174/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. novembra 2008 bolo v Aténach podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o spolupráci v oblasti vyzbrojovania a obranného priemyslu.
Memorandum nadobudne platnosť 24. júna 2012 v súlade s článkom 12.
Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.