109/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

109
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 9. marca 2012 č. 16057/2012-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č. 228/1998 Z. z.).
Výnos obsahuje podrobnejšiu úpravu tvorby, vedenia a obsahu exekútorských spisov a mení koncepciu vyhotovovania a zverejňovania tlačív, ktoré bude súdny exekútor používať pri úkonoch exekučnej činnosti.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2012.
Výnos je uverejnený v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Slovenskej komore exekútorov.