Predpis bol zrušený predpisom 291/2002 Z. z.

221/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2012 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

221
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 24. júla 2012,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 písm. b) a § 22 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení vyhlášky č. 493/2004 Z. z., vyhlášky č. 367/2005 Z. z., vyhlášky č. 414/2006 Z. z., vyhlášky č. 224/2008 Z. z. a vyhlášky č. 218/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa číslo „2011“ nahrádza číslom „2014“ a číslo „2012“ sa nahrádza číslom „2015“.
2.
V § 3 ods. 3 sa číslo „2012“ nahrádza číslom „2015“.
3.
V prílohe časti Vysvetlivky desiatom bode sa číslo „2011“ nahrádza číslom „2014“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.
Peter Kažimír v. r.