c96-r1/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.09.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 283/2011 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
V predposlednom odseku za slovami „vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“ majú byť namiesto slov „č. 2/2011“ správne uvedené slová „č. 3/2011“.