190/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2013 do 31.12.2013

190
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. júna 2012,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom sa dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodmi 46 až 53, ktoré znejú:
„46. Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
sérotyp H14,kmeň AM65-52
ES č.: neuplatňuje sa
CAS č.: neuplatňuje sa
Žiadne
príslušné
nečistoty
30. september  2015 30. september 2023 18 Pri posudzovaní žiadostí o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4) centrum vyhodnotí, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, také použitia alebo expozičné scenáre a súvisiace riziká pre ľudí a životné prostredie, ktoré na úrovni Európskej únie neboli reprezentatívne zahrnuté pri hodnotení rizík.
Podmienky autorizácie:
(1) Výrobky autorizované na profesionálne použitie sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti nepreukáže, že riziká, ktoré tieto výrobky predstavujú pre profesionálnych používateľov, možno znížiť na prijateľnú úroveň iným spôsobom.
(2) Pre výrobky obsahujúce Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14,kmeň AM65-52, ktoré môžu zapríčiniť rezíduá v potravinách alebo krmivách, centrum v súlade s osobitnými predpismi7) preverí, či je potrebné stanoviť nové alebo zmeniť existujúce maximálne hladiny rezíduí (MRL), a prijme vhodné opatrenia na zmiernenie rizík s cieľom zaistiť, aby sa neprekročili príslušné MRL.
47. fipronil
 
(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-á,á,á,-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluorometylsulfinyl-pyrazol-3- karbonitril (1:1)
 
ES č.: 424-610-5
CAS č.: 120068-37-3
950 g/kg 30. september  2015 30. september
2023
18 Hodnotenie rizika na úrovni Európskej únie bolo zamerané iba na profesionálne spôsoby použitia vo vnútorných priestoroch, ktoré sú po aplikácii obvykle neprístupné pre človeka a domáce zvieratá.
Pri posudzovaní žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4) centrum vyhodnotí, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, také použitia alebo expozičné scenáre a súvisiace riziká pre ľudí a životné prostredie, ktoré neboli na úrovni Európskej únie reprezentatívne zahrnuté pri hodnotení rizík.
48. lambda-cyhalothrin
 
(R)-á-kyano-3-fenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát a
(S)-á-kyano-3-fenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (1:1)
 
 
ES č.: 415-130-7
CAS č. 91465-08-6
900 g/kg 30. september 2015 30. september
2023
18 Pri posudzovaní žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4) centrum vyhodnotí, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, také použitia alebo expozičné scenáre a súvisiace riziká pre ľudí a životné prostredie, ktoré neboli na úrovni Európskej únie reprezentatívne zahrnuté pri hodnotení rizík.
Podmienky autorizácie:
(1) Používanie výrobkov, ktoré   neumožní zabrániť prieniku emisií do čistiarní odpadových vôd, sa povolí iba po predložení údajov, z ktorých vyplynie, že výrobok bude vyhovovať požiadavkám osobitných predpisov,4) pričom sa, ak je to potrebné, uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
(2) Výrobky autorizované na profesionálne použitie sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o povolenie výrobku nepreukáže, že riziká, ktoré tieto výrobky predstavujú pre profesionálnych používateľov, možno znížiť na prijateľnú úroveň iným spôsobom.
(3) Pre výrobky obsahujúce lambda-cyhalothrin, ktoré môžu zapríčiniť rezíduá v potravinách alebo krmivách, centrum v súlade s osobitnými predpismi7) preverí, či je   potrebné stanoviť nové alebo zmeniť platné maximálne hladiny rezíduí (MRL), a prijme vhodné opatrenia na zmiernenie rizík s cieľom zaistiť, aby sa neprekročili príslušné MRL.
49. deltametrín
 
(S)-á-kyano-3-fenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-
dibromovinyl)-2,2-
dimetylcyklopropánkarboxylát
 
ES č.: 258-256-6
CAS č.: 52918-63-5
985 g/kg 30. september  2015 30. september 2023 18 Pri posudzovaní žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4) centrum vyhodnotí, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, také použitia alebo expozičné scenáre vystavenia pôsobeniu látky a súvisiace riziká pre ľudí a životné prostredie, ktoré na úrovni Európskej únie neboli reprezentatívne zahrnuté pri hodnotení rizík.

Podmienky autorizácie:


Centrum neautorizuje výrobky určené na použitie vo vnútorných priestoroch, ktoré zapríčiňujú emisie do čistiarní odpadových vôd v rozsahu predstavujúcom riziko, ktoré je podľa hodnotenia na úrovni Európskej únie neprijateľné, s výnimkou prípadu, ak sa predložia dôkazy, že výrobok vyhovuje požiadavkám podľa osobitných prepdisov,4) pričom, ak je to potrebné, zabezpečia sa primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
“.
2.
Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 až 7, ktoré znejú:
„ 2. Smernica Komisie 2011/78/EÚ z 20. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, kmeň AM65-52 ako účinnú látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 243, 21. 9. 2011).
3. Smernica Komisie 2011/79/EÚ z 20. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fipronil ako účinnú látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 243, 21. 9. 2011).
4. Smernica Komisie 2011/80/EÚ z 20. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť lambda-cyhalothrin ako účinnú látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 243, 21. 9. 2011).
5. Smernica Komisie 2011/81/EÚ z 20. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť deltametrín ako účinnú látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 243, 21. 9. 2011).
6. Smernica Komisie 2012/2/EÚ z 9. februára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid meďnatý, hydroxid meďnatý a bázický uhličitan meďnatý ako aktívne látky do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2012).
7. Smernica Komisie 2012/3/EÚ z 9. februára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť bendiokarb ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2012).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2013 okrem položiek 50 až 53 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2014.
Robert Fico v. r.