74/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
VYHLÁŠKA
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
z 15. marca 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 80 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zobrazuje pozemky evidované ako parcely registra „E“ “.
2.
V § 6 ods. 1 sa za slovo „tvoria“ vkladá slovo „najmä“.
3.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
údaje o podrobných geodetických bodoch.“.
4.
V § 6 ods. 5 sa slová „ktoré slúžia“ nahrádzajú slovami „ktorý slúži“.
5.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Vektorový geodetický podklad, ktorý slúži ako podklad na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy, má tieto formy:
a)
vektorový geodetický podklad obsahujúci nový stav vektorovej katastrálnej mapy,
b)
vektorový geodetický podklad obsahujúci hranice nehnuteľností a ich lomové body, ktoré boli určené v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.
(7)
Vektorový geodetický podklad, ktorý slúži ako podklad na aktualizáciu vektorovej mapy určeného operátu, obsahuje nový stav vektorovej mapy určeného operátu.“.
6.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
Kód kvality podrobného bodu vyjadruje spôsob určenia bodu vo vzťahu k jeho presnosti a pôvodu vzniku. Podrobné body vo vektorovej katastrálnej mape a vo vektorovom geodetickom podklade sú označené kódom kvality podrobného bodu podľa prílohy č. 12.“.
7.
V § 19 ods. 1 sa za slová „na základe“ vkladajú slová „verejnej listiny, inej listiny alebo“.
8.
V § 23 odsek 3 znie:
„(3)
Rozsah vecného bremena k časti pozemku sa eviduje zobrazením vo vektorovej katastrálnej mape; vyznačením rozsahu vecného bremena sa nevytvára samostatná parcela.“.
9.
§ 27 sa vypúšťa.
10.
V § 29 ods. 1 sa slová „daňového exekučného práva“ nahrádzajú slovami „daňového záložného práva“.
11.
V § 29 ods. 1 sa nad slovo „úprav“ umiestňuje odkaz 9a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 11 ods. 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 35 ods. 7 sa slová „v mieste obvyklým spôsobom“ nahrádzajú slovami „doručením predvolania do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou“.
13.
V § 39 odsek 1 znie:
„(1)
Správa katastra vyzve obec na zverejnenie miesta a času konania o námietkach najmenej 15 dní pred jeho začiatkom; začatie konania sa súčasne zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu.“.
14.
Nadpis pod § 44 znie: „Označovanie lomových bodov hraníc“.
15.
Doterajší text § 45 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, ak údaje doterajšieho stavu geometrického plánu sú zhodné s platnými údajmi katastra. Ak sa v katastrálnom operáte po úradnom overení geometrického plánu zmenia údaje tvoriace doterajší stav geometrického plánu, ale nie je potrebné upraviť údaje o parcelách, ktoré sú predmetom zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny predloženej na zápis, pri zápise sa zostaví doterajší stav a nový stav pre parcely, ktoré nie sú predmetom zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny predloženej na zápis.“.
16.
§ 46 znie:
㤠46
(1)
Pred vykonaním meračských prác na vyhotovenie geometrického plánu vlastník alebo iná oprávnená osoba označí trvalo alebo dočasne lomové body hraníc, ktoré sú predmetom zmeny, ak tieto nie sú už označené.
(2)
Ak lomové body novourčovanej alebo zmenenej hranice pozemku nie sú trvalo označené, označí ich vlastník alebo iná oprávnená osoba v lehote do 30 dní po doručení rozhodnutia o povolení vkladu alebo oznámenia o vykonaní zápisu práva do katastra záznamom.“.
17.
§ 48 sa vypúšťa.
18.
V § 50 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Elektronický podklad na aktualizáciu súboru geodetických informácií podľa odseku 1 písm. c) tvorí
a)
vektorový geodetický podklad podľa § 6 ods. 6 písm. a) a b), ak je katastrálna mapa spravovaná v elektronickej podobe,
b)
vektorový geodetický podklad podľa § 6 ods. 6 písm. b), ak je katastrálna mapa spravovaná v papierovej podobe,
c)
vektorový geodetický podklad podľa § 6 ods. 7, ak je mapa určeného operátu spravovaná v elektronickej podobe.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
19.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Podrobnosti o úradnom overovaní geometrického plánu ustanovuje osobitný predpis.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 44 až 46 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 54 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
protokol o vytýčení hraníc pozemkov.“.
21.
V § 55 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
22.
V § 55 odsek 3 znie:
„(3)
Meračské práce sa vykonajú tak, aby výsledok merania bol presne zobrazený a spojený s nezmeneným a zobrazeným obsahom katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu a zároveň aby umožnili určiť súradnice lomových bodov predmetov merania v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.11)“.
23.
Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý znie:
㤠55a
(1)
V platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej sa určia súradnice
a)
všetkých lomových bodov nových alebo zmenených hraníc nehnuteľností, ako aj nových alebo zmenených hraníc rozsahu vecného bremena,
b)
lomových bodov nezmenených hraníc nehnuteľností, ak sú identické podľa § 56,
c)
bodov meračskej siete a identických bodov.
(2)
Ak sa na doterajšej hranici vkladá bod novej hranice do priamky, zamerajú sa najmenej tie susedné lomové body doterajšej hranice, medzi ktoré sa nový bod vkladá, s výnimkou prípadu, ak doterajšia hranica medzi bodom zmeny a susedným lomovým bodom zaniká alebo ide o hranicu medzi pozemkami jedného vlastníka.
(3)
Čísla a súradnice bodov, ktoré tvoria hranice pozemkov a boli v inom zázname podrobného merania zmien určené v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, sa preberú pre nadväzujúcu zmenu po overení ich identity a presnosti.
(4)
Poloha bodov uvedených v odseku 3 sa overí tak ako pri identických bodoch. Novourčené súradnice sa porovnajú so skôr určenými súradnicami v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej. Ak vyhovujú stanoveným kritériám, ich súradnice a čísla sa prevezmú zo záznamu podrobného merania zmien, v ktorom boli pôvodne určené. Ak nevyhovujú stanoveným kritériám, nepoužijú sa pre nadväzujúcu zmenu a táto skutočnosť sa uvedie v technickej správe záznamu podrobného merania zmien.“.
24.
§ 56 znie:
㤠56
(1)
Identické body sú jednoznačne identifikovateľné body v teréne a zobrazené na mape katastra, ktoré slúžia na zobrazenie a spojenie výsledku merania s obsahom mapy. Ako identické body možno použiť aj pevné body podrobného polohového bodového poľa.
(2)
Overenie identických bodov sa vykoná určením ich vzájomnej polohy alebo odmeraním vzdialenosti identického bodu od najmenej dvoch ďalších bodov, ktoré možno považovať za identické a porovnaním výsledku so zodpovedajúcimi údajmi dokumentovanými v súbore geodetických informácií.
(3)
Body možno považovať za identické, ak sú splnené kritériá presnosti stanovené v prílohe č. 13, v závislosti od pôvodu určenia posudzovaného bodu. Ak sa overením identity bodu zistí prekročenie kritérií presnosti, takýto bod sa považuje za neidentický a nesmie byť použitý.“.
25.
§ 57 znie:
㤠57
(1)
Meračskú sieť tvoria body geodetických základov, podrobné geodetické body,12) pomocné meračské body alebo ich kombinácia.
(2)
Pomocné meračské body sú body, ktoré dopĺňajú meračskú sieť na hustotu potrebnú na podrobné meranie.
(3)
Ak sa na meranie využívajú podrobné geodetické body, ich poloha sa overí meraním na body Štátnej priestorovej siete, na aktívne geodetické základy alebo meraním na minimálne ďalšie dva podrobné geodetické body.
(4)
Ak sa na meranie využijú pomocné meračské body určené v inom zázname podrobného merania zmien, ich poloha sa overí meraním na body Štátnej priestorovej siete, na aktívne geodetické základy, meraním na ďalšie minimálne dva pomocné meračské body, ktoré boli určené v tom istom zázname podrobného merania zmien ako overovaný bod, alebo meraním na ďalšie minimálne dva podrobné geodetické body.
(5)
Ak meračskú sieť tvoria len pomocné meračské body, ktoré doposiaľ neboli určené v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, určia sa v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej. Ak sa použijú na určenie pomocných meračských bodov podrobné geodetické body alebo body Štátnej priestorovej siete, ich poloha sa v teréne overí spôsobom podľa odseku 4. Uvedené neplatí, ak sa na určenie pomocných meračských bodov použijú aktívne geodetické základy.
(6)
Ak sa na meranie použije referenčná stanica, umiestni sa na bode Štátnej priestorovej siete alebo na podrobnom geodetickom bode.
(7)
Kontrola podrobného merania sa vykonáva súčasne s podrobným meraním.“.
26.
Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58a
Výpočet výmer
(1)
Výmera novej parcely sa vypočíta zo súradníc lomových bodov obvodu parcely.
(2)
Rozdiel medzi výmerou vedenou v súbore geodetických informácií a výmerou vedenou v súbore popisných informácií sa posudzuje podľa hodnoty krajnej odchýlky vypočítanej zo vzťahu , kde a, b sú koeficienty zohľadňujúce mierku mapy a P je výmera parcely evidovaná v súbore popisných informácií. Koeficienty nadobúdajú hodnoty podľa prílohy č. 14.
(3)
Ak sa preukáže, že nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 2, správa katastra vykoná opravu; pri oprave postupuje podľa ustanovení § 59 zákona.“.
27.
Nadpis pod § 59 znie: „Presnosť meračských a zobrazovacích prác“.
28.
V § 59 ods. 5 písm. a) sa slovo „omerných“ nahrádza slovami „kontrolných omerných“.
29.
V § 59 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „kontrolné meranie sa vykoná s rovnakou alebo vyššou presnosťou.“.
30.
V § 59 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
31.
V § 59 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
32.
V § 59 ods. 7 sa slová „odseku 6 písm. d)“ nahrádzajú slovami „odseku 6 písm. c)“.
33.
V § 59 ods. 9 písm. a) sa slová „Δp = 0,14 m“ nahrádzajú slovami „Δp < = 0,14 m“.
34.
V § 59 odsek 10 znie:
„(10)
V katastrálnej mape spravovanej v papierovej podobe sa podrobné body zobrazujú tak, aby presnosť zobrazenia bodov charakterizovaná základnou strednou súradnicovou chybou zobrazenia bodu neprekročila hodnotu 0,16 mm na katastrálnej mape.“.
35.
§ 59 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Dosiahnutie presnosti zobrazenia bodov podľa odseku 10 sa overuje porovnaním dĺžok priamych spojníc dvojice podrobných bodov určených z priameho merania s dĺžkami určenými z mapy.
(12)
Pri overovaní podľa odseku 11 sa vypočítajú rozdiely dĺžok „Δp Dd = dm – dk, kde dm je dĺžka určená z hodnôt odmeraných na mape a dk je dĺžka určená priamym meraním. Presnosť sa považuje za vyhovujúcu, ak platí
a)
pre mapy v mierkach 1 : 1000, 1 : 2000 a 1 : 5000, že |Δd| < = 2.ud·k a pritom pre 60 % posudzovaných odchýlok platí, že |Δd| < = ud·k, pričom kritérium ud sa vypočíta podľa odseku 4 písm. b) a koeficient k má hodnotu podľa prílohy č. 15 tabuľky č. 1,
b)
pre mapy v ostatných mierkach, že |Δd| < = 2.(0,00015.dk + 0,005 · dk + 0,015) + k, koeficient k má hodnotu podľa prílohy č. 15 tabuľky č. 2.“.
36.
V § 60 ods. 1 sa za slová „pozemkovej knihy“ vkladajú slová „alebo železničnej knihy“.
37.
Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠63a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011
Ustanovenia § 55a sa nevzťahujú na vyhotovovanie geometrických plánov, pre ktoré boli vyžiadané podklady zo správy katastra do 31. marca 2011.“.
38.
Za prílohu č. 11 sa vkladajú prílohy č. 12 až 15, ktoré znejú:
„Príloha č. 12 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.
KÓD KVALITY PODROBNÉHO BODU
Kód Kvalita podrobného bodu
1 Číselne určený bod, súradnice bodu určené v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (mxy = 0,08 m)
3 Číselne určený bod, súradnice bodu určené v pôvodnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (mxy = 0,14 m)
4 Číselne určený bod, súradnice bodu určené v pôvodnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (mxy = 0,26 m)
5 Nečíselne určený bod, súradnice bodu určené kartometricky (mxy bez rozlíšenia)
Príloha č. 13 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.
1.
Pôvod určenia bodu
– číselne, súradnice bodu určené v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (kód kvality podrobného bodu 1).
Spôsob overenia bodu
– určením súradníc bodu v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej priamym meraním a ich porovnaním s už skôr určenými súradnicami v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.
Kritérium presnosti na posúdenie identity bodu
– pre uxy = 0,08 m |Δp| ≤ 0,14 m.
2.
Pôvod určenia bodu
– číselne, súradnice bodu určené v pôvodnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (kód kvality podrobného bodu 3 alebo 4).
Spôsob overenia bodu
– odmeraním najmenej dvoch vzdialeností od bodov, ktoré možno považovať za pevné.
Kritérium presnosti na posúdenie identity bodu
– Δd = dm- dk, kde dm je dĺžka vypočítaná zo súradníc, dk je dĺžka spojnice určená z priameho merania,
– pre uxy = 0,14 m (kód kvality podrobného bodu 3) |Δd| ≤ 0,42[(dm + 12)/(dm + 20)],
– pre uxy = 0,26 m (kód kvality podrobného bodu 4) |Δd| ≤ 0,78[(dm + 12)/(dm + 20)].
3.
Pôvod určenia bodu
– nečíselne, súradnice bodu určené kartometricky (kód kvality podrobného bodu 5).
Spôsob overenia bodu
– odmeraním najmenej dvoch vzdialeností od bodov, ktoré možno považovať za pevné.
Kritérium presnosti na posúdenie identity bodu
– Δd = dm - dk, kde dm je dĺžka spojnice určená z hodnôt odmeraných na mape, dk je dĺžka spojnice určená z priameho merania,
– pre mierku mapy 1 : 1000 |Δd| ≤ 0,50[(dm + 12)/(dm + 20)],
– pre mierku mapy 1 : 2000 |Δd| ≤ 0,55[(dm + 12)/(dm + 20)],
– pre mierku mapy 1 : 5000 |Δd| ≤ 0,67[(dm + 12)/(dm + 20)],
– pre mierku mapy 1 : 1250 a pre dĺžku do 50 m |Dd| ≤ 0,58, pre dĺžku nad 50 m |Δd|L 0,68,
– pre mierku mapy 1 : 1440 a pre dĺžku do 50 m |Δd| ≤ 0,67, pre dĺžku nad 50 m |Δd|L 0,77,
– pre mierku mapy 1 : 2500 a pre dĺžku do 50 m |Δd| ≤ 1,16, pre dĺžku nad 50 m |Δd|L 1,26,
– pre mierku mapy 1 : 2880 a pre dĺžku do 50 m |Δd| ≤ 1,26, pre dĺžku nad 50 m |Δd|L 1,47.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.
Hodnoty koeficientov na výpočet krajnej odchýlky výmery parcely
1. Ak je katastrálna mapa spravovaná v elektronickej podobe ako číselná vektorová katastrálna mapa
VKMč
Mierka mapy a b
1 : 1000 0,42 0,40
1 : 1250 0,53 0,50
1 : 2000 0,84 0,80
1 : 2500 1,05 1,00
1 : 5000 2,10 2,00
2. Ak je katastrálna mapa spravovaná v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe ako nečíselná vektorová katastrálna mapa
VKMn
Mierka mapy a b
1 : 1000 0,84 0,80
1 : 1250 1,05 1,00
1 : 1440 1,21 1,20
1 : 2000 1,68 1,60
1 : 2500 2,10 2,00
1 : 2880 2,42 2,40
1 : 3600 3,02 3,00
1 : 5000 4,20 4,00
1 : 7200 6,05 6,00
Príloha č. 15 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.
Hodnoty koeficientov na overenie presnosti zobrazenia bodov
Tabuľka č. 1
Koeficient k
Mierka mapy k
1 : 1000 1,20
1 : 2000 1,30
1 : 5000 1,60
Tabuľka č. 2
Koeficient k
Mierka mapy k
1 : 1250 0,25
1 : 1440 0,29
1 : 2500 0,50
1 : 2880 0,58“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Hedviga Májovská v. r.