173/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

173
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. júna 2012 bol v Trogire podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2012.
Vykonávací protokol nadobudol platnosť 19. júna 2012 v súlade s článkom 8.
Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.