/2011 Z. z.
VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY
(Modul A)
1. Vnútorná kontrola výroby je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti ustanovené týmto nariadením vlády a vyhlasuje, že hračka spĺňa požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2.
2. Technická dokumentácia
Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 16. Technická dokumentácia obsahuje aj
a) nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov a prípadne ďalšie dokumenty,
b) popisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a používania hračky,
c) výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a prípadne ďalšie dokumenty.
3. Výroba
Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečil zhodu vyrábaných hračiek s technickou dokumentáciou a s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády.
4. Výrobca umiestňuje označenie zhody CE na hračku a vydá pre typ hračky ES vyhlásenie o zhode.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 63/2011 Z. z.
ES SKÚŠKA TYPU
(Modul B)
1. ES skúška typu je postupom posudzovania zhody, pri ktorom notifikovaná osoba skúma návrh hračky a overuje a potvrdzuje, že návrh hračky spĺňa požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2.
2. ES skúšku typu možno vykonať posúdením primeranosti návrhu hračky prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v treťom bode a skúšaním jednej alebo viacerých rozhodujúcich častí reprezentatívnej vzorky hračky, ktorú výrobca plánuje vyrábať (kombinácia typu výroby a typu návrhu).
3. Žiadosť o ES skúšku typu podáva výrobca jedinej notifikovanej osobe podľa vlastného výberu. Žiadosť obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca, aj jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania,
b) popis hračky,
c) adresu miesta výroby,
d) písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná žiadnej inej notifikovanej osobe,
e) technickú dokumentáciu podľa § 16; technická dokumentácia obsahuje aj nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov, popisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a používania hračky, výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok, prípadne ďalšie dokumenty potrebné pre ES skúšku typu,
f) reprezentatívne vzorky plánovanej výroby,
g) podporné dôkazy primeranosti technického riešenia, v týchto podporných dôkazoch sa uvádzajú všetky dokumenty, ktoré sa použili, predovšetkým v tých prípadoch, kde sa príslušné harmonizované technické normy alebo technické špecifikácie nepoužili v plnom rozsahu. Podporné dôkazy, ak je to potrebné, obsahujú výsledky skúšok, ktoré vykonalo vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.
4. Notifikovaná osoba
a) ak ide o hračku, preskúmava technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie primeranosti návrhu hračky,
b) ak ide o vzorku hračky, overuje, či vzorka bola vyrobená v súlade s technickou dokumentáciou, a určí prvky navrhnuté v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných technických noriem alebo technických špecifikácií, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté bez uplatnenia príslušných ustanovení týchto noriem,
c) vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo zabezpečuje ich vykonanie s cieľom skontrolovať v prípade, keď sa výrobca rozhodol uplatniť riešenia príslušných harmonizovaných technických noriem alebo technických špecifikácií, či boli tieto uplatnené správne,
d) vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo zabezpečuje ich vykonanie s cieľom skontrolovať v prípade, keď riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných technických normách alebo technických špecifikáciách neboli uplatnené alebo boli uplatnené len čiastočne, či riešenia prijaté výrobcom spĺňajú požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2,
e) s výrobcom dohaduje miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky,
f) notifikovaný orgán môže vyžadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie posudzovania zhody.
5. Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej zaznamená činnosti vykonané v súlade so štvrtým bodom a ich výsledky. Bez ohľadu na povinnosti voči úradu notifikovaná osoba sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom výrobcu.
6. Ak typ hračky spĺňa požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2, notifikovaná osoba vydáva výrobcovi ES certifikát o skúške typu. ES certifikát o skúške typu obsahuje obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, výsledky preskúmania, podmienky jeho platnosti (ak existujú) a potrebné údaje na určenie schváleného typu. K certifikátu sa môže priložiť jedna alebo viac príloh. ES certifikát o skúške typu a jeho prílohy obsahujú príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených hračiek so skúšaným typom a kontrolu počas prevádzky.
7. Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý má technickú dokumentáciu týkajúcu sa ES certifikátu o skúške typu o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu hračky s požiadavkami podľa § 10 a prílohy č. 2 alebo s podmienkami platnosti ES certifikátu. Také zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému ES certifikátu o skúške typu.
8. Výrobca počas desiatich rokov od uvedenia hračky na trh uchováva kópiu ES certifikátu o skúške typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou.
9. Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť podľa tretieho bodu a plniť povinnosti výrobcu ustanovené v siedmom a ôsmom bode, ak sú uvedené v splnomocnení.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 63/2011 Z. z.
ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA VNÚTORNEJ KONTROLE VÝROBY
(Modul C)
1. Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby je postupom posudzovania zhody, pri ktorom výrobca zaručuje a vyhlasuje, že hračka je v zhode s typom opísaným v ES certifikáte o skúške typu a spĺňa požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2.
2. Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných hračiek so schváleným typom opísaným v ES certifikáte o skúške typu a s požiadavkami podľa § 10 a prílohy č. 2.
3. Výrobca umiestňuje označenie zhody CE na hračku, ktorá je v zhode s typom opísaným v ES certifikáte o skúške typu a spĺňa požiadavky podľa § 10 a prílohy č. 2.
4. Výrobca vydá pre typ hračky ES vyhlásenie o zhode.
5. Povinnosti výrobcu ustanovené v prvom a druhom bode nemôže splniť jeho splnomocnený zástupca.
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 63/2011 Z. z.
POŽIADAVKY NA HRAČKY
(1) Hračku možno uviesť na trh, ak neohrozuje bezpečnosť alebo zdravie používateľov alebo iných osôb, ak sa používa podľa návodu alebo predvídateľným spôsobom s ohľadom na obvyklé správanie detí.
(2) Chemické vlastnosti
a) Hračky musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby pri používaní podľa prvého bodu nepredstavovali zdravotné nebezpečenstvá a riziká telesného zranenia požitím, vdýchnutím alebo dotykom s pokožkou, so sliznicami alebo s očami.
V každom prípade musia byť v zhode s osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na určité kategórie výrobkov alebo na zákaz, obmedzené použitie alebo označovanie určitých nebezpečných látok a zmesí.
b) Najmä pre ochranu zdravia detí nesmie biologická prípustnosť vyplývajúca z používania hračiek ako objektu prekročiť tieto množstvá na deň
0,2 g antimónu,
0,1 g arzénu,
25 g bária,
0,6 g kadmia,
0,3 g chrómu,
0,7 g olova,
0,5 g ortuti,
5,0 g selénu,
alebo také iné množstvá, ktoré môžu byť ustanovené pre tieto alebo iné látky v zákonodarstve Spoločenstva na základe vedeckých dôkazov. Biologickou prístupnosťou týchto látok sa rozumie rozpustný extrakt, ktorý má toxikologický význam.
c) Hračky nesmú obsahovať do 31. mája 2015 zmesi, ktoré sú nebezpečné podľa osobitného predpisu,26) alebo látky spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v osobitnom predpise25) v množstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie detí.
Ale ak je obmedzený počet látok alebo zmesí podstatný pre fungovanie niektorých hračiek, najmä materiálov a prístrojov na chemické pokusy, montážne modely, na tvarovanie plastov a keramiky, smaltovanie, fotografovanie a podobné činnosti, sú povolené do maximálnej hladiny koncentrácie, ktorá je definovaná pre každú látku a zmes mandátom Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) pod podmienkou, že povolené látky a zmesi dodržiavajú pravidlá Spoločenstva pre klasifikáciu označovania bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia písmena e).
d) Hračky nesmú obsahovať od 1. júna 2015 látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v osobitnom predpise25) v množstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie detí. Ak je obmedzený počet látok alebo zmesí podstatný pre fungovanie niektorých hračiek, najmä materiálov a prístrojov na chemické pokusy, montážne modely, na tvarovanie plastov a keramiky, smaltovanie, fotografovanie a podobné činnosti, sú povolené do najvyššej hladiny koncentrácie, ktorá je definovaná pre každú látku a zmes mandátom Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) pod podmienkou, že povolené látky a zmesi dodržiavajú pravidlá Spoločenstva pre klasifikáciu označovania bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia písmena e).
e) Hračky obsahujúce nebezpečné látky alebo zmesi. Chemické hračky
1. bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,24) návod na použitie hračiek, ktoré obsahujú nebezpečné látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v osobitnom predpise,25) obsahuje
1. upozornenie na nebezpečnú povahu týchto látok alebo zmesí,
2. preventívne opatrenia, ktoré musí používateľ dodržiavať, aby sa vyhol nebezpečenstvu spojenému s používaním hračiek, ktoré sú stručne špecifikované podľa typu,
3. prvú pomoc, ktorá sa poskytne v prípade vážnej nehody spôsobenej používaním tohto typu hračky a
4. upozornenie, že hračky sa musia uchovávať mimo dosahu detí vo veku určenom výrobcom,
2. navyše k pokynom uvedeným v tomto písmene v prvom bode majú chemické hračky na svojom obale toto označenie: „Len pre deti staršie ako ... rokov. (O veku rozhodne výrobca.) Používať pod dohľadom dospelých.“.
Za chemické sa považujú najmä tieto hračky: chemické súpravy, plastové napevno osadené súpravy, miniatúrne dielne na keramiku, glazúrovanie alebo fotografovanie a podobné hračky.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 63/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2009).
1)
§ 9 ods. 1 a 2 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
3)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
4)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
6)
§ 11 ods. 16 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
10)
§ 13 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
12)
§ 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
13)
Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.
14)
Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.
15)
Čl. 2 ods. 18 nariadenia (ES) č. 765/2008.
16)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.
17)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
18)
Čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.
19)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008).
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
20)
Kategória 1A, 1B alebo 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008.
21)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004).
22)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Kapitola III. Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ C 84, 30. 3. 2010).
24)
Nariadenie (ES) č. 1272/2008.
25)
Príloha I triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typ A až F, triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 iné ako narkotické účinky, 3.9 a 3.10, trieda nebezpečnosti 4.1, trieda nebezpečnosti 5.1. nariadenia (ES) č. 1272/2008.
26)
Zákon č. 67/2010 Z. z.