151/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.05.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

151
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. februára 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu.
Dohoda nadobudla platnosť 11. mája 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.