158/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

158
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 18. apríla 2012 a z 2. mája 2012 bol uzavretý Vykonávací protokol medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní (oznámenie č. 138/2012 Z. z.).
Vykonávací protokol nadobudne platnosť 1. júna 2012.
Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.