245/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

245
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 13. augusta 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 4 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 469/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o služobnej rovnošate inšpektora práce pri výkone cestnej kontroly podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „služobná rovnošata“) a jej vyobrazenie.
§ 2
Služobná rovnošata a jej špecifické znaky
(1)
Služobnú rovnošatu tvorí
a)
čiapka šiltovka čierna so špecifickými znakmi,
b)
polokošeľa s krátkymi rukávmi biela so špecifickými znakmi,
c)
nohavice letné čierne s reflexnými prvkami,
d)
obuv letná kožená čierna s protišmykovou podrážkou,
e)
bunda letná svetlozelená s reflexnými prvkami a so špecifickými znakmi,
f)
vesta reflexná svetlozelená so špecifickými znakmi.
(2)
Služobnú rovnošatu vzhľadom na klimatické podmienky ďalej tvorí
a)
čiapka zimná čierna so špecifickými znakmi,
b)
polokošeľa s dlhými rukávmi biela so špecifickými znakmi,
c)
nohavice zimné čierne s reflexnými prvkami,
d)
obuv zimná kožená čierna s protišmykovou podrážkou,
e)
bunda zimná svetlozelená s reflexnými prvkami a so špecifickými znakmi.
(3)
Služobná rovnošata má tieto špecifické znaky:
a)
označenie s nápisom „INŠPEKCIA PRÁCE“,
b)
štátny znak Slovenskej republiky.
(4)
Služobná rovnošata je rovnaká pre mužov aj pre ženy.
(5)
Vyobrazenie služobnej rovnošaty a jej špecifických znakov je uvedené v prílohe.
§ 3
Prideľovanie, výmena a vrátenie služobnej rovnošaty
(1)
Služobná rovnošata sa prideľuje štátnemu zamestnancovi po úspešnom vykonaní odbornej skúšky.
(2)
Služobná rovnošata sa vymieňa po uplynutí troch rokov používania; poškodená súčasť služobnej rovnošaty podľa § 2 ods. 1 a 2 sa vymení aj pred uplynutím tejto lehoty.
(3)
Služobná rovnošata, prípadne jej poškodená súčasť sa vráti inšpektorátu práce,
a)
ak inšpektor práce prestal vykonávať cestnú kontrolu podľa osobitného predpisu,1)
b)
po jej výmene podľa odseku 2,
c)
pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru inšpektora práce.
§ 4
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 119/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Ján Richter v. r.
Príloha k vyhláške č. 245/2012 Z. z.
VYOBRAZENIE SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY A JEJ ŠPECIFICKÝCH ZNAKOV
1)
§ 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.