70/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. januára 2011 Nemecká spolková republika a Írsko a 1. februára 2011 Francúzska republika sa stali zmluvnými stranami Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z., oznámenie č. 25/2011 Z. z. a oznámenie č. 52/2011 Z. z.).
Nemecká spolková republika oznámila svoje vyhlásenie k článku 23, 26 a 52, uplatnila výhradu k článku 54 a zároveň určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
Írsko oznámilo vyhlásenie k článku 23, 26, 34 a 52 a zároveň určilo ústredný orgán podľa článku 29 a 44 dohovoru.
Francúzska republika oznámila svoje vyhlásenie k článku 23, 26, 34 a 52 a zároveň určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
K oznámeniu č. 70/2011 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA
zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
(uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„Francúzska republika:
a) Dohovor pre Francúzsku republiku nadobudol platnosť 1. februára 2011.
b) Ratifikačná listina Francúzskej republiky obsahuje tieto vyhlásenia:
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné vo Francúzskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Francúzska republika vyhlasuje, že žiadosti podlľa odseku 1 tohto článku sa smú zasielať len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti.
Podľa článku 29 dohovoru Francúzska republika určila ústredný orgán:
Ministére de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Sous-Direction du droit économique
Bureau de l´entraide civile et commerciale internationale
13, Place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01
France.
Nemecká spolková republika:
a) Dohovor pre Nemecku spolkovú republiku nadobudol platnosť 1. januára 2011.
b) Ratifikačná listina Nemeckej spolkovej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Nemeckej spolkovej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Nemecká spolková republika vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.
c) Podľa článku 29 dohovoru Nemecká spolková republika určila ako ústredný orgán:
Bundesamt für Justiz (Federal Office of Justice)
Zentrale Behörde (Central Authority)
53094 Bonn
Germany.
Írsko:
a) Dohovor pre Írsko nadobudol platnosť 1. januára 2011.
b) Ratifikačná listina obsahuje tieto vyhlásenia:
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Írsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Írsko vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa smú zasielať len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti.
c) Podľa článku 29 a 44 dohovoru Írsko určilo ústredný orgán:
Minister for Justice and Law Reform
Central Authority for International Child Protection
Department of Justice and Law Reform
Bishop´s Square
Redmond´s Hill
Dublin 2
Ireland.“.