134/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. februára 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda) a Vykonávací protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom.
Dohoda nadobudne platnosť 13. mája 2012 v súlade s článkom 2 ods. 1.
Vykonávací protokol k dohode nadobudne platnosť 13. mája 2012 v súlade s článkom 11 ods. 1.
Do textu dohody a vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda) podpísaného vo Viedni 20. júna 2002 (oznámenie č. 569/2002 Z. z.) v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda) z 19. augusta 2008 (oznámenie č. 347/2008 Z. z.).