183/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

183
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) pristúpila Uruguajská východná republika s platnosťou od 14. októbra 2012 a zároveň určila orgány podľa článku 6 dohovoru.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že Španielske kráľovstvo s platnosťou od 26. marca 2012 zmenilo a Holandské kráľovstvo s platnosťou od 21. marca 2012 doplnilo orgány podľa článku 3 ods. 1 dohovoru.
Doplnenie Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z., oznámenie č. 252/2008 Z. z., oznámenie č. 16/2009 Z. z., oznámenie č. 331/2009 Z. z., oznámenie č. 77/2010 Z. z., oznámenie č. 371/2010 Z. z., oznámenie č. 186/2011 Z. z. a oznámenie č. 15/2012 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.
K oznámeniu č. 183/2012 Z. z.
DOPLNENIE
Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) v znení neskorších zmien a doplnkov
Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámenia č. 456/2006 Z. z., oznámenia č. 314/2007 Z. z., oznámenia č. 501/2007 Z. z., oznámenia č. 252/2008 Z. z., oznámenia č. 16/2009 Z. z., oznámenia č. 331/2009 Z. z., oznámenia č. 77/2010 Z. z., oznámenia č. 371/2010 Z. z., oznámenia č. 186/2011 Z. z. a oznámenia č. 15/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
„Uruguajská východná republika
Ministerstvo zahraničných vecí Uruguaja
Španielske kráľovstvo
1.
Pre správne listiny uvedené v článku 1.2 kráľovského dekrétu číslo 1497/2011 z 24.10. 2011 bez ohľadu na miesto ich vydania ktorýkoľvek z týchto úradníkov:
a)
,Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia` a pre autonómne mestá Ceuta a Melilla alebo ich zástupcovia, ako aj poverení úradníci
b)
vedúci sekcie informácií a pomoci občanom ministerstva spravodlivosti alebo jeho zástupca
c)
riaditelia ,Gerencias Territoriales` ministerstva spravodlivosti alebo ich zástupcovia
d)
predstavení notárskych kolégií alebo ich zástupcovia alebo poverení verejní notári
2.
Pre justičné listiny (okrem listín uvedených v bode 4)
a)
,Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia` a pre autonómne mestá Ceuta a Melilla alebo ich zástupcovia, ako aj poverení úradníci
b)
vedúci sekcie informácií a pomoci občanom ministerstva spravodlivosti alebo jeho zástupca
c)
riaditelia ,Gerencias Territoriales` ministerstva spravodlivosti alebo ich zástupcovia
3.
Pre listiny vydané notármi - predstavení notárskych kolégií alebo ich zástupcovia alebo poverení verejní notári
4.
Pre listiny vydané orgánmi a súdnymi úradníkmi Najvyššieho súdu a Vyššieho súdneho dvora - len ,Secretario de Gobierno` týchto súdov alebo ich zástupcovia
5.
Pre ostatné listiny - ktorýkoľvek úradník uvedený v bode 1 podľa výberu žiadateľa.
Holandské kráľovstvo
Pre ostrov Sv. Martin
- predseda vlády, minister všeobecných záležitostí
- vedúci oddelenia matrík ministerstva všeobecných záležitostí".