111/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
ZÁKON
z 29. februára 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 116/2011 Z. z. a zákona č. 71/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
zabezpečuje, koordinuje a monitoruje výmenu informácií medzi subjektmi verejnej správy a vo vzťahu k Európskemu úradu pre boj proti podvodom, ak ide o podozrenia z podvodov a ďalších protiprávnych konaní pri poskytovaní a použití pomoci alebo podpory.“.
2.
V § 6 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
zabezpečuje prípravu stanovísk a pozícií Slovenskej republiky a proces vyjednávaní k legislatívnym a strategickým dokumentom Európskej únie pre politiku súdržnosti vrátane prípravy legislatívnych a strategických dokumentov na zabezpečenie implementácie politiky súdržnosti v Slovenskej republike,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
3.
V § 7 ods. 7 sa slová „iných osôb“ nahrádzajú slovami „osôb, ktoré majú k prijímateľovi alebo partnerovi vzťah dodávateľa výkonov, tovarov, prác alebo služieb“.
4.
V § 12 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „vo výzve, ak v § 14 ods. 9 nie je uvedené inak“.
5.
V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť musí byť predložená riadne, včas a vo forme určenej riadiacim orgánom vo výzve.“.
6.
V § 13 ods. 11, nadpise § 18 a § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „operačného programu Doprava“.
7.
V § 14 ods. 8 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „šiestich“.
8.
V § 14 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Ak sa rozhodnutie o neschválení žiadosti vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve, štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu toto rozhodnutie preskúmať. Ak riadiaci orgán disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a predložená žiadosť naďalej spĺňa podmienky poskytnutia pomoci a podpory podľa § 13 ods. 3, štatutárny orgán riadiaceho orgánu vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zruší, a súčasne rozhodne o schválení žiadosti. Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže postupovať podľa prvej a druhej vety do jedného roka od vydania rozhodnutia o neschválení žiadosti, pričom je viazaný poradím projektov určeným podľa odsekov 1 až 4. Ustanovenie § 13 ods. 9 týmto nie je dotknuté.“.
Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 17.
9.
V § 14 ods. 15 sa vypúšťajú slová „operačného programu Doprava“.
10.
V § 14 ods. 15 a 16 sa číslo „10“ nahrádza slovami „8, 10 a 11“.
11.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Rozhodnutia vydané v konaní podľa tejto časti zákona nie sú preskúmateľné súdom.46a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a) znie:
„46a)
§ 248 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku.“.
12.
V § 18 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pre operačný program Doprava“.
13.
V § 19 ods. 6 sa číslo „10“ nahrádza číslom „11“.
14.
V § 22 ods. 7 sa slová „§ 12 ods. 4, § 14 ods. 1, 3, 4, 5 písm. a) až f) a ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 1, 4, 5 a 11“.
15.
V § 24 odsek 1 znie:
„(1)
Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa osobitného predpisu54) za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1. Ak suma príspevku alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne 40 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,54a) tento príspevok alebo jeho časť riadiaci orgán neuplatňuje a nevymáha.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 54 a 54a znejú:
„54)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54a)
§ 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.“.
16.
V § 24 odsek 4 znie:
„(4)
Riadiaci orgán je na účely zabezpečenia pohľadávky štátu oprávnený zriadiť záložné právo na majetok prijímateľa podľa § 151a až 151me Občianskeho zákonníka okrem majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky.58) V zmluve možno dohodnúť zmluvnú pokutu za porušenie tých zmluvných povinností, za ktoré sa neukladá sankcia podľa osobitného predpisu,54) finančná oprava podľa § 27 alebo sa neuplatňuje postup podľa § 27a.“.
17.
V § 24 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4 na zabezpečenie pohľadávky z porušenia finančnej disciplíny“.
18.
V § 24 ods. 6 sa za slovo „pokutu“ vkladajú slová „a záložné právo podľa odseku 4 okrem záložného práva na zabezpečenie pohľadávky z porušenia finančnej disciplíny“.
19.
V § 24a ods. 1 až 3 a 5 sa za slovo „projektu“ vkladajú slová „alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt“.
20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:
„65a)
Čl. 28, 30 a 36 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v platnom znení.
Čl. 55, 57 a 63 nariadenia (ES) 498/2007 v platnom znení.“.
21.
V § 27 ods. 1 sa za slová „riadiaci orgán“ vkladá čiarka a slová „certifikačný orgán alebo orgán auditu“.
22.
V § 27 ods. 3 sa slová „§ 28“ nahrádzajú slovami „§ 27a, 28 a 28a“.
23.
V § 27a ods. 1 veta za bodkočiarkou znie: „ustanovenie § 28 ods. 8 sa nepoužije.“.
24.
V § 27a odseky 3 až 6 znejú:
„(3)
Ak bolo na základe podnetu podľa odseku 2 zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,66a) riadiaci orgán rozhodne o vrátení dvojnásobku sumy uvedenej vo výzve podľa odseku 1, najviac však 100 % poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky, ak
a)
bola právoplatným rozhodnutím uložená pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,66b) alebo
b)
bolo zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené v protokole,66c) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a za ktoré sa neukladá pokuta podľa písmena a).
(4)
Ak bola na základe podnetu podľa osobitného predpisu66d) právoplatným rozhodnutím uložená pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,66b) alebo ak bolo zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené v protokole,66c) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a za ktoré sa neukladá pokuta podľa odseku 3 písm. a), a ak riadiaci orgán nepostupoval podľa odsekov 1 až 3, riadiaci orgán môže vyzvať prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky; ustanovenie § 28 ods. 8 sa nepoužije.
(5)
Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa odseku 4, riadiaci orgán rozhodne o vrátení dvojnásobku sumy uvedenej vo výzve podľa odseku 4, najviac však 100 % poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky.
(6)
Orgán podľa osobitného predpisu66a) je povinný do 15 dní od prerokovania protokolu alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia informovať riadiaci orgán o prerokovanom protokole,66c) ktorý obsahuje preukázané kontrolné zistenia o porušení postupov a pravidiel verejného obstarávania66a) a o rozhodnutí, ktorým sa právoplatne uložila pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania.66a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 66b až 66d znejú:
„66b)
§ 149 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66c)
§ 146c zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66d)
§ 146 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66e sa vypúšťa.
25.
V § 30 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme77) v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,“.
26.
V § 36 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Príslušná miestna akčná skupina môže na základe predchádzajúceho písomného súhlasu platobnej agentúry určiť inú lehotu na predkladanie žiadostí, ako je uvedená vo výzve.“.
27.
V § 36 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Platobná agentúra po súhlase riadiaceho orgánu je do uzavretia výzvy oprávnená meniť alebo zrušiť výzvu, ktorú vyhlásila. Zmenu alebo zrušenie výzvy platobná agentúra zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosti podané do termínu zrušenia výzvy platobná agentúra vráti žiadateľovi, ak riadiaci orgán nerozhodne inak. Pre prístup Leader je príslušná miestna akčná skupina po súhlase platobnej agentúry do uzavretia výzvy oprávnená meniť alebo zrušiť výzvu, ktorú vyhlásila. Zmenu alebo zrušenie výzvy príslušná miestna akčná skupina zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosti podané do termínu zrušenia výzvy príslušná miestna akčná skupina vráti žiadateľovi, ak platobná agentúra nerozhodne inak.
(7)
Pri zmene výzvy platobná agentúra a pri prístupe Leader príslušná miestna akčná skupina, upraví dátum uzavretia výzvy alebo uvedie skutočnosť, na základe ktorej sa výzva uzavrie. Žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy je žiadateľ oprávnený doplniť alebo zmeniť najneskôr do uzavretia výzvy; o tejto skutočnosti platobná agentúra a pri prístupe Leader príslušná miestna akčná skupina, informuje žiadateľa.“.
28.
V § 37 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak sa rozhodnutie o neschválení žiadosti vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve, štatutárny orgán platobnej agentúry môže na podnet riadiaceho orgánu toto rozhodnutie preskúmať. Ak riadiaci orgán disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a predložená žiadosť naďalej spĺňa podmienky poskytnutia podpory podľa § 36 ods. 3, štatutárny orgán platobnej agentúry vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zruší, a súčasne rozhodne o schválení žiadosti. Štatutárny orgán platobnej agentúry môže postupovať podľa prvej a druhej vety do jedného roka od vydania rozhodnutia o neschválení žiadosti, pričom je viazaný poradím projektov určeným podľa odsekov 1 až 5. Ustanovenie § 36 ods. 8 týmto nie je dotknuté.“.
Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 11 až 14.
29.
V § 37 ods. 14 sa číslo „11“ nahrádza číslom „12“.
30.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Rozhodnutia vydané v konaní podľa tejto časti zákona nie sú preskúmateľné súdom.46a)“.
31.
V § 44 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme77) v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,“.
32.
Za § 46ab sa vkladá § 46ac, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46ac
Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania pri verejných obstarávaniach vyhlásených do 31. decembra 2009
(1)
Pre verejné obstarávania vyhlásené do 31. decembra 2009 sa použije postup podľa odsekov 2 až 7, ak sa ich kontrola skončí prerokovaním protokolu92) po 31. marci 2012.
(2)
Ak riadiaci orgán zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, môže vyzvať prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky; ustanovenie § 28 ods. 8 sa nepoužije.
(3)
Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa odseku 2, riadiaci orgán oznámi podnet orgánu podľa osobitného predpisu.66a)
(4)
Ak bolo na základe podnetu podľa odseku 2 zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania66a) uvedené v protokole,66c) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, riadiaci orgán rozhodne o vrátení dvojnásobku sumy uvedenej vo výzve podľa odseku 2, najviac však 100 % poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky.
(5)
Ak bolo na základe podnetu podľa osobitného predpisu66d) zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené v protokole,66c) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a ak riadiaci orgán nepostupoval podľa odsekov 2 až 4, riadiaci orgán môže vyzvať prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky; ustanovenie § 28 ods. 8 sa nepoužije.
(6)
Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa odseku 5, riadiaci orgán rozhodne o vrátení dvojnásobku sumy uvedenej vo výzve podľa odseku 5 najviac však 100 % poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky.
(7)
Orgán podľa osobitného predpisu66a) je povinný do 15 dní od prerokovania protokolu alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia informovať riadiaci orgán o prerokovanom protokole,66c) ktorý obsahuje preukázané kontrolné zistenia o porušení postupov a pravidiel verejného obstarávania66a) a o rozhodnutí, ktorým sa právoplatne uložila pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania.66a)
(8)
Na konanie podľa odsekov 4 a 6 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.42)
(9)
Vrátený príspevok alebo jeho časť je príjmom štátneho rozpočtu, okrem prostriedkov Európskej únie, ktoré sa odvádzajú na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92 znie:
„92)
§ 146c ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.“.
33.
Za § 46ac sa vkladá § 46ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46ad
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2012
Konanie podľa § 27a ods. 3 a 5 právoplatne neukončené do 31. marca 2012 sa dokončí podľa zákona účinného od 1. apríla 2012 a na vrátenie finančných prostriedkov sa vzťahuje § 27a v znení účinnom od 1. apríla 2012, ak je to pre prijímateľa priaznivejšie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.