187/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012 do 30.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

187
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. júna 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 124/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 141/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 522/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
§ 68 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
§ 33 až 35 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 písm. g) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťajú slová: „o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
4.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčných číslach 201, 215, 216, 222, 225, 227, 237, 239, 241, 245, 250, 251 a 252 stĺpci f písm. a) sa na konci pripájajú tieto vety:
Obrázok 01„ Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.“.
5.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčných číslach 217, 218, 223, 230, 232, 234, 238, 242 až 244, 246, 248 a 249 stĺpci f sa na konci pripájajú tieto vety:
Obrázok 02„ Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.“.
6.
Príloha č. 17 sa dopĺňa 74. bodom, ktorý znie:
„74. Smernica Rady 2011/84/EÚ z 20. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 283, 29. 10. 2011).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2012 okrem čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. októbra 2012.
Robert Fico v. r.