198/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

198
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. júna 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 15ba sa vkladá § 15bb, ktorý znie:
㤠15bb
Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 presunuté z časti A.2 do časti A.1 a vyrobené do 5. októbra 2012 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 5. októbra 2012, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 5. októbra 2014.“.
2.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
ČASŤ A
Zoznam skratiek:
A.1: zmena a doplnenie 1 týkajúce sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,
A.2: zmena a doplnenie 2 týkajúce sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,
AC: oprava k zmene a doplneniu týkajúca sa normatívnych dokumentov iných ako IMO,
CAT: kategória pre radarové vybavenie podľa technickej normy,6)
obež.: obežník,
COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori,
COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie, pátranie a záchranu,
EN: európska norma,
ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy,
Kódex FSS: Medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy,
Kódex FTP: Medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych skúšok,
Kódex HSC: Kódex o vysokorýchlostných plavidlách,
Kódex IBC: Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru,
ICAO: Medzinárodná organizácia civilného letectva,
IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia,
IMO: Medzinárodná námorná organizácia,
ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu,
ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia,
LSA: záchranný prostriedok,
MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí,
MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia,
MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy,
NOx: oxidy dusíka,
SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori; odkaz na predpisy SOLAS znamená odkaz na konsolidované znenie z roku 2009,
SOx: oxidy síry,
nar.: nariadenie,
rez.: rezolúcia.
Vysvetlivky:
Všeobecne: v niektorých názvoch položiek v stĺpci 5 sa uvádzajú možné varianty výrobku pod tým istým názvom položky. Varianty sú ustanovené nezávisle a od seba oddelené pomlčkou. V certifikáte o posúdení zhody sa podľa potreby použije iba príslušný variant výrobku (napríklad A.1/3.3).
ČASŤ A.1
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
Vysvetlivky pre časť A.1
a) Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem sú v príslušných požiadavkách medzinárodných dohovorov, rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2.
b) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15b.
c) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15ba.
d) Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatniteľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám, a nie ustanovenia samotných rezolúcií.
e) Stĺpec 5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Na účely správnej identifikácie skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, certifikátoch o posúdení zhody a vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia.
f) Stĺpec 6: modulom H sa rozumie modul H spolu s certifikátom o skúške projektu.
g) Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté prepravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.
1. Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné  normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/1.1 Záchranné kolesá —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/7
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.2 Svetlá označujúce
polohu pre záchranné
prostriedky:
a) pre záchranné plavidlá a záchranárske člny
b) pre záchranné kolesá
c) pre záchranné vesty
—   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/7
—    nar. III/22
—    nar. III/26
—    nar. III/32
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) II, IV
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—   rez. IMO MSC.81 (70)
 
  X X X    
A.1/1.3 Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi —   nar. III/4
—   nar.  X/3
 
—    nar. III/7
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.4 Záchranné vesty —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/7
—    nar. III/22
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—    IMO MSC/obež. 922
—    IMO MSC.1/obež. 1304
— rez. IMO MSC.81 (70)
 
 
  X X X    
A.1/1.5 Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, ktoré nie sú klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované

—   nar.  III/4
—   nar.  X/3
 
—    nar. III/7
—    nar. III/22
—    nar. III/32
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—    IMO MSC/obež. 1046
—   rez. IMO MSC.81 (70)
 
  X X X    
A.1/1.6 Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované

—   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/7
—    nar. III/22
—    nar. III/32
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—    IMO MSC/obež. 1046
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.7 Tepelné ochranné prostriedky —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/22
—    nar. III/32
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—    IMO MSC/obež. 1046
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.8 Padákové svetlice (pyrotechnické) —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
 
 
 
 
 
—    nar. III/6
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.9 Ručné svetlice (pyrotechnické) —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.10 Plávajúce dymové signály (pyrotechnické) —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.11 Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické) —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/18
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VII
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.12 Nafukovacie záchranné plte —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/13
—    nar. III/21
—    nar. III/26
—    nar. III/31
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—    IMO MSC/obež. 811
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.13 Pevné záchranné plte —   nar. III/4
—   nar. X/3
—    nar. III/21
—    nar. III/26
—    nar. III/31
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—    IMO MSC/obež.  811
—   rez. IMO MSC.81 (70)
—   IMO MSC/obež. 1006
  X X X    
A.1/1.14 Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy po dopade na vodnú hladinu —   nar. III/4
—   nar. X/3
—    nar. III/26
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—    IMO MSC/obež. 809
—    IMO MSC/obež. 811
—   rez. IMO MSC.81 (70)
 
  X X X    
A.1/1.15 Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/26
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—    IMO MSC/obež. 809
—    IMO MSC/obež. 811
—   rez. IMO MSC.81 (70)
 
 
  X X X    
A.1/1.16 Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/13
—    nar. III/26
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—    IMO MSC/obež.  811
—   rez.  IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.17 Záchranné člny —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/21
—    nar. III/31
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—   rez. IMO MSC.81 (70)
—   IMO MSC/obež. 1006
  X   X X  
A.1/1.18 Pevné záchranárske člny —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/21
—    nar. III/31
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—   rez. IMO MSC.81 (70)
—   IMO MSC/obež. 1006
 
  X   X X  
A.1/1.19 Nafukovacie záchranárske člny —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/21
—    nar. III/31
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—    rez. IMO MSC.81 (70)
—    technická norma7)
 
  X   X X  
A.1/1.20 Rýchle záchranárske člny —   nar. III/4
 
—    nar. III/26
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
—    IMO MSC/obež. 1016
—    IMO MSC/obež. 1094
—    rez. IMO MSC.81 (70)
—    IMO MSC/obež. 1006
—    technická norma7)
  X   X X  
A.1/1.21 Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon  (Davits) —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/23
—    nar. III/33
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.22 Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá

presunuté do A.2/1.3
A.1/1.23 Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/16
—    nar. III/23
—    nar. III/33
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.24 Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte
 
(Davits)
—   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/12
—    nar  III/16
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X
 
X X  
A.1/1.25 Spúšťacie zariadenia pre záchranárske člny

(Davits)
—   nar. III/4
 
—    nar. III/26
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X
 
X X  
A.1/1.26 Uvoľňovací mechanizmus pre
a) záchranné člny a  záchranárske člny,
b) záchranné plte, ktoré sa spúšťajú voľným pádom

—   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/16
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.27 Lodné evakuačné systémy —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/15
—    nar. III/26
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X   X X  
A.1/1.28 Záchranné prostriedky —   nar. III/4
 
—    nar. III/26
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—   rez. IMO MSC.81 (70)
—   IMO MSC/obež.  810
 
  X   X    
A.1/1.29
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Naloďovacie rebríky —   nar. III/4
—   nar. III/11
—   nar. X/3
—     nar. III/11
—     nar. III/34
—     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—     rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—     IMO MSC.1/obež. 1285
—   rez. IMO MSC.81 (70)
—   technická norma8)
  X X      
A.1/1.30 Reflexné materiály —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—   rez. IMO A.658 (16)   X X X    
A.1/1.31 Obojsmerný VHF
rádiotelefónny prístroj
pre záchranné plavidlá
presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18
A.1/1.32 Radarový transpondér
9 GHz (SART)
presunuté do A.1/4.18
A.1/1.33 Radarový odrážač pre záchranné člny a záchranárske člny (pasívny) —   nar. III/4
—   nar. X/3
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—    IMO MSC.164 (78)
—   technická norma9)   X X X    
A.1/1.34 Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny presunuté do A.1/4.23
A.1/1.35 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny presunuté do A.1/3.38
A.1/1.36 Hnací motor pre záchranné člny a záchranárske člny —   nar. III/4
—   nar. X/3
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.37 Závesný motor pre záchranné člny
 
—   nar. III/4
—   nar. X/3
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) V
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.38 Pátracie svetlomety
používané
v záchranných člnoch
a záchranárskych
člnoch
—   nar. III/4
—   nar. X/3
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.39 Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte —   nar. III/4
—   nar. X/3
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, príloha 10
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11
—   rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994), príloha 10
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex  HSC 2000), príloha 11
  X   X    
A.1/1.40 Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda presunuté do A.1/4.48
A.1/1.41
 
Navijaky pre
záchranné plavidlá
a záchranárske člny
— nar. III/4
— nar. X/3
—    nar. III/16
—    nar. III/17
—    nar. III/23
—    nar. III/24
—    nar. III/34
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—    rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—   rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.42
 
Lodivodský rebrík

presunuté do A.1/4.49
 
A.1/1.43
Platí poznámka c) tejto prílohy.
Pevné/nafukovacie záchranárske člny —   nar. III/4
—   nar. X/3
 
 
 
—     nar. III/21
—     nar. III/31
—     nar. III/34
—     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—     rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—     rez. IMO MSC.81 (70)
—     rez. IMO MSC/obež. 1006
—     technická norma7)
 
 
 
  X
 
 
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
 
2. Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora
Číslo Názov položky Nariadenie MARPOL 73/78, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy
 MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné  normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/2.1 Odlučovač ropných látok z vody pod koncentráciu 15 p. p. m —     príloha I, nar. 14
 
—   príloha I, nar. 14
—   rez. IMO MEPC.1/obež. 643
 
—  rez. IMO MEPC.107 (49)
—  rez. IMO MEPC.1/obež. 643
  X X X    
A.1/2.2 Detektor výskytu ropnej látky vo vode —     príloha I, nar. 32
        
—   príloha I, nar. 32
      
—  rez. IMO MEPC.5 (XIII)   X X X    
A.1/2.3 Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode —     príloha I, nar. 14
 
—   príloha I, nar. 14
—   rez. IMO MEPC.1/obež. 643
—  rez. IMO MEPC.107 (49)
—  rez. IMO MEPC.1/obež. 643
  X X X    
A.1/2.4 Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom ropných látok (pre obsah ropných látok s výtokom do 15 p. p. m) zámerne sa nevypĺňa
A.1/2.5 Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné tankové lode —     príloha I, nar. 31 —   príloha I, nar. 31
 
—   rez. IMO MEPC.108 (49)   X X X    
A.1/2.6 Odpadové systémy —     príloha IV, nar. 9 —   príloha IV, nar. 9 —   rez. IMO MEPC.159 (55)   X X X    
A.1/2.7 Palubné spaľovacie pece —     príloha VI, nar. 16 —   príloha VI, nar. 16 —   rez. IMO MEPC.76 (40)   X X X X  
A.1/2.8
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx —     príloha VI, nar. 13
—     technický kódex NOx 2008
—     rez. IMO MEPC.177 (58)
—   príloha VI, nar. 13
—   technický kódex NOx 2008
—   rez. IMO MEPC.177 (58)
—   rez. IMO MEPC.1/obež. 638
—   technický kódex NOx 2008
—   rez. IMO MEPC.177 (58)
  X X X X  
 
A.1/2.9
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Iné technologické metódy na zníženie emisií SOx —     príloha VI, nar. 14 —   príloha VI, nar. 14 —   rez. IMO MEPC.184 (59)   X X X X  
A.1/2.10 Ex A.2/2.2 Palubné čistiace systémy výfukových plynov —     príloha VI, nar. 4 —   príloha VI, nar. 4 —   rez. IMO MEPC.184 (59)   X X X X  
3. Zariadenia požiarnej ochrany
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy
 SOLAS 74
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/3.1 Základné palubné obloženie —    nar. II-2/4
—    nar. II-2/6
—    nar. X/3
—      nar. II-2/4
—      nar. II-2/6
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—    rez. IMO MSC.61 (67) (kódex FTP), príloha 1 časť 2 a časť 6 alebo príloha 2
—   rez. IMO MSC/obež. 1102
—   rez. IMO MSC/obež. 1120
—               
  X X X    
A.1/3.2 Prenosné hasiace prístroje —    nar. II-2/10
—    nar. X/3
—    rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex  FSS) 4
—      nar. II-2/4
—      nar. II-2/10
—      nar. II-2/18
—      nar. II-2/19
—      nar. II-2/20
—      rez. IMO A.951 (23)
—     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex  HSC 1994) 7
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—      rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
—      IMO MSC/obež. 1239
—      IMO MSC/obež. 1275
—   technická norma10)   X X X    
A.1/3.3 Protipožiarne vybavenie: ochranný odev
(ochrana proti vysokým teplotám)
—    nar. II-2/10
—    nar. X/3
—    rez. IMO MSC.98 (73)
     (kódex FSS) 3
—      nar. II-2/10
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC  1994) 7
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—      rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—   ochranný odev na hasenie požiaru -technická norma11)
—   ochranný odev na hasenie požiaru – odrazový odev na špecializované hasenie požiaru – technická norma12)
—   ochranný odev na hasenie požiaru – ochranný odev s odrazovým materiálom – technická norma13)
  X X X    
A.1/3.4 Protipožiarne vybavenie: čižmy —    nar. II-2/10
—    nar. X/3
—    rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—      nar. II-2/10
—      rez. IMO  MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—      rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—   technická norma14)
 
  X X X    
A.1/3.5 Protipožiarne vybavenie: rukavice —    nar. II-2/10
—    nar. X/3
—    rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—      nar. II-2/10
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—      rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—   technická norma 15)
 
  X X X    
A.1/3.6 Protipožiarne vybavenie: prilba —    nar. II-2/10
—    nar. X/3
—    rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—      nar. II-2/10
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—      rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—   technická norma 16)
 
  X X X    
A.1/3.7 Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu
 
Poznámka:
Pri nehodách
zapríčinených
nebezpečným
nákladom sa vyžaduje
použitie typu masky
s pretlakom.
—    nar. II-2/10
—    nar. X/3
—    rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—      nar. II-2/10
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—    rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—   technická norma 17)
 
  X X X    
A.1/3.8 Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom
 
—    nar. X/3
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
 
Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
 
—   technická norma18)   X X X    
A.1/3.9 Komponenty kropiacich
systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice
ekvivalentné systémom uvedeným
v nariadení SOLAS 74
II-2/12 (s obmedzením na dýzy a ich výkonnosť
(Dýzy pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky.)
—    nar. II-2/7
—    nar. II-2/10
—    nar. X/3
—    rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 8
—      nar. II-2/7
—      nar. II-2/9
—      nar. II-2/10
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—      rez. IMO MSC.44 (65)
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7,
—      rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8
—      rez. IMO MSC/obež. 912
 
—   rez. IMO A.800 (19)   X X X    
A.1/3.10
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov
—    nar. II-2/10
—    nar. X/3
—    rez. IMO MSC.98 (73)-kódex FSS) 7
—    nar. II-2/10
—    nar. X/3
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—    rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
—    rez. IMO MSC.1/obež. 1313
—    rez. IMO MSC/obež. 1165 dodatok A   X X X    
A.1/3.11 Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť voči ohňu
a)  deliace plochy
triedy A
b)  deliace plochy
triedy B
deliace plochy triedy A:
—    nar. II-2/3.2
deliace plochy triedy B:
—    nar. II-2/3.4
—    nar. II-2/9 a
deliace plochy triedy A:
—    nar. II-2/3.2
deliace plochy triedy B:
—    nar. II-2/3.4
—   IMO MSC.61 (67) - (kódex FTP), príloha 1 časť 3 a príloha 2
—   rez. IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.12 Vzdušníky brániace prechodu plameňa do nádrží tankerov a úniku horľavých pár z nádrží do ovzdušia —    nar. II-2/4
—    nar. II-2/16
—    nar. II-2/4
—    nar. II-2/16
—   technická norma19)
—   rez. IMO MSC/obež. 677
  X X X20)    
A.1/3.13 Nehorľavé materiály —    nar. II-2/3
—    nar. X/3
—      nar. II-2/3
—      nar. II-2/5
—      nar. II-2/9
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—   rez. IMO MSC.61 (67) -
(kódex FTP) príloha 1, časť 1
—   rez. IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.14 Neoceľové materiály
použité v potrubí
prechádzajúcom deliacimi
plochami tried „A“ alebo „B“
presunuté do A.1/3.26 a A.1/3.27
A.1/3.15 Neoceľové materiály
použité v potrubí
dopravujúcom naftu
alebo vykurovaciu naftu
a) potrubie a armatúry
b) ventily
c) zostavy ohybného potrubia
—    nar. II-2/4
—    nar. X/3
—      nar. II-2/4
—      rez. IMO  MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7, 10
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7, 10
—      rez. IMO MSC/obež. 1120
—   rez. IMO A.753 (18)
—   technická norma21)
 
  X X X    
A.1/3.16 Požiarne dvere —    nar. II-2/9 —    nar. II-2/9 —   rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1 časť 3
—    rez. IMO MSC/obež. 1120
—    rez. IMO MSC.1/obež. 1273
—    rez. IMO MSC.1/obež. 1319
  X X X    
A.1/3.17 Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí
Poznámka: Ak sa v 2.
stĺpci používa termín
„systémové komponenty“,
môže to znamenať, že na
zabezpečenie plnenia
medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.
—    nar. II-2/9
—    nar. X/3
—      nar. II-2/9
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—   rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1 časť 4
  X X X    
A.1/3.18 Povrchové materiály
a podlahové krytiny
s nízkymi vlastnosťami
šírenia ohňa
 
a) dekoračné obklady,
b) náterové systémy,
c) podlahové krytiny,
d) izolačné kryty potrubia,
e) adhezíva použité pri
výrobe deliacich plôch triedy „A“, „B“ a „C“,
f) horľavé kanály
—    nar. II-2/3
—    nar. II-2/5
—    nar. II-2/6
—    nar. II-2/9
—    nar. X/3
—     nar. II-2/3
—     nar. II-2/5
—     nar. II-2/6
—     nar. II-2/9
—     rez. IMO  MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—     rez. IMO MSC/obež. 1120
 
—   rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP) príloha 1 časť 2 a časť 5 alebo príloha 2
—   rez. IMO MSC/obež. 1120
—   technická norma22)
 
Poznámka:
Ak sa požaduje, aby mal povrchový materiál určitú maximálnu výhrevnosť, bude meraná v súlade s technickou normou22).
  X
 
X
 
 
 
X  
 
 
 
 
 
A.1/3.19 Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky
 
 
—    nar. II-2/3
—    nar. II-2/9
—    nar. X/3
—     nar. II-2/3
—     nar. II-2/9
—     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—   rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1 časť 7
—   rez. IMO MSC/obež. 1102
—   rez. IMO MSC/obež. 1120
  X X
 
 
X
 
   
A.1/3.20 Čalúnený nábytok
 
 
—    nar. II-2/3
—    nar. II-2/5
—    nar. II-2/9
—    nar. X/3
—    nar. II-2/3
—    nar. II-2/5
—    nar. II-2/9
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—    rez. IMO MSC.61 (67)-
      (kódex FTP) príloha 1 časť 8
—   rez. IMO MSC/obež. 1102
—   rez. IMO MSC/obež. 1120
 
  X X X    
A.1/3.21 Posteľná bielizeň
 
 
—    nar. II-2/3
—    nar. II-2/9
—    nar. X/3
—    nar. II-2/3
—    nar. II-2/9
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—   rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP) príloha 1 časť 9
—                               rez. IMO MSC/obež. 1102
—   rez. IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.22 Požiarne klapky —    nar. II-2/9
 
—    nar. II-2/9
 
—   rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1 
 časť 3
—   rez. IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.23 Nehorľavé kanály
vedúce cez deliace
plochy triedy „A“
presunuté do A.1/3.26
A.1/3.24 Elektrické káble
prechádzajúce cez
deliace plochy triedy „A“
presunuté do A.1/3.26
A.1/3.25 Ohňovzdorné hranaté
a okrúhle lodné okná
triedy „A“ a „B“
—    nar. II-2/9 —    nar. II-2/9
—    rez. IMO MSC/obež. 1120
—   rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1  
časť 3
—   rez. IMO MSC/obež. 1020
—   rez. IMO MSC/obež. 1203
  X X X    
A.1/3.26 Priechody cez deliace
plochy triedy „A“, cez
ktoré prechádzajú
a) trasy elektrických  káblov
b) potrubia, šachty, kanály
     atď.
—    nar. II-2/9 —    nar. II-2/9
—    rez. IMO MSC.1/obež. 1276
—   rez. IMO  MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1
časť 3
—   rez. IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.27 Priechody cez deliace
plochy triedy „B“, cez
ktoré prechádzajú
a) trasy elektrických káblov
b) potrubia, šachty, kanály, atď.
—    nar. II-2/9 —    nar. II-2/9 —   rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1
časť 3
—   IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.28 Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača)
(Dýzy pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky)
—    nar. II-2/7
—    nar. II-2/10
—    nar. X/3
 
—    nar. II-2/7
—    nar. II-2/10
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—    rez. IMO MSC.44 (65)
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—    rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8
—    rez. IMO MSC/obež. 912
 
—   technická norma23)
      alebo
—   technická norma24)
  X X X    
A.1/3.29 Požiarne hadice —    nar. II-2/10
—    nar. X/3
—     nar. II-2/10
—     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—   technická norma25)   X X X    
A.1/3.30 Prenosné prístroje na
kyslíkovú analýzu a na
zisťovanie plynu
—   nar. II-2/4
—   nar. VI/3
—     nar. II-2/4
—     nar. VI/3
—     rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
—  technická norma26)
a podľa potreby buď
a) kategória 1:
 (bezpečný priestor):
—  technická norma27)
b) kategória 2:
 (výbušné plynné prostredia):
—  technická norma28)
  X X X    
A.1/3.31 Dýzy pre napevno
inštalované kropiace
systémy pre vysokorýchlostné
plavidlá (HSC)
presunuté do A.1/3.9 a A.1/3.28
A.1/3.32 Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá —   nar. X/3 —     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—       rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP) príloha 1 časť 10   X X X    
A.1/3.33 Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá —   nar. X/3 —     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—     rez. IMO MSC/obež. 1102
—      rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 1, časť 8 a časť 10   X X X    
A.1/3.34 Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá —      nar. X/3 —     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—      rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 11   X X X    
A.1/3.35 Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách —   nar. X/3 —     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—      rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 11
 
  X X X    
A.1/3.36 Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách —   nar. X/3 —     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—     rez. IMO MSC/obež. 1102
—      rez. IMO MSC.61 (67)
(kódex FTP), príloha 1
 časť 11
 
  X X X    
A.1/3.37 Priechody cez ohňovzdorné
deliace plochy na
vysokorýchlostných
plavidlách
a) trasy elektrických
káblov
b) potrubia, šachty, kanály
atď.
—   nar. X/3 —     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—       rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 11
     
  X X X    
A.1/3.38 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
—   nar. III/4
—   nar. X/3
—   rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
—     nar. III/34
—     rez. IMO A.951(23)
—     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—     rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—     rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4
—     rez. IMO MSC.1/obež. 1313
—       technická norma10)   X X X    
A.1/3.39 Dýzy pre ekvivalentné
vodné hasiace systémy pre strojovne kategórie A
a nákladové
čerpadlové priestory
—   nar. II-2/10
—   nar. X/3
 
—     nar. II-2/10
—     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—     rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
—     rez. IMO MSC.1/obež. 1313
—       rez. IMO MSC/obež.
1165
  X X X    
A.1/3.40 Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty) —   nar. II-2/13
—   rez. IMO MSC.98 (73)-
     (kódex FSS) 11
—     nar. II-2/13
—     rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 11
—       rez. IMO A.752 (18)
        alebo
—       technická norma29)
  X X X    
A.1/3.41 Záchranárske evakuačné dýchacie prístroje (EEBD) —   nar. II-2/13
 
—     nar. II-2/13
—     rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—     rez. IMO MSC/obež. 849
—      technická norma 30)prípadne:
—      pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s maskou alebo náustkom pre núdzové dýchacie zariadenie – technická norma31)
—      pre  samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s kapucňou pre núdzové dýchacie zariadenie – technická  norma32)
—      pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s uzavretým okruhom – technická norma33)
  X X X    
A.1/3.42 Komponenty systémov inertných plynov —   nar. II-2/4
 
—     nar. II-2/4
—     rez. IMO A.567 (14)
—     rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
—     rez. IMO MSC/obež. 353
—     rez. IMO MSC/obež. 387
—     rez. IMO MSC/obež. 485
—     rez. IMO MSC/obež. 450 rev. 1
—     rez. IMO MSC/obež. 731
—     rez. IMO MSC/obež. 1120
—      IMO MSC/obež. 353
 
  X X X X  
A.1/3.43 Dýzy protipožiarnych
hasiacich
systémov kuchynského
vybavenia
(automatický alebo ručný typ)
—   nar. II-2/1
—   nar. II-2/10
—   nar. X/3
—     nar. II-2/1
—     nar. II-2/10
—     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—      technická norma 34)
 
  X X X    
A.1/3.44 Protipožiarne vybavenie - záchranné lano —   nar. II-2/10
—   nar. X/3
—   rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—     nar. II-2/10
—     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—     rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—      rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1  časť 1
—      rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
  X X X    
A.1/3.45 Zodpovedajúce
komponenty pevných
plynových hasiacich
prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie dýzy) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel
—   nar. II-2/10
—   nar. X/3
—   rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
—     nar. II-2/10
—     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—     rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
—     rez. IMO MSC/obež. 848
—     rez. IMO MSC.1/obež. 1313
—     rez. IMO MSC.1/obež. 1316
—     rez. IMO MSC.1/obež. 1317
—   rez. IMO MSC/obež. 848
—   rez. IMO MSC.1/obež. 1317
  X X X    
A.1/3.46 Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosolové systémy) —   nar. II-2/10
—   nar. X/3
—   rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
 
—   nar. II-2/10
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—   rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
—   rez. IMO MSC.1/obež. 1270
—   rez. IMO MSC.1/obež. 1317
—   rez. IMO MSC/obež. 1270   X X X    
A.1/3.47 Koncentrát pre pevné
vysokoexpanzné penové hasiace systémy do strojovní a priestorov nákladných čerpadiel
Poznámka:
Pevné  penové hasiace
systémy s vysokou
expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) do strojovní
a priestorov nákladných čerpadiel sa ešte musia skúšať so schválenou
náplňou, aby vyhoveli
správe.
—   nar. II-2/10
 
—   nar. II-2/10
—   rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 6
 
—   rez. IMO MSC/obež. 670   X X X    
A.1/3.48 Pevne zabudované
vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie „A“ pre lokálne použitie
 
(dýzy a výkonnostné
skúšky)
—   nar. II-2/10
—   nar. X/3
—   nar. II-2/10
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—   rez. IMO MSC/obež. 913
—   rez. IMO MSC.1/obež. 1276
  X X X    
A.1/3.49
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Dýzy pre pevné
vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre ro-ro priestory a priestory zvláštnej kategórie ekvivalentné tým, ktoré sú uvedené v rezolúcii A.123 (V)
 
—     nar. II-2/19
—     nar. II-2/20
—     nar. X/3
—      rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
—    nar. II-2/19
—    nar. II-2/20
—    rez. IMO A.123 (V)
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—    rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
—    rez. IMO MSC.1/obež. 1272   X X X    
A.1/3.50 Ochranný odev odolný proti chemikáliám presunuté do A.2/3.9
A.1/3.51
 
Pevne zabudované
hlásne a poplachové
požiarne systémy pre
riadiace stanovištia,
služobné priestory,
ubytovacie priestory, balkóny kabín,
strojovne a neobsadené strojové priestory
—   nar. II-2/7
—   nar. X/3
—   rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 9
—   nar. II-2/7
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—   rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9
—    rez. IMO MSC.1/obež. 1242
—    rez. IMO MSC.1/obež. 1313
 
Kontrolné a indikačné zariadenia.
Elektrické zariadenia na lodiach:
—   technická norma35)
Napájacie zariadenia:
—   technická norma36)
Tepelné hlásiče – bodové detektory:
—      technická norma37)
Dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo,
vysielané svetlo alebo ionizáciu:
—   technická norma38)
Plameňové hlásiče – bodové detektory:
—   technická norma39)
Ručne obsluhované hlásne miesta:
—   technická norma40)
A podľa potreby elektrické
a elektronické zariadenia na lodiach:
—   technická norma41)
  X
 
X
 
X
 
   
A.1/3.52
 
 
Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje —      nar. II-2/10
—      nar. X/3
 
—     nar. II-2/4
—     nar. II-2/10
—     nar. X/3
—     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—  technická norma42)
     alebo
—  technická norma43)
  X X X    
A.1/3.53
 
 
 
 
 
Poplachové zariadenia —      nar. II-2/7
—      nar. X/3
—     rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 9
—     nar. II-2/7
—     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—     rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9
—     rez. IMO MSC.1/obež. 1313
Zvukové:
—  technická norma44)
 
  X X X    
A.1/3.54
 
Pevne zabudované
prístroje na kyslíkovú
analýzu a na zisťovanie plynu
—      nar. II-2/4
—      nar. VI/3
—     nar. II-2/4
—     nar. VI/3
—     rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
—  technická norma 45)
a podľa potreby:
a) Kategória 4:
(bezpečný priestor)
—  technická norma 46)
b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia)
—  technická norma27)
  X X X    
 
 
 
 
 
 
A.1/3.55
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Viacúčelové dýzy (rozprašovacie/prúdové) —      nar. II-2/10
—      nar. X/3
—      nar. II-2/10
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—  ručné prúdnice pre hasičské jednotky – kombinované prúdnice PN 16: technická norma47)
—  ručné prúdnice pre hasičské jednotky – s plným prúdom a/alebo s jedným nemeniteľným uhlom  rozstreku PN 16: technická norma48)
  X X X    
 
 
 
 
A.1/3.56
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Požiarne hadice
(na bubnoch)
—      nar. II-2/10
—      nar. X/3
—       nar. II-2/10
—       rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—       rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—  technická norma 49)   X X X    
 
 
 
A.1/3.57
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodí —      nar. II-2/10 —      nar. II-2/10.8.1
—      rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 14
—      rez. IMO MSC.1/obež. 1239
—      rez. IMO MSC.1/obež. 1276
—  IMO MSC/obež. 798   X X X    
 
 
 
 
A.1/3.58
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb tankových lodí —      nar. II-2/10 —      nar. II-2/10
—      rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 6, 14
—      rez. IMO MSC.1/obež. 1239
—      rez. IMO MSC.1/obež. 1276
—      rez. IMO MSC.1/obež. 1313
—  rez. IMO MSC/obež. 1312   X X X    
 
 
A.1/3.59
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lode —      nar. II-2/1
—      rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC)
—      rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC)
—      rez. IMO MSC/obež. 553
—      IMO MSC.1/obež. 1312
 
  X X X    
 
 
 
A.1/3.60 Platí poznámka b) tejto prílohy. Dýzy pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy na balkóny kabín —      nar. II-2/10 —      nar. II-2/10
—      rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 7
—      rez. IMO MSC.1/obež. 1313
—      IMO MSC.1/obež. 1268   X X X    
 
 
 
 
A.1/3.61 Platí poznámka b) tejto prílohy. Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov
Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov sa budú skúšať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe.
—      nar. II-2/10 —      nar. II-2/10
 
—      IMO MSC.1/obež. 1271   X X X    
 
 
A.1/3.62  ex A.2/3.32 Suché chemické práškové hasiace systémy
 
 
 
 
—      nar. II-2/1 —      nar. II-2/1
—      Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar: kapitola 11
—      rez. IMO MSC.1/obež. 1315   X X X    
4. Navigačné zariadenia
Položka číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie““
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/4.1 Magnetický kompas —  nar. V/18 —      nar. V/19
—      rez. IMO A.382(X)
—      rez. IMO A.694(17)
—   technická norma50)
 
  X X X X  
A.1/4.2 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) —  nar. V/18
—  nar. V/19
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—      nar. V/19
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—      rez. IMO MSC.116 (73)
—      rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma 51)   X X X X  
A.1/4.3 Gyrokompas —  nar. V/18 —      nar. V/19
—      rez. IMO A.424 (XI)
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma52)   X X X X  
A.1/4.4 Radarové zariadenie presunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36
A.1/4.5 Automatický radarový
zakresľovací prístroj
(ARPA)
presunuté do A.1/4.34
A.1/4.6 Akustický hĺbkomer —  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.224 (VII)
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.74 (69), príloha 4
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma53)
 
  X X X X  
A.1/4.7 Zariadenie na meranie rýchlosti a preplávanej vzdialenosti (SDME) —  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO A.824 (19)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.96 (72)
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma54)
 
  X X X X  
A.1/4.8 Prístroj udávajúci polohu kormidla, otáčok hriadeľa a stúpania lodnej  vrtule presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22
A.1/4.9
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Indikátor rýchlosti zatáčania —  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
 
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.526 (13)
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma55)
 
 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
 
 
A.1/4.10 Rádiogoniometer zámerne sa nevypĺňa
A.1/4.11 Zariadenie Loran-C —  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO A.818 (19)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma56)
 
  X X X X  
A.1/4.12 Zariadenie Chayka —  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO A.818 (19)
—                 rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma56 )   X X X X  
A.1/4.13 Navigačné zariadenie
Decca
zámerne sa nevypĺňa
A.1/4.14 Zariadenie GPS —  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694(17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—   rez. IMO MSC.112 (73)
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma57)
 
  X X X X  
A.1/4.15 Zariadenie GLONASS —  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.113 (73)
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma58)   X X X X  
A.1/4.16 Systém regulácie kurzu (HCS)

—  nar. V/18 —    nar. V/19
—    rez. IMO A.342 (IX)
—    rez. IMO A.694 (17)
—    rez. IMO A.694 (17)
—    rez. IMO MSC.64 (67), príloha 3
—    rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma59)   X X X X  
A.1/4.17 Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie
lodivoda
presunuté do A.1/1.40
A.1/4.18 Radarový transpondér 9 GHz (SART) —  nar. III/4
—  nar. IV/14
—  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—      nar. III/6
—      nar. IV/7
—      rez. IMO A.530 (13)
—      rez. IMO A.802 (19)
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
—       rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 14
—      ITU-R M.628-3 (11/93)
—   technická norma60)
 
  X X X X  
A.1/4.19 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.37
 
A.1/4.20
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Prístroj udávajúci polohu kormidla —   nar. V/18
—   nar. X/3
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.191 (79)
 
 
—   technická norma61)
 
 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
 
 
A.1/4.21
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Otáčkomer  vrtule

—   nar. V/18
—   nar. X/3
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma62)   X X X X  
A.1/4.22
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Indikátor stúpania lodnej vrtule
 
—   nar. V/18
—   nar. X/3
—   rez. IMO MSC.36 (63) (kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73) (kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—      technická norma63)   X X X
 
X  
A.1/4.23 Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny —  nar. III/4
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)  13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   nar. III/34
—   rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 13
—   technická norma64)
 
 
 
 
  X X X X  
A.1/4.24 Automatický radarový
zakresľovací
prostriedok (ARPA)
pre vysokorýchlostné plavidlá
presunuté do A.1/4.37
A.1/4.25 Automatický zakresľovací
prostriedok (ATA)
presunuté do A.1/4.35
A.1/4.26 Automatický zakresľovací
prostriedok
(ATA) pre
vysokorýchlostné plavidlá
presunuté do A.1/4.38
A.1/4.27 Elektronický zakresľovací
prostriedok (EPA)
 
presunuté do A.1/4.36
A.1/4.28 Integrovaný mostíkový systém presunuté do A.2/4.30
A.1/4.29
 
 
 
Zapisovač údajov o plavbe (VDR)
 
—   nar. V/18
—   nar. V/20
—   nar. X/3
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—    nar. V/20
—    rez. IMO A.694 (17)
—    rez. IMO A.861 (20)
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—    rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma65)   X X X X  
A.1/4.30 Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)

—   nar. V/18
—   nar. X/3
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—    nar. V/19
—    rez. IMO A.694 (17)
—    rez. IMO A.817 (19)
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—    rez. IMO MSC.191 (79)
—    rez. IMO MSC.232 (82)
—    IMO SN.1/obež. 266
 [Záloha ECDIS a RCDS sa dajú
aplikovať, len ak je táto
funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti skúšali].
—   technická norma66)
 
  X X X X  
A.1/4.31 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá
 
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO A.821 (19)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma67)   X X X X  
A.1/4.32 Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS) —  nar.V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17)
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.74 (69)
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   ITU-R M. 1371- 4 (2010)
 
Poznámka: ITU-R M. 1371- 4
(2010) sa aplikuje len
v súlade s požiadavkami IMO
Res.MSC.74 (69)
—   technická norma68)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  X X X X  
A.1/4.33 Systém riadenia dráhy
(funguje pri rýchlostiach
lode od minimálnej
manévrovacej rýchlosti po 30 uzlov)
—  nar. V/18
 
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.74 (69)
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma69)
 
  X X X X  
A.1/4.34 Radarové zariadenie CAT 1 —      nar. V/18 —   nar. V/19
—   rez. IMO A.278 (VIII)
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO A.823 (19)
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   rez. IMO MSC.192 (79)
—   ITU-R M. 1177-3 (06/03)
—   technická norma70)   X X X X  
A.1/4.35
 
 
Radarové zariadenie CAT 2
 
 
—  nar. V/18
 
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.278 (VIII)
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   rez. IMO MSC.192 (79)
—   ITU-R M. 1177-3 (06/03)
—   technická norma70)   X X X X  
A.1/4.36 Radarové zariadenie CAT 3 —  nar. V/18
 
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.278 (VIII)
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   rez. IMO MSC.192 (79)
—   ITU-R M. 1177-3 (06/03)
—   technická norma70)
 
  X X X X  
A.1/4.37 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H, CAT 2H a CAT 3H) —  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO A.278 (VIII)
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO A.820 (19)
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   rez. IMO MSC.192 (79)
—   ITU-R M. 1177-3 (06/03)
—   technická norma70)
 
  X X X X  
A.1/4.38 Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu:
a) CAT 1 s mapovou voľbou,
b) CAT 2 s mapovou voľbou
c) CAT 1 pre HSC s mapovou voľbou
d) CAT 2 pre HSC s mapovou voľbou
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO A.278 (VIII)
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO A.820 (19)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   rez. IMO MSC.192 (79)
—   ITU-R M. 1177-3 (06/03)
—   technická norma70)
 
  X X X X  
A.1/4.39 Radarový odrážač – pasívny typ —  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.164 (78)
—   technická norma71)
 
  X X X X  
A.1/4.40 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá —  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO A.822 (19)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-
     (kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.191 (79)
 
—   technická norma72)   X X X X  
A.1/4.41 Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
—  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.116 (73)
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma73)   X X X X  
A.1/4.42
 
Pátracie svetlomety
pre vysokorýchlostné plavidlá
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   technická norma74)
 
  X X X X  
A.1/4.43
 
 
Prístroj pre nočné
videnie pre
vysokorýchlostné
plavidlá
—   nar. X/3
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
 
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.94 (72)
—   rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13
—     technická norma75)   X X X X  
A.1/4.44
 
Diferenciálny prijímač
signálneho zdroja:
DGPS a
DGLONASS
—   nar. V/18
—   nar. X/3
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17))
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC. 114 (73)
—     technická norma76)   X X X X  
A.1/4.45
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Mapové príslušenstvo
pre lodný radar
presunuté do A.1/4.38
A.1/4.46
 
Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda)
—   nar. V/18
—   nar. X/3
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.116 (73)
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—     technická norma77)   X X X X  
A.1./4.47
 
Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR) —  nar. V/20 —   nar. V/20
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.163 (78)
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma78)
 
  X X X X  
A.1/4.48
 
Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenia  lodivoda —  nar. V/23 —   nar. V/23
—   rez. IMO A.889 (21)
—   IMO MSC/obež. 773
—   rez. IMO A.889 (21)   X X X    
 
A.1/4.49
 
Lodivodský rebrík —  nar. V/23
—  nar. X/3
—   nar. V/23
—   rez. IMO A.889 (21)
—   IMO MSC/obež. 773
—   rez. IMO A.889 (21)
—   technická norma79)
  X X X X  
 
 
A.1/4.50
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Vybavenie DGPS —  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63-(kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.112 (73)
—   rez. IMO MSC.114 (73)
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma80)   X X X X  
 
 
 
 
 
 
A.1/4.51
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Vybavenie DGLONASS —  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.113 (73)
—   rez. IMO MSC.114 (73)
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma81)   X X X X  
 
 
 
 
 
 
A.1/4.52
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Denné signalizačné svetlomety —  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
—  rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—   nar. V/19
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—   rez. IMO MSC.95 (72)
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—   technická norma82)   X X X    
 
 
 
 
 
A.1/4.53
ex A.2/4.17
Zariadenie na zväčšenie dosahu radaru —  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)  13
—   rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—   rez. IMO MSC.164 (78)
—   technická norma83)   X X X X  
 
 
 
 
 
A.1/4.54
ex A.2/4.31
Námerník (Bearing Device) —  nar. V/18 —   nar. V/19 —   technická norma84)   X X X X  
 
 
A.1/4.55
ex A.2/4.36
Zariadenie AIS SART —  nar. III/4
—  nar. IV/14
—   nar. III/6
—   nar. IV/7
—   rez. IMO MSC.246 (83)
—   rez. IMO MSC.247 (83)
—   rez. IMO MSC.256 (84)
—   ITU-R M. 1371- 4 (2010)
—   technická norma85)   X X X X  
 
 
 
 
A.1/4.56
ex A.2/4.35
Prijímač Galileo —  nar. V/18
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-kódex HSC 2000) 13
—  nar. V/19
—  rez. IMO A.694 (17)
—  rez. IMO A.813 (19)
—  rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 13
—  rez. IMO MSC.97 (73)-kódex HSC 2000) 13
—  rez. IMO MSC.191 (79)
—   rez. IMO MSC.233 (82)
—   technická norma86)   X X X X  
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1/4.57
Ex A.2/4.32
Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS) —  nar. V/18 —   rez. IMO A.694 (17)
—   rez. IMO MSC.128 (75)
—   rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma87)   X X X X  
 
5. Rádiokomunikačné zariadenia
Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami rez. IMO MSC/obež. 862 a skúšobnými normami na výrobok, uprednostnia sa požiadavky rez. IMO MSC/obež. 862.
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu —  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      nar IV/7
—      nar. X/3
—      rez. IMO A.385 (X)
—      rez. IMO A.524 (13)
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO A.803 (19)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—      rez. IMO MSC/obež. 862
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—      ITU-R M.489-2 (10/95)
—      ITU-R M.493-13 (10/09)
—      ITU-R M.541-9 (05/04)
—      ITU-R M.689-2 (09/94)
—  rez. IMO MSC/obež. 862
—  technická norma88)
  X X X    
A.1/5.2 VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač —  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      nar. IV/7
—      nar. X/3
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO A.803 (19)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—      ITU-R M.489-2 (10/95)
—      ITU-R M.493-13 (10/09)
—      ITU-R M.541-9 (05/04)
—  technická norma89)   X X X    
A.1/5.3 Prijímač NAVTEX —  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      nar. IV/7
—      nar. X/3
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—      rez. IMO MSC.148 (77)
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—      ITU-R M.540-2 (06/90)
—      ITU-R M.625-3 (10/95)
—  technická norma90)   X X X    
A.1/5.4 Prijímač pozície EGC —  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      nar. IV/7
—      nar. X/3
—      rez. IMO A.570 (14)
—      rez. IMO A.664 (16)
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—  technická norma91)
 
  X X X    
A.1/5.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP) —  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      nar. IV/7
—      nar. X/3
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO A.699 (17)
—      rez. IMO A.700 (17)
—      rez. IMO A.806 (19)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—      ITU-R M.491-1 (07/86)
—      ITU-R M.492-6 (10/95)
—      ITU-R M.540-2 (06/90)
—      ITU-R M.625-3 (10/95)
—      ITU-R M.688 (06/90)
—  technická norma92)   X X X    
A.1/5.6 406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat) —  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      nar. IV/7
—      nar. X/3
—      rez. IMO A.662 (16)
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO A.696 (17)
—      rez. IMO A.810 (19)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—      rez. IMO MSC/obež. 862
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—      ITU-R M.633-2 (05/04)
—      ITU-R M.690-1 (10/95)
—  technická norma93)
—  rez. IMO MSC/obež. 862
 
Poznámka:
IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB
  X X X    
A.1/5.7 L-pásmový EPIRB
 (Inmarsat)
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.8 2 182 kHz
strážny prijímač
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.9 Generátor dvojtónového
poplachového
signálu
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu
 
Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na H3E.
—  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      nar. IV/9
—      nar. IV/10
—      nar. X/3
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO A.804 (19)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—      ITU-R M.493-13 (10/09)
—      ITU-R M.541-9 (05/04)
—  technická norma94)
—  rez. IMO MSC/obež. 862
  X X X    
A.1/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač —  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      nar. IV/9
—      nar. IV/10
—      nar. X/3
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO A.804 (19)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—      ITU-R M.493-13 (10/09)
—      ITU-R M.541-9 (05/04)
—      ITU-R M.1173 (10/95)
—  technická norma95)
 
 
 
  X X X    
A.1/5.12 Inmarsat-B SES —  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      nar. IV/10
—      nar. X/3
—      rez. IMO A.570 (14)
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO A.808 (19)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—      rez. IMO MSC/obež. 862
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—      technická norma96)
—      rez. IMO MSC/obež. 862
 
  X X X    
A.1/5.13 Inmarsat-C SES —  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      nar. IV/10
—      nar. X/3
—      rez. IMO A.570 (14)
—      rez. IMO A.664 (16)
(uplatniteľné len, ak
Inmarsat-C SES obsahuje
funkcie EGC)
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO A.807 (19)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—      rez. IMO MSC/obež. 862
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—      technická norma97)
—      rez. IMO MSC/obež. 862
 
  X X X    
A.1/5.14 MF/HF rádiové zariadenie
schopné vysielať
a prijímať DSC, NBDP
a rádiotelefóniu
 
Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU, neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na A3H.
—  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
 
 
 
—      nar. IV/10
—      nar. X/3
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO A.806 (19)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—      rez. IMO MSC/obež. 862
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—      ITU-R M.476-5 (10/95)
—      ITU-R M.491-1 (07/86)
—      ITU-R M.492-6 (10/95)
—      ITU-R M.493-13 (10/09)
—      ITU-R M.541-9 (05/04)
—      ITU-R M.625-3 (10/95)
—      ITU-R M.1173 (10/95)
—      technická norma98)
—      rez. IMO MSC/obež. 862
 
  X X X    
A.1/5.15 MF/HF DSC strážny prijímač —  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      nar. IV/10
—      nar. X/3
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO A.806 (19)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—      ITU-R M.493-13 (10/09)
—      ITU-R M.541-9 (05/04)
 
—      technická norma99)
 
  X X X    
A.1/5.16 Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj presunuté do A.2/5.8
A.1/5.17 Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá —  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      nar. III/6
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO A.809 (19)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14
—      rez. IMO MSC.149 (77)
—      ITU-R M.489-2 (10/95)
—      technická norma100)
 
  X X X    
A.1/5.18
 
 
 
Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá —  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      nar. III/6
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO A.809 (19)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14
—      ITU-R M.489-2 (10/95)
—      technická norma101)
 
  X X X    
A1/5.19
 
Inmarsat-F SES —  nar. IV/14
—  nar. X/3
—  rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—  rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—      nar. IV/10
—      rez. IMO A.570 (14)
—      rez. IMO A.808 (19)
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—      rez. IMO MSC/obež. 862
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—  technická norma102)
—  rez. IMO MSC/obež. 862
  X X X    
6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72
Číslo Názov položky Nariadenie COLREG 72,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie
Uplatniteľné predpisy COLREG
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/6.1
 
Navigačné svetlá —       COLREG
príloha I/14
—     COLREG príloha I/14
—     rez. IMO A.694 (17)
—     rez. IMO MSC.253 (83)
— technická norma103)
 
  X X X X  
7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad
Žiadne položky v prílohe A.1.
8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS Stavba lode – štruktúra, rozdelenie a stabilita, strojné a elektrické zariadenia
Číslo Názov položky Nariadenie COLREG 72,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie
Uplatniteľné predpisy COLREG
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/8.1
Pozri poznámku c) tejto prílohy.
Detektory výšky vodnej hladiny —       rez. IMO MSC.188 (79)
—       rez. IMO MSC.1/obež. 1291
 
—     nar. II-1/22-1
—     nar. II-1/23-3
—     nar. XII/12
—     rez. IMO MSC.188 (79)
—     rez. IMO MSC.1/obež. 1291
— technická norma104)
— rez. IMO MSC.188 (79)
— rez. IMO MSC.1/obež. 1291
 
  X X X    
ČASŤ A.2
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
1. Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/1.1 Radarové odrážače  pre záchranné plte —       nar. III/4
—       nar. III/34
—       nar. X/3
—     rez. IMO MSC.48 (66)-
(kódex  LSA)
             
A.2/1.2 Materiál na vodovzdorné ochranné odevy zámerne sa nevypĺňa
A.2/1.3
 
Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá —      nar. III/4
—      nar. III/34
—     nar. III/13
—     nar. III/16
—     nar. III/26
—     nar. III/34
—     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—     rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
             
A.2./1.4 Naloďovacie rebríky presunuté do A.1/1.29
A.2/1.5
 
Spoločná adresa a základný pohotovostný poplachový systém
(pri použití ako
požiarny poplachový
systém sa uplatňuje
A.1/3.53)
—      nar. III/6 —     rez. IMO A.1021 (26)
—     rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—     rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
—     rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—     rez. IMO MSC/obež. 808
—     technická norma105)            
2. Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora
Číslo Názov položky Nariadenie MARPOL
73/78, v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/2.1 Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx presunuté do A.1/2.8
A.2/2.2 Palubné čistiace systémy výfukových plynov presunuté do A.1/2.10
A.2/2.3 Ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NOx —      príloha VI, nar. 4 —     príloha VI, nar. 4              
A.2/2.4 Iné technologické metódy na zníženie emisií SOx presunuté do A.1/2.9
3. Zariadenia požiarnej ochrany
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/3.1 Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje presunuté do A.1/3.52
A.2/3.2 Dýzy pre pevné
tlakové vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory ro-ro,
priestory ro-ro
a priestory pre vozidlá
presunuté do A.1/3.49
A.2/3.3 Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia) presunuté do A.2/8.1
A.2/3.4 Viacúčelové dýzy
(rozprašovacie/ prúdové)
presunuté do A.1/3.55
A.2/3.5 Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, strojovne a neobsadené strojové priestory presunuté do A.1/3.51
A.2/3.6 Indikátory dymu presunuté do A.1/3.51
A.2/3.7 Indikátory teploty (nadmernej) presunuté do A.1/3.51
A.2/3.8 Elektrické bezpečnostné svietidlo —   nar. II-2/10
—   nar. X/3
—   rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS)
—       nar. II-2/10
—       rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—       rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—       rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—   technická norma106)
 
A.2/3.9
 
Ochranný odev
odolný proti chemikáliám
—   nar. II-2/19 —       nar. II-2/19
—       rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—       rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—   technická norma107)
—   rez. IMO MSC/obež. 1120
A.2/3.10 Nízko umiestnené
bezpečnostné osvetľovacie
systémy
presunuté do A.1/3.40
A.2/3.11 Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre
strojovne
presunuté do A.1/3.10
A.2/3.12 Ekvivalentné pevne
zabudované plynové
hasiace prístroje do
strojovní a nákladových
čerpadlových priestorov
presunuté do A.1/3.45
 
A.2/3.13 Dýchací prístroj so
stlačeným vzduchom
(vysokorýchlostné
plavidlo)
položka sa vypúšťa
A.2/3.14 Požiarne hadice (na bubnoch) presunuté do A.1/3.56
A.2/3.15 Hlásne dymové systémy s odberom vzorky —   nar. II-2/7
—   nar. II-2/19
—   nar. II-2/20
—   rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 10
—      nar. II-2/7
—      nar. II-2/19
—      nar. II-2/20
—      rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS)
—   rez. IMO MSC. 98 (73)- kódex FSS) 10
A.2/3.16 Indikátory plameňa presunuté do A.1/3.51
A.2/3.17 Ručne obsluhované hlásne miesta presunuté do A.1/3.51
A.2/3.18 Poplachové zariadenia presunuté do A.1/3.53
A.2/3.19 Komponenty pevných
lokálnych hasiacich
systémov na vodnom
základe na použitie
v strojovniach kategórie
„A“
presunuté do A.1/3.48
A.2/3.20 Čalúnený nábytok presunuté do A.1/3.20
A.2/3.21 Komponenty hasiacich systémov pre odkladacie priestory na farby a horľavé tekutiny —   nar. II-2/10 —   nar. II-2/10
—   rez. IMO MSC.1/obež. 1239
 
A.2/3.22 Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň —   nar. II-2/9 —   nar. II-2/9  
A.2/3.23 Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka —   nar. II-2/18 —   nar. II-2/18
 
—   technická norma108)
A.2/3.24 Jednotky prenosného penového aplikátora —   nar. II-2/10
—   nar. II-2/20
—   nar. X/3
—       nar. II-2/10
—       nar. II-2/20
—       rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—       rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—       rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
—       rez. IMO MSC.1/obež. 1239
—       rez. IMO MSC.1/obež. 1313
 
A.2/3.25 Deliace plochy triedy C —   nar. II-2/3 —   nar. II-2/3 —   rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 1 a časť 5 alebo príloha 2
—   technická norma109)
A.2/3.26 Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty) —   nar. II-2/4 —   nar. II-2/4
—   IMO MSC.1/obež. 1276
A.2/3.27 Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO2) —   nar. II-2/5
—   nar. II-2/10
—   nar. X/3
—       nar. II-2/5
—       nar. II-2/10
—       nar. II-2/20
—       rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—       rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—       rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
—       rez. IMO MSC.1/obež. 1313
—       rez. IMO MSC.1/obež. 1318
—   elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma110)
—   neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma111)
—   ručné spúšťacie a ovládacie zariadenia – technická norma112)
—   kontajnerové úplné ventily  a ich akčné mechanizmy – technická norma113)
—   vysokotlakové a nízkotlakové prepínacie ventily a ich akčné mechanizmy – technická norma114)
—   neelektrické blokovacie zariadenia – technická norma115)
—   dýzy pre systémy CO2 – technická norma116)
—   konektory – technická norma117)
—   manometre a tlakové spínače – technická norma118)
—   mechanické váhové zariadenia – technická norma119)
—   ovládacie ventily a jednosmerné ventily – technická norma120)
—   odorizačné zariadenia pre nízkotlakové systémy CO – technická norma121)
A.2/3.28 Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodí presunuté do A.1/3.57
A.2/3.29 Komponenty pevných
nízkoexpanzných
penových hasiacich
systémov na ochranu
strojovní a palúb
tankových lodí
presunuté do A.1/3.58
A.2/3.30
 
 
Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lode presunuté do A.1/3.59
A2/3.31
 
Ručne ovládaný vodný
rozprašovací prístroj
—   nar. II-2/10 —   nar. II-2/10
—   rez. IMO  A.800 (19)
 
 
A.2/3.32
 
Suché chemické práškové hasiace systémy presunuté do A.1/3.62
4. Navigačné zariadenia
Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002.
Číslo Názov položky Dohovor SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/4.1 Gyrokompas pre
vysokorýchlostné
plavidlá
presunuté do A.1/4.31
A.2/4.2 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie) presunuté do A.1/4.40
 
 
 
A.2/4.3 Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
presunuté do A.1/4.41
A.2/4.4 Denné signalizačné
svetlomety
presunuté do A.1/4.52
A.2/4.5 Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.42
A.2/4.6 Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.43
 
 
A.2/4.7 Systém riadenia dráhy presunuté do A.1/4.33
A.2/4.8 Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS) presunuté do A.1/4.30
 
 
 
 
 
 
A.2/4.9 Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému ECDIS) presunuté do A.1/4.30
A.2/4.10 Rastrový mapový displejový systém (RCDS) presunuté do A.1/4.30
A.2/4.11
 
 
 
Kombinované zariadenie
GPS/GLONASS
—    nar. V/18
—    nar. X/3
—    rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—    rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—       nar. V/19
—       rez. IMO A.694 (17)
—       rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—       rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—       rez. IMO MSC.115 (73)
—       rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma122)
A.2/4.12 Zariadenie DGPS a DGLONASS presunuté do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51
A.2/4.13 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.31
A.2/4.14 Zapisovač údajov o plavbe (VDR) presunuté do A.1/4.29
A.2/4.15 Integrovaný navigačný systém —       nar. V/18
—       nar. X/3
—       rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
—       rez. IMO MSC.97 (73)-
       (kódex HSC 2000) 13
—       nar. V/19
—       rez. IMO A.694 (17)
—       rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
—       rez. IMO MSC.86 (70)
—       rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—       rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma123)
 
 
 
 
 
A.2/4.16 Integrovaný mostíkový systém zámerne sa nevypĺňa
A.2/4.17 Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo. presunuté doA.1/4.53
A.2/4.18
 
Zariadenie na príjem zvukových signálov —       nar. V/18
—       nar. X/3
—       rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994)
—       rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000
—      nar. V/19
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.86 (70)
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—      rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma124)
A.2/4.19 Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá —      nar. X/3
—      rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000
—      rez. IMO A.382 (X)
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—   technická norma125)
A.2/4.20 Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá —      nar. X/3
—      rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—      rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma124)
A.2/4.21 Mapové príslušenstvo pre lodný radar presunuté do A.1/4.45
 
A.2/4.22 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) presunuté do A.1/4.46
A.2/4.23 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) presunuté do A.1/4.2
A.2/4.24 Indikátor ťahu —      nar. V/18
—      nar. X/3
—      rez. IMO MSC.36 (63)-
   (kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
—      nar. V/19
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—      rez. IMO MSC.191 (79)
—   technická norma124)
A.2/4.25 Indikátor bočného ťahu, stúpania lodnej vrtule a smeru otáčania —      nar. V/18
—      nar. X/3
—      rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
—      nar. V/19
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—      rez. IMO MSC.191(79)
—   technická norma124)
A.2/4.26
 
Indikátor rýchlosti zatáčania presunuté do A.1/4.9
A.2/4.27 Prístroj udávajúci polohu kormidla presunuté do A.1/4.20
 
A.2/4.28 Otáčkomer vrtule presunuté do A.1/4.21
A.2/4.29 Indikátor stúpania lodnej vrtule presunuté do A.1/4.22
A.2/4.30
 
Integrovaný mostíkový systém —      nar. V/18
—      nar. X/3
—      rez. IMO MSC.36 (63)-
      (kódex HSC 1994) 13
—      rez. IMO MSC.97 (73)-
      (kódex HSC 2000) 13
 
—      nar. V/19
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 15
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 15
—      rez. IMO MSC.191 (79)
—      rez. IMO SN.1/obež. 288
—   technická norma126)
A.2/4.31
 
Námerník (Bearing Device) presunuté do A.1/4.54
A.2/4.32
 
Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS) presunuté do A.1/4.57
A.2/4.33 Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie) —       nar. V/18
 
—      nar. V/19
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.191 (79)
—       technická norma124)
A.2/4.34
 
Vybavenie na identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT) —       nar. V/19 —      nar. V/19
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO A.813 (19)
—      rez. IMO MSC.202 (81)
—      rez. IMO MSC.211 (81)
—      rez. IMO MSC.263 (84)
—      rez. IMO MSC.1/obež.1307
—       technická norma127)
A.2/4.35
 
Prijímač Galileo presunuté do A.1/4.56
A.2/4.36
 
Vybavenie AIS SART presunuté do A.1/4.55
 
5. Rádiokomunikačné vybavenie
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/5.1 VHF EPIRB —      nar. IV/14
—      nar. X/3
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000
—      nar. IV/8
—      rez. IMO A.662 (16)
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO A.805 (19)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—      ITU-R M.489-2 (10/95)
—      ITU-R M.693 (06/90)
—   technická norma128)
A.2/5.2 Náhradný zdroj energie pre  rádiové zariadenie —      nar. IV/14
—      nar. X/3
—      rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
—       rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
—      nar. IV/13
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—      rez. IMO COMSAR obež. 16
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—   technická norma128)
 
 
A.2/5.3 Inmarsat-F SES —      presunuté do A.1/5.19
A.2/5.4 Núdzový riadiaci panel —      nar. IV/14
—      nar. X/3
—      rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
—      nar. IV/6
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—      rez. IMO MSC/obež. 862
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—   technická norma128)
A.2/5.5 Núdzový riadiaci alebo výstražný panel —      nar. IV/14
—      nar. X/3
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—      nar. IV/6
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—      rez. IMO MSC/obež. 862
—      rez. IMO COMSAR obež. 32
—      technická  norma128)
A.2/5.6
 
L-pásmový EPIRB (INMARSAT) zámerne sa nevypĺňa
A.2/5.7
 
Lodný výstražný bezpečnostný systém   —      nar. XI-2/6
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.147 (77)
—      rez. IMO MSC/obež. 1072
—      technická noma127)
A.2/5.8
Ex. A.1/5.16
Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj —      nar. IV/14
—      nar. X/3
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—      nar. IV/7
—      rez. IMO A.694 (17)
—      rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 14
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—      rez. IMO MSC.80 (70)
—      IMO COMSAR obež. 32
—      dohovor ICAO, príloha 10, rádiokomunikačné predpisy
—      technická norma129)
6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72
Číslo Názov položky Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/6.1 Navigačné svetlá presunuté do A.1/6.1
A.2/6.2 Zvukové signálne
zariadenia
—       COLREG 72 príloha III/3 —      COLREG 72 príloha III/3
—      rez. IMO A.694 (17)
—      technická norma128)
—      píšťaly - COLREG 72, príloha III/1 (Výkon)
—      zvony alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)
7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Skúšobné  normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/7.1 Prístroj, ktorým možno simulovať nakládku lode s cieľom preveriť momenty ohybu a sily strihu v trupe —      nar. XII/11
—      rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997
—      nar. XII/11
—      rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997
—      rez. IMO MSC.1/obež. 1229
A.2/7.2
 
Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladu položka sa vypúšťa
8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Skúšobné  normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/8.1 Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia) —      nar. II-1/44
—      nar. X/3
—      nar. II-1/44
—      rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 12
—      rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 12
 “.
3.
Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. Smernica Komisie 2011/75/EÚ z 2. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2011).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. októbra 2012.
Robert Fico v. r.
6)
Časť 1.3 STN EN 62388.
7)
ISO 15372.
8)
ISO 5489.
9)
ISO 8729-1, STN EN 60945 vrátane opravy k IEC 60945.
10)
STN EN 3-7+A1, STN EN 3-8 + STN EN 3-8/AC, STN EN 3-9 + STN EN 3-9/AC, STN EN 3-10.
11)
STN EN 469 + STN EN 469/A1 + STN EN 469/AC.
12)
STN EN 1486.
13)
ISO 15538.
14)
STN EN 15090.
15)
STN EN 695+A1 + STN EN 695+A1/AC.
16)
STN EN 443.
17)
STN EN 136 + STN EN 136/AC, STN EN 137.
18)
STN EN 14593-1, STN EN 14593-2, STN EN 14594.
19)
STN EN ISO 16852, ISO 15364.
20)
pre ventily sa použije len postup posudzovania zhody B + F.
21)
STN EN ISO 15540, STN EN ISO 15541.
22)
STN EN 1716.
23)
ISO 6182-1.
24)
STN EN 12259-1+A1 + STN EN 12259-1+A1/A2 + STN EN 12259-1+A1/A3.
25)
STN EN 14540+A1.
26)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN IEC 60092-504, IEC 60533.
27)
STN EN 50104 + STN EN 50104/A1, STN EN 60079-29-1.
28)
STN EN 50104 + STN EN 50104/A1, STN EN 60079-29-1, STN EN 60079-0, STN EN 60079-1, STN EN 60079-10-1, STN EN 60079-11, STN EN 60079-15, STN EN 60079-26, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
29)
ISO 15370.
30)
ISO 23269-1.
31)
STN EN 402.
32)
STN EN 1146.
33)
STN EN 13794.
34)
ISO 15371.
35)
STN EN 54-2+AC + STN EN 54-2+AC/A1.
36)
STN EN 54-4+AC + STN EN 54-4+AC/A1 + STN EN 54-4+AC/A2.
37)
STN EN 54-5 + STN EN 54-5/A1.
38)
STN EN 54-7 + STN EN 54-7/A1 + STN EN 54-7/A2.
39)
STN EN 54-10 + STN EN 54-10/A1.
40)
STN EN 54-11 + STN EN 54-11/A1.
41)
IEC 60092-504, IEC 60533.
42)
STN EN 1866-1 .
43)
ISO 11601.
44)
STN EN 54-3 + STN EN 54-3/A1 + STN EN 54-3/A2, IEC 60092-504, IEC 60533.
45)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, IEC 60092-504, IEC 60533.
46)
STN EN 50104 + STN EN 50104/A1.
47)
STN EN 15182-1 + STN EN 15182-1+A1, STN EN 15182-2+A1.
48)
STN EN 15182-1 + STN EN 15182-1+A1, STN EN 15182-3+A1.
49)
STN EN 671-1.
50)
STN EN 1069-1, STN EN 1069-2, ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
51)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22090–2 + oprava, STN EN 62288.
52)
STN EN ISO 8728, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
53)
STN EN ISO 9875 + STN EN ISO 9875/AC, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
54)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61023, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
55)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 20672, STN EN 62288.
56)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61075, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
57)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
58)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108–2, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
59)
ISO 11674, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
60)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61097–1.
61)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 20673, STN EN 62288.
62)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22554, STN EN 62288.
63)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22555, STN EN 62288.
64)
ISO 25862.
65)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61996-1, STN EN 62288.
66)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61174, STN EN 62288.
67)
ISO 16328, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
68)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61993-2, STN EN 62288.
69)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62065, STN EN 62288.
70)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288, STN EN 62388.
71)
STN EN ISO 8729, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
72)
ISO 16329, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
73)
ISO 22090-3 vrátane opravy 1 k ISO, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
74)
ISO 17884, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
75)
ISO 16273, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
76)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162.
77)
ISO 22090-1 + oprava I, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
78)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61996–2, STN EN 62288.
79)
ISO 799.
80)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
81)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-2, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
82)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, ISO 25861.
83)
ISO 8729-2, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
84)
ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
85)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61097-14, séria STN EN 61162.
86)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-3, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
87)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288, STN EN 62616.
88)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 843-2 V1.2.1, STN EN 301 925 V1.2.1.
89)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 033 V1.2.1, STN EN 301 843-2 V1.2.1.
90)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 065-1 V1.2.1, STN EN 301 843-4 V1.2.1.
91)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN ETS 300 460, STN ETS 300 460/A1, STN EN 300 829 V.1.1.1, STN EN 301 843-1 V1.2.1.
92)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 067, STN ETS 300 067/A1.
93)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 066 V1.3.1.
94)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 300 373-1 V1.2.1, STN EN 301 843-5 V1.1.1.
95)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 033 V1.2.1, STN EN 301 843-5 V1.1.1.
96)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN IEC 61097-10.
97)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 460, STN ETS 300 460/A1, STN EN 300 829 V1.1.1, STN EN 301 843-1 V1.2.1.
98)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 067, STN ETS 300 067/A1, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 300 373-1 V1.2.1, STN EN 301 843-5 V1.1.1.
99)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 033 V1.2.1.
100)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 225 V1.4.1, STN EN 301 843-2 V1.2.1.
101)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 301 466 V1.1.1.
102)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, IEC 61097-13.
103)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 14744 + STN EN 14744/AC.
104)
IEC 60092-0504, IEC 60529.
105)
ISO 27991.
106)
Séria STN EN 60079.
107)
STN EN 943-1 + STN EN 943-1/AC, STN EN 943-2, STN EN ISO 6529, STN EN ISO 6530, STN EN 14605+A1.
108)
STN EN 13565-1+A1.
109)
ISO 1716.
110)
STN EN 12094-1.
111)
STN EN 12094-2.
112)
STN EN 12094-3.
113)
STN EN 12094-4.
114)
STN EN 12094-5.
115)
STN EN 12094-6.
116)
STN EN 12094-7 + STN EN 12094-7/A1.
117)
STN EN 12094-8.
118)
STN EN 12094-10.
119)
STN EN 12094-11.
120)
STN EN 12094-13.
121)
STN EN 12094-16.
122)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, STN EN 61108-2, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
123)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61924, STN EN 62288.
124)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
125)
STN ISO 1069, ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
126)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61209, STN EN 62288.
127)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162.
128)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
129)
STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 301 688 V1.1.1.