181/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

181
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. júna 2012
o úprave súm životného minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona sa ustanovujú takto:
a)
v § 2 písm. a) zákona sa suma „189,83 eura“ nahrádza sumou „194,58 eura“,
b)
v § 2 písm. b) zákona sa suma „132,42 eura“ nahrádza sumou „135,74 eura“,
c)
v § 2 písm. c) zákona sa suma „86,65 eura“ nahrádza sumou „88,82 eura“.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
Ján Richter v. r.