156/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal
výnos z 24. mája 2012 č. 7/2012, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy z 2. decembra 2010 č. 3/2010 o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre (oznámenie č. 462/2010 Z. z.).
Výnosom sa aktualizuje znenie prílohy výnosu v časti III., ktorá obsahuje kategorizáciu tratí a dopravných bodov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2012.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 5/2012 a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu železničnej dopravy, sekcii regulácie na železničných dráhach.