188/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
UZNESENIE
Ústavného súdu Slovenskej republiky
sp. zn. PL. ÚS 114/2011 z 13. júna 2012
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 13. júna 2012 prerokoval návrh skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. februára 2012, zastúpených advokátom JUDr. Róbertom Madejom, Advokátska kancelária, Mestská 2/A, Bratislava, na pozastavenie účinnosti § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 129/2011 Z. z., (...) a takto
rozhodol:
Pozastavuje účinnosť § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 129/2011 Z. z.
Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 129/2011 Z. z. zanikne vyhlásením rozhodnutia vo veci samej, ak toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti Ústavný súd Slovenskej republiky už predtým nezrušil, pretože pominuli dôvody, pre ktoré bolo prijaté.
Predsedníčka pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ivetta Macejková v. r.