90/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. marca 2011,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „stoklas preháňavý (Bromus catharticus Vahl), stoklas sitkanský (Bromus sitchensis Trin.), facélia vratičolistá (Phacelia tanacetifolia Benth.), ďatelina egyptská (Trifolium alexandrinum L.),“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Iveta Radičová v. r.