11/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2011 Holandské kráľovstvo, 1. októbra 2011 Dánske kráľovstvo a 1. januára 2012 Maltská republika sa stali zmluvnými stranami Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z., oznámenie č. 25/2011 Z. z., oznámenie č. 52/2011 Z. z., oznámenie č. 70/2011 Z. z., oznámenie č. 307/2011 Z. z. a oznámenie č. 345/2011 Z. z.).
Holandské kráľovstvo oznámilo svoje vyhlásenie k článkom 23, 26 a 52 a určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
Dánske kráľovstvo oznámilo svoje vyhlásenie k článkom 23, 26, 34 ods. 2 a k článku 52, uplatnilo výhradu k článku 54 ods. 2 a určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
Maltská republika oznámila svoje vyhlásenie k článkom 23, 26, 34 ods. 2 a k článku 52 a uplatnila výhradu k článku 54 ods. 2 a 55 a určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
K oznámeniu č. 11/2012 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:
„Holandsko:
a)
Dohovor pre Holandsko nadobudol platnosť 1. mája 2011.
b)
Ratifikačná listina Holandska obsahuje tieto vyhlásenia:
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Holandsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
c)
Podľa článku 29 dohovoru Holandsko určilo ako ústredný orgán pre európsku a karibskú časť Holandska ministerstvo vnútornej bezpečnosti a spravodlivosti.
Ústredným orgánom pre Curaçao je ministerstvo spravodlivosti.
Dánsko:
a)
Dohovor pre Dánsko nadobudol platnosť 1. októbra 2011.
b)
Ratifikačná listina Dánska obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Dánsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Dánsko vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 sa smú zasielať iba prostredníctvom ústredného orgánu.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Dánsko vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.
Malta:
a)
Dohovor pre Maltu nadobudol platnosť 1. januára 2012.
b)
Ratifikačná listina Malty obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné na Malte použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Malta vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 sa smú zasielať iba prostredníctvom ústredného orgánu.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Malta vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Malta vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.
c)
Podľa článku 29 dohovoru určila Malta ústredný orgán:
The Director for Social Welfare Standards
Ministry for Education Employment and Family
Department for Social Welfare Standards
Valletta
Malta.“.