232/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 26. júla 2012,
ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z. a ústavného zákona č. 356/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V čl. 78 odsek 3 znie:
„(3)
Poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.“.
2.
V čl. 78 odsek 4 znie:
„(4)
Ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, príslušný orgán je povinný to ihneď oznámiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ak Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky následný súhlas na zadržanie nedá, poslanec musí byť ihneď prepustený.“.
3.
V čl. 131 ods. 1 sa slová „čl. 136 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „čl. 136 ods. 1 a 2“.
4.
V čl. 136 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.