108/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. e) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos zo 16. decembra 2011 č. 2/2012, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé druhy výrobkov obranného priemyslu.
Výnos nadobúda účinnosť 30. júna 2012.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2012 a v elektronickej forme na internetovej adrese www.mhsr.sk.