251/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

251
ZÁKON
z 31. júla 2012
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
podmienky na podnikanie v energetike,
b)
prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike,
c)
opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom,
d)
práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike,
e)
výkon štátnej správy v energetike,
f)
výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.
Základné ustanovenia
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
všeobecne
1.
energetikou elektroenergetika, plynárenstvo, preprava pohonných látok alebo ropy potrubím, plnenie tlakových nádob so skvapalneným plynným uhľovodíkom (ďalej len „tlaková nádoba“) a rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,
2.
vymedzeným územím územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny alebo v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu alebo distribúciu plynu,
3.
časťou vymedzeného územia časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny alebo v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu alebo distribúciu plynu,
4.
územím Európskej únie vymedzené územie a územia ostatných členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“),
5.
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
6.
bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu schopnosť sústavy a siete zásobovať koncových odberateľov elektriny a koncových odberateľov plynu, zabezpečenie technickej bezpečnosti energetických zariadení a rovnováhy ponuky a dopytu elektriny a plynu na vymedzenom území alebo jeho časti,
7.
vnútorným trhom trh s elektrinou alebo trh s plynom, ktorý sa realizuje na území Európskej únie,
8.
prepojením sústavy alebo siete prepojenie prenosovej sústavy alebo prepravnej siete so sústavou alebo sieťou, ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na území Európskej únie, alebo ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na území tretích štátov,
9.
zúčtovaním odchýlok zúčtovanie rozdielov medzi zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok alebo odberov elektriny alebo plynu a hodnotami dodávok alebo odberov elektriny alebo plynu v určenom čase určenými podľa pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a s plynom ustanovených podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „pravidlá trhu“),
10.
regulovaným prístupom do sústavy alebo do siete prístup do sústavy alebo do siete v súlade s osobitným predpisom2) a za regulované ceny,2)
11.
pripojením do sústavy alebo do siete zabezpečenie potrebnej kapacity na pripojenie v sústave alebo v sieti a fyzické pripojenie elektroenergetického zariadenia alebo odberného elektrického zariadenia do sústavy alebo fyzické pripojenie plynárenského zariadenia alebo odberného plynového zariadenia do siete,
12.
prístupom do sústavy alebo do siete prístup na základe zmluvy o
12.1.
prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, pričom prístupom do prenosovej sústavy sa rozumie právo využívať prenosovú sústavu v rozsahu zmluvne dohodnutej prenosovej kapacity,
12.2.
prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, pričom prístupom do distribučnej sústavy sa rozumie právo využívať distribučnú sústavu v rozsahu zmluvne dohodnutej distribučnej kapacity,
12.3.
prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, pričom prístupom do prepravnej siete sa rozumie právo využívať prepravnú sieť v rozsahu zmluvne dohodnutej prepravnej kapacity,
12.4.
prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, pričom prístupom do distribučnej siete sa rozumie právo využívať distribučnú sieť v rozsahu zmluvne dohodnutej distribučnej kapacity,
12.5.
prístupe do ťažobnej siete a doprave plynu, pričom prístupom do ťažobnej siete sa rozumie právo využívať ťažobnú sieť v rozsahu zmluvne dohodnutej kapacity,
12.6.
prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu, pričom prístupom do zásobníka sa rozumie právo využívať zásobník v rozsahu zmluvne dohodnutej uskladňovacej kapacity,
13.
prevádzkovou bezpečnosťou nepretržitá prevádzka prenosovej sústavy a distribučnej sústavy alebo prepravnej siete a distribučnej siete za podmienok, ktoré možno v prevádzke predvídať,
14.
univerzálnou službou služba pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti alebo malé podniky, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, a ktorá zahŕňa súčasne distribúciu elektriny a dodávku elektriny alebo distribúciu plynu a dodávku plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v ustanovenej kvalite3) za primerané, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny,
15.
inteligentným meracím systémom súbor zložený z určených meradiel4) a ďalších technických prostriedkov, ktorý umožňuje zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe alebo spotrebe elektriny alebo plynu, ako aj poskytovanie týchto údajov účastníkom trhu,
16.
kontrolou možnosť vykonávať na základe právnych alebo faktických skutočností rozhodujúci vplyv na činnosť podniku, najmä prostredníctvom
16.1.
vlastníckych alebo iných práv k podniku alebo jeho časti,
16.2.
práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podniku,
b)
v elektroenergetike
1.
zariadením na výrobu elektriny zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na elektrinu; zahrňuje stavebnú časť a technologické zariadenie,
2.
prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou na vymedzenom území alebo preprava elektriny prenosovou sústavou z a do prepojených sústav členských štátov alebo tretích štátov na účel jej prepravy odberateľom elektriny,
3.
prenosovou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prenos elektriny na vymedzenom území, vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prepojenie prenosovej sústavy s prenosovou sústavou mimo vymedzeného územia; súčasťou prenosovej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie prenosovej sústavy,
4.
distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia na účel jej prepravy odberateľom elektriny,
5.
distribučnou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia; súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie distribučnej sústavy; súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, ak také elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu alebo s prenosovou sústavou tretích štátov,
6.
priamym vedením elektrické vedenie, ktoré spája
6.1.
výrobcu elektriny s koncovým odberateľom elektriny,
6.2.
výrobcu elektriny s odberateľom elektriny, ktorý nie je pripojený do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy,
7.
spojovacím vedením vedenie, ktoré spája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členských štátov alebo prenosovou sústavou tretích štátov,
8.
sústavou vzájomne prepojené elektroenergetické zariadenia výrobcu elektriny, prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy, prevádzkovateľa priameho vedenia a vlastníka elektrickej prípojky, ktoré slúžia na výrobu, prenos a distribúciu elektriny; súčasťou sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie sústavy,
9.
elektroenergetickým zariadením zariadenie, ktoré slúži na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu alebo dodávku elektriny,
10.
podpornou službou služba, ktorú nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a plnenie medzinárodných štandardov platných pre prepojené sústavy,
11.
systémovou službou služba prevádzkovateľa prenosovej sústavy potrebná na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na vymedzenom území; zahŕňa aj služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy potrebné na zabezpečenie bezpečnej prevádzky výrobných zariadení výrobcu elektriny,
12.
odberným miestom miesto odberu elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu,
13.
meracím bodom miesto pripojenia užívateľa sústavy do sústavy vybavené určeným meradlom,4)
14.
typovým diagramom odberu postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov za rok, na ktorej základe je určené množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny bez priebehového merania, využívaná na potreby zúčtovania odchýlky subjektu zúčtovania,
15.
dodávkou elektriny predaj elektriny,
16.
domácim uhlím uhlie vyťažené na vymedzenom území,
17.
regulačnou elektrinou elektrina obstaraná v reálnom čase prevádzkovateľom prenosovej sústavy na zabezpečenie rovnováhy medzi okamžitou spotrebou a výrobou elektriny v sústave na vymedzenom území,
18.
odchýlkou účastníka trhu s elektrinou odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom dodávky alebo odberu elektriny a dodaným alebo odobratým množstvom elektriny v reálnom čase,
19.
odchýlkou sústavy veľkosť obstaranej regulačnej elektriny,
20.
činnosťou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou organizovanie a zabezpečenie vyhodnotenia organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, zúčtovanie odchýlok a súvisiace činnosti v rozsahu podľa pravidiel trhu,
21.
organizovaným krátkodobým cezhraničným trhom s elektrinou cezhraničný trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, ktorého sa zúčastňujú subjekty zúčtovania,
22.
vyhodnotením organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou určenie ceny a množstva elektriny zobchodovanej jednotlivými účastníkmi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
23.
rovnováhou medzi ponukou a dopytom elektriny uspokojenie predvídateľného dopytu odberateľov pri využívaní elektriny bez potreby uskutočnenia opatrení na zníženie spotreby elektriny,
24.
meraním vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny meranie celkovej výroby elektriny určeným meradlom4) na svorkách generátora inštalovaného v zariadení na výrobu elektriny,
25.
regionálnou distribučnou sústavou distribučná sústava, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberných miest,
26.
miestnou distribučnou sústavou distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných miest,
27.
riadením energetickej efektívnosti postup zameraný na ovplyvňovanie množstva spotreby elektriny a časového plánu spotreby elektriny s cieľom znížiť primárnu spotrebu elektriny; ovplyvňovanie množstva spotreby elektriny a časového plánu spotreby elektriny je možné dosiahnuť uprednostnením takých investícií, ktorými sa zabezpečí energetická účinnosť, pred opatreniami, ktoré zakladajú vynaloženie dodatočných investícií na zvýšenie výrobnej kapacity alebo opatreniami zameranými na prerušenie dodávok elektriny, ak sú uprednostnené investície účinnejším a ekonomicky výhodnejším riešením s prihliadnutím aj na ich pozitívny vplyv na životné prostredie,
28.
malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW,
c)
v plynárenstve
1.
plynom zemný plyn vrátane skvapalneného zemného plynu, bioplyn, biometán, plyn vyrobený z biomasy, ako aj ostatné druhy plynu, ak tieto plyny spĺňajú podmienky na prepravu plynu alebo podmienky distribúcie plynu,
2.
výrobou plynu ťažba zemného plynu alebo výroba bioplynu, výroba plynu z biomasy5) alebo výroba plynu z iného plynného uhľovodíka,
3.
prepravou plynu doprava plynu prepravnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom plynu,
4.
distribúciou plynu doprava plynu distribučnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom plynu,
5.
distribučnou sieťou plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia vrátane vysokotlakových plynovodov, ktoré slúžia primárne na dopravu plynu na časti vymedzeného územia, okrem plynovodov, ktoré sú súčasťou iných sietí,
6.
prepravnou sieťou sieť kompresorových staníc a sieť najmä vysokotlakových plynovodov, ktoré sú navzájom prepojené a slúžia na dopravu plynu na vymedzenom území, okrem ťažobnej siete a zásobníka a vysokotlakových plynovodov, ktoré slúžia primárne na dopravu plynu na časti vymedzeného územia,
7.
zásobníkom zariadenie používané na uskladňovanie zemného plynu a skvapalneného zemného plynu vrátane doplnkových služieb týkajúcich sa vtláčania do zásobníka, ťažby zo zásobníka, úpravy a dopravy plynu do alebo zo siete okrem tých zásobníkov6) alebo ich častí, ktoré sa používajú na zabezpečenie ťažobných činností alebo ktoré sú výlučne vyhradené pre prevádzkovateľov prepravnej siete alebo pre prevádzkovateľov distribučnej siete na účely zabezpečenia ich činnosti,
8.
zariadením na skvapalňovanie zemného plynu zariadenie používané na skvapalnenie zemného plynu alebo na dovoz, vykládku alebo spätné splyňovanie skvapalneného zemného plynu a ktoré zahŕňa podporné služby a dočasné uskladňovanie skvapalneného zemného plynu na nevyhnutnú dobu potrebnú na spätné splyňovanie a následné dodanie plynu do prepravnej siete,
9.
sieťou prepravná sieť, distribučná sieť, zariadenie na skvapalňovanie zemného plynu, zásobník, zariadenie na poskytovanie podporných služieb a zariadenie potrebné na zabezpečenie prístupu do siete,
10.
priamym plynovodom plynovod, ktorý nie je súčasťou prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka alebo ťažobnej siete na vymedzenom území,
11.
odberným miestom miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom,4)
12.
dodávkou plynu predaj plynu vrátane ďalšieho predaja, ako aj predaj skvapalneného zemného plynu odberateľom,
13.
podpornou službou služba potrebná na prístup do siete, prevádzkovanie siete vrátane prevádzkovania zariadení potrebných na vyvažovanie siete, zariadení potrebných na zmiešavanie plynu alebo zariadení potrebných na vstrekovanie inertných plynov okrem zariadení potrebných na zabezpečenie vlastnej činnosti prevádzkovateľa siete,
14.
akumuláciou plynu v sieti uskladnenie plynu v plynovode jeho stlačením v plynárenských prepravných sieťach a distribučných sieťach; nezahŕňa uskladnenie plynu v zariadeniach, ktoré sú vyhradené pre prevádzkovateľov týchto sietí na zabezpečenie vlastnej činnosti,
15.
vyvažovaním siete vyrovnávanie nerovnováhy siete dodaním plynu do siete alebo odobratím plynu zo siete alebo akumuláciou plynu v sieti,
16.
kombinovanou sieťou sieť, ktorá zahŕňa prepravnú sieť, distribučnú sieť a zásobník alebo niektorú z týchto kombinácií,
17.
ťažobnou sieťou sieť plynovodov, ktoré sú určené na dopravu vyťaženého zemného plynu z miesta ťažby zemného plynu do miesta spracovania zemného plynu alebo do miesta odovzdania zemného plynu do prepravnej siete, do distribučnej siete alebo do zásobníka,
18.
plynovým zariadením plynárenské zariadenie alebo odberné plynové zariadenie,
19.
plynárenským zariadením zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu a priamy plynovod,
20.
odberným plynovým zariadením zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu,
21.
hlavným uzáverom plynu zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku,
22.
typovým diagramom dodávky plynu náhradná metóda na určenie denných odberov plynu, zúčtovanie odchýlok a na účely náhradného odpočtu u skupín koncových odberateľov plynu, ktorých údaje o odbere plynu nie sú dodávateľovi plynu na dennej báze k dispozícii,
23.
dohodnutým prístupom do siete prístup do siete dohodnutý účastníkmi trhu s plynom s vopred zverejnenými obchodnými podmienkami prístupu do siete,
24.
odchýlkou účastníka trhu s plynom odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom dodávky alebo odberu plynu a dodaným alebo odobratým množstvom plynu v reálnom čase.
§ 3
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
všeobecne
1.
podnikom osoba, ktorá podniká v energetike,
2.
prepojeným podnikom podnik, ktorý je iným podnikom alebo viacerými podnikmi ovládaný, pretože tento iný podnik alebo tieto podniky sú majetkovo alebo personálne prepojené, a tým majú rozhodujúci podiel na hlasovacích právach,
3.
majetkovým prepojením priamy alebo nepriamy podiel iného podniku alebo podnikov na hlasovacích právach preto, že majú podiel na základnom imaní podniku, alebo akcie podniku, s ktorým je spojený rozhodujúci podiel hlasovacích práv,
4.
personálnym prepojením stav, keď štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podniku a iného podniku alebo podnikov je tá istá osoba alebo tie isté osoby alebo aspoň ich väčšina s rozhodujúcim podielom na hlasovacích právach v tomto orgáne, alebo keď štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podniku a iného podniku alebo podnikov sú blízke osoby; rozhodujúcim podielom sa rozumie nadpolovičná väčšina na hlasovacích právach,
5.
integrovaným podnikom vertikálne integrovaný podnik alebo horizontálne integrovaný podnik,
6.
vertikálne integrovaným podnikom vertikálne integrovaný elektroenergetický podnik alebo vertikálne integrovaný plynárenský podnik,
7.
horizontálne integrovaným podnikom podnik vykonávajúci jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny alebo dodávka elektriny a inú činnosť, ktorá nie je predmetom podnikania v elektroenergetike, alebo podnik vykonávajúci jednu z činností výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu, uskladňovanie plynu alebo dodávka plynu a inú činnosť, ktorá nie je predmetom podnikania v plynárenstve,
8.
zúčtovateľom odchýlok osoba, ktorá zabezpečuje zúčtovanie ochýlok,
9.
dodávateľom poslednej inštancie držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny, alebo držiteľ povolenia na dodávku plynu, ktorý dodáva plyn koncovým odberateľom plynu, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“),
10.
malým podnikom koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok alebo koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok,
11.
dodávateľom poskytujúcim univerzálnu službu dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu, ktorý dodáva elektrinu alebo plyn odberateľom elektriny v domácnosti, odberateľom plynu v domácnosti alebo malým podnikom,
b)
v elektroenergetike
1.
výrobcom elektriny osoba, ktorá má oprávnenie na výrobu elektriny podľa tohto zákona,
2.
prevádzkovateľom prenosovej sústavy osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na vymedzenom území,
3.
prevádzkovateľom distribučnej sústavy osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia,
4.
vertikálne integrovaným elektroenergetickým podnikom elektroenergetický podnik alebo skupina elektroenergetických podnikov, v ktorých je na vykonávanie kontroly priamo alebo nepriamo oprávnená tá istá osoba alebo osoby alebo ktorákoľvek z osôb vykonávajúcich spoločnú kontrolu, a kde podnik alebo skupina podnikov vykonáva najmenej jednu z činností prenos elektriny alebo distribúcia elektriny a najmenej jednu z činností výroba elektriny alebo dodávka elektriny,
5.
elektroenergetickým podnikom osoba, ktorá vykonáva najmenej jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny alebo nákup elektriny na účel ďalšieho predaja elektriny a ktorá je v súvislosti s týmito činnosťami zodpovedná za obchodné úlohy, technické úlohy alebo údržbu; elektroenergetickým podnikom nie je koncový odberateľ elektriny,
6.
dodávateľom elektriny osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny,
7.
odberateľom elektriny osoba, ktorá nakupuje elektrinu na účel ďalšieho predaja, alebo koncový odberateľ elektriny,
8.
koncovým odberateľom elektriny odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu,
9.
odberateľom elektriny v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti,7)
10.
odberateľom elektriny mimo domácnosti osoba, ktorá nakupuje elektrinu, ktorá nie je využívaná na vlastnú spotrebu odberateľa elektriny v domácnosti,
11.
oprávneným odberateľom elektriny osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa elektriny,
12.
subjektom zúčtovania účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky,
13.
účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou subjekt zúčtovania, ktorý s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvoril zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
14.
organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou osoba podľa § 37, ktorá má povolenie na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
15.
užívateľom sústavy osoba, ktorá elektrinu dodáva alebo elektrinu odoberá prostredníctvom prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy alebo má s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy zmluvný vzťah,
16.
poskytovateľom podporných služieb účastník trhu s elektrinou, ktorý má v súvislosti s poskytovaním podporných služieb zmluvný vzťah so zúčtovateľom odchýlok a s prevádzkovateľom prenosovej sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,
17.
zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo ktorý je ťažko zdravotne postihnutý8) a elektrinu využíva na vykurovanie a túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu,
c)
v plynárenstve
1.
výrobcom plynu osoba, ktorá ťaží zemný plyn, prevádzkuje ťažobnú sieť na ťažbu zemného plynu alebo vyrába bioplyn, plyn z biomasy5) alebo plyn z plynného uhľovodíka podľa tohto zákona,
2.
vertikálne integrovaným plynárenským podnikom plynárenský podnik alebo skupina plynárenských podnikov, v ktorých je na vykonávanie kontroly priamo alebo nepriamo oprávnená tá istá osoba alebo osoby alebo ktorákoľvek z osôb vykonávajúcich spoločnú kontrolu, a kde podnik alebo skupina podnikov vykonáva najmenej jednu z činností preprava plynu, distribúcia plynu, prevádzkovanie zariadení na skvapalňovanie zemného plynu, uskladňovanie plynu a jednu z činností výroba plynu alebo dodávka plynu,
3.
plynárenským podnikom osoba, ktorá vykonáva najmenej jednu z činností výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu, dodávka plynu, nákup plynu na účel ďalšieho predaja plynu alebo uskladňovanie plynu vrátane trvalého uskladňovania skvapalneného zemného plynu a ktorá je v súvislosti s týmito činnosťami zodpovedná za obchodné úlohy, technické úlohy alebo údržbu; plynárenským podnikom nie je koncový odberateľ plynu,
4.
prevádzkovateľom prepravnej siete plynárenský podnik oprávnený na prepravu plynu podľa tohto zákona,
5.
prevádzkovateľom distribučnej siete plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu podľa tohto zákona,
6.
dodávateľom plynu osoba, ktorá má povolenie na dodávku plynu,
7.
prevádzkovateľom zásobníka plynárenský podnik, ktorý je držiteľom povolenia na uskladňovanie plynu podľa tohto zákona,
8.
prevádzkovateľom zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu osoba oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu podľa tohto zákona,
9.
užívateľom siete osoba, ktorá plyn dodáva alebo plyn odoberá prostredníctvom siete alebo má s prevádzkovateľom siete zmluvný vzťah,
10.
odberateľom plynu osoba, ktorá nakupuje plyn na účel ďalšieho predaja alebo na účel vlastnej spotreby,
11.
koncovým odberateľom plynu odberateľ plynu v domácnosti alebo odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu,
12.
odberateľom plynu v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti,7)
13.
odberateľom plynu mimo domácnosti osoba, ktorá nakupuje plyn, ktorý nie je využívaný na vlastnú spotrebu odberateľa plynu v domácnosti,
14.
oprávneným odberateľom plynu osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa plynu,
15.
prevádzkovateľom kombinovanej siete plynárenský podnik oprávnený prevádzkovať kombinovanú sieť podľa tohto zákona,
16.
chráneným odberateľom odberateľ plynu, ktorý je pripojený k distribučnej sieti a ktorý je
16.1.
odberateľom plynu v domácnosti,
16.2.
malý podnik,
16.3.
odberateľom plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť7) alebo pre osoby podľa bodov 16.4 až 16.7 a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo,
16.4.
prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia,9)
16.5.
zariadením sociálnych služieb,10)
16.6.
zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,11)
16.7.
školou,12)
16.8.
odberateľom plynu okrem odberateľa plynu podľa bodov 16.1 až 16.7 v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom13) a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. a),
17.
zraniteľným odberateľom plynu v domácnosti odberateľ plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý8) a plyn využíva na kúrenie a ktorý túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.
DRUHÁ ČASŤ
PRVÁ HLAVA PODNIKANIE V ENERGETIKE
§ 4
Podnikanie v energetike
(1)
Podnikaním v energetike je
a)
výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,
b)
činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
d)
prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
e)
prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
f)
prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.
(2)
Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu a dodávka elektriny vrátane zabezpečenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny a ostatných služieb spojených s dodávkou elektriny a dodávka plynu vrátane zabezpečenia prepravy plynu, distribúcie plynu a ostatných služieb spojených s dodávkou plynu pre iné osoby za nákupné ceny vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny a zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu a ostatné služby spojené s dodávkou plynu bez ďalšieho zvýšenia; to neplatí, ak ide o dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny pripojeným do miestnej distribučnej sústavy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 12 až 14.
(3)
Cena za jednotku dodanej elektriny a plynu podľa odseku 1 vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny a zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu a ostatné služby spojené s dodávkou plynu musí byť rovnaká ako cena v daňovom doklade vystavenom za takú dodávku elektriny alebo dodávku plynu vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny alebo zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu a ostatné služby spojené s dodávkou plynu.
(4)
Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu14) a ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti. Pri nových odberných miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení.
(5)
Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 a 4, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo právnickej osoby, miesto činnosti, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia činnosti a opis energetického zariadenia, ak sa na oznamovanú činnosť používa.
§ 5
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky.
(2)
Vzdelanie a prax sa preukazujú dokladmi o ukončení
a)
stredného odborného vzdelania technického zamerania a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe v energetike,
b)
úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania alebo ekonomického zamerania a o vykonaní šesťročnej odbornej praxe v energetike,
c)
úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania alebo ekonomického zamerania a o vykonaní päťročnej odbornej praxe v energetike,
d)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v technickom študijnom odbore, v ekonomickom študijnom odbore, v prírodovednom študijnom odbore so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu a o vykonaní štvorročnej odbornej praxe v energetike alebo
e)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v technickom študijnom odbore, v ekonomickom študijnom odbore, v prírodovednom študijnom odbore so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu a o vykonaní trojročnej odbornej praxe v energetike.
(3)
Skúška podľa odseku 1 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(4)
Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o povolenie osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva ministerstvo po predložení dokladov podľa odseku 2 a po úspešnom vykonaní skúšky podľa odseku 3. Ak zamestnávateľ, u ktorého žiadateľ vykonával odbornú prax v energetike, zanikol, žiadateľ môže nahradiť doklad o odbornej praxi čestným vyhlásením.
(5)
Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy, ktorú vykonáva ministerstvo alebo právnická osoba určená ministerstvom. Držiteľ osvedčania o odbornej spôsobilosti sa prvýkrát zúčastní aktualizačnej odbornej prípravy najneskôr do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti. O účasti na aktualizačnej odbornej príprave vydá ministerstvo potvrdenie. Po uplynutí piatich rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti povinný preukazovať spolu s osvedčením o odbornej spôsobilosti aj potvrdenie o účasti na aktualizačnej odbornej príprave.
§ 6
Oprávnenie na podnikanie v energetike
(1)
Podnikať v energetike možno len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti.
(2)
Povolenie sa vyžaduje, ak nejde o činnosti podľa odseku 4, na
a)
výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny,
b)
činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
výrobu, prepravu, distribúciu, uskladňovanie a dodávku plynu,
d)
prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
e)
prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
f)
prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
g)
prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.
(3)
Činnosti podľa odseku 2 povoľuje úrad; povolenie možno vydať na jednu alebo na viac činností, na dobu neurčitú, ak žiadateľ nežiada inak.
(4)
Povolenie sa nevyžaduje na tieto činnosti:
a)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,
b)
výroba a dodávka plynu z biomasy,
c)
výroba a dodávka plynu z bioplynu,
d)
predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel,
e)
preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,
f)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách,
g)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob,
h)
preprava skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách.
(5)
Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa odseku 4, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby, vymedzenie činnosti podľa odseku 4, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia činnosti a opis, adresu, náklady na obstaranie a inštalovaný výkon zariadenia, na ktorom sa vykonávajú činnosti podľa odseku 4. Prílohou k oznámeniu je úradne osvedčená kópia dokladu o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu žiadateľa k energetickému zariadeniu na výrobu elektriny, zariadeniu na výrobu plynu alebo zariadeniu na prepravu ropy alebo skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách v dvoch vyhotoveniach. Lehota na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti je 30 dní. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydá úrad, je dokladom o oprávnení podnikať. Úrad potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti zmení alebo zruší, ak sa preukáže, že bolo vydané na základe nesprávnych údajov, nepravdivých údajov alebo sa zmenili podmienky na základe, ktorých bolo toto potvrdenie vydané.
(6)
Povolenie na prenos elektriny a povolenie na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa vydáva pre celé územie Slovenskej republiky.
(7)
Osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a má záujem vykonávať dodávku elektriny alebo dodávku plynu na vymedzenom území na základe oprávnenia dodávať elektrinu alebo plyn, ktoré má podľa práva štátu jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, je povinná požiadať úrad o vydanie povolenia na dodávku elektriny alebo plynu na vymedzenom území; k žiadosti je povinná priložiť úradne preložený doklad15) o oprávnení dodávať elektrinu alebo dodávať plyn podľa práva štátu jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „oprávnenie zahraničnej osoby“).
(8)
Povolenie osoby podľa odseku 7 dodávať elektrinu alebo plyn na vymedzenom území zanikne, ak zanikne oprávnenie zahraničnej osoby vydané v mieste jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(9)
Zánik oprávnenia zahraničnej osoby v štáte, podľa ktorého práva vzniklo, je osoba podľa odseku 7 povinná oznámiť úradu bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.
(10)
Na osobu podľa odseku 7, ktorá dodáva elektrinu na vymedzenom území, sa vzťahujú povinnosti dodávateľa elektriny podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.2)
(11)
Na osobu podľa odseku 7, ktorá dodáva plyn na vymedzenom území, sa vzťahujú povinnosti dodávateľa plynu podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.2)
(12)
Povolenie a potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti nemožno previesť na inú osobu.
§ 7
Podmienky na vydanie povolenia
(1)
Podmienkou na vydanie povolenia fyzickej osobe okrem povolenia vydaného podľa § 6 odsek 7 je
a)
vek najmenej 21 rokov v čase podania žiadosti,
b)
úplná spôsobilosť na právne úkony,
c)
pobyt na území Slovenskej republiky;16) ak je podnikateľom v energetike zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
d)
bezúhonnosť,
e)
odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením podľa § 5 ods. 4,
f)
preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
g)
určenie zodpovedného zástupcu, ak fyzická osoba nemá odbornú spôsobilosť podľa písmena e).
(2)
Podmienkou na vydanie povolenia právnickej osobe okrem povolenia vydaného podľa § 6 ods. 7 je
a)
umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky právnickej osoby na vymedzenom území,
b)
odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením podľa § 5 ods. 4 a ukončené vysokoškolské vzdelanie a prax podľa § 5 ods. 2 písm. d) alebo písm. e) člena štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, ktorá žiada o povolenie na výrobu elektriny z jadrového paliva,
c)
preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
d)
určenie zodpovedného zástupcu.
e)
bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu.
(3)
Podmienkou na vydanie povolenia na prenos elektriny a povolenia na prepravu plynu je právoplatné rozhodnutie úradu o udelení certifikácie prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa osobitného predpisu.17)
(4)
Žiadateľ o vydanie povolenia je povinný preukázať technické predpoklady na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie; to neplatí, ak ide o žiadateľa, ktorý žiada o vydanie povolenia na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu. Technické predpoklady podľa predchádzajúcej vety preukazuje žiadateľ o vydanie povolenia úradne osvedčenou kópiou dokladu o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu k technologickej časti zariadenia na výrobu, prenos a distribúciu elektriny, zariadenia na výrobu, prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu, zariadenia na prepravu pohonných látok alebo ropy, zariadenia na plnenie tlakových nádob alebo zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka alebo osvedčením o súlade investičného zámeru s energetickou politikou podľa § 12; žiadateľ o vydanie povolenia zároveň predloží úradu vyznačenie technologickej časti takého zariadenia na mape územia výkonu požadovanej činnosti v dvoch vyhotoveniach.
(5)
Žiadateľ o vydanie povolenia na prenos elektriny je povinný okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 preukázať aj technické predpoklady potrebné na vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom území. Technické predpoklady potrebné na vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom území žiadateľ o vydanie povolenia na prenos elektriny preukazuje kópiou zmluvy o zabezpečení regulačnej elektriny dodávateľom regulačnej elektriny podľa merania elektroenergetického dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy (ďalej len „dispečing“). Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu elektriny a distribúciu plynu je povinný v prípade nových distribučných sústav a distribučných sietí okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 preukázať aj osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12.
(6)
Ak žiadateľ o vydanie povolenia nesplní podmienky na vydanie povolenia podľa tohto zákona, úrad žiadosť zamietne. Dôvody na zamietnutie žiadosti musia byť objektívne, nediskriminačné a riadne podložené.
(7)
Bezúhonnou osobou na účely tohto zákona je osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania podľa § 6 ods. 2. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, bezúhonnosť sa preukazuje obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo v ktorom sa obvykle zdržiava, nie starším ako tri mesiace, alebo, ak sa obdobné potvrdenie v tomto štáte nevydáva, čestným vyhlásením, ktoré vykoná zahraničná fyzická osoba pred príslušným súdnym orgánom, administratívnym orgánom alebo notárom tohto štátu, nie starším ako tri mesiace.
(8)
Na osoby, ktoré vykonávajú len činnosť dodávky elektriny alebo dodávky plynu, sa povinnosť preukázať odbornú spôsobilosť podľa odseku 1 písm. e), povinnosť určiť zodpovedného zástupcu podľa odseku 1 písm. g) a povinnosť určiť zodpovedného zástupcu podľa odseku 2 písm. d) nevzťahuje.
(9)
Vydaním povolenia na výrobu elektriny nie je dotknutá povinnosť držiteľa povolenia získať povolenia a súhlasy na využívanie jadrovej energie podľa osobitného predpisu.18)
§ 8
Postup pri vydávaní povolenia
(1)
Povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 ods. 2 sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej žiadateľ uvedie požadovanú činnosť, vymedzí územie alebo časť územia na výkon požadovanej činnosti a dobu, na ktorú žiada vydanie povolenia. Zároveň je povinný preukázať splnenie podmienok podľa § 6 ods. 7 alebo § 7.
(2)
Výrok rozhodnutia o vydaní povolenia obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby,
b)
predmet, miesto a rozsah podnikania,
c)
územie výkonu požadovanej činnosti okrem rozhodnutia o vydaní povolenia na dodávku elektriny alebo dodávku plynu,
d)
dobu platnosti povolenia,
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený,
f)
číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak sa vyžaduje jej preukázanie,
g)
povinnosti a technické podmienky, za ktorých možno vykonávať činnosti, na ktoré sa povolenie vydáva.
(3)
Úrad po prijatí žiadosti podľa odseku 1 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.19)
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.20) Úrad bezodkladne informuje jednotné kontaktné miesto o vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti, ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste.
(5)
Osoba, ktorej bolo vydané povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 ods. 2 (ďalej len „držiteľ povolenia“), okrem osôb, ktorým bolo vydané povolenie podľa § 6 ods. 7, je povinná predložiť návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 9
Zodpovedný zástupca
(1)
Zodpovedným zástupcom je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie povolenej činnosti podľa tohto zákona.
(2)
Zodpovedný zástupca musí mať odbornú spôsobilosť na vykonávanie povolenej činnosti osvedčenú podľa § 5 ods. 4 a spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 7.
(3)
Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonávať len pre jedného držiteľa povolenia.
(4)
Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu právnickej osoby.
(5)
Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, na ktorú bol ustanovený, držiteľ povolenia je povinný do 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu a bezodkladne požiadať o vykonanie zmeny v povolení.
§ 10
Zmena, zrušenie a zánik povolenia
(1)
Držiteľ povolenia je povinný písomne požiadať úrad o vykonanie zmeny v povolení, ak sa zmenili podmienky a skutočnosti, na ktorých základe bolo vydané povolenie. Držiteľ povolenia je povinný priložiť k písomnej žiadosti doklady, ktoré zmenu odôvodňujú.
(2)
Úrad môže vykonať zmeny vo vydanom povolení aj z vlastného podnetu, ak sa zmenili podmienky a skutočnosti, na ktorých základe bolo vydané povolenie.
(3)
O vykonaných zmenách v povolení vydá úrad rozhodnutie s náležitosťami podľa § 8 ods. 2.
(4)
Za zmenu povolenia sa nepovažuje zmena zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukazoval technické predpoklady na výkon povoľovanej činnosti, ak tieto zariadenia majú obdobný účel a ak pri výmene alebo doplnení zariadení nedošlo k zníženiu alebo k zvýšeniu kapacity sústavy alebo siete.
(5)
Povolenie zaniká
a)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
c)
rozhodnutím úradu o zrušení povolenia,
d)
smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu.
(6)
Povolenie úrad zruší, ak držiteľ povolenia
a)
prestal spĺňať podmienky, na ktorých základe bolo vydané povolenie,
b)
nevykonal opatrenia uložené úradom na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou,
c)
o to písomne požiada, v prípade povolenia na distribúciu elektriny a povolenia na distribúciu plynu, ak o to držiteľ povolenia požiada najmenej šesť mesiacov pred plánovaným ukončením vykonávania povolenej činnosti,
d)
prestal vykonávať činnosti, na ktoré bolo vydané povolenie.
§ 11
Práva a povinnosti držiteľa povolenia
(1)
Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme
a)
vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
b)
pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník; výzva musí byť vlastníkovi doručená podľa odseku 3,
c)
pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať trávnaté porasty,
d)
vstupovať po predchádzajúcom súhlase v súlade s osobitnými predpismi21) do uzavretých priestorov a zariadení Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Železníc Slovenskej republiky a Národného bezpečnostného úradu,
e)
vstupovať na pozemky alebo do objektov, v ktorých sú umiestnené osobitné telekomunikačné zariadenia22) a pridružené prostriedky23) v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
f)
zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce24) elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody25) a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia,
g)
vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.
(2)
Činnosti podľa odseku 1 písm. a), b), c) a e) je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná vopred oznámiť vlastníkovi, to neplatí, ak ide o
a)
bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
b)
stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,
c)
poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.
(3)
Výzvu podľa odseku 1 písm. b) alebo oznámenie podľa odseku 2 doručí držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba vlastníkovi najmenej 15 dní pred plánovaným začatím činnosti. Doručenie verejnou vyhláškou sa použije v prípade veľkého počtu vlastníkov alebo ak pobyt vlastníka nie je známy. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa oznámenie vyvesí počas najmenej 30 dní na úradnej tabuli obce, ktorej katastrálne územie bude činnosťou priamo dotknuté. V tom prípade sa oznámenie zverejní aj spôsobom v mieste obvyklým.
(4)
Vlastníkovi nehnuteľnosti patrí po vykonaní činností na základe výzvy podľa odseku 1 písm. b) náhrada nákladov, ktorú uhrádza držiteľ povolenia, ak boli rozsah a spôsob vykonania činností a predpokladaná výška nákladov na vykonanie týchto činností vopred písomne odsúhlasené držiteľom povolenia; v prípade prevádzkovateľa sústavy upravujú podrobnosti obchodné podmienky, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.
(5)
Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
(6)
Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
(7)
Na účely odsekov 1 až 6 sa vlastníkom rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti.
(8)
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami26) spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.27)
(9)
Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.
(10)
Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
(11)
Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria držiteľovi povolenia. Ak dôjde k zmene osoby držiteľa povolenia, práva zodpovedajúce vecným bremenám prechádzajú na nového držiteľa povolenia.
(12)
Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
(13)
Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený požiadať úrad o vydanie rozhodnutia o zániku oprávnení podľa odseku 1 a podľa doterajších predpisov a povinností zodpovedajúcich týmto oprávneniam týkajúcich sa elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia umiestneného na jeho nehnuteľnosti. K žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa prvej vety je vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť stanovisko príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy k žiadosti vlastníka nehnuteľnosti.
(14)
Úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 13, ak príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy v stanovisku nepreukáže úradu opodstatnenosť zachovania elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia z pohľadu preukázateľných súčasných alebo budúcich potrieb prevádzkovateľa distribučnej sústavy, elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie umiestnené na nehnuteľnosti dotknutého vlastníka nie je najmenej päť rokov využívané na distribúciu elektriny do odberných miest odberateľov elektriny pripojených k distribučnej sústave prostredníctvom takého elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia a súčasne dotknutí odberatelia elektriny v lehote určenej vo výzve úradu na vyjadrenie nepreukážu úradu opodstatnenosť pripojenia ich odberných miest; úrad je povinný vyzvať dotknutých odberateľov elektriny na vyjadrenie v upovedomení o začatí konania.
(15)
Oprávnenia podľa odseku 1 a podľa doterajších predpisov a povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam týkajúce sa elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia umiestneného na nehnuteľnosti dotknutého vlastníka zanikajú dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu. Dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu zanikajú aj existujúce zmluvy o pripojení alebo iné existujúce práva na pripojenie k distribučnej sústave odberateľov elektriny pripojených k distribučnej sústave prostredníctvom elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia umiestneného na nehnuteľnosti dotknutého vlastníka.
(16)
Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinná
a)
poskytovať ministerstvu informácie nevyhnutné na výkon štátnej správy,
b)
umožniť osobám povereným orgánom vykonávajúcim štátnu správu vstup do objektov, v ktorých sa vykonáva povolená činnosť podľa tohto zákona,
c)
zabezpečiť, aby práce spojené s výkonom povolenej činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť vykonávali len osoby, ktoré sú na tieto práce odborne spôsobilé,
d)
zabezpečiť, aby technické zariadenia používané na výkon povolenej činnosti spĺňali požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj bezpečnosť technických zariadení a požiadavky na ochranu životného prostredia; v odvetví plynárenstva musia technické zariadenia používané na výkon povolenej činnosti taktiež byť v súlade s technickými pravidlami pre plyn, ktoré sú registrované pri príslušnej komore zriadenej zákonom, okrem tých zariadení, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy z oblasti štátnej banskej správy; technickým pravidlom pre plyn je pravidlo vyjadrujúce stav technického poznania a techniky v odvetví plynárenstva,
e)
oznámiť úradu v lehote do 30 dní začiatok, zmenu a ukončenie vykonávania povolenej činnosti; oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby, vymedzenie povolenej činnosti, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia vykonávania povolenej činnosti,
f)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi prepravnej siete informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete vypracúvať alebo spolupracovať pri vypracúvaní plánov rozvoja sústavy alebo siete vrátane sústavy alebo siete mimo vymedzeného územia podľa tohto zákona a osobitných predpisov.28)
§ 12
Výstavba energetického zariadenia
(1)
Energetickým zariadením sa na účely tohto ustanovenia rozumie elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.
(2)
Stavať energetické zariadenie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. To neplatí, ak ide o výstavbu energetického zariadenia na
a)
výrobu elektriny zo slnečnej energie umiestneného na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľností s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kW vrátane a zároveň ide o výstavbu prvého energetického zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti takej budovy; zvýšiť inštalovaný výkon takého energetického zariadenia nad 100 kW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,
b)
výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj, ako je slnečná energia; zvýšiť inštalovaný výkon takého energetického zariadenia nad 1 MW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,
c)
výrobu plynu,
d)
distribúciu elektriny, ktoré predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy v časti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na časť vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej sústavy do úrovne vysokého napätia okrem prípadu, že ide o elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny medzi časťou územia Európskej únie alebo územia tretích štátov a vymedzeným územím alebo časťou vymedzeného územia,
e)
distribúciu plynu, ktoré predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete v časti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na časť vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete v rámci časti vymedzeného územia,
f)
prepravu plynu, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej prepravnej siete prevádzkovateľa prepravnej siete a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ prepravnej siete,
g)
prevádzkovanie zásobníka, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúceho zásobníka prevádzkovateľa zásobníka a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ zásobníka.
(3)
Energetickú politiku schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh ministerstva.
(4)
Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydáva ministerstvo rozhodnutím na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa:
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia a pobyt na vymedzenom území, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnu formu, sídlo, meno a priezvisko a dátum narodenia členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
b)
investičný zámer, ktorý obsahuje
1.
charakteristiku energetického zariadenia,
2.
údaje o umiestnení energetického zariadenia,
3.
predpokladaný vplyv
3.1.
elektroenergetického zariadenia na prenosovú sústavu a distribučnú sústavu na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.2.
plynárenského zariadenia na prepravnú sieť alebo distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubia z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
4.
údaje o primárnych zdrojoch energie vrátane údajov o druhu a množstve primárnych zdrojov energie na jeden rok bežnej prevádzky,
5.
energetickú efektívnosť energetického zariadenia,
6.
predpokladaný vplyv energetického zariadenia na ochranu verejného zdravia a na životné prostredie,
7.
finančné zabezpečenie investičného zámeru,
8.
vplyv
8.1.
elektroenergetického zariadenia na bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území,
8.2.
plynárenského zariadenia na bezpečnosť dodávok plynu na vymedzenom území,
8.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na bezpečnosť dodávok pohonných látok alebo bezpečnosť dodávok ropy,
8.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na bezpečnosť rozvodu skvapalneného plynného uhľovodíka na vymedzenom území,
9.
súlad investičného zámeru s územným plánom obce preukázaný stanoviskom obce,
10.
spôsob pripojenia
10.1.
elektroenergetického zariadenia do sústavy,
10.2.
plynárenského zariadenia do siete,
10.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubie,
10.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť,
11.
predpokladaný prínos výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia
11.1.
k dosiahnutiu určeného podielu obnoviteľných zdrojov energie5) na hrubej konečnej energetickej spotrebe podľa osobitného predpisu,29)
11.2.
k úspore emisií,30)
12.
význam plynárenského zariadenia pre vnútorný trh so zemným plynom.
13.
ekonomicko-technické hodnotenie využitia vyrobeného tepla; to neplatí pre jadrové zariadenia,
14.
súlad investičného zámeru s komplexným posúdením národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby,30a) ak ide o elektroenergetické zariadenie,
15.
súlad investičného zámeru s komplexným posúdením potenciálu využitia systémov centralizovaného zásobovania teplom,30b) ak ide o zariadenie, ktoré môže mať vplyv na centralizované zásobovanie teplom.
(5)
Súčasťou písomnej žiadosti podľa odseku 4 je stanovisko prevádzkovateľa
a)
distribučnej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.1, 10.1 a 14,
b)
prenosovej sústavy k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2, 3.1, 8.1 a 10.1,
c)
distribučnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.2 a 10.2,
d)
prepravnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2, 3.2, 8.2 a 10.2,
e)
potrubia na prepravu pohonných látok alebo prevádzkovateľa potrubia na prepravu ropy, ku ktorému bude potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.3 a 10.3,
f)
distribučnej siete, ku ktorej bude zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.4 a 10.4.
(6)
Súčasťou písomnej žiadosti žiadateľa pri energetickom zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 1 MW je stanovisko úradu k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. Súčasťou písomnej žiadosti žiadateľa pri energetickom zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 30 MW je preukázanie odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 4 alebo § 9 ods. 2 a skúseností pri prevádzke energetického zariadenia.
(7)
Skúsenosťou pri prevádzke energetického zariadenia sa rozumie prevádzka rovnakého alebo obdobného energetického zariadenia, na ktoré žiada žiadateľ osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia. Skúsenosť žiadateľ preukazuje zoznamom prevádzkovaných energetických zariadení v čestnom vyhlásení alebo zoznamom energetických zariadení prevádzkovaných osobou s podstatným vplyvom na činnosť a rozhodovanie žiadateľa v čestnom vyhlásení. Na účely tohto ustanovenia sa podstatným vplyvom rozumie podiel na základnom imaní žiadateľa vo výške minimálne 34 %.
(8)
Ak investičný zámer žiadateľa je v súlade s energetickou politikou, ministerstvo osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydá v lehote do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti; táto lehota môže byť predĺžená o 30 dní. Ak investičný zámer žiadateľa nie je v súlade s energetickou politikou, ministerstvo žiadosť zamietne. Dôvody na zamietnutie žiadosti musia byť objektívne, nediskriminačné a riadne podložené.
(9)
Predpokladom na vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu distribučnej sústavy alebo distribučnej siete je, že na vymedzenom území alebo jeho časti, na ktorú sa žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia vzťahuje, ešte nie je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť, alebo nie je taká sústava alebo sieť plánovaná v pláne rozvoja distribučnej sústavy alebo distribučnej siete na vybudovanie, alebo ak je úplne využitá kapacita súčasnej alebo navrhovanej distribučnej sústavy alebo distribučnej siete.
(10)
Na účel posúdenia žiadosti ministerstvo požiada príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo distribučnej siete o vyjadrenie, či
a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť,
b)
súčasná distribučná sústava alebo distribučná sieť je využitá a pokrýva potreby predpokladané v investičnom zámere,
c)
sa podľa plánu rozvoja distribučnej sústavy alebo distribučnej siete podľa § 31 ods. 2 písm. q) a § 64 ods. 7 písm. f) v záujmovej oblasti plánuje vybudovať distribučná sústava alebo distribučná sieť a či táto pokryje potreby predpokladané v investičnom zámere.
(11)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný predložiť vyjadrenie podľa odseku 10 najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky. Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete v tomto termíne nepredloží vyjadrenie, znamená to, že v oblasti, na ktorú sa žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia vzťahuje, nie je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť alebo že jej existujúca alebo plánovaná kapacita je využitá.
(12)
Ministerstvo žiadosť zamietne, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete vo vyjadrení podľa odseku 10 uvedie, že v oblasti v rámci vymedzeného územia alebo jeho časti, na ktorú sa žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia vzťahuje, už bola vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť alebo je plánovaná na vybudovanie a jej existujúca alebo plánovaná kapacita nie je využitá, v primeranom čase zohľadňujúcom vybudovanie energetického zariadenia podľa predloženého investičného zámeru vrátane opatrení na jej úpravu bude schopná pokryť potreby investičného zámeru uvedeného v žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia.
(13)
Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete nedoloží ministerstvu právoplatné územné rozhodnutie na výstavbu plánovanej distribučnej sústavy alebo distribučnej siete v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti podľa odseku 12, ministerstvo môže vydať osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia inému žiadateľovi.
(14)
Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie a dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu distribučnej sústavy alebo distribučnej siete je dokladom pre vydanie povolenia na podnikanie v energetike podľa § 6 a 7. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia pre zariadenie pre kombinovanú výrobu sa posudzuje aj podľa osobitného predpisu.31)
(15)
Kritériá pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia určené na zabezpečenie súladu s energetickou politikou, ktorých dodržanie je podmienkou pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, je ministerstvo povinné zverejniť na svojom webovom sídle a vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník ministerstva“).
(16)
Ministerstvo vedie evidenciu žiadateľov o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia a zverejňuje zoznam vydaných osvedčení na výstavbu energetického zariadenia podľa odseku 8, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 4 písm. a) a písm. b) prvého a druhého bodu vo vestníku ministerstva a na webovom sídle ministerstva.
(17)
Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia je tri roky odo dňa jeho právoplatnosti. Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny z jadrového paliva je sedem rokov odo dňa jeho právoplatnosti. Žiadateľ, ktorému ministerstvo vydalo osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia, je povinný od právoplatnosti rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia raz ročne písomne informovať ministerstvo o stave prípravy a postupe výstavby elektroenergetického zaradenia a plynárenského zariadenia.
§ 13
Výstavba priameho vedenia
(1)
Výrobca elektriny má právo na dopravu elektriny do vlastného zariadenia alebo do zariadenia vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku prostredníctvom priameho vedenia. Rovnaké právo ako výrobca elektriny má aj odberateľ elektriny.
(2)
Výstavbu priameho vedenia možno realizovať iba so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho vedenia vydáva úrad rozhodnutím, ak výrobca elektriny alebo odberateľ elektriny preukáže splnenie podmienok uvedených v odseku 3.
(3)
Podmienkou na vydanie súhlasu na výstavbu priameho vedenia je preukázanie
a)
súladu so všeobecným hospodárskym záujmom a s energetickou politikou podľa § 88 ods. 2 písm. u),
b)
že výrobcovi elektriny alebo odberateľovi elektriny bol odmietnutý prístup do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy,
c)
že bolo pred úradom začaté konanie o urovnaní sporu o prístupe do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy a konanie o urovnaní sporu nebolo zastavené na podnet niektorého z účastníkov konania,
d)
že výstavba priameho vedenia nezvýhodňuje niektorého účastníka trhu s elektrinou.
(4)
Zoznam priamych vedení uverejňuje na svojom webovom sídle úrad a množstvo elektriny prepravené týmito vedeniami uverejňuje na svojom webovom sídle príslušný prevádzkovateľ priameho vedenia.
§ 14
Výstavba priameho plynovodu
(1)
Výrobca plynu a odberateľ plynu majú právo na doprava plynu určeného pre vlastnú spotrebu priamym plynovodom.
(2)
Výstavbu priameho plynovodu možno realizovať iba so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho plynovodu vydáva úrad rozhodnutím, ak výrobca plynu alebo odberateľ plynu preukáže splnenie podmienok uvedených v odseku 3.
(3)
Podmienkou na vydanie súhlasu na výstavbu priameho plynovodu je preukázanie
a)
súladu so všeobecným hospodárskym záujmom a s energetickou politikou podľa § 88 ods. 2 písm. u),
b)
že výrobcovi plynu alebo odberateľovi plynu bol odmietnutý prístup do prepravnej siete alebo distribučnej siete,
c)
že bolo pred úradom začaté konanie o urovnaní sporu o prístupe do prepravnej siete alebo distribučnej siete a konanie o urovnaní sporu nebolo zastavené na podnet niektorého z účastníkov konania,
d)
že výstavba priameho plynovodu nezvýhodňuje niektorého účastníka trhu s plynom.
DRUHÁ HLAVA
TRH S ELEKTRINOU A TRH S PLYNOM, OCHRANA ODBERATEĽOV ELEKTRINY A PLYNU A ZAISTENIE BEZPEČNOSTI DODÁVOK ELEKTRINY A PLYNU
§ 15
(1)
Predmetom trhu s elektrinou a trhu s plynom je dodávka elektriny a plynu, pripojenie do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, prepravnej siete a distribučnej siete, prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny a prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na vymedzenom území, prístup do prepravnej siete a preprava plynu a prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu na vymedzenom území, prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve, poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike, pripojenie a prístup nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete.
(2)
Účastníkom trhu s elektrinou je
a)
výrobca elektriny,
b)
prevádzkovateľ prenosovej sústavy,
c)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy,
d)
dodávateľ elektriny,
e)
odberateľ elektriny,
f)
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Účastníkom trhu s plynom je
a)
výrobca plynu,
b)
prevádzkovateľ prepravnej siete,
c)
prevádzkovateľ distribučnej siete,
d)
prevádzkovateľ zásobníka,
e)
dodávateľ plynu,
f)
odberateľ plynu.
(4)
Účastník trhu s elektrinou a trhu s plynom má právo prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom na základe
a)
regulovaného prístupu,
b)
dohodnutého prístupu.
(5)
Reguláciu prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom vykonáva úrad podľa osobitného predpisu.2)
(6)
Regulovaný prístup na trh s elektrinou má účastník trhu do prenosovej sústavy a distribučnej sústavy.
(7)
Účastník trhu s elektrinou je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania. Koncový odberateľ elektriny pripojený do miestnej distribučnej sústavy má právo uzatvoriť s prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, ktorý mu zároveň dodáva elektrinu za nákupnú cenu vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny bez ďalšieho zvýšenia, zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku aj vtedy, ak koncový odberateľ nie je subjektom zúčtovania.
(8)
Účastník trhu s plynom s právom regulovaného prístupu na trh je zodpovedný za odchýlku účastníka trhu s plynom a ak nepreniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt, je subjektom zúčtovania odchýlky siete. Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom môže byť na základe zmluvy prenesená aj na iný subjekt. Ak zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom bola prenesená na základe zmluvy na iný subjekt, tento subjekt sa stáva subjektom zúčtovania odchýlky siete.
(9)
Subjekt zúčtovania je povinný odovzdať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný poskytnúť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok, opravné zúčtovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa osobitného predpisu.2)
(10)
Subjekt zúčtovania je povinný voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou včas uhradiť záväzky súvisiace so zúčtovaním a s vysporiadením organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a zúčtovaním a vysporiadaním odchýlok.
(11)
Regulovaný prístup na trh s plynom má účastník trhu s plynom do prepravnej siete a do distribučnej siete.
(12)
Dohodnutý prístup na trh s plynom sa uplatňuje pre prístup do ťažobnej siete, do zásobníka a k akumulácii plynu v sieti. Prevádzkovateľ ťažobnej siete, prevádzkovateľ zásobníka, prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný každoročne zverejniť obchodné podmienky na prístup a využívanie ťažobnej siete, zásobníka a akumulácie plynu v sieti. Prevádzkovateľ ťažobnej siete, prevádzkovateľ zásobníka, prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný umožniť užívateľom siete vyjadriť sa k návrhu obchodných podmienok na prístup a využívanie ťažobnej siete, zásobníka alebo akumulácie plynu v sieti a k návrhu zmien týchto podmienok.
(13)
Dohodnutý prístup účastníkov trhu s plynom do zásobníka podľa odseku 12 môže úrad zmeniť na regulovaný prístup v súlade s osobitným predpisom.32) Regulovaný prístup účastníkov trhu s plynom do zásobníka môže úrad zmeniť na dohodnutý prístup do zásobníka v súlade s osobitným predpisom.
(14)
Právo výberu dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu podľa tohto zákona má každý odberateľ elektriny a odberateľ plynu.
(15)
Účastníci trhu s elektrinou a účastníci trhu s plynom sú povinní dodržiavať pravidlá trhu.
(16)
Pri zmluve o dodávke elektriny, zmluve o združenej dodávke elektriny, zmluve o dodávke plynu a zmluve o združenej dodávke plynu, uzatvorenej na neurčitý čas, je výpovedná lehota jeden mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 17 ods. 4 až 6.
(17)
Ak oprávnený odberateľ elektriny alebo oprávnený odberateľ plynu iného členského štátu je oprávneným odberateľom elektriny alebo oprávneným odberateľom plynu na území tohto členského štátu a spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy alebo siete, prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete na vymedzenom území je povinný uzatvoriť s týmto oprávneným odberateľom elektriny alebo oprávneným odberateľom plynu zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.
(18)
Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia odmietne uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s oprávneným odberateľom elektriny alebo oprávneným odberateľom plynu iného členského štátu, má právo taký oprávnený odberateľ elektriny alebo oprávnený odberateľ plynu požiadať Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“) o vydanie rozhodnutia o prístupe do sústavy alebo o prístupe do siete na vymedzenom území. Prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete je povinný rešpektovať rozhodnutie Komisie a uzatvoriť s oprávneným odberateľom elektriny alebo oprávneným odberateľom plynu zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.
§ 16
Vedenie evidencie
(1)
Na účely zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií sú výrobca elektriny, výrobca plynu, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ zásobníka povinní viesť evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach, určiť pravidlá na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a určiť pravidlá na odpisovanie samostatne za každú jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu a uskladňovanie plynu; krížovou dotáciou je čiastočné alebo úplné vyrovnanie straty alebo nákladov z jednej činnosti ziskom alebo výnosmi z inej činnosti.
(2)
Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní viesť evidenciu skutočností oddelene aj za inú činnosť, ktorú vykonávajú v rámci podnikania, ako je činnosť uvedená v odseku 1.
(3)
Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný viesť evidenciu skutočností podľa odseku 1 oddelene pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu mimo domácnosti a oddelene pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu v domácnosti a oddelene za inú činnosť, ktorú vykonáva v rámci podnikania.
(4)
Osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné
a)
vyhotoviť za každú činnosť samostatný výkaz ziskov a strát a samostatný prehľad aktív a pasív, množstvo dodanej elektriny alebo plynu za predchádzajúci kalendárny rok v členení podľa odberateľov elektriny alebo plynu v domácnosti a odberateľov elektriny alebo plynu mimo domácnosti a predložiť ich úradu každoročne do 15. júla,
b)
predložiť úradu na schválenie pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa začatia výkonu činnosti,
c)
predložiť úradu nové pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa zmeny rozsahu podnikania v energetike podľa § 8 alebo do 30 dní odo dňa zmeny v spôsobe rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, výnosov.
(5)
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov podľa odseku 4 písm. b) a c) úrad schváli na neurčitý čas, ak žiadateľ nežiada inak. Úradom schválené pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov tieto osoby uplatnia od 1. januára nasledujúceho roka, ak úrad rozhodnutím neurčí inak. Na rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov, ktoré sa nedajú priamo priradiť k činnostiam podľa odsekov 1 až 3, sa použije pomer výnosov za činnosti podľa odsekov 1 až 3 k iným činnostiam, ktoré vykonávajú v rámci podnikania.
(6)
Predkladať pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov na schválenie úradu nie je povinná osoba,
a)
ktorá je držiteľom povolenia, ale v tejto oblasti nevykonáva činnosť,
b)
u ktorej nenastala zmena v podnikateľskej činnosti a má schválené pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov na neurčitý čas,
c)
ktorá v rámci podnikania vykonáva len jednu z činností podľa odseku 1 a nevykonáva žiadnu inú činnosť; na túto osobu sa primerane vzťahuje odsek 3 a odsek 4 písm. a).
(7)
Na vedenie evidencie skutočností podľa odsekov 1 až 4 sa primerane vzťahujú ustanovenia o rámcovej účtovnej osnove a o účtovnom rozvrhu podľa osobitného predpisu.33) Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté povinnosti účtovných jednotiek podľa osobitného predpisu.
(8)
Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní mať ročnú účtovnú závierku overenú audítorom, pripojiť k ročnej účtovnej závierke aj prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách s prepojenými podnikmi a zverejniť ročnú účtovnú závierku v súlade s postupom určeným podľa osobitného predpisu.33) Ak zverejnenie ročnej účtovnej závierky nevyplýva z osobitného predpisu, sú povinní na požiadanie sprístupniť verejnosti ročnú účtovnú závierku. Prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách s prepojenými podnikmi nie je súčasťou ročnej účtovnej závierky prevádzkovateľa podľa odseku 1.
§ 17
Ochrana odberateľa elektriny, odberateľa plynu a univerzálna služba
(1)
Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti okrem práv na ochranu spotrebiteľa podľa osobitných predpisov34) majú právo pri dodávke elektriny a dodávke plynu
a)
uzatvoriť s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu v súlade s odsekom 7, ktorá musí obsahovať najmä
1.
identifikáciu dodávateľa a odberateľa,
2.
rozsah dodávky elektriny alebo dodávky plynu a služieb súvisiacich s týmito dodávkami,
3.
podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu a služieb súvisiacich s dodávkou,
4.
zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene elektriny alebo o cene plynu vrátane štruktúry ceny,
5.
dobu trvania zmluvy a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať, vrátane informácie o poplatku za vypovedanie zmluvy alebo informácie, že zmluvu je možné vypovedať bez poplatku,
6.
spôsob a výšku kompenzácie za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny alebo dodaného plynu a služieb súvisiacich s dodávkou vrátane kompenzácie za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby za dodávku elektriny alebo plynu,
7.
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácie a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnanie sporu,
8.
informáciu, za akých podmienok môže odberateľ vypovedať zmluvu, ak nesúhlasí so zmenou ceny za dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu a s tým súvisiacich služieb alebo so zmenou podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu,
9.
spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny určeného meradla,
10.
informácie o právach odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti aspoň formou odkazu na také informácie zverejnené na webovom sídle dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu,
11.
náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny alebo dodaného plynu v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu,
b)
na poskytnutie informácie o každej zmene ceny za dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu a o zmene obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu a s tým súvisiacich služieb a poučenie o práve vypovedať zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu podľa odseku 4 transparentným a zrozumiteľným spôsobom určeným v obchodných podmienkach podľa § 34 ods. 2 písm. f) tretieho bodu alebo § 69 ods. 2 písm. a) tretieho bodu najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny,
c)
na výber nediskriminačnej formy a spôsobu platenia za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a s tým spojených služieb a uhrádzať platby za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu formou s dodávateľom dohodnutých preddavkových platieb; pri určení výšky týchto preddavkových platieb dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu zohľadní výšku preddavkových platieb za rovnaké obdobie predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia; dohodnutá výška preddavkových platieb bude zohľadňovať skutočný odber elektriny alebo skutočný odber plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie alebo plánovaný odber elektriny alebo plánovaný odber plynu na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie a bude upravená len o rozdiel medzi cenou elektriny alebo plynu uplatňovanou v predchádzajúcom zúčtovacom období a cenou elektriny alebo plynu, ktorá sa bude uplatňovať v nadchádzajúcom zúčtovacom období; odmietnutie dohody o úhrade formou preddavkových platieb je povinný dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu odôvodniť,
d)
na poskytnutie písomnej informácie o obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu podľa odseku 1 písm. a) v primeranom časovom predstihu pred uzavretím takej zmluvy; primeraným časovým predstihom sa rozumie čas, ktorý potrebuje odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti na posúdenie informácií o obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu podľa odseku 1 písm. a),
e)
na poskytnutie informácie o
1.
práve písomne odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu do 14 dní odo dňa uzavretia takej zmluvy; takú informáciu je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný poskytnúť odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti formou samostatného písomného poučenia spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 najneskôr pri uzavretí zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu,
2.
prípadnej povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti uhradiť dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odstúpi od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu po tom, čo udelil výslovný súhlas podľa odseku 19.
(2)
Ustanovenia odseku 1 platia aj vtedy, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti uzatvoria zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu a s tým súvisiacich služieb s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu prostredníctvom tretej osoby.
(3)
Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v lehote podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo v lehote podľa odseku 20. Lehota na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu je zachovaná, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odošle odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v posledný deň lehoty podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo podľa odseku 20. Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči34a) alebo použitím formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1.
(4)
Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti so zmenou ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo so zmenou obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ktorú mu oznámil dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu podľa odseku 1 písm. b), nesúhlasí, má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny; toto právo sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté na dobu určitú.
(5)
Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neoznámi odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti zmenu ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo zmenu obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu v lehote podľa odseku 1 písm. b), odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny s účinnosťou najskôr 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi zmluvy dodávateľovi.
(6)
Zmluva o združenej dodávke elektriny a zmluva o združenej dodávke plynu zaniká dňom účinnosti výpovede určeným v oznámení o výpovedi takej zmluvy podľa odseku 4 alebo odseku 5. Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti je povinný zabezpečiť, aby ku dňu účinnosti výpovede zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu bol ukončený proces zmeny dodávateľa podľa § 31 ods. 3 písm. l) alebo § 64 ods. 7 písm. h).
(7)
Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti majú právo na vymedzenom území na dodávku elektriny a dodávku plynu v rámci univerzálnej služby v ustanovenej kvalite3) a za jednoducho a zrozumiteľne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny, ktoré zohľadňujú náklady a primeraný zisk, ak splnia obchodné podmienky dodávateľa poskytujúceho univerzálnu službu.
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete na časti vymedzeného územia pripojí za podmienok určených úradom a pri dodržaní ceny alebo metodiky jej tvorby určenej úradom odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti do sústavy a siete, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky. Zmluva o pripojení musí obsahovať aj lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť pripojenie odberného elektrického zariadenia alebo odberného plynového zariadenia.
(9)
Odberateľ elektriny a odberateľ plynu majú právo zmeniť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu. Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nesmie požadovať od odberateľa elektriny alebo odberateľa plynu finančnú úhradu za vykonanie zmeny ani žiadne iné platby. Podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu je ukončenie zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s pôvodným dodávateľom plynu najneskôr ku dňu vykonania tejto zmeny a uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny alebo uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu. Ustanovenia o zmluve o dodávke elektriny a zmluve o dodávke plynu podľa tohto odseku a odsekov 10 a 11 platia aj pre zmluvu o združenej dodávke elektriny a zmluvu o združenej dodávke plynu.
(10)
Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny alebo po uzatvorení zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu je odberateľ elektriny alebo odberateľ plynu povinný písomne alebo v elektronickej podobe požiadať o zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny alebo nového dodávateľa plynu príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo prevádzkovateľa siete najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa § 15 ods. 16 alebo pred skončením platnosti zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu.
(11)
Pôvodný dodávateľ elektriny alebo pôvodný dodávateľ plynu môže vzniesť námietku proti zmene dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu pre príslušné odberné miesto prevádzkovateľovi sústavy alebo prevádzkovateľovi siete do 10 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa, a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa. Ak bola vznesená námietka podľa prvej vety, prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu nevykoná a bezodkladne o tom informuje pôvodného dodávateľa elektriny, nového dodávateľa elektriny a odberateľa elektriny alebo pôvodného dodávateľa plynu, nového dodávateľa plynu a odberateľa plynu. Prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete neposudzuje platnosť alebo neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu. Ak pôvodný dodávateľ elektriny alebo pôvodný dodávateľ plynu vznesie námietku proti zmene dodávateľa bezdôvodne, zodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi elektriny, novému dodávateľovi elektriny a prevádzkovateľovi sústavy alebo odberateľovi plynu, novému dodávateľovi plynu a prevádzkovateľovi siete.
(12)
Pôvodný dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti doručiť konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny alebo dodávku plynu najneskôr do štyroch týždňov po vykonaní zmeny. Konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny alebo dodávku plynu sa uskutoční na základe odpočtu skutočného stavu na určenom meradle vykonaného príslušným prevádzkovateľom sústavy alebo prevádzkovateľom siete, ak tento zákon neustanovuje inak.
(13)
Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej faktúry do určeného dňa splatnosti, dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti na tento stav upozorniť a určiť nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako 10 dní od upozornenia o neuhradení záväzku odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti. Písomné upozornenie dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu obsahuje aj poučenie o prerušení dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote.
(14)
Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre alebo v materiáli zasielanom súčasne s faktúrou odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny a za dodávku plynu vrátane ich jednotkovej ceny. Informácia o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu obsahuje najmä jednotkovú cenu za
a)
nákup elektriny alebo plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu,
b)
prepravu plynu,
c)
distribúciu elektriny vrátane prenosu alebo distribúciu plynu,
d)
skladovanie plynu,
e)
straty pri prenose elektriny a distribúcii elektriny,
f)
systémové služby v elektroenergetike,
g)
prevádzkovanie systému v elektroenergetike,
h)
odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu.36)
(15)
Dodávateľ poskytujúci univerzálnu službu zverejní cenník elektriny alebo plynu dodávaných v rámci poskytovania univerzálnej služby na svojom webovom sídle pred jeho účinnosťou; zároveň ho doručí úradu. Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla.
(16)
Pri vybavovaní reklamácií postupuje dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete podľa osobitného predpisu.37)
(17)
Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácností je oprávnený predložiť úradu na mimosúdne riešenie spor s dodávateľom elektriny, dodávateľom plynu, prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej siete za podmienok a postupom ustanoveným osobitným predpisom.38)
(18)
Ustanovenia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu sa môžu odchýliť od informácií poskytnutých odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti pred uzavretím zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu podľa odseku 1 písm. a) alebo § 17a ods. 4 iba na základe výslovného súhlasu oboch zmluvných strán.
(19)
Ak sa má dodávka elektriny alebo dodávka plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu začať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti požiada o začatie dodávky elektriny alebo o začatie dodávky plynu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu, dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný vyžiadať od odberateľa elektriny v domácnosti alebo od odberateľa plynu v domácnosti výslovný súhlas so začatím dodávky elektriny alebo dodávky plynu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak je zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke plynu zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, musí byť tento súhlas zaznamenaný na trvanlivom nosiči.
(20)
Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neinformoval odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti o práve na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu, odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti môže odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu do
a)
14 dní odo dňa dodatočného splnenia informačnej povinnosti o práve odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu dodatočne splnil svoju informačnú povinnosť, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu,
b)
12 mesiacov a 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neposkytol informáciu o práve odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu ani dodatočne.
(21)
Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odstúpi od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, nie je povinný platiť za dodanú elektrinu alebo dodaný plyn počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak
a)
mu dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neposkytol informácie podľa odseku 1 písm. e) alebo
b)
odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neudelil súhlas podľa odseku 19.
(22)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nesmie od odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti prijať alebo žiadať uhradenie finančnej zábezpeky na splnenie alebo zabezpečenie záväzkov odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti.
(23)
Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu telefonicky kontaktuje odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti s ponukou na uzavretie alebo zmenu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, je povinný odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti na začiatku každého rozhovoru oznámiť svoje identifikačné údaje, ako aj obchodný zámer telefonickej komunikácie.
(24)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov získaných počas telefonického rozhovoru podľa odseku 23 podľa osobitného predpisu.38a)
(25)
Ak sú informácie podľa odsekov 12 a 14 poskytované iba elektronickými prostriedkami, poskytuje ich dodávateľ odberateľovi elektriny v domácnosti a odberateľovi plynu v domácnosti bezodplatne.
§ 17a
Ochrana odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti pri zmluvách uzatváraných na diaľku a pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu
(1)
Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa použijú, ak je zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke plynu zmluvou uzavretou na diaľku alebo zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu. Ustanovenia § 17 sa na zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, ktorá je zmluvou uzavretou na diaľku alebo zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, použijú, ak tento paragraf neustanovuje inak.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie zmluvou uzavretou na diaľku zmluva medzi dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu a odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu alebo adresného listu.
(3)
Na účely tohto zákona sa rozumie zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu zmluva medzi dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu a odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti
a)
uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, alebo
b)
na ktorej uzavretie dal návrh dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu.
(4)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný poskytnúť odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti pred uzavretím zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu alebo ak sa tá uzatvára na základe požiadavky odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti na uzavretie zmluvy pred tým, ako odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odošle požiadavku na uzavretie zmluvy, okrem informácií podľa § 17 ods. 1 písm. a) aj informáciu o
a)
cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré možno využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
b)
platobných podmienkach,
c)
telefónnom čísle dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu, najmä adresu elektronickej pošty a číslo faxu,
d)
postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov odberateľov elektriny v domácnosti alebo odberateľov plynu v domácnosti,
e)
existencii príslušných kódexov správania,38b) ktoré sa dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
f)
minimálnej dĺžke trvania záväzkov odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti vyplývajúcich zo zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, ak zo zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu vyplýva pre odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti taký záväzok.
(5)
Informácie podľa § 17 ods. 1 písm. a) a odseku 4 sa odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti musia poskytnúť v prípade
a)
zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie; ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti čitateľné a zrozumiteľné,
b)
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu v listinnej podobe alebo so súhlasom odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
§ 18
Dodávateľ poslednej inštancie
(1)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom elektriny a odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k sústave alebo sieti a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn podľa odseku 6 alebo dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom.
(2)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom podľa odseku 1 najviac počas troch mesiacov. Dodávateľ poslednej inštancie túto skutočnosť bezodkladne oznámi úradu.
(3)
Skutočnosť, že dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn podľa odseku 6 alebo dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, a zároveň odberateľ elektriny alebo odberateľ plynu ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, je prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete, do ktorej je odberateľ elektriny alebo odberateľ plynu pripojený, povinný bezodkladne oznámiť odberateľom a dodávateľovi poslednej inštancie v rozsahu podľa pravidiel trhu.
(4)
Úrad rozhodne o výbere dodávateľa poslednej inštancie v súlade s kritériami určenými podľa osobitného predpisu.39) Rozhodnutie o výbere dodávateľa poslednej inštancie doručí úrad vybranému dodávateľovi a ostatným uchádzačom. Na rozhodnutie o výbere dodávateľa poslednej inštancie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem oddielov 2 a 4 štvrtej časti a piatej časti. Odvolanie proti rozhodnutiu o výbere dodávateľa poslednej inštancie nemá odkladný účinok a ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdmi o odložení vykonateľnosti rozhodnutia sa nepoužijú.
(5)
Dodávateľ poslednej inštancie môže odmietnuť dodávku elektriny alebo dodávku plynu podľa odseku 1, ak u odberateľa elektriny alebo odberateľa plynu bol zistený neoprávnený odber elektriny alebo plynu alebo ak pôvodný dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn do odberného miesta z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 6.
(6)
Dodávka elektriny alebo plynu do odberného miesta dodávateľom poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu. Pôvodný dodávateľ stratí spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn do odberného miesta, ak
a)
nezabezpečil pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny alebo prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v prípade dodávky elektriny alebo prístup do prepravnej siete a prepravu plynu alebo prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v prípade dodávky plynu; podrobnosti upravujú pravidlá trhu,
b)
nemá uzavretú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku; podrobnosti upravujú pravidlá trhu; tým nie je dotknutá povinnosť dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 2 písm. a),
c)
mu bolo zrušené povolenie na dodávku elektriny alebo dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať elektrinu alebo plyn na vymedzenom území podľa § 6 ods. 10.
(7)
Ak dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, zmluva o dodávke elektriny alebo zmluva o dodávke plynu alebo zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke plynu zaniká dňom, keď dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn.
(8)
Odberateľ, ktorému dodáva elektrinu alebo plyn dodávateľ poslednej inštancie, je povinný dodávateľovi poslednej inštancie uhradiť cenu za dodávku poslednej inštancie vrátane platieb podľa osobitného predpisu.40) Podrobnosti upravujú pravidlá trhu.
(9)
Ak zúčtovateľ odchýlok predčasne ukončí zmluvu o zúčtovaní odchýlky na základe porušenia zmluvy zo strany dodávateľa, túto skutočnosť bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle a o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informuje prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, prevádzkovateľa prenosovej sústavy a úrad.
(10)
Ak úrad zruší dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu povolenie na dodávku elektriny alebo dodávku plynu, túto skutočnosť bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle a bezodkladne oznámi príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete a príslušnému dodávateľovi poslednej inštancie. Rozhodnutie o zrušení povolenia úrad bezodkladne zašle dotknutému dodávateľovi elektriny alebo dotknutému dodávateľovi plynu, prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav alebo prevádzkovateľom distribučných sietí, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi prepravnej siete, dodávateľovi poslednej inštancie a zúčtovateľovi odchýlok.
(11)
Zánik oprávnenia zahraničnej osoby v štáte, podľa ktorého práva vzniklo, je osoba podľa § 6 ods. 7 povinná písomne oznámiť prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav alebo prevádzkovateľom distribučných sietí, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi prepravnej siete, dodávateľovi poslednej inštancie a zúčtovateľovi odchýlok bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.
(12)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný bezodkladne písomne oznámiť vznik skutočnosti podľa odseku 6 písm. a) a b) prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav alebo prevádzkovateľom distribučných sietí, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi prepravnej siete, dodávateľovi poslednej inštancie, zúčtovateľovi odchýlok a úradu.
(13)
Podmienky začatia a ukončenia dodávky poslednej inštancie upravujú pravidlá trhu.
§ 19
Technické podmienky sústavy a siete
(1)
Prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete je povinný v záujme zabezpečenia nediskriminačného, transparentného, bezpečného prístupu, pripojenia a prevádzkovania sústavy a siete určiť technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a siete, pravidlá prevádzkovania sústavy a siete a určiť a dodržať kritériá technickej bezpečnosti sústavy a siete.
(2)
Technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete vrátane priameho vedenia a priameho plynovodu obsahujú najmä podmienky
a)
prístupu do sústavy a siete,
b)
pripojenia do sústavy a siete,
c)
technickej súčinnosti sústavy a siete vrátane vzájomnej prevádzkyschopnosti sústavy a siete,
d)
prevádzkovania sústavy a siete,
e)
prevádzkovania priameho vedenia alebo priameho plynovodu,
f)
zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy a siete,
g)
prerušenia dodávok elektriny a plynu,
h)
odpojenia zo sústavy alebo siete,
i)
riadenia sústavy alebo siete.
(3)
Technické podmienky obsahujú aj kritériá technickej bezpečnosti sústavy a siete, spôsob vypracovania a zverejnenia minimálnych technicko-konštrukčných a prevádzkových požiadaviek na prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy a siete. V technických podmienkach prevádzkovateľa sústavy sú vymedzené postupy na zachovanie prevádzkovej bezpečnosti sústavy.
(4)
Technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 vypracované prevádzkovateľom sústavy alebo prevádzkovateľom siete musia byť nediskriminačné.
(5)
Technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 uverejní prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete na svojom webovom sídle tak, aby boli prístupné všetkým účastníkom trhu najneskôr jeden mesiac pred nadobudnutím ich účinnosti, a súčasne ich predloží úradu. Technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 v rozsahu, v akom určujú minimálne technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripojenie do inej sústavy a siete a zabezpečujú vzájomnú prevádzkyschopnosť týchto sústav a sietí, predloží prevádzkovateľ sústavy a prevádzkovateľ siete ministerstvu na účely informovania Komisie podľa § 88 ods. 9 písm. e). Technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 sú záväzné pre účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom.
(6)
Úrad môže požiadať prevádzkovateľa sústavy alebo prevádzkovateľa siete o zmenu technických podmienok podľa odsekov 2 a 3, ak sú technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.41) Prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete je povinný vypracovať a predložiť úradu do 30 dní odo dňa doručenia odôvodnenej žiadosti úradu podľa prvej vety návrh zmeny technických podmienok podľa odsekov 2 a 3 v rozsahu vyžadovanom úradom. Úrad môže požiadať prevádzkovateľa sústavy alebo prevádzkovateľa siete o zmenu návrhu podľa predchádzajúcej vety do 30 dní odo dňa jeho predloženia, ak je návrh podľa predchádzajúcej vety v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi; ustanovenie predchádzajúcej vety sa použije primerane. Prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete je povinný zmeniť technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 v súlade s návrhom predloženým úradu, ak úrad nepožiada o zmenu takého návrhu v lehote podľa predchádzajúcej vety, do 40 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa predchádzajúcej vety.
(7)
Prevádzkovateľ sústavy a prevádzkovateľ siete je povinný určiť obchodné podmienky na prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy a siete. Rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy alebo prevádzkovateľa siete, ustanovia pravidlá trhu.
(8)
Prevádzkovateľ sústavy a prevádzkovateľ siete môže odmietnuť prístup do sústavy a siete z dôvodu nedostatočnej kapacity sústavy a siete alebo z dôvodu hrozby vážnej ekonomickej ujmy a vážnych ekonomických ťažkostí v súvislosti so zmluvami o dodávke plynu s pevne dohodnutým objemom dodávky a s povinnosťou zaplatiť bez ohľadu na odobraté množstvo plynu. Pri odmietnutí prístupu do sústavy a siete je prevádzkovateľ sústavy a prevádzkovateľ siete povinný prihliadať na plnenie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme a na ochranu práv odberateľov. Každé odmietnutie prístupu do sústavy a siete musí byť odôvodnené.
§ 20
Stav núdze v elektroenergetike
(1)
Stavom núdze v elektroenergetike je náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok energie, zmena frekvencie v sústave nad alebo pod úroveň určenú pre technické prostriedky zabezpečujúce automatické odpájanie zariadení od sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19 alebo prerušenie paralelnej prevádzky prenosových sústav, ktoré môže spôsobiť významné zníženie alebo prerušenie dodávok elektriny alebo vyradenie energetických zariadení z činnosti alebo ohrozenie života a zdravia ľudí na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia v dôsledku
a)
mimoriadnych udalostí a krízovej situácie,42)
b)
opatrení hospodárskej mobilizácie,43)
c)
havárií na zariadeniach pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny aj mimo vymedzeného územia,
d)
ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy,
e)
nedostatku zdrojov energie,
f)
teroristického činu.
(2)
Stav núdze v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia po posúdení dôsledkov podľa odseku 1 vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhlásenie a odvolanie stavu núdze bezodkladne oznamuje ministerstvu.
(3)
Ak bol vyhlásený stav núdze, účastníci trhu s elektrinou sú povinní podieľať sa na odstránení príčin a dôsledkov uvedených v odseku 1 a na obnove dodávok elektriny.
(4)
Každý účastník trhu s elektrinou je povinný podrobiť sa opatreniam zameraným na predchádzanie stavu núdze a pri stave núdze (ďalej len „obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike“) počas ich prípravy a realizácie a opatreniam zameraným na odstránenie stavu núdze. Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike sa uplatňujú v tomto poradí:
a)
obmedzenie odberu elektriny u odberateľov, ktorí prevádzkujú výrobu alebo poskytujú služby náročné na spotrebu elektriny,
b)
prerušenie dodávok elektriny pre odberateľov podľa písmena a),
c)
obmedzenie a prerušenie dodávok elektriny pre ostatných odberateľov mimo domácností a zariadení verejnoprospešných služieb,
d)
obmedzenie a prerušenie dodávok elektriny pre výrobcov elektriny,
e)
obmedzenie a prerušenie dodávok elektriny pre zariadenia verejnoprospešných služieb,
f)
obmedzenie a prerušenie dodávok elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti.
(5)
Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia.
(6)
Obmedzenie dodávok elektriny pri vyhlásení stavu núdze v elektroenergetike sa uskutoční podľa vopred určených pravidiel na vyrovnanie nerovnováhy prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike sa prijímajú po porade s ďalšími významnými prevádzkovateľmi prenosových sústav pri dodržiavaní príslušných dvojstranných dohôd vrátane dohôd o výmene informácií.
(7)
Ak účastník trhu s elektrinou nedodrží obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike počas ich vyhlásenia, má prevádzkovateľ prenosovej sústavy právo požadovať od neho náhradu škody, ktorá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy z tohto dôvodu vznikla.
(8)
Pri stave núdze až do jeho odvolania je právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze vyhlásený, alebo z dôvodu plnenia obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike vylúčené. Právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze vyhlásený, alebo z dôvodu plnenia obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike je vylúčené aj vtedy, ak bolo zariadenie užívateľa sústavy odpojené v dôsledku činnosti technických prostriedkov zabezpečujúcich automatické odpájanie zariadení od sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19. Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny sa uskutočňuje v rozsahu podľa pravidiel trhu.
§ 21
Krízová situácia v plynárenstve
(1)
Úrovne krízovej situácie v plynárenstve sú úroveň včasného varovania (včasné varovanie), úroveň pohotovosti (pohotovosť) a úroveň núdze (stav núdze) podľa osobitného predpisu.44)
(2)
Krízovú situáciu v plynárenstve a jej úroveň na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Tento prevádzkovateľ distribučnej siete bezodkladne oznamuje ministerstvu
a)
vyhlásenie a odvolanie krízovej situácie a jej úroveň,
b)
informácie o opatreniach podľa odseku 5, ktoré plánuje prijať,
c)
na požiadanie ďalšie informácie týkajúce sa vyhlásenej krízovej situácie a jej úrovne alebo opatrení podľa odseku 5,
d)
informáciu, či krízová situácia môže mať za následok podanie žiadosti o poskytnutie pomoci od Európskej únie a jej členských štátov.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, je povinný na žiadosť ministerstva bezodkladne odvolať krízovú situáciu.
(4)
Ak bola vyhlásená krízová situácia, účastníci trhu s plynom sú povinní podieľať sa na odstránení jej príčin a dôsledkov.
(5)
Každý účastník trhu s plynom je povinný podrobiť sa prijatým opatreniam pri krízovej situácii (ďalej len „obmedzujúce opatrenia v plynárenstve“) a opatreniam zameraným na odstránenie krízovej situácie, ktoré vyhlási alebo určí prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území. Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve, pri ktorých sa obmedzuje alebo prerušuje dodávka plynu, sa uplatňujú v tomto poradí:
a)
obmedzenie odberu plynu u odberateľov, ktorí prevádzkujú výrobu alebo poskytujú služby náročné na spotrebu plynu,
b)
prerušenie dodávok plynu pre odberateľov podľa písmena a),
c)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre ostatných odberateľov okrem chránených odberateľov,
d)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodov 16.2 a 16.8,
e)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 16.3,
f)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodov 16.4 až 16.7,
g)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 16.1.
(6)
Obmedzenie a prerušenie dodávok plynu podľa odseku 5 sa nevzťahuje na prevádzkovateľa zásobníka a výrobcu plynu.
(7)
Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Tento prevádzkovateľ distribučnej siete vyhlásenie a odvolanie obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a určenie opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie bezodkladne oznamuje ministerstvu; oznámenie o vyhlásení a odvolaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve alebo o určení opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie obsahuje aj podrobnosti o uplatňovaných obmedzujúcich opatreniach v plynárenstve alebo opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a v prípade opatrení podľa odseku 8 aj náležité odôvodnenie.
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, môže v náležite odôvodnených výnimočných situáciách vyhlásiť alebo určiť obmedzujúce opatrenia v plynárenstve alebo opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie, ktoré nie sú uvedené v núdzovom pláne podľa § 23, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
obmedzujúce opatrenia v plynárenstve alebo opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie neobmedzujú neprimerane tok plynu v rámci vnútorného trhu,
b)
obmedzujúce opatrenia v plynárenstve alebo opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie neohrozujú vážne situáciu v oblasti dodávky plynu v inom členskom štáte, a
c)
je zachovaný cezhraničný prístup k infraštruktúre v súlade s osobitným predpisom,45) pokiaľ je to z technického a bezpečnostného hľadiska možné.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, je povinný na žiadosť ministerstva bezodkladne odvolať alebo zrušiť obmedzujúce opatrenie v plynárenstve alebo opatrenie zamerané na odstránenie krízovej situácie.
(10)
Ak účastník trhu s plynom nedodrží obmedzujúce opatrenia v plynárenstve, je povinný prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, nahradiť škodu, ktorá prevádzkovateľovi distribučnej siete z tohto dôvodu vznikla.
(11)
Pri stave núdze až do jeho odvolania je právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze vyhlásený, alebo z dôvodu plnenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve alebo opatrení zameraných na odstránenie stavu núdze, vylúčené.
§ 22
Štandard bezpečnosti dodávok plynu
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dodávateľ plynu a chránený odberateľ, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, sú povinní na účel riešenia krízovej situácie a predchádzania krízovej situácii zabezpečiť štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov.
(2)
Štandardom bezpečnosti dodávok plynu je zabezpečenie dodávky plynu pre chránených odberateľov v rozsahu podľa osobitného predpisu.46)
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, na účel riešenia krízovej situácie a predchádzania krízovej situácii zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 16.1. Dodávateľ plynu na účel riešenia krízovej situácie a predchádzania krízovej situácii zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov, ktorým dodáva plyn, okrem chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 16.1. Chránený odberateľ, ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, si zároveň zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu na účel riešenia krízovej situácie a predchádzania krízovej situácii.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dodávateľ plynu pre chránených odberateľov a chránený odberateľ, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, zabezpečujú štandard bezpečnosti dodávok plynu zásobami plynu v zásobníkoch s disponibilitou dodávok plynu zo zásobníkov pri krízovej situácii do siete na vymedzenom území, alebo zmluvne zabezpečenými dodávkami plynu vyrobeného na vymedzenom území. Najviac 50 % objemu plynu potrebného na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu môžu zabezpečiť využitím cezhraničnej kapacity sietí zmluvne zabezpečenými výpomocnými dodávkami plynu disponibilnými pri krízovej situácii na vymedzenom území.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dodávateľ plynu a chránený odberateľ, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, predkladajú ministerstvu každoročne do 28. februára návrh spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca.
(6)
Ministerstvo do 31. marca po prerokovaní s úradom a prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, rozhodne o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca.
(7)
Vo výnimočných prípadoch z hľadiska technických možností a na základe žiadosti osôb podľa odseku 1 môže ministerstvo rozhodnutím udeliť výnimku zo spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu; povinnosť dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu tým nie je dotknutá. Ak dodávateľ plynu získa povolenie na dodávku plynu po 28. februári, predloží ministerstvu návrh spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca alebo jeho časť najneskôr 60 dní predo dňom začatia vykonávania činnosti dodávky plynu.
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dodávateľ plynu a chránený odberateľ, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, predložia ministerstvu každoročne do 31. augusta informácie o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca. Ak je zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu nedostatočné, ministerstvo uloží rozhodnutím opatrenia. Rozklad proti rozhodnutiu ministerstva o opatrení na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu nemá odkladný účinok.
(9)
Dodávateľ plynu a chránený odberateľ uvedení v odseku 1 môžu na základe zmluvy preniesť zodpovednosť za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu na iného účastníka trhu s plynom. Prenesením zodpovednosti nie je dotknutá povinnosť predkladať informácie podľa odseku 8.
§ 23
Preventívny akčný plán a núdzový plán v plynárenstve
(1)
Ministerstvo vypracúva, prijíma a zverejňuje na svojom webovom sídle a vo vestníku ministerstva preventívny akčný plán a núdzový plán podľa osobitného predpisu.47)
(2)
Každý účastník trhu s plynom je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené záväznou časťou preventívneho akčného plánu alebo spoločného preventívneho akčného plánu podľa osobitného predpisu48) a záväznou časťou núdzového plánu alebo spoločného núdzového plánu podľa osobitného predpisu.49)
§ 24
Povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme
(1)
Všeobecným hospodárskym záujmom v energetike na účely tohto zákona sa rozumie zabezpečenie najmä
a)
bezpečnosti sústavy alebo siete vrátane zabezpečenia pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny a plynu a energetickej efektívnosti,
b)
prednostného prístupu do sústavy pri dodávke elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
c)
využitia obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby a domáceho uhlia pri výrobe elektriny,
d)
plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
e)
plnenia záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách,
f)
ochrany životného prostredia.
(2)
Všeobecný hospodársky záujem v energetike schvaľuje vláda na návrh ministerstva. Ministerstvo pred predložením návrhu na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu vláde Slovenskej republiky vypracuje analýzu vplyvu navrhovaných opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme na účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom, na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie. Ministerstvo navrhne vláde schválenie všeobecného hospodárskeho z áujmu, iba ak analýza vplyvu opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme preukáže ich opodstatnenie.
(3)
Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom záujme uložiť povinnosť výrobcovi elektriny, prevádzkovateľovi sústavy a prevádzkovateľovi siete, dodávateľovi elektriny a dodávateľovi plynu a prevádzkovateľovi zásobníka zabezpečiť
a)
bezpečnosť, pravidelnosť, kvalitu a cenu dodávky elektriny a plynu a energetickú efektívnosť dodávok elektriny,
b)
využitie obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby a domáceho uhlia pri výrobe elektriny,
c)
prednostný prístup, pripojenie, prenos, distribúciu a dodávku elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
d)
ochranu odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti,
e)
plnenie záväzkov podľa odseku 1 písm. d) a e),
f)
poskytovanie podporných služieb potrebných na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a na poskytovanie systémových služieb v zariadeniach na výrobu elektriny.
(4)
Povinnosti uložené podľa odseku 3 musia byť jednoznačné, vykonateľné, kontrolovateľné, transparentné, nediskriminačné a musia zabezpečiť rovnosť prístupu pre elektroenergetické podniky a plynárenské podniky v členských štátoch ku koncovým odberateľom na vymedzenom území.
§ 25
Výberové konanie na nové elektroenergetické zariadenia
(1)
Ministerstvo môže uložiť prevádzkovateľovi elektroenergetického zariadenia povinnosť
a)
zaviesť technológie, ktoré zabezpečia
1.
zlepšenie riadenia energetickej efektívnosti sústavy,
2.
zníženie spotreby elektriny,
b)
vykonať opatrenia zamerané na prípravu výstavby alebo na výstavbu nových elektroenergetických zariadení.
(2)
Opatrenia podľa odseku 1 písm. b) môže ministerstvo uložiť len vtedy, ak
a)
súčasné kapacity elektroenergetických zariadení nedostatočne zabezpečujú alebo nezabezpečujú bezpečnosť a spoľahlivosť sústavy,
b)
opatrenia podľa odseku 1 písm. a) dostatočne nezabezpečujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania sústavy.
(3)
Pri ukladaní povinností podľa odseku 1 môže ministerstvo poskytnúť ekonomické stimuly v súlade s osobitným zákonom.50)
(4)
Dodávateľ technológie, ktorá zabezpečí zlepšenie riadenia energetickej efektívnosti sústavy alebo zníženie spotreby elektriny, a dodávateľ, ktorý zabezpečuje prípravu výstavby a výstavbu nových elektroenergetických zariadení, na ktoré sa poskytujú ekonomické stimuly, sa určí na základe nediskriminačného a transparentného výberového konania, ktoré organizuje a kontroluje úrad.
(5)
Oznámenie o začatí výberového konania a podrobnosti o výberovom konaní podľa odseku 4 úrad uverejní v Obchodnom vestníku najneskôr šesť mesiacov pred dátumom ukončenia prijímania ponúk. Úrad zasiela oznámenie o začatí výberového konania a podrobnosti o výberovom konaní Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie; lehota na prijímanie ponúk sa neskončí pred uplynutím šiestich mesiacov od uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
(6)
Podrobnosti o výberovom konaní, ktoré úrad uverejní v oznámení o začatí výberového konania v Obchodnom vestníku a Úradnom vestníku Európskej únie podľa odseku 5, zahŕňajú najmä
a)
adresu, na ktorú treba zaslať ponuky, a dátum ukončenia prijímania ponúk,
b)
predmet výberového konania,
c)
podmienky účasti vo výberovom konaní; pri výberovom konaní na výstavbu nových elektroenergetických zariadení úrad zároveň umožní existujúcim výrobcom elektriny predkladať ponuky na dlhodobú dodávku elektriny, ak takýto postup postačuje na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy,
d)
požiadavky na obsah ponuky účastníka výberového konania,
e)
kritériá hodnotenia ponúk; pri výberovom konaní na výstavbu nových elektroenergetických zariadení kritériá hodnotenia ponúk zohľadňujú splnenie požiadaviek podľa odseku 7,
f)
popis poskytovaných ekonomických stimulov,
g)
predpokladaný termín výberu úspešného účastníka výberového konania.
(7)
Uskutočňovať výstavbu nových elektroenergetických zariadení je možné, ak sú splnené požiadavky týkajúce sa
a)
bezpečnosti sústavy,
b)
ochrany zdravia a bezpečnosti práce,
c)
ochrany životného prostredia,
d)
využitia pozemkov a ich rozmiestnenia vrátane využitia pozemkov vo vlastníctve štátu,
e)
energetickej efektívnosti,
f)
povahy primárnych zdrojov,
g)
technickej, ekonomickej, finančnej schopnosti žiadateľa o výstavbu,
h)
minimálnych konštrukčných a prevádzkových požiadaviek na pripojenie elektroenergetického zariadenia do sústavy a zabezpečenia vzájomnej prevádzkyschopnosti sústavy,
i)
prínosu výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k dosiahnutiu určeného podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe podľa osobitného predpisu,29)
j)
prínosu výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k úspore emisií.30)
TRETIA ČASŤ
ELEKTROENERGETIKA
PRVÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV TRHU S ELEKTRINOU
§ 26
Základné zmluvné vzťahy na trhu s elektrinou
(1)
Zmluvou o dodávke elektriny sa zaväzuje dodávateľ elektriny dodávať elektrinu v dohodnutom množstve a v dohodnutom časovom priebehu výkonu odberateľovi elektriny a odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi elektriny cenu za dodanú elektrinu.
(2)
Zmluvou o pripojení do prenosovej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy po splnení obchodných podmienok a technických podmienok pripojiť do prenosovej sústavy zariadenie žiadateľa na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnuté technické dimenzovanie pripojenia do prenosovej sústavy vo výške podľa zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť určený podiel nákladov vyvolaných u prevádzkovateľa prenosovej sústavy pripojením elektroenergetického zariadenia; technickým dimenzovaním pripojenia do prenosovej sústavy je technologické dimenzovanie zariadenia na pripojenie výrobcu, odberateľa, prevádzkovateľa distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, ktoré sa určí pre každé jednotlivé miesto pripojenia, v súlade s pravidlami trhu.
(3)
Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečiť v sústave kapacitu na pripojenie v zmluvne dohodnutej výške a po splnení obchodných podmienok a technických podmienok pripojiť k distribučnej sústave zariadenie žiadateľa na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške podľa zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za pripojenie.
(4)
Zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa zaväzuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy umožniť prístup do sústavy a prepraviť pre účastníka trhu s elektrinou množstvo elektriny vo výške rezervovanej kapacity v prenosovej sústave a účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutie prenosových a súvisiacich služieb. V zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa dohodne aj spôsob určenia kapacity pripojenia do prenosovej sústavy na určené časové obdobia; kapacitou pripojenia do prenosovej sústavy je využiteľnosť technického dimenzovania pripojenia v každom jednotlivom mieste pripojenia v určenom časovom období v súlade s pravidlami trhu.
(5)
Zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervovať dohodnutú distribučnú kapacitu, umožniť prístup do sústavy a prepraviť pre účastníka trhu s elektrinou množstvo elektriny výkonovo obmedzené výškou rezervovanej kapacity, vrátane služieb spojených s používaním prenosovej sústavy, a účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutie distribučných a súvisiacich služieb.
(6)
Zmluvou o zúčtovaní odchýlky sa zúčtovateľ odchýlok zaväzuje vyhodnocovať, zúčtovávať a vysporiadavať odchýlky subjektu zúčtovania a subjekt zúčtovania sa zaväzuje zaplatiť cenu a poplatky za služby poskytnuté zúčtovateľom odchýlok. Uzatvorením zmluvy o zúčtovaní odchýlky sa osoba, ktorá ju so zúčtovateľom odchýlok uzatvorila, stáva subjektom zúčtovania. Zúčtovateľ odchýlok sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť dodávateľovi regulačnej elektriny, ktorý má s prevádzkovateľom prenosovej sústavy uzavretú zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny platbu za regulačnú elektrinu dodanú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, alebo uhradiť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy platbu za regulačnú elektrinu, ktorú poskytol prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe údajov o množstve a cene regulačnej elektriny poskytnutých prevádzkovateľom prenosovej sústavy.
(7)
Zmluvou o zúčtovaní regulačnej elektriny sa zúčtovateľ odchýlok zaväzuje uhradiť dodávateľovi regulačnej elektriny, ktorý má s prevádzkovateľom prenosovej sústavy uzavretú zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, platbu za regulačnú elektrinu dodanú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na základe údajov o množstve a cene regulačnej elektriny poskytnutých prevádzkovateľom prenosovej sústavy.
(8)
Zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa zaväzuje účastník trhu s elektrinou prevziať zodpovednosť za odchýlku za iného účastníka trhu s elektrinou.
(9)
Zmluvou o združenej dodávke elektriny sa zaväzuje dodávateľ elektriny dodávať odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku a odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi elektriny cenu za dodanú elektrinu a za distribúciu elektriny a súvisiace služby.
(10)
Zmluvou o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou sa zaväzuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou umožniť účastníkovi trhu s elektrinou účasť na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou, vysporiadavať uskutočnené obchody a uhradiť účastníkovi trhu s elektrinou platbu za uskutočnené obchody s elektrinou. Účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje uhradiť platbu za uskutočnené obchody s elektrinou a služby poskytnuté organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou účastníkovi trhu s elektrinou.
(11)
Zmluvou o prenose elektriny cez spojovacie vedenia sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy zaväzuje za podmienok určených pre cezhraničné prenosy elektriny a pravidlami spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav preniesť pre subjekt zúčtovania z vymedzeného územia alebo na vymedzené územie dohodnuté množstvo elektriny a subjekt zúčtovania sa zaväzuje dodržiavať podmienky určené pre cezhraničné prenosy elektriny.
(12)
Zmluvou o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny sa poskytovateľ podporných služieb zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy dohodnuté množstvo podporných služieb a dodať požadované množstvo regulačnej elektriny v určenej kvalite na žiadosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prenosovej sústavy sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za poskytnuté podporné služby; platbu za dodanú regulačnú elektrinu uhrádza zúčtovateľ odchýlok na základe zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o zúčtovaní regulačnej elektriny.
(13)
Zmluvou o poskytovaní podporných služieb sa poskytovateľ podporných služieb zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy podporné služby a prevádzkovateľ prenosovej sústavy sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za poskytnuté podporné služby.
(14)
Zmluvou o vysporiadaní cezhraničných výmen elektriny sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy a organizátor organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zaväzujú na postupoch a podmienkach platieb spojených s prepravou elektriny medzi susednými prenosovými sústavami zapojenými do organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.
(15)
Náležitosti zmlúv podľa odsekov 1 až 14 upravujú pravidlá trhu.
§ 27
Práva a povinnosti výrobcu elektriny
(1)
Výrobca elektriny má právo
a)
pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do sústavy, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy; tým nie je dotknuté ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h),
b)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do sústavy, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy,
c)
dodávať elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu,
d)
navrhnúť na ekonomicky efektívnom princípe prevádzkovateľovi prenosovej sústavy zapojenie vlastných zariadení na výrobu elektriny na účely poskytnutia podporných služieb a dodávky regulačnej elektriny,
e)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.
(2)
Výrobca elektriny je povinný
a)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s prevádzkovateľom sústavy,
b)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje aj povinnosť zložiť finančnú zábezpeku, so zúčtovateľom odchýlok alebo zmluvu o prenesení zodpovednosti za odchýlku s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania,
c)
umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a montáž zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a prístup k týmto zariadeniam,
d)
inštalovať a priebežne certifikovať zariadenia na poskytovanie podporných služieb, ak celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia na výrobu elektriny je vyšší ako 50 MW,
e)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy technické údaje potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy,
f)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na riadenie prevádzky sústavy a na hodnotenie prevádzky sústavy,
g)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, údaje potrebné na účely vypracovania energetickej politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,
h)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje o spotrebe elektriny, ak ide o výrobcu elektriny, ktorý spotrebováva vyrobenú elektrinu vo vlastnom zariadení,
i)
poskytovať prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému, najmä údaje o množstve elektriny meranej na svorkách zariadení na výrobu elektriny, ak ide o výrobcu elektriny, ktorý spotrebúva vyrobenú elektrinu vo vlastnom zariadení a dodáva vyrobenú elektrinu koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny výrobcu pripojené a ktorej distribúcia elektriny v uplynulom roku bola nižšia ako 1 500 000 MWh,
j)
poskytovať zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny potrebné na vyhodnotenie odchýlok a informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa pravidiel trhu,
k)
poskytovať odberateľovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a na požiadanie ministerstvu a úradu informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej elektrine v predchádzajúcom roku,
l)
poskytovať odberateľovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a na požiadanie ministerstvu a úradu informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie,
m)
vypracovať plán rozvoja výroby elektriny na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne do 30. novembra; to neplatí, ak celkový inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny je najviac 1 MW,
n)
dodržiavať kvalitu vyrábanej elektriny a služieb s tým spojených,
o)
zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia,
p)
zabezpečiť meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny,
q)
poskytovať úradu každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny,
r)
vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu.36)
(3)
Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom.
(4)
Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny a bude predávať elektrinu podľa odseku 3, je povinný
a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,51)
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra kalendárneho roka,
c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.
(5)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. e), f), g), h), i), k), l) a q) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny z malého zdroja; povinnosti podľa odseku 2 písm. j) a p) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike. Na výrobcu elektriny z malého zdroja pri plnení povinností podľa odseku 2 písm. p) sa nevzťahuje § 41 ods. 3.
§ 28
Práva a povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky sústavy a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b)
nakupovať podporné služby potrebné na zabezpečenie poskytovania systémových služieb na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov; v prípade predchádzania ohrozeniu bezpečnosti a stability sústavy nakupovať podporné služby od poskytovateľov podporných služieb na vymedzenom území na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny alebo zmluvy o poskytovaní podporných služieb uzavretej v súlade s prevádzkovým poriadkom,53) pri ohrození bezpečnosti prevádzky prenosovej sústavy na nevyhnutnú dobu aj priamo; priamy nákup podporných služieb a zmluvné podmienky priameho nákupu podporných služieb je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu a úradu,
c)
nakupovať elektrinu potrebnú na krytie strát v sústave transparentným a nediskriminačným spôsobom,
d)
nakupovať elektrinu pre vlastnú spotrebu transparentným a nediskriminačným spôsobom,
e)
zabezpečovať v súlade s medzinárodnými záväzkami regulačnú elektrinu v prípade havarijnej výpomoci a regulačnú elektrinu v systéme spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav,
f)
odmietnuť prístup do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy,
g)
obmedziť alebo prerušiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu prenos elektriny bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri
1.
bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
2.
stave núdze alebo pri činnostiach, ktoré bezprostredne predchádzajú jeho vzniku,
3.
neoprávnenom odbere elektriny,
4.
zabránení alebo opakovanom neumožnení prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny,
5.
prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme sústavy, ak sú plánované,
6.
poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania,
7.
dodávke alebo odbere elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok osôb,
8.
odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak odberateľ elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
9.
dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, ak výrobca elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
10.
neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za prenos elektriny po predchádzajúcej výzve,
11.
žiadosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. f),
h)
zrušiť miesto pripojenia odberateľa elektriny, výrobcu elektriny alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy v súlade s pravidlami trhu po predchádzajúcom vyjadrení dotknutého účastníka trhu s elektrinou na základe rozhodnutia úradu vydaného na návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
i)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na plánovanie kapacity sústavy, na riadenie prevádzky sústavy, na riadenie preťaženia sústavy, na hodnotenie prevádzky sústavy, na finančné vysporiadanie za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému,
j)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, údaje potrebné na účely vypracovania energetickej politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19, ako aj údaje potrebné na plnenie povinností súvisiacich so zverejňovaním v rozsahu podľa pravidiel trhu,
k)
vyžadovať technické údaje o prepravovanej elektrine; údaje o časovom priebehu prenosu, odobratom a dodanom množstve elektriny a mieste odberu elektriny zo sústavy a mieste dodávky elektriny do sústavy, o parametroch prepravovanej elektriny a o využití pridelenej prenosovej kapacity v súlade s uzatvorenými zmluvami,
l)
vyžadovať od ostatných elektroenergetických podnikov informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy vypracúvať alebo spolupracovať pri vypracúvaní plánov rozvoja sústavy vrátane sústavy mimo vymedzeného územia podľa tohto zákona a osobitného predpisu,54)
m)
meniť štruktúru zapojenia zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na zabezpečenie požadovanej úrovne spoľahlivosti prevádzky sústavy a zabezpečenie poskytovania systémových služieb,
n)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky v rozsahu podľa pravidiel trhu,
o)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný
a)
zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia,
b)
riadiť prenos elektriny v sústave na vymedzenom území,
c)
zabezpečiť vyrovnávanie odchýlky sústavy na vymedzenom území v súlade s medzinárodnými pravidlami na základe objektívnych, transparentných a nediskriminačných postupov,
d)
zabezpečiť koordináciu a rozvoj sústavy,
e)
dodržiavať minimálne normy pre údržbu a obnovu prenosovej sústavy pre udržanie kapacity prenosovej sústavy a rozvoj prenosovej sústavy v súlade s technickými podmienkami podľa § 19,
f)
zabezpečiť prevádzkyschopnosť sústavy,
g)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe okrem plnenia povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme prístup do sústavy vrátane prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny; v prípade odmietnutia prístupu do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy uviesť opodstatnené dôvody založené na objektívnych a technicky a ekonomicky odôvodnených kritériách,
h)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prenos elektriny,
i)
zabezpečiť nákup podporných služieb potrebných na zabezpečenie poskytovania systémových služieb pre dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov; ustanovenie odseku 1 písm. b) tým nie je dotknuté,
j)
zabezpečiť meranie v prenosovej sústave a poskytovať namerané údaje jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou,
k)
zabezpečiť poskytovanie systémových služieb na vymedzenom území vrátane služieb potrebných na zabezpečenie bezpečnej prevádzky zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny a služieb poskytovaných ako reakcia na dopyt,
l)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy,
m)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy a prenosu elektriny,
n)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny s poskytovateľmi podporných služieb; v prípade subdodávok pri poskytovaní podporných služieb sa postupuje podľa pravidiel trhu,
o)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní podporných služieb s poskytovateľmi podporných služieb; v prípade subdodávok pri poskytovaní podporných služieb sa postupuje podľa pravidiel trhu,
p)
prijať kompenzačný mechanizmus pre cezhraničné toky elektriny a podieľať sa na systéme finančných kompenzácií,54)
q)
určiť zásady a metódy riadenia preťaženia sústavy a vyberať platby vyplývajúce z riadenia preťaženia54) a koordinovať prevádzku sústavy so sústavou na území Európskej únie alebo so sústavou na území tretích štátov bez zvýhodnenia a diskriminácie medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými dodávkami,
r)
prideľovať transparentným a nediskriminačným spôsobom prenosovú kapacitu,
s)
určiť pravidlá pre vyrovnanie nerovnováhy sústavy a zabezpečiť dostupnosť výrobnej rezervnej kapacity na účely operatívneho riadenia sústavy,
t)
určovať transparentným a nediskriminačným spôsobom dostupnú kapacitu prenosovej sústavy a podmienky jej rezervácie, ako aj podmienky na vrátenie nevyužitej pridelenej prenosovej kapacity a zverejňovať o tom informácie,
u)
poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, s ktorou je prenosová sústava prepojená,
v)
poskytnúť informácie potrebné na prístup do sústavy,
w)
obmedziť prenos elektriny na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
x)
predkladať úradu informácie o celkovom objeme cezhraničnej výmeny elektriny vrátane elektriny poskytnutej v systéme spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav,
y)
predkladať úradu informácie o objeme dovozu elektriny najneskôr do 15 dní po uplynutí štvrťroka,
z)
predkladať úradu štvrťročne bilanciu prenosu elektriny prenosovou sústavou.
(3)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je ďalej povinný
a)
predkladať úradu každoročne do konca februára zoznam odberateľov elektriny pripojených do prenosovej sústavy, ktorí v priebehu roka zmenili dodávateľa elektriny, a údaje o množstve nakúpenej regulačnej elektriny, vlastnej spotrebe elektriny a stratách v prenosovej sústave za predchádzajúci rok,
b)
každoročne vypracúvať plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu rozvoja spojovacích vedení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov (ďalej len „desaťročný plán rozvoja sústavy“) a predložiť ho ministerstvu a úradu každoročne do 30. novembra na nasledujúcich desať rokov vrátane správy o plnení desaťročného plánu rozvoja sústavy,
c)
vypracovať v spolupráci s účastníkmi trhu s elektrinou plán prípravy prevádzky sústavy v etapách ročná, mesačná, týždenná, denná prevádzka; plán prípravy prevádzky v jednotlivých etapách odsúhlasuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy a je pre účastníkov trhu s elektrinou záväzný; podrobnosti ustanovia technické podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,
d)
vypracovať každoročne havarijné plány sústavy,
e)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do sústavy a obchodné podmienky prístupu do prenosovej sústavy a prenosu elektriny,
f)
dodržiavať kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb,
g)
oznámiť odberateľom elektriny začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia prenosu elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím; prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný obnoviť prenos elektriny bezodkladne po odstránení príčin,
h)
vybrať odvod podľa osobitného predpisu40) a zaplatiť tento odvod na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva,55)
i)
pripravovať, vyhodnocovať a schvaľovať výmenu elektriny medzi prenosovou sústavou na vymedzenom území s prenosovou sústavou na území členských štátov a medzi prenosovou sústavou na vymedzenom území s prenosovou sústavou na území tretích štátov,
j)
zabezpečiť efektívne využívanie existujúcich spojovacích vedení a výstavbu nových spojovacích vedení pri zohľadnení vyváženosti medzi nákladmi na ich výstavbu a prospechom koncových odberateľov na vymedzenom území, pri výstavbe nových spojovacích vedení spolupracovať s dotknutými prevádzkovateľmi prenosových sústav členských štátov alebo tretích štátov,
k)
poskytovať ministerstvu na požiadanie informácie a návrhy na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny na obdobie piatich rokov a perspektívu zabezpečenia dodávok elektriny na obdobie piatich až pätnástich rokov na účely vypracovania správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny podľa § 88 ods. 2 písm. j), informácie o dostupnosti výrobných rezervných kapacít na vymedzenom území, a ak je to potrebné, spolupracovať s prevádzkovateľmi prenosových sústav susediacich štátov; pri získavaní potrebných údajov zabezpečiť ochranu dôverných informácií,
l)
určiť minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy; pri určení minimálnych prevádzkových pravidiel spolupracovať s prevádzkovateľmi prepojených prenosových sústav členských štátov a tretích štátov,
m)
dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy a zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť sústavy,
n)
zabezpečiť technickú prenosovú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy a pri jej zabezpečení spolupracovať s prevádzkovateľmi prepojených prenosových sústav,
o)
poskytnúť prevádzkovateľom prepojených prenosových sústav a distribučných sústav členských štátov alebo tretích štátov, ak je to potrebné, informácie potrebné na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti sústav v súlade s platnými medzinárodnými štandardmi,
p)
oznamovať dotknutým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do odberných miest odberateľov elektriny, s ktorými má dodávateľ elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny,
q)
registrovať a viesť evidenciu registrovaných odberných miest účastníkov trhu s elektrinou pripojených do prenosovej sústavy,
r)
poskytnúť voľnú dennú kapacitu na účely jej alokácie formou aukcie podľa pravidiel trhu,
s)
zabezpečiť meranie elektriny v prenosovej sústave vrátane vyhodnocovania merania a poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou namerané a vyhodnotené údaje, ako aj informácie potrebné pre činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
t)
poskytovať súčinnosť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pri činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa pravidiel trhu,
u)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok, opravné zúčtovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a dodávateľovi elektriny údaje a opravné údaje na účely vyúčtovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
v)
zabezpečiť na požiadanie ministerstva spracovanie analýz rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny na účely vypracovania energetickej politiky a dokumentov pre rozvoj sústavy,
w)
na základe žiadosti dodávateľa elektriny konajúceho v mene odberateľa elektriny bezodplatne umožniť zmenu registrácie odberného miesta odberateľa elektriny na nového dodávateľa elektriny v lehote troch týždňov od doručenia žiadosti; tým nie sú dotknuté zmluvné záväzky odberateľa elektriny voči prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a predchádzajúcemu dodávateľovi elektriny,
x)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené do jeho sústavy, alebo dodávateľovi elektriny žiadajúcemu v mene odberateľa elektriny, merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b),
y)
poskytnúť informácie o právach odberateľov elektriny vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi elektriny, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi elektriny,
z)
zabezpečiť zdroje potrebné na prevádzku, údržbu a rozvoj prenosovej sústavy podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)
aa)
postupovať pri plnení povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa tohto zákona a osobitného predpisu2) spôsobom, ktorý napomáha integrácii vnútorného trhu s elektrinou,
ab)
zabezpečiť inštaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny s možnosťou diaľkového odpočtu pre odberné miesto pri výmene určeného meradla a pre nové odberné miesto v prípade splnenia podmienok podľa pravidiel trhu,
ac)
zverejňovať na svojom webovom sídle údaje v rozsahu podľa pravidiel trhu.
(4)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný
a)
prihliadať pri rozhodovaní o rozvoji prenosovej sústavy na zabezpečenie riadenia energetickej efektívnosti prenosovej sústavy vrátane kapacít prepojenia tak, aby sa zlepšila energetická efektívnosť prenosovej sústavy aj bez dodatočných nových investícií do prenosových zariadení,
b)
vykonať raz za desať rokov posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prenosovej sústavy, ktoré
1.
identifikuje nákladovo efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie úspor energie vlastnej elektroenergetickej infraštruktúry, investície potrebné na ich zavedenie a harmonogram zavádzania,
2.
obsahuje najmä posúdenie energetickej efektívnosti prenosu, riadenia na strane spotreby elektriny, prevádzkyschopnosti prenosovej sústavy, pripojenia zariadení na výrobu elektriny do prenosovej sústavy a
3.
môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu,55a)
c)
zaslať posúdenie podľa písmena b) ministerstvu do 30. mája príslušného kalendárneho roka.
(5)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný mať rozhodnutie o udelení certifikácie vydané úradom podľa osobitného predpisu.56) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho štátu, je povinný mať rozhodnutie o udelení certifikácie vydané úradom podľa osobitného predpisu.57)
§ 29
Desaťročný plán rozvoja sústavy
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je pri príprave desaťročného plánu rozvoja sústavy podľa § 28 ods. 3 písm. b) povinný vychádzať najmä
a)
zo súčasného a predpokladaného budúceho stavu ponuky a dopytu po kapacite prenosovej sústavy,
b)
z primeraných predpokladov výroby elektriny, dodávky elektriny, spotreby elektriny, výmen elektriny s inými krajinami, pričom zohľadní plán rozvoja sústavy pre celú Európsku úniu a regionálne investičné plány.
(2)
Desaťročný plán rozvoja sústavy musí obsahovať účinné opatrenia na zaručenie primeranosti sústavy a bezpečnosti dodávok elektriny. Desaťročný plán rozvoja sústavy najmä
a)
uvádza hlavné časti prenosovej sústavy, ktoré je potrebné vybudovať alebo zmodernizovať v nasledujúcich desiatich rokoch, spolu s predpokladanými termínmi ich realizácie,
b)
uvádza všetky investície do prenosovej sústavy, ktoré súvisia s budovaním nových kapacít alebo modernizáciou prenosovej sústavy,
1.
o ktorých realizácii prevádzkovateľ prenosovej sústavy už rozhodol,
2.
ktoré sa budú musieť realizovať v nasledujúcich troch rokoch,
c)
určuje termíny realizácie investícií podľa písmena b).
(3)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný zohľadniť v desaťročnom pláne rozvoja sústavy rozhodnutie úradu o uložení povinnosti vykonať zmenu desaťročného plánu rozvoja sústavy podľa odseku 7 vydané v predchádzajúcich obdobiach.
(4)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný návrh desaťročného plánu rozvoja sústavy konzultovať pred jeho predložením úradu nediskriminačným a transparentným spôsobom so všetkými zainteresovanými stranami a umožniť im vyjadriť sa k nemu. Informáciu o výsledkoch prerokovania predkladá prevádzkovateľ prenosovej sústavy úradu spolu s desaťročným plánom rozvoja sústavy.
(5)
Úrad konzultuje desaťročný plán rozvoja sústavy nediskriminačným a transparentným spôsobom s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi sústavy a umožní im k nemu uplatniť v primeranej lehote odôvodnené pripomienky. Pripomienkami, ktoré sa desaťročného plánu rozvoja sústavy netýkajú, pripomienkami, ktoré uplatní osoba, ktorá nie je existujúcim užívateľom sústavy alebo neuvedie, z akých dôvodov je potenciálnym užívateľom sústavy, pripomienkami bez odôvodnenia a pripomienkami uplatnenými po uplynutí úradom určenej lehoty, sa úrad nezaoberá. Úrad uverejní informácie o výsledkoch konzultácií vrátane informácie o požiadavkách existujúcich a potenciálnych užívateľov sústavy na realizáciu investícií do prenosovej sústavy na svojom webovom sídle.
(6)
Úrad preskúma súlad desaťročného plánu rozvoja sústavy s požiadavkami na realizáciu investícií do prenosovej sústavy podľa odseku 5 a s plánom rozvoja sústavy pre celú Európsku úniu. Pri pochybnostiach o súlade desaťročného plánu rozvoja sústavy s plánom rozvoja sústavy pre celú Európsku úniu úrad konzultuje desaťročný plán rozvoja sústavy s agentúrou.
(7)
Úrad uloží prevádzkovateľovi prenosovej sústavy povinnosť zmeniť desaťročný plán rozvoja sústavy v úradom určenej primeranej lehote, ak desaťročný plán rozvoja sústavy nezohľadňuje primerané a ekonomicky a technicky uskutočniteľné požiadavky na realizáciu investícií do prenosovej sústavy podľa odseku 5, je v rozpore s plánom rozvoja sústavy pre celú Európsku úniu, alebo nie je vypracovaný v súlade s odsekmi 1 až 3. Účastníkom konania o uložení povinnosti zmeniť desaťročný plán rozvoja sústavy je prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Rozhodnutie o uložení povinnosti zmeniť desaťročný plán rozvoja sústavy je prvým úkonom úradu v konaní. Ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdmi o odložení vykonateľnosti rozhodnutia sa nepoužijú.
(8)
Úrad sleduje a vyhodnocuje vykonávanie desaťročného plánu rozvoja sústavy.
(9)
Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy nezrealizuje investíciu, ktorá sa podľa desaťročného plánu rozvoja sústavy mala zrealizovať v nasledujúcich troch rokoch podľa odseku 2 písm. b), v lehote podľa odseku 2 písm. c), táto investícia je podľa najnovšieho desaťročného plánu rozvoja sústavy stále oprávnená, úrad zabezpečí realizáciu danej investície prijatím nasledujúcich opatrení:
a)
uloží prevádzkovateľovi prenosovej sústavy povinnosť zrealizovať danú investíciu v lehote určenej úradom,
b)
ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy nesplní povinnosť uloženú úradom podľa písmena a), uskutoční úrad v súvislosti s danou investíciou výberové konanie, v ktorom umožní transparentným a nediskriminačným spôsobom účasť všetkým investorom; úspešný investor uskutočňuje investíciu na vlastnú zodpovednosť.
(10)
Úrad opatrenie podľa odseku 9 písm. a) neprijme, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy preukáže, že mu v realizácii investície bráni prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle, a nemožno rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky mohol prevádzkovateľ prenosovej sústavy odvrátiť alebo prekonať.
(11)
Ak úrad prijme opatrenie podľa odseku 9 písm. a), prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný zrealizovať investíciu v lehote určenej úradom. Ak úrad prijme opatrenie podľa odseku 9 písm. b), prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný poskytnúť investorom všetky informácie potrebné na realizáciu investície, pripojiť nové elektroenergetické zariadenia do prenosovej sústavy a vyvinúť všetko úsilie, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, s cieľom uľahčiť realizáciu investície.
(12)
Ak úrad zabezpečí realizáciu investície do prenosovej sústavy prijatím opatrenia podľa odseku 9, zmluvy obsahujúce finančné dojednania súvisiace s realizáciou týchto investícií do prenosovej sústavy nadobudnú účinnosť až ich schválením úradom.
§ 30
Oddelenie prevádzkovania prenosovej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný vlastniť prenosovú sústavu.
(2)
Tá istá osoba alebo tie isté osoby nie sú oprávnené
a)
vykonávať činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu, a zároveň priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prenosovou sústavou alebo si v súvislosti s nimi uplatňovať akékoľvek právo,
b)
priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo nad prenosovou sústavou a zároveň vykonávať činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s ňou uplatňovať akékoľvek právo,
c)
voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať štatutárny orgán, členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady alebo prokuristu prevádzkovateľa prenosovej sústavy a vykonávať činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo si v súvislosti s ňou uplatňovať akékoľvek právo,
d)
byť členom riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu osoby vykonávajúcej činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo orgánu, ktorý koná v mene takejto osoby, a zároveň štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady alebo prokuristom prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(3)
Právami uvedenými v odseku 2 písm. a), b) a c) sa rozumie najmä
a)
právo vykonávať hlasovacie práva v spoločnosti,
b)
právo voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať členov riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu orgánu podniku alebo orgánu, ktorý koná v mene podniku,
c)
podiel na základnom imaní vyšší ako polovica.
(4)
Ak osoba uvedená v odseku 2 je Slovenská republika, štátny orgán, orgán územnej samosprávy, právnická osoba zriadená zákonom na plnenie úloh vo verejnom záujme58) alebo právnická osoba zriadená štátnym orgánom na plnenie úloh vo verejnom záujme, dva samostatné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, právnické osoby zriadené zákonom na plnenie úloh vo verejnom záujme alebo právnické osoby zriadené štátnym orgánom na plnenie úloh vo verejnom záujme, z ktorých jedna vykonáva kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy a druhá vykonáva kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s ňou uplatňuje akékoľvek práva, sa nepovažujú za tú istú osobu.
(5)
Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy je jedným zo zakladateľov právnickej osoby, ktorá koná ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v dvoch alebo viacerých členských štátoch, alebo v takejto osobe nadobudne účasť a prenechá takejto osobe prenosovú sústavu na účel jej prevádzkovania. To neplatí, ak osobu podľa predchádzajúcej vety založí alebo v nej nadobudne účasť osoba, ktorej nezávislosť nie je overená príslušným orgánom členského štátu v konaní o certifikácii obdobnom konaniu o certifikácii podľa osobitného predpisu2) a ktorá nie je schválená a určená za prevádzkovateľa prenosovej sústavy členským štátom.
(6)
Výrobca elektriny, dodávateľ elektriny, výrobca plynu alebo dodávateľ plynu nie je oprávnený nadobudnúť kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť prenosu elektriny v členskom štáte, ktorá nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku. Osoba vykonávajúca činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu nie je oprávnená nadobudnúť kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ktorý nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku.
(7)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nesmie poskytnúť osobám, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti, ani obchodné informácie získané pri svojej činnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva,59) alebo iné obchodné informácie dôverného charakteru osobám vykonávajúcim činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny okrem prípadov, ak je poskytnutie takých informácií nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný prijať opatrenia potrebné na splnenie povinnosti podľa prvej vety a monitorovať plnenie týchto opatrení osobami, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti.
(8)
Na účely odseku 2 písm. b) a c) sa za osobu vykonávajúcu činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny nepovažuje koncový odberateľ, ak priamo alebo prostredníctvom osôb, nad ktorými vykonáva kontrolu samostatne alebo spoločne s inými, vykonáva činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny, ak po zohľadnení objemu elektriny vyrobenej osobami, nad ktorými vykonáva kontrolu samostatne alebo spoločne s inými, je v celoročnom priemere čistým spotrebiteľom elektriny, a tržby z predaja elektriny, ktorú predáva tretím stranám, sú v porovnaní s tržbami z jeho inej obchodnej činnosti nepatrné.
§ 31
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky sústavy a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných na automatizáciu riadenia v súlade s osobitným predpisom,2)
b)
nakupovať elektrinu potrebnú na krytie strát elektriny v sústave transparentným a nediskriminačným spôsobom,
c)
nakupovať elektrinu pre vlastnú spotrebu transparentným a nediskriminačným spôsobom,
d)
odmietnuť prístup do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy,
e)
obmedziť alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny pri
1.
bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
2.
stavoch núdze alebo pri predchádzaní stavu núdze,
3.
neoprávnenom odbere elektriny, a to až do nahradenia škody spôsobenej neoprávneným odberom a splnenia podmienok podľa § 46 ods. 5, ak sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy, dodávateľ elektriny a odberateľ elektriny nedohodnú inak,
4.
zabránení alebo opakovanom neumožnení prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny,
5.
prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme, ak sú plánované,
6.
poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania,
7.
dodávke alebo odbere elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok osôb,
8.
odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak odberateľ elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
9.
dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak výrobca elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
10.
neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za distribúciu elektriny po predchádzajúcej výzve alebo neplnení povinností podľa § 35 ods. 2 písm. g) a § 36 ods. 2 písm. d),
11.
žiadosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. f),
f)
vybaviť odberné miesto technickým zariadením regulujúcim veľkosť odberu,
g)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu a riadenie prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na plánovanie kapacity sústavy a na finančné vysporiadanie za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému,
h)
preniesť svoju zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
i)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný
a)
zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a energetickú účinnosť,
b)
zabezpečiť užívateľom distribučnej sústavy nediskriminačné podmienky na pripojenie do sústavy,
c)
zabezpečiť prístup do sústavy na transparentnom a nediskriminačnom princípe okrem plnenia povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme; v prípade odmietnutia prístupu do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy uviesť opodstatnené dôvody založené na objektívnych a technicky a ekonomicky odôvodnených kritériách,
d)
zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s elektrinou na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,
e)
zabezpečiť distribúciu elektriny,
f)
zabezpečiť meranie elektriny v sústave a poskytovať namerané údaje jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
g)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok, ak nepreniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou podľa odseku 1 písm. h),
h)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s vlastníkom odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy,
i)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy a distribúcie elektriny,
j)
prideľovať transparentným a nediskriminačným spôsobom distribučnú kapacitu,
k)
určovať transparentným a nediskriminačným spôsobom podmienky rezervácie distribučnej kapacity a zverejňovať o tom informácie,
l)
poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky distribučnej sústavy prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, s ktorou je sústava prepojená,
m)
poskytnúť informácie potrebné na prístup do sústavy,
n)
poskytovať informácie nevyhnutné na zabezpečenie spolupráce s inými prevádzkovateľmi sústav,
o)
pripojiť do distribučnej sústavy elektroenergetické zariadenie alebo odberné elektrické zariadenie do piatich pracovných dní, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy,
p)
obmedziť distribúciu elektriny na základe a v rozsahu rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
q)
každoročne vypracovať plán rozvoja sústavy na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne do 30. novembra vrátane správy o plnení plánu rozvoja distribučnej sústavy za predchádzajúci rok; to neplatí, ak je do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojených najviac 100 000 odberných miest,
r)
vypracovať v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav na vymedzenom území a prevádzkovateľom prenosovej sústavy plán prípravy prevádzky sústavy na príslušný rok,
s)
vypracovať každoročne havarijné plány sústavy a vypracovať plány obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike podľa pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
t)
miestne obvyklým spôsobom a zverejnením na svojom webovom sídle oznámiť odberateľom elektriny začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím; prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný obnoviť distribúciu elektriny bezodkladne po odstránení príčin; oznamovacia povinnosť nevzniká pri vykonávaní nevyhnutných prevádzkových úkonov na úrovni nízkeho napätia, pri ktorých obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neprekročí 20 minút v priebehu 24 hodín; prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vyvinúť primerané úsilie, aby zabránil škodám, ktoré z dôvodu obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny môžu odberateľom elektriny vzniknúť,
u)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do sústavy a obchodné podmienky prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny,
v)
dodržiavať kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb,
w)
vybrať odvod podľa osobitného predpisu40) a zaplatiť tento odvod na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva,55)
x)
registrovať a viesť evidenciu registrovaných odberných miest účastníkov trhu s elektrinou pripojených do distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia,
y)
predkladať úradu každoročne do 31. januára zoznam odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, ktorí v priebehu predchádzajúceho roku zmenili dodávateľa elektriny,
z)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na riadenie prevádzky sústavy a na hodnotenie prevádzky sústavy,
aa)
zmeniť výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej sústavy do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny uzavretej na jeden rok; prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú, že odberateľ elektriny vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity; žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity je možné podať v týchto prípadoch:
1.
závažná priemyselná havária,60)
2.
vážne ekonomické dôvody nezavinené odberateľom elektriny, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu,
ab)
viesť evidenciu sťažností odberateľov elektriny v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne predkladať údaje z evidencie sťažností úradu do 28. februára nasledujúceho roka.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je ďalej povinný
a)
zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy,
b)
dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy a zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť sústavy,
c)
zabezpečiť technickú distribučnú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy a pri jej zabezpečení spolupracovať s prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vymedzenom území,
d)
oznamovať dotknutým odberateľom elektriny a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do odberných miest odberateľov elektriny, s ktorými má dodávateľ elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny,
e)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na finančné vysporiadanie za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému,
f)
určiť pre odberateľa elektriny typový diagram odberu elektriny, ak odberateľ elektriny nemá nainštalované zariadenie na priebehové meranie elektriny; prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť určený typový diagram dodávateľovi elektriny a zúčtovateľovi odchýlok,
g)
zabezpečiť meranie elektriny v sústave vrátane vyhodnocovania merania a poskytovať namerané a vyhodnotené údaje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, ako aj informácie potrebné pre činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
h)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok druhy typových diagramov s príslušnými parametrami určené na nasledujúci rok do 30. septembra predchádzajúceho roka,
i)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok, opravné zúčtovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a dodávateľovi elektriny údaje a opravné údaje na účely vyúčtovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
j)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, údaje potrebné na účely vypracovania energetickej politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,
k)
poskytnúť dispečingu informácie o plánovaných výmenách elektriny po cezhraničných vedeniach, ktoré nie sú súčasťou prenosovej sústavy na vymedzenom území,
l)
na základe žiadosti odberateľa elektriny mimo domácnosti alebo dodávateľa elektriny konajúceho v mene odberateľa elektriny bezodplatne umožniť zmenu registrácie odberného miesta odberateľa elektriny na nového dodávateľa elektriny v lehote troch týždňov od doručenia žiadosti; tým nie sú dotknuté zmluvné záväzky odberateľa elektriny voči prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a predchádzajúcemu dodávateľovi elektriny,
m)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo dodávateľovi elektriny žiadajúcemu v mene odberateľa elektriny merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b),
n)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi elektriny, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi elektriny,
o)
viesť evidenciu zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do jeho sústavy, a písomne informovať o tejto skutočnosti prevádzkovateľa nadradenej distribučnej sústavy, písomne informovať týchto odberateľov elektriny o každom plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie elektriny do ich odberných miest, plánované prerušenie distribúcie elektriny vykonať až po tom, čo zraniteľný odberateľ elektriny potvrdil prijatie informácie o prerušení distribúcie elektriny, a umožniť komunikáciu týchto odberateľov elektriny priamo s prevádzkovateľom distribučnej sústavy na účel nahlasovania porúch; podrobnosti o postupe pri vedení evidencie zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti a komunikácii so zraniteľnými odberateľmi elektriny ustanovujú pravidlá trhu; evidencia zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti obsahuje
1.
meno, priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
dátum narodenia,
5.
adresu odberného miesta,
6.
číslo odberného miesta zraniteľného odberateľa elektriny,
p)
inštalovať inteligentné meracie systémy podľa § 42,
q)
zabezpečiť v prípade splnenia podmienok podľa pravidiel trhu inštaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny s možnosťou diaľkového odpočtu
1.
pre nové odberné miesto,
2.
pre existujúce odberné miesto pri výmene určeného meradla,
3.
pre existujúce odberné miesto pri uskutočnení významnej obnovy budovy,60a) ak obnova má vplyv na zníženie spotreby elektriny,
r)
uhradiť dodávateľovi elektriny kompenzácie, ktoré dodávateľ elektriny vyplatil odberateľovi elektriny podľa § 17 ods. 1 písm. a) šiesteho bodu za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby, ak bolo spôsobené chybným alebo oneskoreným poskytnutím údajov o spotrebe elektriny zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
s)
po zmene dodávateľa elektriny do desiatich pracovných dní bezplatne poskytnúť namerané údaje o spotrebe pôvodnému a novému dodávateľovi elektriny na základe odpočtu určeného meradla alebo odpočtu určeného meradla vykonanom na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom alebo ním povereným dodávateľom elektriny.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný
a)
prihliadať pri rozhodovaní o rozvoji distribučnej sústavy na zabezpečenie riadenia energetickej efektívnosti distribučnej sústavy tak, aby sa zlepšila energetická efektívnosť distribučnej sústavy aj bez dodatočných nových investícií do distribučných zariadení,
b)
vykonať raz za desať rokov posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej sústavy, ktoré
1.
identifikuje nákladovo efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie úspor energie vlastnej elektroenergetickej infraštruktúry, investície potrebné na ich zavedenie a harmonogram zavádzania,
2.
obsahuje najmä posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia zaťaženia, prevádzkyschopnosti prepojenej sústavy, pripojenia zariadení na výrobu elektriny a kombinovaných zariadení veľmi malých výkonov,60b)
3.
môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu,55a)
c)
zaslať posúdenie podľa písmena b) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný vypracovať program súladu, v ktorom určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Program súladu určí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle spolu s výročnou správou61) prevádzkovateľa distribučnej sústavy zverejňovať správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu za predchádzajúci rok vypracovanú osobou povinnou zabezpečiť súlad podľa § 32 ods. 8 písm. b). Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný uskutočňovať prepravu elektriny na elektrickom vedení a elektroenergetickom zariadení, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia a ktoré nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu alebo s prenosovou sústavou tretích štátov, v súlade s podmienkami schválenými úradom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vypracovať podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa predchádzajúcej vety a predložiť ich na schválenie úradu najneskôr 40 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje; úrad podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa predchádzajúcej vety schváli najneskôr 10 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje, ak nie sú v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.41)
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný prednostne pripojiť zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou do svojej sústavy po úhrade ceny za pripojenie, ak výrobca spĺňa obchodné podmienky a technické podmienky pripojenia do sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný zabezpečiť riadne plnenie úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 32 ods. 8.
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný predložiť úradu každú zmluvu medzi ním a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku, do 15 dní po jej uzavretí.
(11)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorého ročná distribúcia elektriny je nižšia ako 1 500 GWh, je povinný odovzdať údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, a to vždy za príslušný mesiac do siedmeho dňa nasledujúceho mesiaca.
§ 32
Oddelenie prevádzkovania distribučnej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí byť nezávislý z hľadiska právnej subjektivity, formy, organizácie a rozhodovania od činností, ktoré nesúvisia s distribúciou elektriny.
(2)
Nezávislosť podľa odseku 1 neznamená povinnosť oddeliť vlastníctvo majetku prevádzkovateľa distribučnej sústavy od vlastníctva majetku vertikálne integrovaného podniku.
(3)
Nezávislosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy uvedeného v odseku 1 sa zabezpečí
a)
tým, že osoby zodpovedné za riadenie distribučnej sústavy sa priamo ani nepriamo nepodieľajú na riadení činností výroby, prenosu a dodávky elektriny integrovaného podniku,
b)
prijatím opatrení, ktorým sa zabezpečí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie distribučnej sústavy; osoby zodpovedné za riadenie distribučnej sústavy nesmú mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého integrovaného podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ani od nej prijímať podiel na zisku alebo iné majetkové plnenie; odmeňovanie osôb zodpovedných za riadenie distribučnej sústavy nesmie žiadnym spôsobom závisieť od hospodárskych výsledkov iných osôb ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
c)
tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku potrebnému na prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj distribučnej sústavy, sú nezávislé od rozhodovacích práv, ktoré sa viažu k inému majetku integrovaného podniku; prevádzkovateľ distribučnej sústavy musí disponovať zdrojmi vrátane ľudských, technických, materiálnych a finančných zdrojov, ktoré sú potrebné na účely prevádzkovania, údržby, a rozvoja distribučnej sústavy; nevylučuje sa existencia vhodných mechanizmov, ktorými sa zabezpečí právo na ochranu majetku integrovaného podniku; integrovaný podnik môže schvaľovať ročný finančný plán prevádzkovateľa distribučnej sústavy a určiť mieru zadlženia prevádzkovateľa distribučnej sústavy; integrovaný podnik nemá právo vydávať pokyny týkajúce sa každodennej prevádzky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ani vydávať rozhodnutia týkajúce sa výstavby alebo modernizácie distribučnej sústavy vtedy, ak rozhodnutia prevádzkovateľa distribučnej sústavy sú v súlade so schválenými ukazovateľmi finančného plánu,
d)
vypracovaním programu súladu podľa § 31 ods. 5,
e)
vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odsekov 4 až 8.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, vymenuje alebo inak ustanoví a odvoláva osobu povinnú zabezpečiť súlad po predchádzajúcom súhlase úradu. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný zabezpečiť, aby ním vymenovaná alebo inak ustanovená osoba povinná zabezpečiť súlad
a)
spĺňala podmienky nezávislosti podľa odseku 5,
b)
mala odbornú prax v elektroenergetike v dĺžke najmenej piatich rokov; ak je osobou povinnou zabezpečiť súlad právnická osoba, požiadavku odbornej praxe v elektroenergetike musí spĺňať jej zodpovedný zástupca,
c)
mala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania; ak je osobou povinnou zabezpečiť súlad právnická osoba, požiadavku vysokoškolského vzdelania musí spĺňať jej zodpovedný zástupca,
d)
mala vytvorené podmienky na nezávislý výkon jej úloh podľa odseku 8; podmienkami na nezávislý výkon úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad sú aj zmluvné podmienky týkajúce sa dĺžky a skončenia jej zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy a jej odmeňovania,
e)
ak vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, bola vo veciach týkajúcich sa plnenia jej úloh podľa odseku 8 v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(5)
Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie
a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, alebo osoby, ktorá vykonáva nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, priamo alebo nepriamo kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo osoby vykonávať činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo byť s takouto osobou alebo osobami priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu; iným zmluvným vzťahom nie je zmluvný vzťah založený zmluvou o pripojení do prenosovej sústavy, zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy, zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvou o prístupe do distribučnej sústave a distribúcii elektriny, zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zmluvou o združenej dodávke elektriny a zmluvou o dodávke elektriny pre vlastnú spotrebu odberateľa,
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, alebo osobou, ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu; iným zmluvným vzťahom nie je zmluvný vzťah založený zmluvou o pripojení do prenosovej sústavy, zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy, zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zmluvou o združenej dodávke elektriny a zmluvou o dodávke elektriny pre vlastnú spotrebu odberateľa.
(6)
Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je vymenovanie alebo ustanovenie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením, ak nie sú splnené podmienky týkajúce sa osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odseku 4. Na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je odvolanie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s odvolaním, ak má odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti dôvodov na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad. Ak úrad nevydá rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu podľa tohto odseku do troch týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu. Úrad oznámi prevádzkovateľovi distribučnej sústavy deň doručenia úplnej žiadosti o predchádzajúci súhlas.
(7)
Odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad je podmienkou skončenia pracovného pomeru osoby povinnej zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva činnosť v pracovnom pomere, výpoveďou62) alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa;63) lehoty podľa Zákonníka práce na skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru64) počas konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad neplynú.
(8)
Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná
a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
vypracovať a každoročne do 30. apríla predložiť úradu správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie opatrenia prijaté na plnenie programu súladu,
c)
vydávať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
d)
bezodkladne informovať úrad o každom závažnom porušení programu súladu.
(9)
Každý, kto sa podieľa na činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy, je povinný poskytnúť osobe povinnej zabezpečiť súlad informácie a doklady potrebné na plnenie úloh podľa odseku 8 a poskytnúť jej ďalšiu potrebnú súčinnosť.
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný konať tak, aby nedošlo k jeho zámene s dodávateľom elektriny alebo výrobcom elektriny, ktorý je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku.
(11)
Na vertikálne integrovaný podnik, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 31 ods. 5, 6, 9 a 10, povinnosti podľa odsekov 1 až 10 a povinnosti podľa § 96 ods. 21.
(12)
Pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej časti Obchodného zákonníka.
§ 33
Riadenie sústavy na vymedzenom území
(1)
Sústavu na vymedzenom území riadi dispečing, ktorý je zodpovedný za bezpečnú a spoľahlivú prevádzku sústavy, za operatívne riadenie sústavy a za určovanie kapacít na využitie spojovacích vedení.
(2)
Dispečing zriaďuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na zabezpečenie riadenia výroby elektriny a spotreby elektriny na vymedzenom území a na zabezpečenie spolupráce s dispečingmi na území členských štátov a s dispečingmi na území tretích štátov.
(3)
Výrobca elektriny môže požadovať od dispečingu prednostné zapojenie zariadení na výrobu elektriny, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov, kombinovanou výrobou alebo z domáceho uhlia.
(4)
Dispečing je povinný
a)
zabezpečovať dodržiavanie pravidiel operatívneho riadenia sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových sústav na území Európskej únie a na území tretích štátov,
b)
určiť transparentným a nediskriminačným spôsobom pravidlá riadenia sústavy a pravidlá využívania spojovacích vedení, pričom prihliada na povinnosti uložené vo všeobecnom hospodárskom záujme, ako aj na technické obmedzenia sústavy,
c)
zverejniť pravidlá riadenia sústavy a pravidlá prevádzkovania sústavy na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
d)
vyhlásiť obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze podľa § 20,
e)
určiť opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze.
(5)
Dispečing má právo na informácie od dodávateľa elektriny a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou o objeme všetkých plánovaných obchodných transakcií na vymedzenom území a od prevádzkovateľa distribučnej sústavy o plánovaných výmenách elektriny po cezhraničných vedeniach, ktoré nie sú súčasťou prenosovej sústavy na vymedzenom území.
(6)
Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy zriaďuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na zabezpečenie riadenia výroby elektriny a spotreby elektriny na časti vymedzeného územia, na zabezpečenie spolupráce s ostatnými dispečingmi prevádzkovateľov distribučnej sústavy na vymedzenom území a na zabezpečenie spolupráce s dispečingom na vymedzenom území.
(7)
Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy je povinný
a)
zabezpečovať dodržiavanie pravidiel pre vzájomné využívanie prepojení distribučných sústav na časti vymedzeného územia a pravidiel pre využívanie prepojení distribučných sústav s prenosovou sústavou na vymedzenom území,
b)
vyhodnocovať a schvaľovať vzájomnú výmenu elektriny medzi distribučnými sústavami a s prenosovou sústavou na vymedzenom území.
(8)
Dispečingy na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia sú povinné navzájom spolupracovať. Dispečing je nadradený dispečingu prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(9)
Pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dispečingami navzájom a medzi dispečingom distribučnej sústavy a dispečingom prenosovej sústavy, ako aj medzi ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou určí dispečerský poriadok tak, aby bol v súlade s odsekom 8. Dispečerský poriadok po schválení úradom vydá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a je záväzný pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.
§ 34
Práva a povinnosti dodávateľa elektriny
(1)
Dodávateľ elektriny má právo
a)
na prenos a distribúciu elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
b)
na prenos elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou so zúčtovateľom odchýlok,
c)
dodávať elektrinu odberateľovi elektriny,
d)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
e)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely vyúčtovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúčtovania v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a údajov a opravných údajov od prevádzkovateľa sústavy na účely vyúčtovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
f)
požiadať prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie alebo obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny odberateľovi elektriny, s ktorým má dodávateľ elektriny uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, ak odberateľ elektriny podstatne porušuje zmluvu o združenej dodávke elektriny aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia.
(2)
Dodávateľ elektriny je povinný
a)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje aj povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny pripojeným do jeho miestnej distribučnej sústavy a preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 7,
b)
poskytovať zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou,
c)
poskytovať odberateľovi elektriny informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia v predchádzajúcom roku; pri poskytovaní týchto informácií zohľadní dodávateľ aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v iných členských štátoch a v tretích štátoch; informácie je povinný poskytnúť na požiadanie aj ministerstvu a úradu,
d)
poskytovať informácie odberateľovi elektriny o vplyve výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia v predchádzajúcom roku na životné prostredie, vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny, alebo uviesť odkaz na verejný zdroj týchto informácií; pri poskytovaní týchto informácií zohľadní dodávateľ aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v iných členských štátoch a v tretích štátoch; informácie je povinný poskytnúť na požiadanie aj ministerstvu a úradu,
e)
obmedziť dodávku elektriny z členských štátov a z tretích štátov v rozsahu rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
f)
ak je dodávateľom elektriny poskytujúcim univerzálnu službu,
1.
uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny na vymedzenom území podľa § 17 ods. 1 s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada a splní obchodné podmienky dodávateľa elektriny,
2.
informovať na svojom webovom sídle a na svojich obchodných miestach odberateľa elektriny v domácnosti o možnosti uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba,
3.
vypracovať obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby podľa osobitného predpisu65) a predložiť ich a každú ich zmenu na schválenie úradu najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia ich platnosti; nový dodávateľ elektriny predkladá obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby úradu na schválenie do 30 dní po doručení povolenia; obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby musia spĺňať požiadavky ustanovení Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách,66) musia obsahovať spôsob predaja elektriny a reklamačný poriadok, musia byť formulované jasne a zrozumiteľne a nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré neprimeraným spôsobom sťažujú alebo znemožňujú výkon práv odberateľa elektriny v domácnosti,
4.
zverejniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby a každú ich zmenu na svojom webovom sídle; každú zmenu obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby je dodávateľ elektriny povinný zverejniť na svojom webovom sídle najmenej 30 dní pred účinnosťou tejto zmeny,
5.
poskytovať informácie v súlade s § 17 ods. 1 písm. b), d) a e),
g)
nakupovať vo všeobecnom hospodárskom záujme elektrinu vyrobenú na vymedzenom území z obnoviteľných zdrojov energie, zo zdrojov kombinovanej výroby a z domáceho uhlia,
h)
poskytovať koncovému odberateľovi elektriny základné informácie o jeho právach týkajúcich sa dostupných prostriedkov na urovnanie sporu,
i)
poskytovať dispečingu informácie o objeme všetkých plánovaných obchodných transakcií na vymedzenom území,
j)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje v rozsahu podľa technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19 potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny a na účely vypracovania správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny,
k)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi elektriny, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi elektriny,
l)
vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)
m)
bezodplatne umožniť odberateľovi elektriny zmenu dodávateľa elektriny,
n)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na účel jej ďalšieho predaja, alebo prevádzkovateľmi prenosovej sústavy týkajúcich sa zmlúv o dodávke elektriny počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, a tieto údaje poskytovať na požiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, iným štátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii; na účely tohto ustanovenia sa zmluvou o dodávke elektriny rozumie zmluva o dodávke elektriny okrem zmluvy ohľadom derivátu týkajúceho sa elektriny; derivátom týkajúcim sa elektriny je finančný nástroj podľa osobitného predpisu,67) ktorý sa týka elektriny,
o)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na účel jej ďalšieho predaja, alebo prevádzkovateľmi prenosovej sústavy týkajúcich sa derivátov týkajúcich sa elektriny počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, v súlade s osobitným predpisom, ktorý vydá Komisia, a tieto údaje poskytovať na požiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, iným štátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii,
p)
viesť evidenciu sťažností odberateľov elektriny v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne predkladať údaje z evidencie sťažností úradu do 28. februára nasledujúceho roka,
q)
požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o vyradenie odberného miesta odberateľa elektriny zo svojej bilančnej skupiny ku dňu ukončenia zmluvy o dodávke elektriny.
r)
ak ho na to odberateľ elektriny splnomocní písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom, sprístupniť poskytovateľovi energetickej služby67a) určenému podľa § 35 ods. 1 písm. m) spôsobom zrozumiteľným pre odberateľa elektriny
1.
vyúčtovaciu faktúru a materiál zasielaný súčasne s vyúčtovacou faktúrou,
2.
informácie o histórii spotreby elektriny,67b) ak má odberateľ elektriny nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q),
3.
aktuálne namerané údaje, ak má odberateľ elektriny nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q),
s)
sprístupniť odberateľovi elektriny informácie o histórii spotreby elektriny,67b) ak má odberateľ elektriny nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q),
t)
umožniť odberateľovi elektriny vybrať si písomný alebo elektronický spôsob informovania o vyúčtovacej faktúre a písomný alebo elektronický spôsob doručovania vyúčtovacej faktúry.
(3)
Informácie podľa odseku 2 písm. c), d) a h) musia byť spoľahlivé; dodávateľ elektriny je ich povinný uviesť na vyhotovenej faktúre za dodávku elektriny alebo v materiáli zasielanom súčasne s takouto faktúrou a v propagačných materiáloch zasielaných koncovým odberateľom elektriny. Informácie podľa odseku 2 písm. c) je dodávateľ elektriny povinný uvádzať spôsobom, ktorý je pre odberateľa elektriny zrozumiteľný a ktorý umožní ich jednoduchú porovnateľnosť s obdobnými informáciami poskytovanými inými dodávateľmi dodávajúcimi elektrinu na vymedzenom území.
(4)
Úrad môže požiadať dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu o predloženie návrhu zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby, ak obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby nespĺňajú požiadavky podľa odseku 2 písm. f) tretieho bodu alebo ak sa úrad dôvodne domnieva, že dodávateľ elektriny uplatňuje obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby neprimeraným alebo diskriminačným spôsobom.
(5)
Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je povinný vypracovať a predložiť úradu do 30 dní odo dňa doručenia odôvodnenej žiadosti úradu podľa odseku 4 návrh zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby v rozsahu vyžadovanom úradom. Úrad môže požiadať dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu o zmenu návrhu podľa predchádzajúcej vety do 30 dní odo dňa jeho predloženia, ak je návrh podľa predchádzajúcej vety v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi;68) ustanovenie predchádzajúcej vety sa použije primerane.
(6)
Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je povinný zmeniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby v súlade s návrhom predloženým úradu, ak úrad nepožiada o zmenu takéhoto návrhu v lehote podľa odseku 5, do 40 dní odo dňa uplynutia tejto lehoty.
(7)
Dodávateľ elektriny je povinný viesť evidenciu odberateľov elektriny v domácnosti, ktorá obsahuje
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia odberateľa elektriny v domácnosti,
2.
adresu trvalého pobytu odberateľa elektriny v domácnosti,
3.
adresu odberného miesta,
4.
číslo odberného miesta,
5.
dátum, od ktorého je odberateľ elektriny v domácnosti evidovaný v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti.
(8)
Ak dodávateľ elektriny nemá k dispozícii údaje potrebné na splnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. c) alebo d) týkajúce sa časti elektriny nakúpenej na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia, použije namiesto skutočných údajov týkajúcich takejto časti elektriny súhrnné štatistické údaje za predchádzajúci rok týkajúce sa elektriny vyrobenej v tých členských štátoch, v ktorých sú takéto údaje dostupné.
(9)
Dodávateľ elektriny môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom.
(10)
Dodávateľ elektriny, ktorý bude predávať elektrinu podľa odseku 9, je povinný
a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,51)
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra kalendárneho roka,
c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.
§ 35
Práva a povinnosti odberateľa elektriny
(1)
Odberateľ elektriny má právo
a)
uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny; odmietnutie uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny musí dodávateľ elektriny odôvodniť,
b)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak tieto služby nezabezpečil dodávateľ elektriny,
c)
na pripojenie do sústavy, ak odberné elektrické zariadenie odberateľa elektriny spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia; tým nie je dotknuté ustanovenie § 11 ods. 13 až 15 a § 28 ods. 1 písm. h),
d)
uzatvoriť zmluvu o pripojení vlastného zariadenia na výrobu elektriny do sústavy s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia,
e)
preniesť svoju zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 7,
f)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
g)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely vyúčtovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúčtovania v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
h)
na bezplatnú zmenu registrácie svojho odberného miesta na nového dodávateľa elektriny v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti,
i)
bezodplatne získať merané údaje o spotrebe na svojom odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b),
j)
na priamu komunikáciu ohľadom všetkých technických záležitostí pripojenia s prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, bez ohľadu na to, či má s prevádzkovateľom sústavy uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
k)
uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s viacerými dodávateľmi elektriny súčasne v súlade s podmienkami podľa pravidiel trhu; to neplatí pre odberateľa elektriny v domácnosti.
l)
na sprístupnenie údajov poskytovateľovi energetickej služby67a) podľa § 34 ods. 2 písm. r),
m)
určovať poskytovateľa energetickej služby,67a) ktorému možno sprístupniť údaje podľa § 34 ods. 2 písm. r),
n)
pri inštalácii určeného meradla podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q) na poskytnutie informácií o jednotlivých funkciách inštalovaného meradla a o spôsoboch odčítania meraných hodnôt umožňujúcich kontrolu vlastnej spotreby elektriny,
o)
na prístup k informáciám o histórii spotreby elektriny67b) umožňujúcim kontrolu vlastnej spotreby elektriny, ak má nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q),
p)
na výber písomného alebo elektronického spôsobu informovania o vyúčtovacej faktúre a spôsobu doručovania vyúčtovacej faktúry.
(2)
Odberateľ elektriny je povinný
a)
uzatvoriť v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou, ktorá obsahuje aj povinnosť zložiť finančnú zábezpeku, ak nepreniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou podľa odseku 1 písm. e),
b)
umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a prístup k určenému meradlu,4)
c)
udržiavať odberné elektrické zariadenie v stave, ktorý zodpovedá technickým požiadavkám,
d)
spĺňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia a prístupu do sústavy,
e)
dodržiavať pokyny dispečingu a dispečingu prevádzkovateľa príslušnej sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny pripojený,
f)
poskytovať príslušnému prevádzkovateľovi sústavy a zúčtovateľovi odchýlok technické údaje obsiahnuté v zmluvách podľa odseku 1 písm. a) a b),
g)
prijať technické opatrenia, ktoré zabránia možnosti ovplyvniť kvalitu dodávky elektriny,
h)
uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)
i)
informovať písomne do 30 dní od začatia realizácie významnej obnovy budovy príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o významnej obnove budovy.60a)
§ 36
Práva a povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti
(1)
Odberateľ elektriny v domácnosti má právo
a)
na ochranu podľa § 17 vrátane práva na univerzálnu službu,
b)
na pripojenie vlastného zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ak splní technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do distribučnej sústavy.
(2)
Odberateľ elektriny v domácnosti je povinný
a)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup k určenému meradlu,
b)
udržiavať odberné elektrické zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,
c)
spĺňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy,
d)
prijať zodpovedajúce technické opatrenia oznámené prevádzkovateľom distribučnej sústavy na zabránenie možnosti ovplyvniť kvalitu dodávanej elektriny,
e)
uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu.36)
§ 37
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je akciová spoločnosť založená prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Vlastníkom 100 % akcií je prevádzkovateľ prenosovej sústavy.
(2)
Členov predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou schvaľuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy.
(3)
Členovia predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa nesmú priamo ani nepriamo podieľať majetkovo, právne a riadiacimi činnosťami na výkone činností prevádzkovateľa prenosovej sústavy a subjektov zúčtovania.
(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva
a)
organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
b)
zúčtovanie odchýlok,
c)
súvisiace činnosti, najmä
1.
správu a zber nameraných údajov v rozsahu podľa pravidiel trhu,
2.
centrálnu fakturáciu v rozsahu podľa pravidiel trhu.
(5)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou má právo
a)
na poskytovanie údajov potrebných na plnenie svojich povinností od účastníkov organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a ostatných subjektov zúčtovania,
b)
na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa distribučnej sústavy a poskytnutie údajov potrebných na plnenie svojich povinností, v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
c)
odstúpiť od zmluvy o zúčtovaní odchýlky a od zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou a zrušiť registráciu subjektu zúčtovania v prípade neplnenia jeho platobných povinností voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou,
d)
vykonávať činnosti, ktoré nepodliehajú regulácii v sieťových odvetviach.2)
(6)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný
a)
organizovať organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou na vymedzenom území a zabezpečiť vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
b)
na základe vyhodnotenia organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
c)
vyhodnocovať odchýlky subjektov zúčtovania na vymedzenom území a ich vyhodnotenie odovzdať subjektom zúčtovania a prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,
d)
na základe vyhodnotenia odchýlok zabezpečovať v súlade s objektívnymi, transparentnými a nediskriminačnými pravidlami zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok subjektom zúčtovania,
e)
na základe údajov poskytnutých prevádzkovateľom prenosovej sústavy zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie regulačnej elektriny,
f)
uverejňovať na svojom webovom sídle parametre obstaranej regulačnej elektriny v rozsahu podľa pravidiel trhu,
g)
podieľať sa na spracovaní podkladov pre návrh pravidiel trhu s elektrinou a odovzdávať ich ministerstvu a úradu,
h)
zverejniť na svojom webovom sídle druhy typových diagramov dodávky elektriny s príslušnými parametrami,
i)
viesť evidenciu subjektov zúčtovania; zverejniť aktuálny zoznam subjektov zúčtovania na svojom webovom sídle,
j)
viesť evidenciu správy a zberu nameraných údajov v rozsahu podľa pravidiel trhu,
k)
vykonávať centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania v rozsahu podľa pravidiel trhu,
l)
sprístupniť namerané údaje dotknutým účastníkom trhu s elektrinou; podrobnosti upraví prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
m)
oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy neodovzdanie denného diagramu subjektom zúčtovania, ktorý má v príslušnej distribučnej sústave registrované odberné miesto.
(7)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný vypracovať a predložiť úradu na schválenie obchodné podmienky organizovania a vyhodnocovania organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a podmienky vyhodnotenia a zúčtovania odchýlok v rozsahu podľa pravidiel trhu a po schválení úradom ich zverejniť na svojom webovom sídle.
(8)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so subjektom zúčtovania a umožniť obchodovať na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou každému subjektu zúčtovania, ktorý o to požiada, ak spĺňa obchodné podmienky organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.
DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ FORMY VÝROBY ELEKTRINY
§ 38
Výroba elektriny z domáceho uhlia
(1)
Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny rozhodnutím uložiť povinnosť
a)
výrobcovi elektriny vyrábať elektrinu z domáceho uhlia,
b)
prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zabezpečiť prednostný prístup a prednostné pripojenie do sústavy, prednostný prenos alebo prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
c)
dodávateľovi elektriny prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia.
(2)
Prednostné právo platí len dovtedy, kým výroba elektriny z domáceho uhlia neprekročí 15 % z celkového vyrobeného množstva elektriny potrebnej na pokrytie spotreby elektriny na vymedzenom území. Prednostné právo sa nevzťahuje na prenos elektriny spojovacím vedením.
(3)
Ministerstvo určí rozhodnutím podmienky, za ktorých je povinný výrobca elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny plniť povinnosť podľa odseku 1. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.
(4)
Ministerstvo je povinné rozhodnutie zverejniť vo vestníku ministerstva a na webovom sídle ministerstva.
TRETIA HLAVA
TECHNICKÉ ZARIADENIA
§ 39
Elektrická prípojka a odberné zariadenie
(1)
Elektrická prípojka je zariadenie nízkeho napätia, vysokého napätia, veľmi vysokého napätia a zvlášť vysokého napätia, ktoré je určené na pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa elektriny do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.
(2)
Elektrická prípojka sa začína odbočením elektrického vedenia od distribučnej sústavy alebo prenosovej sústavy smerom k odberateľovi elektriny alebo je súčasťou distribučnej sústavy alebo prenosovej sústavy. Odbočením elektrického vedenia v elektrickej stanici je jeho odbočenie od spínacích a istiacich prvkov, prípadne od prípojníc. V ostatných prípadoch sa za odbočenie elektrického vedenia považuje jeho odbočenie od vzdušného alebo káblového vedenia.
(3)
Elektrická prípojka nízkeho napätia sa končí pri vonkajšom vedení hlavnou domovou poistkovou skriňou, pri káblovom vedení hlavnou domovou káblovou skriňou, ktoré sú súčasťou elektrickej prípojky a sú umiestnené na verejne prístupnom mieste. Ak hlavná domová poistková skriňa na objekte nie je zriadená, vonkajšia elektrická prípojka sa končí na poslednom podpernom bode alebo na hranici objektu odberateľa elektriny.
(4)
Elektrická prípojka vysokého napätia a veľmi vysokého napätia sa končí pri vzdušnom vedení kotvovými izolátormi na odberateľovej stanici, pri káblovom vedení káblovou koncovkou v odberateľovej stanici; kotvové izolátory a káblové koncovky sú súčasťou prípojky.
(5)
Elektrické vedenie, ktoré slúži na pripojenie viacerých odberateľov elektriny z jednej elektrickej prípojky, nie je súčasťou elektrickej prípojky.
(6)
Elektrickú prípojku zriaďuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Náklady na zriadenie elektrickej prípojky uhrádza ten, v ktorého prospech bola zriadená, ak sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy nedohodne s odberateľom elektriny inak.
(7)
Vlastníkom elektrickej prípojky je ten, kto uhradil náklady na jej zriadenie. Vlastník elektrickej prípojky je povinný zabezpečiť prevádzku, údržbu a opravy tak, aby elektrická prípojka neohrozila život, zdravie a majetok osôb alebo nespôsobovala poruchy v distribučnej sústave alebo v prenosovej sústave. Zasahovať do elektrickej prípojky môže vlastník elektrickej prípojky len so súhlasom prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný uzatvoriť zmluvu s vlastníkom elektrickej prípojky na prevádzku, údržbu a opravu elektrickej prípojky, ak o to požiada vlastník.
(9)
Odberným elektrickým zariadením je zariadenie, ktoré slúži na odber elektriny a ktoré je možné pripojiť do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy, alebo na elektrickú prípojku. Odberné elektrické zariadenie zriaďuje, prevádzkuje a za údržbu, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zodpovedá osoba, ktorá s prevádzkovateľom sústavy uzatvorila zmluvu o pripojení. Osoba, ktorá s prevádzkovateľom sústavy uzatvorila zmluvu o pripojení, je povinná udržiavať odberné elektrické zariadenie v technicky zodpovedajúcom stave a poskytovať na požiadanie prevádzkovateľovi sústavy v lehote do 90 dní odo dňa vyžiadania technické údaje a správy z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky; ak nepredloží požadované údaje a správy prevádzkovateľovi sústavy v lehote 90 dní, považuje sa jej odberné elektrické zariadenie za technicky nevyhovujúce.
(10)
Ak žiadateľ o zriadenie odberného elektrického zariadenia alebo elektrickej prípojky nie je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej má byť odberné elektrické zariadenie alebo elektrická prípojka zriadená, je povinný požiadať vlastníka nehnuteľnosti o súhlas so zriadením odberného elektrického zariadenia alebo elektrickej prípojky. Vlastník nehnuteľnosti je povinný tejto žiadosti vyhovieť, ak nepreukáže, že v dôsledku zriadenia odberného elektrického zariadenia alebo elektrickej prípojky budú neprimeraným spôsobom porušené jeho práva; ustanovenie odseku 12 tým nie je dotknuté. Odmietnutie žiadosti je povinný vlastník nehnuteľnosti odôvodniť.
(11)
Odberateľ elektriny je povinný umožniť bezodplatne prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prenos a distribúciu elektriny cez odberné elektrické zariadenie, ktoré je pripojené do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy zaslučkovaním.
(12)
Vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti je povinný
a)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup k určenému meradlu,
b)
umožniť dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti, ktorý sa v nehnuteľnosti nachádza a má oprávnenie na užívanie tejto nehnuteľnosti,
c)
udržiavať odberné elektrické zariadenie, ktoré slúži na dodávku elektriny viacerým odberateľom elektriny v domácnosti, v zodpovedajúcom technickom stave,
d)
poskytovať technické údaje o technickom stave odberných elektrických zariadení, ktoré má vo vlastníctve alebo v správe, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy,
e)
umožniť v nevyhnutnom rozsahu prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prístup k odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré má vo vlastníctve alebo v správe.
(13)
Akýkoľvek zásah do odberného elektrického zariadenia, ktorým prechádza nemeraná elektrina bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa distribučnej sústavy, je zakázaný.
§ 40
Meranie elektriny
(1)
Meranie elektriny v prenosovej sústave je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ prenosovej sústavy a meranie elektriny v distribučnej sústave prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Meranie elektriny podľa prvej vety môže na základe zmluvy s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy vykonávať aj iná odborne spôsobilá osoba. Merať odber elektriny je možné len určeným meradlom.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vykonať fyzický odpočet určeného meradla na odbernom mieste, ktoré nie je vybavené určeným meradlom s diaľkovým odpočtom každoročne; pre odberateľa elektriny mimo domácnosti každoročne k 31. decembru, najneskôr do 30 dní po skončení roka. Fyzickým odpočtom určeného meradla na odbernom mieste sa rozumie aj odpočet určeného meradla vykonaný na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom. Spotreba elektriny určená fyzickým odpočtom na odbernom mieste vykonanom v čase po riadne uzatvorenom konečnom zúčtovaní odchýlok daného odberného miesta za relevantné obdobie nemá vplyv na výšku odchýlky určenej na účely už riadne uzatvoreného konečného zúčtovania odchýlok; podrobnosti upravia pravidlá trhu.
(3)
Montáž určeného meradla zabezpečuje výrobca elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a vlastník priameho vedenia na vlastné náklady. Úpravy na umiestnenie určeného meradla zabezpečuje odberateľ elektriny a výrobca elektriny na vlastné náklady.
(4)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii elektrickú prípojku a odberné elektrické zariadenie až po určené meradlo.
(5)
Akýkoľvek zásah do určeného meradla a obvodov určeného meradla v rozpore s osobitným predpisom69) je zakázaný.
(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť overenie určených meradiel podľa osobitného predpisu.69)
(7)
Ak má odberateľ elektriny pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o preskúšanie. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti zabezpečiť preskúšanie určeného meradla. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný počas preskúšavania určeného meradla zabezpečiť náhradné určené meradlo. Ak sa zistí chyba určeného meradla, ktorá presahuje chybu povolenú podľa osobitného predpisu,70) náklady spojené s preskúšaním a výmenou uhradí prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Ak neboli na určenom meradle zistené chyby, ktoré presahujú chybu povolenú podľa osobitného predpisu, uhradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o preskúšanie a výmenu požiadal.
(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný písomne informovať odberateľa elektriny o termíne plánovanej výmeny určeného meradla aspoň 15 dní vopred; to neplatí, ak odberateľ elektriny súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla; pri neplánovanej výmene určeného meradla bezodkladne oznámi odberateľovi elektriny termín výmeny určeného meradla. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pri výmene určeného meradla je povinný informovať odberateľa elektriny o stave odobratého množstva elektriny a zároveň je povinný oznámiť stav určeného meradla pred výmenou a stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa odberateľ elektriny nezúčastní výmeny určeného meradla, je prevádzkovateľ sústavy povinný písomne informovať odberateľa elektriny o výmene, stave určeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po výmene a uskladniť demontované určené meradlo minimálne po dobu 60 dní na účel umožnenia kontroly stavu určeného meradla zo strany odberateľa elektriny. Pri každej výmene určeného meradla je prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný poskytnúť odberateľovi elektriny písomne alebo elektronicky informáciu o jednotlivých funkciách inštalovaného meradla a o spôsoboch odčítania meraných hodnôt, ktoré mu umožnia kontrolovať spotrebu elektriny; informáciu môže prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytnúť aj odkazom na svoje webové sídlo, ak je tam táto informácia zverejnená.
(9)
Výrobca elektriny alebo koncový odberateľ elektriny je povinný umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo poverenej osobe prístup k určenému meradlu a k odbernému elektrickému zariadeniu na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého množstva elektriny. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť výrobcovi elektriny alebo koncovému odberateľovi elektriny s tým súvisiace prerušenie dodávky elektriny.
(10)
Koeficient prepočtu zaťaženia na zvyškový diagram distribučnej sústavy sa určuje vo výške jeden; podrobnosti upravia pravidlá trhu.
(11)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť bezpečnosť určených meradiel podľa § 31 ods. 3 písm. p) a q), dátovej komunikácie a súkromia koncových odberateľov podľa osobitného predpisu.70a)
§ 41
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny
(1)
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je povinný zabezpečiť výrobca elektriny na vlastné náklady. Merať vyrobenú elektrinu je možné len určeným meradlom. Miestom merania sú svorky inštalovaného generátora v zariadení na výrobu elektriny.
(2)
Výrobca elektriny je povinný zabezpečiť overenie určených meradiel podľa osobitného predpisu.69)
(3)
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je povinný vykonať výrobca elektriny
a)
priebehovým meraním elektriny s diaľkovým odpočtom údajov, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 1 MW; v prípade zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov ak celkový inštalovaný výkon je viac ako 100 kW,
b)
priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu údajov v ostatných zariadeniach.
(4)
Výrobca elektriny je povinný zabezpečiť inštaláciu zariadení na meranie meteorologických údajov pri všetkých zariadeniach na výrobu elektriny zo slnečnej energie, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 100 kW, a namerané údaje poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy v súlade s pravidlami trhu.
(5)
Výrobca elektriny je povinný bezodkladne písomne informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je pripojený, o
a)
výmene určeného meradla,
b)
hodnotách odpočtu určeného meradla pred výmenou a po výmene.
(6)
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny nie je povinný zabezpečiť výrobca elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny je pripojené do sústavy toho prevádzkovateľa, do ktorého sústavy je celé množstvo vyrobenej elektriny dodávané, okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny. V tomto prípade je vyrobená elektrina meraná okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny určeným meradlom, ktorým je vybavené odovzdávacie miesto výrobcu elektriny; odovzdávacím miestom je miesto odovzdania elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu.
(7)
Výrobca elektriny skutočnosť alebo zmenu skutočnosti podľa odseku 6 bezodkladne písomne oznámi úradu.
§ 42
Inteligentné meracie systémy
(1)
Ministerstvo, v spolupráci s úradom, prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav a ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou, vypracuje analýzu ekonomických prínosov vyplývajúcich zo zavedenia rôznych foriem inteligentných meracích systémov a nákladov na ich obstaranie, inštaláciu a prevádzku pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny.
(2)
Na základe analýzy podľa odseku 1 ministerstvo v spolupráci s úradom určí kategórie koncových odberateľov elektriny, pre ktoré je preukázaná opodstatnenosť využitia inteligentných meracích systémov, a uloží prevádzkovateľovi sústavy povinnosť zaviesť inteligentné meracie systémy minimálne v rozsahu 80 % odberných miest spadajúcich do takto určených kategórií koncových odberateľov elektriny.
(3)
Úrad zohľadní náklady na obstaranie, inštaláciu a prevádzku inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny podľa odseku 1 v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie po obstaraní a inštalácii inteligentných meracích systémov a ich uvedení do prevádzky.
(4)
Účastníci trhu s elektrinou sú povinní poskytnúť prevádzkovateľovi sústavy súčinnosť pri inštalácii a prevádzke inteligentných meracích systémov spôsobom a za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. h).
§ 43
Ochranné pásma
(1)
Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
(2)
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
a)
od 1 kV do 35 kV vrátane
1.
pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2.
pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3.
pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b)
od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
c)
od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
d)
od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
e)
nad 400 kV 35 m.
(3)
Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
(4)
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
a)
zriaďovať stavby,71) konštrukcie a skládky,
b)
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c)
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d)
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e)
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f)
vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
(5)
Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
(6)
Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
(7)
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je
a)
1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
b)
3 m pri napätí nad 110 kV.
(8)
V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
a)
zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
b)
vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
(9)
Ochranné pásmo elektrickej stanice
a)
vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b)
vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
c)
s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.
(10)
V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
(11)
V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.
(12)
Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na jednosmerný prúd s možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prijať opatrenia na ochranu týchto vedení a informovať o tom prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia.
(13)
Na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 písm. a), ak osobitné predpisy72) neustanovujú inak.
(14)
Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.
(15)
Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.
§ 44
Križovanie a súbeh elektroenergetického zariadenia
Zariadenie prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, priameho vedenia a elektrickej prípojky môže križovať pozemné komunikácie, železničné trate, vodné toky, telekomunikačné vedenia a ďalšie zariadenia alebo byť s nimi v súbehu za predpokladu, že križovanie neohrozí život, zdravie alebo majetok osôb.
§ 45
Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia
(1)
Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.
(2)
Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.
§ 46
Neoprávnený odber elektriny
(1)
Neoprávneným odberom elektriny je odber elektriny
a)
bez uzavretej zmluvy o
1.
pripojení do prenosovej sústavy alebo o pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s touto zmluvou,
2.
dodávke alebo združenej dodávke elektriny,
3.
zúčtovaní odchýlky alebo prevzatí zodpovednosti za odchýlku, alebo
4.
prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
b)
bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa elektriny nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny,
c)
meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom sústavy,
d)
ak odberateľ elektriny zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo ak po predchádzajúcej výzve prevádzkovateľa distribučnej sústavy neumožnil prerušenie distribúcie elektriny vykonané na základe žiadosti dodávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny; takýto odber sa považuje za neoprávnený odo dňa, keď odberateľ elektriny zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo neumožnil prerušenie distribúcie elektriny.
(2)
Pri neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu odoberal, povinný uhradiť skutočne vzniknutú škodu. Ak nemožno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov, použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. i).
(3)
Ak ide o prvý neoprávnený odber elektriny odberateľa elektriny v domácnosti meraný meradlom umiestneným na verejne prístupnom mieste, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii podľa odseku 1 písm. c), výška škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny sa určí ako cena neoprávnene odobratého množstva elektriny určeného pomocou odberového diagramu. Na výpočet škody spôsobenej druhým a ďalším takýmto neoprávneným odberom elektriny na tom istom odbernom mieste sa použije postup podľa odseku 2.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vykonať potrebné technické opatrenia v distribučnej sústave na účel zabránenia neoprávnenému odberu elektriny.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vyžiadať pred obnovením distribúcie elektriny do odberného miesta, v ktorom bol opakovane zistený neoprávnený odber elektriny, rekonštrukciu elektrickej prípojky vrátane umiestnenia určeného meradla na verejne prístupnom mieste v zmysle platných obchodných podmienok a technických podmienok pripojenia.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PLYNÁRENSTVO
PRVÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV TRHU S PLYNOM
§ 47
Základné zmluvné vzťahy na trhu s plynom
(1)
Zmluvou o dodávke plynu sa zaväzuje dodávateľ plynu dodávať plyn v dohodnutom množstve odberateľovi plynu a odberateľ plynu sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi plynu za dodaný plyn dohodnutú cenu.
(2)
Zmluvou o pripojení do prepravnej siete sa zaväzuje prevádzkovateľ prepravnej siete pripojiť plynárenské zariadenie žiadateľa do prepravnej siete po splnení technických podmienok a obchodných podmienok pripojenia do prepravnej siete.
(3)
Zmluvou o pripojení do distribučnej siete sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej siete pripojiť plynové zariadenie žiadateľa do distribučnej siete po splnení technických podmienok a obchodných podmienok pripojenia do distribučnej siete.
(4)
Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa zaväzuje prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečiť dohodnutú pevnú prepravnú kapacitu alebo prerušiteľnú prepravnú kapacitu, poskytnúť prístup do siete a zabezpečiť prepravu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej pevnej prepravnej kapacity alebo prerušiteľnej prepravnej kapacity a účastník trhu s plynom sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutie prepravných a súvisiacich služieb; v prípade zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou môže prevádzkovateľ prepravnej siete za dohodnutých podmienok prepravnú kapacitu prerušiť alebo znížiť.
(5)
Zmluvou o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej siete prideliť účastníkovi trhu s plynom dohodnutú distribučnú kapacitu, poskytnúť prístup do siete a zabezpečiť distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej distribučnej kapacity a účastník trhu s plynom sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutie distribučných a súvisiacich služieb.
(6)
Zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu sa zaväzuje prevádzkovateľ zásobníka po splnení podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka prideliť účastníkovi trhu s plynom dohodnutú pevnú uskladňovaciu kapacitu alebo prerušiteľnú uskladňovaciu kapacitu a zabezpečiť uskladňovanie plynu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej pevnej uskladňovacej kapacity alebo prerušiteľnej uskladňovacej kapacity a účastník trhu s plynom sa zaväzuje zaplatiť za uskladňovacie a súvisiace služby; v prípade zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou môže prevádzkovateľ zásobníka za dohodnutých podmienok uskladňovaciu kapacitu prerušiť alebo znížiť.
(7)
Zmluvou o prenesení zodpovednosti za odchýlku účastník trhu s plynom v súlade s podmienkami uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete prenesie zodpovednosť za odchýlku na svojho dodávateľa plynu. Zmluvou o prenesení zodpovednosti za odchýlku výrobca plynu v súlade s podmienkami uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete prenesie zodpovednosť za odchýlku na svojho odberateľa plynu.
(8)
Zmluvou o združenej dodávke plynu sa dodávateľ plynu zaväzuje dodávať plyn odberateľovi plynu v dohodnutom množstve, zabezpečiť distribúciu plynu do odberného miesta odberateľa plynu vrátane súvisiacich služieb a prevziať zodpovednosť za odchýlku odberateľa plynu a odberateľ plynu sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi plynu cenu za dodaný plyn a súvisiace služby.
(9)
Náležitosti zmlúv podľa odsekov 1 až 8 upravujú pravidlá trhu.
§ 48
Práva a povinnosti výrobcu plynu
(1)
Výrobca plynu má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky ťažobnej siete a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b)
uzatvoriť zmluvu o pripojení ťažobnej siete do prepravnej siete alebo distribučnej siete s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo s prevádzkovateľom distribučnej siete,
c)
odmietnuť prístup do ťažobnej siete z dôvodu nedostatku kapacity alebo z dôvodu nevyhovujúcich technických podmienok siete.
(2)
Výrobca plynu je povinný
a)
uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s odberateľom plynu, s prevádzkovateľom prepravnej siete, s prevádzkovateľom distribučnej siete alebo s dodávateľom plynu,
b)
zabezpečiť meranie dodaného množstva plynu a kvality plynu vrátane vyhodnocovania a odovzdávania potrebných údajov prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete, ak sa výrobca plynu nedohodne s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete inak,
c)
zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie ťažobnej siete,
d)
umožniť plynárenskému podniku alebo odberateľovi plynu prístup do ťažobnej siete okrem tej časti siete, ktorá sa používa na ťažbu plynu a dopravu plynu z miesta ťažby plynu do miesta spracovania alebo do miesta odovzdania plynu do prepravnej siete alebo do distribučnej siete plynu alebo do zásobníka,
e)
umožniť prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo prevádzkovateľovi zásobníka montáž určeného meradla,
f)
umožniť prístup prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo prevádzkovateľovi zásobníka k určenému meradlu na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla a kontroly stavu dodaného množstva plynu,
g)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo prevádzkovateľovi zásobníka informácie potrebné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti siete o ťažbe plynu a o ťažobnej sieti,
h)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky na prístup a na využívanie ťažobnej siete; obchodné podmienky zverejní každoročne do 31. októbra na nasledujúci rok,
i)
vypracúvať plán výroby plynu a plán rozvoja ťažobnej siete na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne do 30. novembra na nasledujúci rok,
j)
vypracovať každoročne havarijné plány ťažobnej siete.
§ 49
Práva a povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky prepravnej siete a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných pre riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účel zabezpečenia vyváženosti prepravnej siete a rovnováhy množstva plynu vstupujúceho do prepravnej siete a vystupujúceho z prepravnej siete a plnenia ďalších činností prevádzkovateľa prepravnej siete na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov,
c)
odmietnuť prístup do prepravnej siete z dôvodov uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity prepravnej siete,
d)
odmietnuť prístup do prepravnej siete, ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme,
e)
vyžadovať od ostatných plynárenských podnikov informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa prepravnej siete vypracúvať alebo spolupracovať pri vypracúvaní plánov rozvoja siete vrátane siete mimo vymedzeného územia podľa tohto zákona a osobitného predpisu.45)
(2)
Prevádzkovateľ prepravnej siete má ďalej právo bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa prepravnej siete, obmedziť alebo prerušiť prepravu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade
a)
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
b)
bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c)
stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve podľa osobitného predpisu,44)
d)
havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e)
nedodržania zmluvných podmienok prepravy plynu,
f)
odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu, a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
g)
dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu, a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými zariadeniami,
h)
zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
i)
ak je uzatvorená zmluva o preprave plynu s právom prerušenia.
(3)
V prípade obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) je prevádzkovateľ prepravnej siete povinný písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom, pre ktorých prepravu uskutočňuje, začiatok, ukončenie obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu 30 dní vopred; táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovateľ prepravnej siete s dotknutým účastníkom trhu s plynom.
(4)
Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená preprava plynu, je prevádzkovateľ prepravnej siete povinný bezodkladne obnoviť prepravu plynu.
(5)
Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) vznikla škoda, má dotknutý účastník trhu s plynom právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ prepravnej siete nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa odseku 3.
(6)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný
a)
zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie prepravnej siete v záujme vytvorenia otvoreného trhu s plynom,
b)
zabezpečovať údržbu a rozvoj prepravnej siete pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia,
c)
zabezpečiť budovanie cezhraničných prepojení potrebných na integráciu prepravných sietí v členských štátoch s dostatočnou kapacitou, ktorá umožňuje uspokojenie všetkých ekonomicky odôvodniteľných a technicky uskutočniteľných požiadaviek účastníkov trhu s plynom na kapacitu cezhraničných prepojení a zohľadňuje požiadavky bezpečnosti dodávok plynu; ekomickú odôvodniteľnosť požiadaviek prevádzkovateľ prepravnej siete vyhodnocuje na základe záväzných ponúk účastníkov testovania dopytu trhu pre dané cezhraničné pripojenie uskutočneného na základe pravidiel testovania dopytu trhu schválených úradom,
d)
zabezpečovať prepravu plynu a s tým súvisiace podporné služby,
e)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu,
f)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do prepravnej siete, k podporným službám a k akumulácii plynu v sieti,
g)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do prepravnej siete s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do prepravnej siete a pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s odsekom 8,
h)
zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu s plynom,
i)
zabezpečiť meranie prepravovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a na požiadanie predkladať namerané údaje účastníkom trhu s plynom,
j)
zabezpečovať vyvažovanie prepravnej siete a zúčtovanie vyvažovania prepravnej siete v súlade s objektívnymi, transparentnými a nediskriminačnými pravidlami,
k)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účel plnenia činnosti prevádzkovateľa prepravnej siete na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov,
l)
obmedziť prepravu plynu na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
m)
pripojiť prevádzkovateľa distribučnej siete do prepravnej siete, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do prepravnej siete,
n)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete a prevádzkovateľovi zásobníka informácie nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
o)
oboznámiť žiadateľa o pripojenie k prepravnej sieti s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia k prepravnej sieti.
(7)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je ďalej povinný
a)
poskytovať účastníkom trhu s plynom informácie potrebné na prístup do siete,
b)
umožniť prístup účastníkovi trhu s plynom k určenému meradlu alebo k meradlu dohodnutému v zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu na účel merania plynu a na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla alebo meradla dohodnutého v zmluve,
c)
zriaďovať a prevádzkovať miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
d)
predkladať ministerstvu a úradu štvrťročne správu o stave siete, využiteľnosti kapacity prepravnej siete a vyhodnotenie prepravy prepravnou sieťou do 30 dní od ukončenia štvrťroku,
e)
zverejňovať obchodné podmienky na prístup a využívanie akumulácie plynu v sieti; tieto podmienky zverejní každoročne do 31. októbra na nasledujúci rok,
f)
spracúvať štvrťročne prehľad o dovoze plynu a vývoze plynu na vymedzené územie a zasielať ho ministerstvu do 30 dní od ukončenia štvrťroku,
g)
vypracovať každoročne havarijné plány,
h)
každoročne vypracúvať plán rozvoja prepravnej siete vrátane plánu rozvoja prepojení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov (ďalej len „desaťročný plán rozvoja siete“) a predložiť ho ministerstvu a úradu každoročne do 30. novembra na nasledujúcich desať rokov vrátane správy o plnení desaťročného plánu rozvoja siete,
i)
oznamovať ministerstvu a plynárenskému dispečingu informácie potrebné na vyhlásenie krízovej situácie v plynárenstve podľa osobitného predpisu,44)
j)
zverejňovať informáciu o uplatňovaní dohodnutého prístupu k akumulácii plynu,
k)
na základe žiadosti odberateľa plynu mimo domácnosti alebo dodávateľa plynu konajúceho v mene odberateľa plynu bezodplatne umožniť priradenie odberného miesta odberateľa plynu k novému dodávateľovi plynu v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti; tým nie sú dotknuté zmluvné záväzky odberateľa plynu voči prevádzkovateľovi prepravnej siete a predchádzajúcemu dodávateľovi plynu,
l)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi plynu, ktorého odberné miesto je pripojené do siete prevádzkovateľa prepravnej siete, alebo dodávateľovi plynu žiadajúcemu v mene odberateľa plynu merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. e),
m)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi plynu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi plynu,
n)
zabezpečiť zdroje potrebné na prevádzku, údržbu a rozvoj prepravnej siete podľa tohto zákona a osobitného predpisu2) a informovať o nich úrad,
o)
predložiť na žiadosť ministerstva a úradu návrh kapacity spätného toku plynu alebo žiadosť o vyňatie z povinnosti umožniť obojsmernú kapacitu podľa osobitného predpisu,73)
p)
zabezpečiť na žiadosť úradu transparentné, podrobné a nediskriminačné testovanie dopytu trhu s plynom v súlade s pravidlami schválenými úradom s cieľom posúdiť, či si trh s plynom vyžaduje investíciu do prepravnej siete, ktorá je potrebná na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.74)
(8)
Prevádzkovateľ prepravnej siete odmietne pripojenie odberného plynového zariadenia odberateľa plynu mimo domácnosti do prepravnej siete, ak na vymedzenom území alebo jeho časti, v ktorej sa nachádza odberné plynové zariadenie odberateľa plynu mimo domácnosti, je vybudovaná distribučná sieť alebo je distribučná sieť plánovaná v pláne rozvoja distribučnej siete na vybudovanie a zároveň nie je úplne využitá kapacita súčasnej alebo navrhovanej distribučnej siete.
(9)
Na účel posúdenia žiadosti odberateľa plynu mimo domácnosti o pripojenie jeho odberného plynového zariadenia do prepravnej siete prevádzkovateľ prepravnej siete požiada príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete o vyjadrenie, či
a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sieť,
b)
súčasná distribučná sieť je využitá a pokrýva predpokladané potreby odberateľa plynu mimo domácnosti,
c)
sa podľa plánu rozvoja distribučnej siete podľa § 64 ods. 7 písm. f) v záujmovej oblasti plánuje vybudovať distribučná sieť a či táto pokryje predpokladané potreby odberateľa plynu mimo domácnosti.
(10)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný mať rozhodnutie o certifikácii vydané úradom podľa osobitného predpisu.56) Prevádzkovateľ prepravnej siete, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho štátu, je povinný mať rozhodnutie o certifikácii vydané úradom podľa osobitného predpisu.57)
(11)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný raz za desať rokov
a)
vykonať posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prepravnej siete, ktoré obsahuje
1.
posúdenie energetickej efektívnosti prepravy, riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
2.
identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a opatrení na dosiahnutie úspor energie vlastnej plynárenskej infraštruktúry a
3.
identifikáciu investícií potrebných na zavedenie nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a harmonogram ich zavádzania,
b)
zaslať posúdenie podľa písmena a) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(12)
Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prepravnej siete môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu.55a)
§ 50
Vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný vlastniť prepravnú sieť.
(2)
Tá istá osoba alebo tie isté osoby nie sú oprávnené
a)
vykonávať činnosť výroby plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodávky elektriny, a zároveň priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prepravnou sieťou alebo si v súvislosti s nimi uplatňovať akékoľvek právo,
b)
priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prepravnej siete alebo nad prepravnou sieťou a zároveň vykonávať činnosť výroby plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo si v súvislosti s ňou uplatňovať akékoľvek právo,
c)
voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať štatutárny orgán, členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady alebo prokuristu prevádzkovateľa prepravnej siete a vykonávať činnosť výroby plynu alebo dodávky plynu alebo priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s ňou uplatňovať akékoľvek právo,
d)
byť členom riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu osoby vykonávajúcej činnosť výroby plynu alebo dodávky plynu alebo orgánu, ktorý koná v mene takejto osoby, a zároveň štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady alebo prokuristom prevádzkovateľa prepravnej siete.
(3)
Právami uvedenými v odseku 2 písm. a), b) a c) sa rozumie najmä
a)
právo vykonávať hlasovacie práva v spoločnosti,
b)
právo voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať členov riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu podniku alebo orgánu, ktorý koná v mene podniku,
c)
podiel na základnom imaní vyšší ako polovica.
(4)
Ak osoba uvedená v odseku 2 je Slovenská republika, štátny orgán, orgán územnej samosprávy, právnická osoba zriadená zákonom na plnenie úloh vo verejnom záujme58) alebo právnická osoba zriadená štátnym orgánom na plnenie úloh vo verejnom záujme, dva samostatné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, právnické osoby zriadené zákonom na plnenie úloh vo verejnom záujme alebo právnické osoby zriadené štátnym orgánom na plnenie úloh vo verejnom záujme, z ktorých jedna vykonáva kontrolu nad prevádzkovateľom prepravnej siete a druhá vykonáva kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s ňou uplatňuje akékoľvek práva, sa nepovažujú za tú istú osobu.
(5)
Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak prevádzkovateľ prepravnej siete je jedným zo zakladateľov právnickej osoby, ktorá koná ako prevádzkovateľ prepravnej siete v dvoch alebo viacerých členských štátoch, alebo v takejto osobe nadobudne účasť a prenechá takejto osobe prepravnú sieť na účel jej prevádzkovania. To neplatí, ak osobu podľa predchádzajúcej vety založí alebo v nej nadobudne účasť osoba, ktorej nezávislosť nie je overená príslušným orgánom členského štátu v konaní o certifikácii obdobnom konaniu o certifikácii podľa osobitného predpisu2) a ktorá nie je schválená a určená za prevádzkovateľa prepravnej siete členským štátom.
(6)
Výrobca plynu, dodávateľ plynu, výrobca elektriny alebo dodávateľ elektriny nie je oprávnený nadobudnúť kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť prepravy plynu v členskom štáte, ktorá nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku. Osoba vykonávajúca činnosť výroby plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodávky elektriny nie je oprávnená nadobudnúť kontrolu nad prevádzkovateľom prepravnej siete, ktorý nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku.
(7)
Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie poskytnúť osoby, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti, ani obchodné informácie získané pri svojej činnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva,59) alebo iné obchodné informácie dôverného charakteru osobám vykonávajúcim činnosť výroby plynu alebo dodávky plynu okrem prípadov, ak je poskytnutie takýchto informácií nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s osobou vykonávajúcou činnosť výroby plynu alebo dodávky plynu. Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný prijať opatrenia potrebné na splnenie povinnosti podľa prvej vety a monitorovať plnenie týchto opatrení osobami, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti.
(8)
Vláda môže do 1. decembra 2012 na návrh ministerstva určiť, že sa nepoužije vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku podľa odsekov 1 až 7.
(9)
Ak vláda určí, že sa nepoužije vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku podľa odsekov 1 až 7, vzťahujú sa na prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, podmienky nezávislosti prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 51 až 60; tým nie je dotknuté právo vertikálne integrovaného plynárenského podniku uskutočniť vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete v súlade s ustanoveniami odsekov 1 až 7. Na prevádzkovateľa prepravnej siete, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 7, sa nevzťahujú podmienky nezávislosti prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 51 až 60.
Nezávislý prevádzkovateľ prepravnej siete
§ 51
Právna forma, organizácia a riadenie nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete musí mať právnu formu akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným.
(2)
Na prevádzkovateľa prepravnej siete sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak ustanovenia § 51 až 60 neustanovujú inak.
(3)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný vydať stanovy, ktoré okrem náležitostí ustanovených v Obchodnom zákonníku musia upravovať
a)
organizačnú štruktúru a systém riadenia prevádzkovateľa prepravnej siete spôsobom, ktorý zabezpečuje dodržanie podmienok nezávislosti prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 52 až 60,
b)
právomoci a zodpovednosť štatutárneho orgánu, dozornej komisie, iných orgánov prevádzkovateľa prepravnej siete podľa Obchodného zákonníka, zamestnancov prevádzkovateľa prepravnej siete podľa písmena c) a osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 58, vzťahy a pravidlá spolupráce medzi nimi,
c)
vymedzenie pozícií zamestnancov prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete vo veciach týkajúcich sa prevádzky, údržby a rozvoja siete,
d)
vymenovanie osoby povinnej zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva pre prevádzkovateľa prepravnej siete činnosť v pracovnom pomere, dozornou komisiou prevádzkovateľa prepravnej siete ako požiadavku výkonu jej funkcie,
e)
ďalšie náležitosti, ak tak ustanovuje tento zákon.
(4)
Kópiu úplného znenia stanov je prevádzkovateľ prepravnej siete povinný doručiť úradu do 15 dní od vydania stanov a od každej ich zmeny.
§ 52
Štatutárny orgán nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Pôsobnosť štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete rozhodovať vo veciach, ktoré sa týkajú každodennej činnosti prevádzkovateľa prepravnej siete, riadenia prepravnej siete a prípravy desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 59, nemožno zveriť inému orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete.
(2)
Osoba, ktorá nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete, nesmie byť poverená celkovým riadením prevádzkovateľa prepravnej siete.
(3)
Štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu vymenúva alebo volí a odvoláva dozorná komisia prevádzkovateľa prepravnej siete. Na vymenovanie alebo voľbu a odvolanie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je vymenovanie alebo voľba a odvolanie neplatné.
(4)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný upraviť právne vzťahy so štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu zmluvou o výkone funkcie, na ktorú sa vzťahujú požiadavky podľa Obchodného zákonníka, najneskôr v deň začatia výkonu ich funkcie.
(5)
Zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu musí obsahovať podmienky výkonu funkcie vrátane podmienok týkajúcich sa dĺžky a ukončenia funkčného obdobia a pravidiel odmeňovania štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu; ustanovenia Obchodného zákonníka o právomoci valného zhromaždenia spoločnosti schvaľovať pravidlá odmeňovania štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu spoločnosti sa nepoužijú.
(6)
Uzavretie alebo zmenu zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu schvaľuje dozorná komisia prevádzkovateľa prepravnej siete. Na uzavretie alebo zmenu zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu; ustanovenie zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorého znenie úrad neschváli v konaní o vydanie predchádzajúceho súhlasu, je neplatné.
(7)
Konanie o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa odseku 3 a odseku 6 sa začína na návrh prevádzkovateľa prepravnej siete. Účastníkom konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa odseku 3 a odseku 6 je prevádzkovateľ prepravnej siete; účastníkom konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu na odvolanie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu je aj osoba, na ktorej odvolanie žiada prevádzkovateľ prepravnej siete súhlas.
(8)
K žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo voľbou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť nezávislosť osoby navrhovanej za štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu podľa § 53.
(9)
K žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu musí byť priložený návrh zmluvy o výkone funkcie alebo návrh jej zmeny.
(10)
Žiadosť prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu musí obsahovať dôvody na odvolanie.
(11)
Úrad oznámi prevádzkovateľovi prepravnej siete deň doručenia úplnej žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odsekov 8, 9 alebo 10. Ak úrad nevydá výzvu na doplnenie žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odsekov 8, 9 alebo 10 do piatich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo dňa doplnenia žiadosti, žiadosť sa na účely odseku 13 považuje za úplnú.
(12)
Úrad nevydá predchádzajúci súhlas
a)
s vymenovaním alebo voľbou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ak má dôvodné pochybnosti o nezávislosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu podľa § 53,
b)
s uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ak sa dôvodne domnieva, že navrhované podmienky výkonu funkcie alebo ich zmeny neumožnia nezávislý výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,
c)
s odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ak má dôvodné pochybnosti o oprávnenosti dôvodov na odvolanie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.
(13)
Ak úrad nerozhodne o žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odsekov 8, 9 alebo 10 do troch týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu; úrad vydá na žiadosť prevádzkovateľovi prepravnej siete bezodkladne potvrdenie o tejto skutočnosti.
(14)
Ak prevádzkovateľ prepravnej siete podá opravný prostriedok proti rozhodnutiu úradu, ktorým úrad nevyhovie návrhu na vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo voľbou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, má právo podať žiadosť o predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo voľbou ďalšej navrhovanej osoby. Ak sa konanie o opravnom prostriedku skončí rozhodnutím úradu, ktorým vydá predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo voľbou pôvodne navrhovanej osoby, vymenovanie alebo voľba pôvodne navrhovanej osoby sa považuje za oprávnený dôvod na odvolanie osoby podľa predchádzajúcej vety podľa odseku 12 písm. c) aj bez predchádzajúceho súhlasu úradu.
(15)
Uznesenie valného zhromaždenia prevádzkovateľa prepravnej siete o zmene stanov, ktorou sa skracuje funkčné obdobie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete počas jeho trvania, je neplatné.
§ 53
Nezávislosť štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu a zamestnancov nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a zamestnancom podľa § 51 ods. 3 písm. c) nemôže byť osoba, ktorá v období troch rokov pred svojím vymenovaním alebo voľbou alebo uzavretím pracovnej zmluvy na výkon svojej funkcie
a)
mala priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo bola členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete alebo inej osoby vykonávajúcej činnosť prepravy plynu v inom členskom štáte alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonávala kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo takéto osoby vykonávala činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo bola s takouto osobou alebo takýmito osobami pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu,
b)
mala priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo bola členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je alebo bola pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete alebo inej osoby vykonávajúcej činnosť prepravy plynu v inom členskom štáte alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonávala kontrolu.
(2)
Obmedzenie podľa odseku 1 sa vzťahuje na nadpolovičnú väčšinu osôb, ktoré vykonávajú funkciu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a nadpolovičnú väčšinu zamestnancov podľa § 51 ods. 3 písm. c); ostatnými osobami, ktoré vykonávajú funkciu štatutárneho orgánu, alebo členov štatutárnych orgánov, a ostatnými zamestnancami podľa § 51 ods. 3 písm. c) nesmú byť osoby, ktoré v období šiestich mesiacov pred svojím vymenovaním alebo voľbou alebo uzavretím pracovnej zmluvy na výkon svojej funkcie boli členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete alebo inej osoby vykonávajúcej činnosť prepravy plynu v inom členskom štáte alebo pre takúto osobu vykonávali činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu.
(3)
Štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a osoby vykonávajúce činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej siete v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu nesmú
a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo takéto osoby vykonávať činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo byť s takouto osobou alebo takýmito osobami pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu,
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(4)
Štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a osoby vykonávajúce činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej siete v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu nesmú mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete ani od nej priamo alebo sprostredkovane prijímať podiel na zisku alebo iné obdobné plnenie. Odmeňovanie štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a osôb vykonávajúcich činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej siete v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu nesmie žiadnym spôsobom závisieť od hospodárskych výsledkov iných osôb ako prevádzkovateľa prepravnej siete.
(5)
Osoba, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo zamestnanca podľa § 51 ods. 3 písm. c) prevádzkovateľa prepravnej siete, nesmie počas obdobia štyroch rokov po svojom odvolaní alebo inom skončení výkonu svojej funkcie
a)
mať majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete alebo inej osoby vykonávajúcej činnosť prepravy plynu v inom členskom štáte alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu alebo pre takúto osobu alebo takéto osoby vykonávať činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo byť s takouto osobou alebo takýmito osobami pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu,
b)
mať majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete alebo inej osoby vykonávajúcej činnosť prepravy plynu v inom členskom štáte alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(6)
Na skončenie pracovného pomeru zamestnanca podľa § 51 ods. 3 písm. c) výpoveďou62) alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa63) sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je skončenie pracovného pomeru neplatné; lehoty podľa Zákonníka práce na skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru64) počas konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu so skončením pracovného pomeru zamestnanca podľa § 51 ods. 3 písm. c) neplynú. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru zamestnanca podľa § 51 ods. 3 písm. c) sa primerane použijú ustanovenia § 52 ods. 7 a 10 až 13.
(7)
Iným zmluvným vzťahom podľa odsekov 1, 3 a 5 nie je zmluvný vzťah založený zmluvou podľa § 47 ods. 3, 5, 7 a 8 alebo zmluvou o dodávke plynu, ktoré sa týkajú vlastnej spotreby odberateľa plynu, alebo obdobný zmluvný vzťah podľa práva iného štátu.
§ 54
Dozorná komisia nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zriadiť dozornú komisiu ako orgán spoločnosti s pôsobnosťou podľa tohto zákona; pôsobnosť orgánov spoločnosti podľa Obchodného zákonníka nie je dotknutá, ak tento zákon neustanovuje inak. Do pôsobnosti dozornej komisie patrí
a)
schvaľovanie rozhodnutí, ktoré majú podstatný vplyv na hodnotu podielov spoločníkov prevádzkovateľa prepravnej siete v prevádzkovateľovi prepravnej siete, a to
1.
schvaľovanie ročných a dlhodobých finančných plánov,
2.
schvaľovanie maximálnej úrovne zadlženia prevádzkovateľa prepravnej siete,
3.
schvaľovanie návrhu štatutárneho orgánu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát pred jeho predložením valnému zhromaždeniu prevádzkovateľa prepravnej siete; pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodovať o návrhu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát podľa Obchodného zákonníka nie je dotknutá, ak tento zákon neustanovuje inak,
4.
schvaľovanie desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 59 a rozhodnutí o začatí realizácie jednotlivých investícií podľa desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 59,
b)
vymenúvanie alebo voľba a odvolávanie štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete,
c)
schvaľovanie pravidiel odmeňovania štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete,
d)
schvaľovanie uzavretia alebo zmeny zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete,
e)
vymenúvanie alebo ustanovenie a odvolávanie osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 58,
f)
schvaľovanie uzavretia alebo zmeny zmluvy75) medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad.
(2)
Rozhodnutia dozornej komisie prijaté v rozsahu jej pôsobnosti podľa odseku 1 sú pre štatutárny orgán prevádzkovateľa prepravnej siete záväzné. Do pôsobnosti dozornej komisie nepatrí rozhodovanie vo veciach, ktoré sa týkajú každodennej činnosti prevádzkovateľa prepravnej siete, riadenia prepravnej siete a činností týkajúcich sa prípravy desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 58.
(3)
Valné zhromaždenie prevádzkovateľa prepravnej siete môže rozhodnúť len o návrhu štatutárneho orgánu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, ktorý schválila dozorná komisia. Uznesenie valného zhromaždenia, ktoré je v rozpore s predchádzajúcou vetou, je neplatné.
(4)
Dozorná komisia musí mať najmenej troch členov. Počet členov a zloženie dozornej komisie upravujú stanovy prevádzkovateľa prepravnej siete.
(5)
Členov dozornej komisie volí a odvoláva valné zhromaždenie prevádzkovateľa prepravnej siete. Funkčné obdobie člena dozornej komisie upravujú stanovy prevádzkovateľa prepravnej siete; uznesenie valného zhromaždenia prevádzkovateľa prepravnej siete o zmene stanov, ktorou sa skracuje funkčné obdobie člena dozornej komisie počas jeho trvania, je neplatné. Na voľbu a odvolanie člena dozornej komisie sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je voľba a odvolanie neplatné; súhlas úradu sa nevyžaduje na voľbu člena dozornej komisie, ak v čase jeho voľby trvá funkčné obdobie členov dozornej komisie podľa prvej vety odseku 7.
(6)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný upraviť právne vzťahy s členmi dozornej komisie zmluvou o výkone funkcie, na ktorú sa vzťahujú požiadavky podľa Obchodého zákonníka, najneskôr v deň začatia výkonu ich funkcie. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej komisie musí obsahovať podmienky výkonu funkcie vrátane podmienok týkajúcich sa dĺžky a ukončenia funkčného obdobia a pravidiel odmeňovania člena dozornej komisie. Na uzavretie alebo zmenu zmluvy o výkone funkcie člena dozornej komisie, na ktorého voľbu sa vyžaduje súhlas úradu, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je zmluva o výkone funkcie alebo jej zmena neplatná.
(7)
Ustanovenia § 52 ods. 7 až 14 a § 53 ods. 1 a 3 až 5 sa primerane použijú pre polovicu členov dozornej komisie zníženú o jedného člena, ak stanovy neustanovujú vyšší počet. Ustanovenia § 52 ods. 7, 10, 11, 12 písm. c) a 13 sa primerane použijú na odvolanie člena dozornej komisie.
(8)
Ak má nástupnícka spoločnosť v prípade splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločností dozornú komisiu podľa tohto zákona, zmluva o splynutí, zmluva o zlúčení alebo projekt rozdelenia obsahuje mená členov dozornej komisie. Rozhodnutie o zmene právnej formy prevádzkovateľa prepravnej siete obsahuje mená členov dozornej komisie. Ustanovenia Obchodného zákonníka tým nie sú dotknuté.
(9)
Pre členov dozornej komisie platia obdobne ustanovenia § 66 ods. 1 a 2, § 194 ods. 5 až 9, § 196, § 196a, § 197 ods. 2, § 200 ods. 4 a § 201 Obchodného zákonníka; ustanovenie § 201 ods. 2 Obchodného zákonníka platí obdobne len v rozsahu upravujúcom oznamovanie stanoviska menšiny členov dozornej rady valnému zhromaždeniu.
Povinnosti a zdroje nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
§ 55
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je okrem činností podľa § 49 povinný zabezpečiť
a)
zastupovanie prevádzkovateľa prepravnej siete vo vzťahu k tretím stranám, úradu, regulačným orgánom iných členských štátov a Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“),
b)
zastupovanie prevádzkovateľa prepravnej siete v rámci Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn,76)
c)
udeľovanie a riadenie prístupu tretích strán do prepravnej siete na nediskriminačnom základe,
d)
výber poplatkov súvisiacich s prevádzkou prepravnej siete vrátane poplatkov za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a poplatkov za poskytovanie podporných služieb,
e)
prevádzku, údržbu a rozvoj bezpečnej, efektívnej a hospodárnej prepravnej siete,
f)
investičné plánovanie zabezpečujúce dlhodobú schopnosť prepravnej siete uspokojovať primeraný dopyt a zaručujúce bezpečnosť dodávky plynu,
g)
činnosti súvisiace s prípadným zakladaním spoločných podnikov s inými prevádzkovateľmi prepravnej siete, burzami, na ktorých sa obchoduje s plynom, alebo inými osobami na účel vytvorenia regionálnych trhov alebo uľahčenia procesu liberalizácie trhu s plynom a s účasťou v takýchto spoločných podnikoch,
h)
obvyklé vnútropodnikové činnosti, ktoré súvisia s fungovaním podniku, vrátane právnych služieb, vedenia účtovníctva a služieb týkajúcich sa informačných technológií.
(2)
Prevádzkovateľ prepravnej siete musí disponovať dostatočnými ľudskými, technickými, materiálnymi a finančnými zdrojmi potrebnými na plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tohto zákona a osobitných predpisov.77)
(3)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný
a)
vlastniť aktíva potrebné na prepravu plynu vrátane prepravnej siete,
b)
zamestnávať dostatočný počet osôb potrebných na zabezpečenie prepravy plynu a plnenie všetkých súvisiacich povinností.
(4)
Iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, nesmie
a)
prideľovať svojich zamestnancov na výkon práce k prevádzkovateľovi prepravnej siete,
b)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete žiadne služby.
(5)
Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie prideľovať svojich zamestnancov na výkon práce k inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu. Prevádzkovateľ prepravnej siete môže poskytovať služby inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, len na základe predchádzajúceho súhlasu úradu s podmienkami poskytovania služieb. Úrad predchádzajúci súhlas vydá, ak prevádzkovateľ prepravnej siete preukáže, že
a)
poskytovanie služieb prevádzkovateľa prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, nevedie k diskriminácii ostatných užívateľov prepravnej siete,
b)
služby prevádzkovateľa prepravnej siete sú dostupné všetkým užívateľom siete za rovnakých podmienok,
c)
poskytovanie služieb prevádzkovateľa prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, nenarušuje ani neobmedzuje hospodársku súťaž na trhu s plynom ani takejto hospodárskej súťaži nebráni.
(6)
Prevádzkovateľ prepravnej siete a iné osoby, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, nesmú využívať spoločné služby vrátane právnych služieb; toto obmedzenie neplatí pri administratívnych službách, pri ktorých nehrozí riziko porušenia povinností prevádzkovateľa prepravnej siete týkajúcich sa dôverností informácií podľa § 94.
§ 56
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zabezpečiť dostatočné zdroje potrebné na správne a efektívne vykonávanie prepravy plynu a rozvoj a údržbu efektívnej, bezpečnej a hospodárnej prepravnej siete.
(2)
Iné osoby, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete sú povinné včas sprístupniť prevádzkovateľovi prepravnej siete na základe jeho odôvodnenej žiadosti primerané finančné zdroje potrebné na budúce investičné projekty a nahradenie existujúcich aktív; pôsobnosť dozornej komisie podľa § 54 tým nie je dotknutá. Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný každoročne do 30. novembra informovať úrad o finančných zdrojoch, ktoré má k dispozícii na budúce investičné projekty a nahradenie existujúcich aktív.
(3)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je oprávnený získavať potrebné finančné zdroje aj prostredníctvom úverového financovania a zvýšením základného imania; pôsobnosť dozornej komisie podľa § 54 tým nie je dotknutá.
(4)
Prevádzkovateľ prepravnej siete musí mať vo vzťahu k aktívam, ktoré sú potrebné na prevádzku, údržbu a rozvoj prepravnej siete, účinné rozhodovacie práva, ktoré môže vykonávať nezávisle od inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu; pôsobnosť dozornej komisie podľa § 54 tým nie je dotknutá.
(5)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k jeho zámene s inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, najmä v súvislosti so samostatnou podnikovou identitou, komunikáciou, označovaním a prevádzkovými priestormi prevádzkovateľa prepravnej siete.
(6)
Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie s inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, využívať spoločné systémy a zariadenia informačných technológií, prevádzkové priestory a systémy na ochranu pred neoprávneným vstupom.
(7)
Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie využívať tých istých dodávateľov systémov a zariadení informačných technológií a systémov na ochranu pred neoprávneným vstupom ako využíva iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Prevádzkovateľ prepravnej siete môže používať ten istý systém informačných technológií ako iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, len ak majú s dodávateľom takéhoto systému informačných technológií uzatvorené samostatné zmluvy a takýto systém informačných technológií nebol prispôsobený ich osobitným prevádzkovým podmienkam.
(9)
Prevádzkovateľ prepravnej siete môže využívať tie isté zariadenia informačných technológií ako iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, len ak
a)
sa tieto zariadenia informačných technológií nachádzajú mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa prepravnej siete a inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu,
b)
tieto zariadenia informačných technológií sprístupňuje a prevádzkuje tretia strana ako dodávateľ zariadení informačných technológií.
(10)
Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie využívať tých istých poskytovateľov poradenských služieb týkajúcich sa systémov a zariadení informačných technológií a systémov na ochranu pred neoprávnených vstupom, ako využíva iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(11)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zabezpečiť overenie svojej účtovnej závierky audítorom, ktorý v tom istom období neoveruje účtovnú závierku inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(12)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, je oprávnený nahliadnuť do účtovníctva prevádzkovateľa prepravnej siete v rozsahu nevyhnutnom na overenie konsolidovanej účtovnej závierky vertikálne integrovaného plynárenského podniku; je pri tom povinný zachovávať dôvernosť informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva,59) alebo iných obchodných informácií dôverného charakteru, najmä neposkytnúť tieto informácie inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
§ 57
Nezávislosť prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Dcérska spoločnosť, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete a ktorá vykonáva činnosť výroby alebo dodávky plynu, nesmie mať priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní prevádzkovateľa prepravnej siete. Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie mať priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete a ktorá vykonáva činnosť výroby alebo dodávky plynu, ani od inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, priamo alebo nepriamo prijímať podiel na zisku alebo iné obdobné plnenie.
(2)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný
a)
zabezpečiť, aby v obchodných a finančných vzťahoch medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, vrátane pôžičiek prevádzkovateľa prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, boli dodržané podmienky obvyklé v bežnom obchodnom styku,
b)
viesť podrobné záznamy o obchodných a finančných vzťahoch medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, a na požiadanie ich sprístupňovať úradu,
c)
predložiť úradu na schválenie návrhy obchodných a finančných dohôd s vertikálne integrovaným podnikom; zmluva uzavretá medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, alebo jej zmena je bez predchádzajúceho súhlasu úradu neplatná; úrad udelí súhlas s uzavretím zmluvy alebo jej zmenou, ak prevádzkovateľ prepravnej siete preukáže, že podmienky zmluvy alebo jej zmeny zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku, inak úrad súhlas s uzavretím zmluvy alebo jej zmenou neudelí.
(3)
Iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, a osoba, ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, je povinná zdržať sa konania, ktorým by
a)
priamo alebo nepriamo určovala konkurenčné správanie prevádzkovateľa prepravnej siete vo veciach týkajúcich sa každodennej činnosti prevádzkovateľa prepravnej siete, riadenia prepravnej siete a prípravy desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 59,
b)
mohla zamedziť alebo obmedziť prevádzkovateľa prepravnej siete alebo mu spôsobovať ujmu pri plnení povinností podľa § 51 až 60,
c)
vyžadovala od prevádzkovateľa prepravnej siete, aby na plnenie povinností podľa § 51 až 60 prevádzkovateľ prepravnej siete získal povolenie inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(4)
Na účely tohto zákona dcérskou spoločnosťou sa rozumie osoba, nad ktorou vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba, ktorá je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku na vymedzenom území.
§ 58
Program súladu a osoba povinná zabezpečiť súlad
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný
a)
vypracovať program súladu, v ktorom určí
1.
opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa prepravnej siete,
2.
konkrétne povinnosti zamestnancov prevádzkovateľa prepravnej siete zamerané na splnenie účelu programu súladu,
b)
predložiť návrh programu súladu na schválenie úradu,
c)
zabezpečiť dodržiavanie programu súladu a sledovanie jeho dodržiavania,
d)
vymenovať alebo inak ustanoviť osobu povinnú zabezpečiť súlad; za osobu povinnú zabezpečiť súlad môže byť vymenovaná alebo inak ustanovená fyzická osoba alebo právnická osoba.
(2)
Program súladu schvaľuje úrad. Úrad program súladu neschváli, ak sa odôvodnene domnieva, že program súladu nezabezpečuje nediskriminačné správanie prevádzkovateľa prepravnej siete.
(3)
Osobu povinnú zabezpečiť súlad vymenúva alebo inak ustanoví a odvoláva dozorná komisia prevádzkovateľa prepravnej siete. Na vymenovanie alebo ustanovenie a odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je vymenovanie alebo iné ustanovenie a odvolanie neplatné. Dozorná komisia prevádzkovateľa prepravnej siete je povinná osobu povinnú zabezpečiť súlad odvolať na žiadosť úradu z dôvodu jej nedostatočnej nezávislosti alebo odbornej nespôsobilosti.
(4)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný upraviť právne vzťahy s osobou povinnou zabezpečiť súlad zmluvou najneskôr v deň začatia výkonu jej funkcie. Zmluva medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad musí upravovať podmienky výkonu činnosti osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa tohto zákona vrátane podmienok týkajúcich sa dĺžky a skončenia jej zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom prepravnej siete a jej odmeňovania spôsobom, ktorý zabezpečí jej nezávislosť a poskytne jej zdroje potrebné na plnenie jej povinností. Uzavretie alebo zmenu zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad schvaľuje dozorná komisia prevádzkovateľa prepravnej siete. Na uzavretie alebo zmenu zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu; ustanovenie zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad, ktorého znenie úrad neschváli v konaní o vydanie predchádzajúceho súhlasu, je neplatné.
(5)
K žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť nezávislosť a odbornú spôsobilosť osoby navrhovanej za osobu povinnú zabezpečiť súlad.
(6)
Úrad nevydá predchádzajúci súhlas
a)
s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad, ak má dôvodné pochybnosti o nezávislosti alebo odbornej spôsobilosti osoby povinnej zabezpečiť súlad,
b)
s uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad, ak sa dôvodne domnieva, že navrhované podmienky alebo ich zmena neumožnia nezávislý výkon povinností osoby povinnej zabezpečiť súlad alebo jej neposkytnú zdroje potrebné na plnenie jej povinností,
c)
s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad, ak má odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti dôvodov na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad.
(7)
Ustanovenie § 52 ods. 7, 9 až 11 a 13 a § 53 ods. 1, 4, 5 a 7 sa primerane použije na osobu povinnú zabezpečiť súlad.
(8)
Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie okrem činností podľa tohto zákona vykonávaných na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom prepravnej siete podľa odseku 4
a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá vykonáva nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, priamo alebo nepriamo kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo osoby vykonávať činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo byť s takouto osobou alebo osobami priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu,
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(9)
Osoba povinná zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej siete v pracovnom pomere, musí byť v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete. Odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad je podmienkou skončenia pracovného pomeru osoby povinnej zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej siete v pracovnom pomere, výpoveďou62) alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa;63) lehoty podľa Zákonníka práce na skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru64) počas konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad neplynú.
(10)
Osoba povinná zabezpečiť súlad má právo
a)
zúčastňovať sa zasadnutí výkonného vedenia alebo štatutárneho orgánu, dozornej komisie, valného zhromaždenia prevádzkovateľa prepravnej siete a iných orgánov prevádzkovateľa prepravnej siete podľa Obchodného zákonníka,
b)
na sprístupnenie dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti prevádzkovateľa prepravnej siete a na poskytnutie všetkých informácií potrebných na plnenie povinností osoby povinnej zabezpečiť súlad,
c)
na prístup do sídla a prevádzkových priestorov prevádzkovateľa prepravnej siete bez predchádzajúceho oznámenia.
(11)
Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná
a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
každoročne vypracovať a predkladať úradu správu, v ktorej uvedie opatrenia prijaté na plnenie programu súladu,
c)
podávať správy prevádzkovateľovi prepravnej siete o plnení programu súladu a vydávať odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
d)
podávať pravidelné ústne alebo písomné správy dozornej komisii prevádzkovateľa prepravnej siete,
e)
bezodkladne písomne oznamovať úradu každé závažné porušenie týkajúce sa plnenia programu súladu,
f)
poskytovať úradu správu o každom obchodnom a finančnom vzťahu medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete,
g)
predkladať úradu návrhy rozhodnutí o investičnom pláne alebo o začatí realizácie jednotlivých investícií do siete; predkladá ich najneskôr vo chvíli, keď výkonné vedenie alebo štatutárny orgán prevádzkovateľa prepravnej siete predkladá tieto návrhy na schválenie dozornej komisii prevádzkovateľa prepravnej siete,
h)
podávať úradu pravidelné ústne alebo písomné správy o plnení programu súladu,
i)
sledovať dodržiavanie povinností prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 55 ods. 6 a § 94,
j)
zúčastňovať sa zasadnutí výkonného vedenia alebo orgánov prevádzkovateľa prepravnej siete, na ktorých sa rokuje o
1.
podmienkach prístupu do siete ustanovených v osobitnom predpise,45) najmä pokiaľ ide o ceny za prístup, služby týkajúce sa prístupu tretích strán, prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia, transparentnosť, vyvažovanie siete a obchodovanie na sekundárnom trhu,
2.
projektoch týkajúcich sa prevádzky, údržby a rozvoja prepravnej siete vrátane investícií týkajúcich sa pripojenia plynových zariadení k prepravnej sieti, zvýšenia kapacity a optimalizácie existujúcej kapacity prepravnej siete,
3.
nákupe alebo predaji energie potrebnej na prevádzku prepravnej siete,
k)
informovať úrad o každom konaní inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, na valnom zhromaždení alebo člena dozornej komisie na zasadnutí dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete, ktoré bráni prevádzkovateľovi prepravnej siete v uskutočnení investície, ktorá sa podľa desaťročného plánu rozvoja siete má vykonať v nasledujúcich troch rokoch,
l)
sledovať plnenie programu súladu právnickej osoby podľa odseku 12, ak má prevádzkovateľ prepravnej siete majetkovú účasť na jej podnikaní.
(12)
Ustanovenia odseku 1 sa primerane použijú na právnickú osobu, ktorá bola založená prevádzkovateľmi prepravných sietí, z ktorých je aspoň jeden súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, na účel uskutočňovania spolupráce; program súladu právnickej osoby podľa tohto odseku schvaľuje agentúra; ustanovenie odseku 2 sa nepoužije.
(13)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný poskytnúť osobe povinnej zabezpečiť súlad potrebnú súčinnosť pri výkone jej práv a povinností podľa odsekov 10 a 11 a zabezpečiť, aby jej takúto súčinnosť poskytli všetky osoby, ktorých prostredníctvom prevádzkovateľ prepravnej siete vykonáva svoju činnosť.
(14)
Osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, je na požiadanie úradu povinná úradu poskytnúť odôvodnenie konania podľa odseku 11 písm. k) a preukázať, že konaním podľa odseku 11 písm. k) nedošlo k diskriminačnému konaniu v prospech inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete.
§ 59
Desaťročný plán rozvoja siete
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je pri príprave desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 49 ods. 7 písm. h) povinný vychádzať najmä
a)
zo súčasného a predpokladaného budúceho stavu ponuky a dopytu po kapacite prepravnej siete,
b)
z primeraných predpokladov vývoja ťažby, dodávky, spotreby, výmen s inými štátmi, pričom zohľadní plán rozvoja siete pre celú Európsku úniu a regionálne investičné plány podľa osobitného predpisu78) a investičné plány pre zásobníky a zariadenia na skvapalňovanie plynu.
(2)
Desaťročný plán rozvoja siete musí obsahovať účinné opatrenia na zaručenie primeranosti siete a bezpečnosti dodávok plynu. Desaťročný plán rozvoja siete najmä
a)
uvádza hlavné časti prepravnej siete, ktoré je potrebné vybudovať alebo zmodernizovať v nasledujúcich desiatich rokoch, spolu s predpokladanými termínmi ich realizácie,
b)
uvádza investície do prepravnej siete, ktoré súvisia s budovaním nových kapacít alebo modernizáciou prepravnej siete,
1.
o ktorých realizácii prevádzkovateľ prepravnej siete už rozhodol,
2.
ktoré sa budú musieť realizovať v nasledujúcich troch rokoch,
c)
určuje termíny realizácie investícií podľa písmena b).
(3)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zohľadniť v desaťročnom pláne rozvoja siete rozhodnutia úradu o uložení povinnosti vykonať zmenu desaťročného plánu rozvoja siete podľa odseku 7 vydané v predchádzajúcich obdobiach. Prevádzkovateľ prepravnej siete nemá povinnosť podľa predchádzajúcej vety, ak výsledky testovania dopytu trhu podľa odseku 9 preukážu, že trh si nevyžaduje investíciu do prepravnej siete, ktorá vyplýva z takéhoto rozhodnutia úradu; to neplatí, ak ide o investíciu do prepravnej siete, ktorá je potrebná na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.74) Na účely tohto ustanovenia sa predpokladá, že trh si vyžaduje investíciu, ak prevádzkovateľ prepravnej siete obdrží dostatočný počet záväzných rezervácií kapacity od užívateľov siete prejavujúcich záujem kapacity v súlade s pravidlami testovania dopytu trhu podľa odseku 9.
(4)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný návrh desaťročného plánu rozvoja siete konzultovať pred jeho predložením úradu nediskriminačným a transparentným spôsobom so všetkými zainteresovanými stranami a umožniť im sa k nemu vyjadriť. Informáciu o výsledkoch konzultácií prekladá prevádzkovateľ prepravnej siete úradu spolu s desaťročným plánom rozvoja siete.
(5)
Úrad konzultuje desaťročný plán rozvoja siete nediskriminačným a transparentným spôsobom s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi siete a umožní im k nemu uplatniť v primeranej lehote odôvodnené pripomienky. Pripomienkami, ktoré sa desaťročného plánu rozvoja siete netýkajú, pripomienkami, ktoré uplatní osoba, ktorá nie je existujúcim užívateľom siete alebo neuvedie, z akých dôvodov je potenciálnym užívateľom siete, pripomienkami bez odôvodnenia a pripomienkami uplatnenými po uplynutí úradom určenej lehoty sa úrad nezaoberá. Úrad uverejní informáciu o výsledkoch konzultácií vrátane informácie o požiadavkách existujúcich a potenciálnych užívateľov siete na realizáciu investícií do prepravnej siete na svojom webovom sídle.
(6)
Úrad preskúma súlad desaťročného plánu rozvoja siete s požiadavkami na realizáciu investícií do prepravnej siete podľa odseku 5 a s plánom rozvoja siete pre celú Európsku úniu podľa osobitného predpisu.78) Pri pochybnostiach o súlade desaťročného plánu rozvoja siete s plánom rozvoja siete pre celú Európsku úniu úrad konzultuje desaťročný plán rozvoja siete s agentúrou.
(7)
Úrad uloží prevádzkovateľovi prepravnej siete povinnosť zmeniť desaťročný plán rozvoja siete v úradom určenej primeranej lehote, ak desaťročný plán rozvoja siete nezohľadňuje ekonomicky primerané a technicky uskutočniteľné požiadavky na realizáciu investícií do prepravnej siete podľa odseku 5, je v rozpore s plánom rozvoja siete pre celú Európsku úniu alebo nie je vypracovaný v súlade s odsekmi 1 až 3. Účastníkom konania o uložení povinnosti zmeniť desaťročný plán rozvoja siete je prevádzkovateľ prepravnej siete. Rozhodnutie o uložení povinnosti zmeniť desaťročný plán rozvoja siete je prvým úkonom úradu v konaní. Ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdmi o odložení vykonateľnosti rozhodnutia sa nepoužijú.
(8)
Úrad sleduje a vyhodnocuje vykonávanie desaťročného plánu rozvoja siete.
(9)
Prevádzkovateľ prepravnej siete môže pred realizáciou investície podľa desaťročného plánu rozvoja siete uskutočniť testovanie dopytu trhu po takejto investícii v súlade s pravidlami schválenými úradom; pravidlá testovania dopytu trhu musia zabezpečiť ekonomickú primeranosť investícií pri zohľadnení požadovanej doby pre rezervácie, navrhovaných taríf, minimálnej rezervovateľnej kapacity, celkovej dostupnej kapacity a iných relevantných ukazovateľov. Úrad schvaľuje pravidlá testovania dopytu trhu pre jednotlivú investíciu na návrh prevádzkovateľa prepravnej siete; účastníkom konania je prevádzkovateľ prepravnej siete. Úrad návrh prevádzkovateľa prepravnej siete neschváli, ak navrhované pravidlá testovania dopytu trhu
a)
sú v rozpore so štandardnými zásadami uskutočňovania testovania dopytu trhu, ktoré sú všeobecne akceptované národnými regulačnými orgánmi v Európskej únii, alebo
b)
nie sú ekonomicky primerané, transparentné a nediskriminačné.
(10)
Prevádzkovateľ prepravnej siete nie je povinný zrealizovať investíciu podľa desaťročného plánu rozvoja siete, ak uskutoční testovanie dopytu trhu podľa odseku 9 pred uplynutím lehoty na jej realizáciu podľa odseku 2 písm. c) a výsledky testovania dopytu trhu podľa odseku 9 preukážu, že trh si nevyžaduje takúto investíciu do prepravnej siete; to neplatí, ak ide o investíciu do prepravnej siete, ktorá je potrebná na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.74) Na účely tohto ustanovenia sa predpokladá, že trh si vyžaduje investíciu, ak prevádzkovateľ prepravnej siete obdrží dostatočný počet záväzných rezervácií kapacity od užívateľov siete prejavujúcich záujem kapacity v súlade s pravidlami testovania dopytu trhu podľa odseku 9.
(11)
Ak prevádzkovateľ prepravnej siete nezrealizuje investíciu, ktorá sa podľa desaťročného plánu rozvoja siete mala zrealizovať v nasledujúcich troch rokoch podľa odseku 2 písm. b), v lehote podľa odseku 2 písm. c), táto investícia je podľa najnovšieho desaťročného plánu rozvoja siete stále relevantná a nie sú splnené podmienky podľa odseku 10, úrad zabezpečí realizáciu danej investície prijatím týchto opatrení:
a)
uloží prevádzkovateľovi prepravnej siete povinnosť zrealizovať danú investíciu v lehote určenej úradom,
b)
ak prevádzkovateľ prepravnej siete nesplní povinnosť uloženú úradom podľa písmena a), uskutoční v súvislosti s danou investíciou výberové konanie, v ktorom úrad umožní transparentným a nediskriminačným spôsobom účasť všetkým investorom; úspešný investor uskutočňuje investíciu na vlastnú zodpovednosť.
(12)
Úrad opatrenie podľa odseku 11 písm. a) neprijme, ak prevádzkovateľ prepravnej siete preukáže, že mu v realizácii investície bráni prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle, a nemožno rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky mohol prevádzkovateľ prepravnej siete odvrátiť alebo prekonať.
(13)
Ak úrad prijme opatrenie podľa odseku 11 písm. a), prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zrealizovať investíciu v lehote určenej úradom. Ak úrad prijme opatrenie podľa odseku 11 písm. b), prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný poskytnúť investorom informácie potrebné na realizáciu investície, pripojiť nové plynárenské zariadenia do prepravnej siete a vyvinúť všetko úsilie, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, s cieľom uľahčiť realizáciu investície.
(14)
Ak úrad zabezpečí realizáciu investície do prepravnej siete prijatím opatrenia podľa odseku 11, zmluvy obsahujúce finančné dojednania súvisiace s realizáciou týchto investícií do prepravnej siete nadobudnú účinnosť až ich schválením úradom.
(15)
Úrad môže prijať opatrenie podľa odseku 11 písm. b) s cieľom zabezpečiť realizáciu investície do prepravnej siete aj vtedy, ak výsledky testovania dopytu trhu podľa odseku 9 preukážu, že trh si nevyžaduje takúto investíciu do prepravnej siete; predchádzajúce uloženie povinnosti podľa odseku 11 písm. a) sa v takom prípade nevyžaduje; úspešný investor uskutočňuje investíciu na vlastnú zodpovednosť. Ustanovenia odsekov 13 a 14 sa použijú primerane.
§ 60
Pripojenie nového zásobníka, zariadenia na skvapalňovanie plynu a odberného plynového zariadenia odberateľa plynu mimo domácnosti
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný vypracovať a zverejniť transparentné a účinné postupy na nediskriminačné pripojenie nového zásobníka, zariadenia na skvapalňovanie plynu a odberného plynového zariadenia odberateľa plynu mimo domácnosti do prepravnej siete; tieto postupy sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete a podliehajú schváleniu úradom podľa osobitného predpisu;2) v prípade zariadení na skvapalňovanie plynu je prevádzkovateľ prepravnej siete povinný vypracovať takéto postupy len na základe žiadosti záujemcu o výstavbu zariadenia na skvapalňovanie plynu.
(2)
Prevádzkovateľ prepravnej siete nie je oprávnený odmietnuť pripojenie nového zásobníka, zariadenia na skvapalňovanie plynu a odberného plynového zariadenia odberateľa plynu mimo domácnosti do prepravnej siete z dôvodu možných obmedzení dostupných kapacít prepravnej siete v budúcnosti ani z dôvodu dodatočných nákladov spojených s potrebným zvýšením kapacity. Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný pre pripojenie nového zásobníka, zariadenia na skvapalňovanie plynu a odberného plynového zariadenia odberateľa plynu mimo domácnosti do prepravnej siete zabezpečiť dostatočnú kapacitu v danom vstupnom a výstupnom bode pripojenia. Ustanovenie § 49 ods. 8 týmto nie je dotknuté.
Nezávislý prevádzkovateľ siete
§ 61
Zverenie prevádzky prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi siete
(1)
Osoby, ktoré sú súčasťou vertikálne integrovaného podniku, ktorého súčasťou je prevádzkovateľ prepravnej siete, a osoby, ktoré nad nimi priamo alebo nepriamo vykonávajú kontrolu, sú povinné zabezpečiť do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa osobitného predpisu79) o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi siete
a)
oddelenie vlastníka prepravnej siete v súlade s § 62,
b)
výber osoby, ktorej vlastník prepravnej siete zverí prevádzku prepravnej siete v súlade s § 63, na základe transparentného a nediskriminačného výberového konania, ktorého podmienky schváli úrad,
c)
uzavretie zmlúv, ktoré sú potrebné na prevádzkovanie prepravnej siete osobe podľa písmena b) v súlade s § 63, medzi vlastníkom prepravnej siete a osobou podľa písmena b) alebo tretími osobami,
d)
podanie spoločného návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii podľa osobitného predpisu56) vlastníkom prepravnej siete a osobou podľa písmena b).
(2)
Osoba podľa odseku 1 písm. b) je povinná začať vykonávať činnosť nezávislého prevádzkovateľa siete podľa § 62 dňom jej určenia za nezávislého prevádzkovateľa siete podľa osobitného predpisu.56)
(3)
Vlastník prepravnej siete je povinný prevádzkovať prepravnú sieť v súlade s § 51 až 60 až do dňa určenia osoby podľa odseku 1 písm. b) za nezávislého prevádzkovateľa siete podľa osobitného predpisu.
§ 62
Oddelenie vlastníka prepravnej siete
(1)
Ak úrad rozhodne podľa osobitného predpisu79) o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi siete, vlastník prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí byť z hľadiska právnej subjektivity, organizácie a rozhodovania nezávislý od iných činností, ktoré nesúvisia s prepravou, distribúciou a uskladňovaním plynu.
(2)
Nezávislosť vlastníka prepravnej siete uvedeného v odseku 1 sa zabezpečí
a)
tým, že osoby zodpovedné za riadenie vlastníka prepravnej siete sa priamo ani nepriamo nepodieľajú na riadení činností výroby a dodávky plynu integrovaného podniku,
b)
prijatím opatrení, ktorými sa zabezpečí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie vlastníka prepravnej siete,
c)
vytvorením programu súladu podľa odseku 3,
d)
vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odsekov 5 až 9.
(3)
Vlastník prepravnej siete podľa odseku 1 je povinný vypracovať program súladu, v ktorom určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania vlastníka prepravnej siete. Program súladu určí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania vlastníka prepravnej siete.
(4)
Vlastník prepravnej siete podľa odseku 1 je povinný každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle spolu s výročnou správou61) vlastníka prepravnej siete zverejňovať správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu za predchádzajúci rok vypracovanú osobou povinnou zabezpečiť súlad podľa odseku 11 písm. b). Vlastník prepravnej siete uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)
(5)
Vlastník prepravnej siete podľa odseku 1 vymenuje alebo inak ustanoví a odvoláva osobu povinnú zabezpečiť súlad. Vlastník prepravnej siete podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť, aby ním vymenovaná alebo inak ustanovená osoba povinná zabezpečiť súlad
a)
spĺňala podmienky nezávislosti podľa odseku 6,
b)
mala odbornú prax v plynárenstve v dĺžke najmenej päť rokov; ak je osobou povinnou zabezpečiť súlad právnická osoba, požiadavku odbornej praxe v plynárenstve musí spĺňať jej zodpovedný zástupca,
c)
mala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania; ak je osobou povinnou zabezpečiť súlad právnická osoba, požiadavku vysokoškolského vzdelania musí spĺňať jej zodpovedný zástupca,
d)
mala vytvorené podmienky na nezávislý výkon jej úloh podľa odseku 11; podmienkami na nezávislý výkon úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad sú aj zmluvné podmienky týkajúce sa dĺžky a skončenia jej zmluvného vzťahu s vlastníkom prepravnej siete a jej odmeňovania,
e)
ak vykonáva činnosť pre vlastníka prepravnej siete v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, bola vo veciach týkajúcich sa plnenia jej úloh podľa odseku 11 v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu vlastníka prepravnej siete,
f)
riadne plnila úlohy osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odseku 11.
(6)
Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie
a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako vlastník prepravnej siete, alebo osoby, ktorá vykonáva nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako vlastník prepravnej siete, priamo alebo nepriamo kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo osoby vykonávať činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo byť s takouto osobou alebo osobami priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu; iným zmluvným vzťahom nie je zmluvný vzťah založený zmluvou o pripojení do prepravnej siete, zmluvou o pripojení do distribučnej siete, zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, zmluvou o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, zmluvou o združenej dodávke plynu a zmluvou o dodávke plynu pre vlastnú spotrebu odberateľa,
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako vlastník prepravnej siete, alebo osobou, ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako vlastník prepravnej siete, priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu; iným zmluvným vzťahom nie je zmluvný vzťah založený zmluvou o pripojení do prepravnej siete, zmluvou o pripojení do distribučnej siete, zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, zmluvou o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, zmluvou o združenej dodávke plynu a zmluvou o dodávke plynu pre vlastnú spotrebu odberateľa.
(7)
Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je vymenovanie alebo ustanovenie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením, ak nie sú splnené podmienky týkajúce sa osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odseku 5 písm. a) až e).
(8)
Na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je odvolanie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s odvolaním, ak má odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti dôvodov na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad.
(9)
Ak úrad nevydá rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu podľa odsekov 7 a 8 do troch týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti vlastníka prepravnej siete, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu. Úrad oznámi vlastníkovi prepravnej siete deň doručenia úplnej žiadosti o predchádzajúci súhlas.
(10)
Odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad je podmienkou skončenia pracovného pomeru osoby povinnej zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva činnosť v pracovnom pomere, výpoveďou62) alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa;63) lehoty podľa Zákonníka práce na skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru64) počas konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad neplynú.
(11)
Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná
a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
vypracovať a každoročne do 30. apríla predložiť úradu správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie opatrenia prijaté na plnenie programu súladu,
c)
vydávať vlastníkovi prepravnej siete odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
d)
bezodkladne informovať úrad o každom závažnom porušení programu súladu.
(12)
Každý, kto sa podieľa na činnosti vlastníka prepravnej siete, je povinný poskytnúť osobe povinnej zabezpečiť súlad informácie a doklady potrebné na plnenie úloh podľa odseku 11 a poskytnúť jej ďalšiu potrebnú súčinnosť.
(13)
Pri plnení povinností podľa odsekov 1 a 2 sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej časti Obchodného zákonníka.
§ 63
Práva a povinnosti nezávislého prevádzkovateľa siete a vlastníka prepravnej siete
(1)
Nezávislý prevádzkovateľ siete má práva a povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete podľa tohto zákona.
(2)
Nezávislý prevádzkovateľ siete je ďalej povinný
a)
disponovať finančnými, technickými, materiálnymi a ľudskými zdrojmi potrebnými na vykonávanie úloh prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 49,
b)
predkladať desaťročný plán rozvoja siete podľa § 49 ods. 7 písm. h) na schválenie úradu a dodržiavať desaťročný plán rozvoja siete schválený úradom,
c)
plniť povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete vrátane povinností týkajucich sa spolupráce s prevádzkovateľmi prepravných sietí na európskej a regionálnej úrovni podľa osobitného predpisu,45)
d)
zabezpečovať udeľovanie prístupu do prepravnej siete tretím osobám a riadenie prístupu do prepravnej siete vrátane výberu poplatkov za prístup a poplatkov za preťaženie, za prevádzku, údržbu a rozvoj prepravnej siete a za zabezpečenie dlhodobej schopnosti siete uspokojovať primeraný dopyt prostredníctvom investičného plánovania,
e)
zabezpečovať pri rozvoji prepravnej siete plánovanie vrátane získania potrebných povolení a výstavbu novej infraštruktúry a jej uvedenie do prevádzky.
(3)
Na nezávislého prevádzkovateľa siete sa primerane vzťahujú požiadavky podľa § 50 ods. 2.
(4)
Vlastník prepravnej siete je povinný
a)
poskytovať nezávislému prevádzkovateľovi siete súčinnosť vrátane poskytovania informácií potrebných na plnenie úloh nezávislého prevádzkovateľa siete,
b)
financovať investície, o ktorých rozhodol nezávislý prevádzkovateľ siete a ktoré schválil úrad, alebo dať súhlas na financovanie takýchto investícií treťou osobou vrátane nezávislého prevádzkovateľa siete,
c)
zabezpečovať krytie zodpovednosti súvisiacej s aktívami prepravnej siete okrem zodpovednosti súvisiacej s úlohami nezávislého prevádzkovateľa siete,
d)
poskytovať záruky na uľahčenie financovania rozšírenia prepravnej siete okrem tých investícií, v prípade ktorých dal podľa písmena b) svoj súhlas na financovanie treťou osobou vrátane nezávislého prevádzkovateľa siete.
(5)
Zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treťou osobou podľa odseku 4 písm. b) nadobudnú účinnosť až ich schválením úradom. Úrad zverejní informáciu o návrhu rozhodnutia o schválení zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treťou osobou podľa odseku 4 písm. b) na webovom sídle úradu a umožní vyjadriť sa v primeranej lehote k návrhu takéhoto rozhodnutia vlastníkovi prepravnej siete a osobám, ktoré úradu do 15 dní odo dňa zverejnenia informácie o návrhu rozhodnutia na webovom sídle preukážu, že môžu byť takýmto rozhodnutím dotknuté.
(6)
Vlastník prepravnej siete nesmie zabezpečovať udeľovanie prístupu do prepravnej siete tretím stranám a riadenie prístupu do prepravnej siete ani investičné plánovanie súvisiace s prepravnou sieťou.
(7)
Vlastník prepravnej siete a iné osoby, ktoré sú súčasťou toho istého integrovaného podniku ako vlastník prepravnej siete, nesmú využívať spoločné služby vrátane právnych služieb; toto obmedzenie neplatí pri administratívnych službách a službách informačných technológií, pri ktorých nehrozí riziko porušenia povinností vlastníka prepravnej siete týkajúcich sa dôverností informácií podľa § 94.
§ 64
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky distribučnej siete a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účely zabezpečenia vyváženosti distribučnej siete a rovnováhy množstva plynu vstupujúceho a vystupujúceho z distribučnej siete,
c)
odmietnuť prístup do distribučnej siete z dôvodov uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity distribučnej siete,
d)
odmietnuť prístup do distribučnej siete, ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete má ďalej právo bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej siete, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade
a)
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
b)
bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c)
stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
d)
havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e)
nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
f)
odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
g)
neoprávneného odberu plynu,
h)
dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
i)
zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
j)
opakovaného neumožnenia prístupu k plynárenským zariadeniam nachádzajúcim sa na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti,
k)
zápornej revíznej správy odberného plynového zariadenia.
(3)
V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom, pre ktorých distribúciu plynu uskutočňuje, začiatok obmedzenia, skončenie obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred; táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovateľ distribučnej siete s dotknutým účastníkom trhu s plynom.
(4)
Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný bezodkladne obnoviť distribúciu plynu.
(5)
Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) vznikla škoda, má dotknutý účastník trhu s plynom právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ distribučnej siete nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa odseku 3.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný
a)
zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie distribučnej siete za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a energetickú efektívnosť,
b)
zabezpečovať rozvoj distribučnej siete pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a na základe ekonomických podmienok tak, aby kapacita siete dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s plynom na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
c)
zabezpečovať distribúciu plynu a s tým súvisiace podporné služby,
d)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do distribučnej siete, k podporným službám a k akumulácii plynu v sieti,
e)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do distribučnej sieti a distribúcie plynu,
f)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do distribučnej siete s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do distribučnej sieti,
g)
zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu s plynom,
h)
zabezpečiť meranie distribuovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a na požiadanie predkladať namerané údaje alebo údaje určené na základe typového diagramu dodávky účastníkovi trhu s plynom, s ktorým je uzatvorená zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu na danom odbernom mieste,
i)
zabezpečovať vyvažovanie distribučnej siete,
j)
zabezpečovať zúčtovanie vyvažovania distribučnej siete,
k)
obmedziť distribúciu plynu na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
l)
pripojiť prevádzkovateľa distribučnej siete a odberateľa plynu do distribučnej siete,
m)
zriaďovať a prevádzkovať miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
n)
umožniť prístup účastníkovi trhu s plynom k určenému meradlu na účely merania plynu a na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je ďalej povinný
a)
poskytovať prevádzkovateľovi distribučnej siete a prevádzkovateľovi prepravnej siete informácie nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
b)
poskytovať účastníkom trhu s plynom informácie potrebné na prístup do siete,
c)
predkladať plynárenskému dispečingu bilanciu distribučnej siete a jej vyhodnotenie,
d)
zverejňovať obchodné podmienky na prístup a využívanie akumulácie plynu v sieti; tieto podmienky zverejní každoročne do 31. októbra na nasledujúci rok,
e)
vypracovať každoročne havarijné plány,
f)
vypracúvať plán rozvoja distribučnej siete na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne do 30. novembra na nasledujúci rok, vrátane správy o plnení plánu rozvoja distribučnej siete,
g)
oznámiť ministerstvu vyhlásenie a odvolanie krízovej situácie v plynárenstve podľa osobitného predpisu,44)
h)
na základe žiadosti dodávateľa plynu konajúceho v mene odberateľa plynu bezodplatne umožniť priradenie odberného miesta odberateľa plynu k novému dodávateľovi plynu v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti; týmto nie sú dotknuté zmluvné záväzky odberateľa plynu voči prevádzkovateľovi distribučnej siete a predchádzajúcemu dodávateľovi plynu; ak pôvodný alebo nový dodávateľ plynu nepožiada prevádzkovateľa distribučnej siete o údaje o stave určeného meradla, určenie údajov o dodávke plynu sa pri zmene dodávateľa plynu uskutoční na základe údajov určených typovým diagramom dodávky alebo údajov nahlásených odberateľom plynu,
i)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi plynu, ktorého odberné miesto je pripojené do siete prevádzkovateľa distribučnej siete, prostredníctvom jeho dodávateľa plynu alebo inému dodávateľovi plynu žiadajúcemu v mene odberateľa plynu merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. e),
j)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi plynu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi plynu,
k)
viesť evidenciu zraniteľných odberateľov plynu v domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do jeho siete, písomne informovať týchto odberateľov plynu o každom plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie plynu do ich odberných miest, ktoré sa má uskutočniť v období od 1. novembra do 31. marca, plánované prerušenie distribúcie plynu v období od 1. novembra do 31. marca vykonať až po tom, čo zraniteľný odberateľ plynu potvrdil prijatie informácie o prerušení distribúcie plynu a umožniť komunikáciu týchto odberateľov plynu priamo s prevádzkovateľom distribučnej siete na účel nahlasovania porúch; podrobnosti o postupe pri vedení evidencie zraniteľných odberateľov plynu v domácnosti ustanovujú pravidlá trhu; evidencia zraniteľných odberateľov plynu v domácnosti obsahuje
1.
meno, priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
dátum narodenia,
5.
adresu odberného miesta,
6.
číslo odberného miesta zraniteľného odberateľa plynu,
l)
inštalovať inteligentné meracie systémy podľa § 77,
m)
určiť odberateľovi obmedzujúce opatrenia v plynárenstve, ak odberateľ plynu má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu,
n)
poskytovať údaje o obmedzujúcich opatreniach v plynárenstve prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území,
o)
poskytnúť prevádzkovateľovi prepravnej siete vyjadrenie podľa § 49 ods. 9 do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete,
p)
zverejniť na svojom webovom sídle
1.
vzor žiadosti o prístup do distribučnej siete,
2.
podmienky pripojenia účastníka trhu s plynom do distribučnej siete, a to najmä
2.1. vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete,
2.2. postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
2.3. vzor zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
2.4. vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete pre odberateľa plynu v domácnosti,
2.5. vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a montáž meradla pre odberateľa plynu mimo domácnosti,
2.6. lehoty na pripojenie do distribučnej siete, ak nie sú určované individuálne v závislosti od technických podmienok odberu plynu požadovaných odberateľom plynu,
q)
písomne oznámiť užívateľom distribučnej siete plánované zrušenie povolenia alebo zmenu povolenia, ktoré majú za následok ukončenie distribúcie plynu na časti vymedzeného územia najneskôr šesť mesiacov pred podaním žiadosti úradu,
r)
viesť evidenciu sťažností odberateľov plynu v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne predkladať údaje z evidencie sťažností úradu do 28. februára nasledujúceho roka,
s)
po zmene dodávateľa plynu do desať dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti bezplatne poskytnúť namerané údaje o spotrebe novému dodávateľovi plynu a odberateľovi plynu.
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný vypracovať program súladu, v ktorom určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej siete. Program súladu určí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej siete.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle spolu s výročnou správou61) prevádzkovateľa distribučnej siete zverejňovať správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu za predchádzajúci rok vypracovanú osobou povinnou zabezpečiť súlad podľa § 65 ods. 8 písm. b). Prevádzkovateľ distribučnej siete uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný zabezpečiť riadne plnenie úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 65 ods. 8.
(11)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný predložiť úradu každú zmluvu medzi ním a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku, do 30 dní po jej uzavretí.
(12)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný zmeniť výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii o distribúcii plynu uzavretej na jeden rok. Prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú, že odberateľ plynu vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity. Žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity možno podať v týchto prípadoch:
a)
závažná priemyselná havária,60)
b)
vážne ekonomické dôvody nezavinené odberateľom, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu.
(13)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov plynu, je povinný na základe žiadosti prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov plynu (ďalej len „predávajúci prevádzkovateľ distribučnej siete“) alebo na základe žiadosti vlastníka distribučnej siete, vykúpiť distribučnú sieť, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť po 1. septembri 2012, za regulovanú cenu určenú úradom, ktorá zohľadní aj ekonomickú efektívnosť vykupovanej distribučnej siete. Ak predávajúci prevádzkovateľ distribučnej siete nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa distribučná sieť nachádza, k predaju distribučnej siete je potrebný predchádzajúci zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov. Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov, môže na výkup distribučných sietí v jednom kalendárnom roku použiť prostriedky, ktorých maximálna výška nesmie presiahnuť 50 % z ročnej hodnoty súčtu úradom určenej výšky primeraného zisku a úradom povolených plánovaných investícií.
(14)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný raz za desať rokov
a)
vykonať posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej siete, ktoré obsahuje
1.
posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
2.
identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a opatrení na dosiahnutie úspor energie vlastnej plynárenskej infraštruktúry,
3.
identifikáciu investícií potrebných na zavedenie nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a harmonogram ich zavádzania,
b)
zaslať posúdenie podľa písmena a) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(15)
Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej siete môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu.55a)
§ 65
Oddelenie prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí byť z hľadiska právnej subjektivity, organizácie a rozhodovania nezávislý od iných činností, ktoré sa nesúvisia s distribúciou plynu.
(2)
Nezávislosť podľa odseku 1 neznamená povinnosť oddeliť vlastníctvo majetku prevádzkovateľa distribučnej siete od vlastníctva majetku vertikálne integrovaného podniku.
(3)
Nezávislosť prevádzkovateľa distribučnej siete uvedeného v odseku 1 sa zabezpečí
a)
tým, že osoby zodpovedné za riadenie distribučnej siete sa priamo ani nepriamo nepodieľajú na riadení činností výroby, prepravy a dodávky plynu integrovaného podniku,
b)
prijatím opatrení, ktorými sa zabezpečí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie distribučnej siete; osoby zodpovedné za riadenie distribučnej siete nesmú mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého integrovaného podniku ako prevádzkovateľ distribučnej siete, ani od nej prijímať podiel na zisku alebo iné majetkové plnenie; odmeňovanie osôb zodpovedných za riadenie distribučnej siete nesmie žiadnym spôsobom závisieť od hospodárskych výsledkov iných osôb ako prevádzkovateľa distribučnej siete,
c)
tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku potrebnému na prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj distribučnej siete, sú nezávislé od rozhodovacích práv, ktoré sa viažu k inému majetku integrovaného podniku; prevádzkovateľ distribučnej siete musí disponovať zdrojmi vrátane ľudských, technických, materiálnych a finančných zdrojov, ktoré sú potrebné na účely prevádzkovania, údržby a rozvoja distribučnej siete; nevylučuje sa existencia vhodných mechanizmov, ktorými sa zabezpečí právo na ochranu majetku integrovaného podniku; integrovaný podnik môže schvaľovať ročný finančný plán prevádzkovateľa distribučnej siete a určiť mieru zadlženia prevádzkovateľa distribučnej siete; integrovaný podnik nemá právo vydávať pokyny týkajúce sa každodennej prevádzky prevádzkovateľa distribučnej siete, ani vydávať rozhodnutia týkajúce sa výstavby alebo modernizácie distribučnej siete vtedy, ak rozhodnutia prevádzkovateľa distribučnej siete sú v súlade so schválenými ukazovateľmi finančného plánu,
d)
vypracovaním programu súladu podľa § 64 ods. 8,
e)
vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odsekov 4 až 8.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, vymenuje alebo inak ustanoví a odvoláva osobu povinnú zabezpečiť súlad po predchádzajúcom súhlase úradu. Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný zabezpečiť, aby ním vymenovaná alebo inak ustanovená osoba povinná zabezpečiť súlad
a)
spĺňala podmienky nezávislosti podľa odseku 5,
b)
mala odbornú prax v plynárenstve v dĺžke najmenej päť rokov; ak je osobou povinnou zabezpečiť súlad právnická osoba, požiadavku odbornej praxe v plynárenstve musí spĺňať jej zodpovedný zástupca,
c)
mala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania; ak je osobou povinnou zabezpečiť súlad právnická osoba, požiadavku vysokoškolského vzdelania musí spĺňať jej zodpovedný zástupca,
d)
mala vytvorené podmienky na nezávislý výkon jej úloh podľa odseku 8; podmienkami na nezávislý výkon úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad sú aj zmluvné podmienky týkajúce sa dĺžky a skončenia jej zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom distribučnej siete a jej odmeňovania,
e)
ak vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa distribučnej siete v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, bola vo veciach týkajúcich sa plnenia jej úloh podľa odseku 8 v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa distribučnej siete.
(5)
Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie
a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ distribučnej siete, alebo osoby, ktorá vykonáva nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ distribučnej siete, priamo alebo nepriamo kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo osoby vykonávať činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo byť s takouto osobou alebo osobami priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu; iným zmluvným vzťahom nie je zmluvný vzťah založený zmluvou o pripojení do prepravnej siete, zmluvou o pripojení do distribučnej siete, zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, zmluvou o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, zmluvou o združenej dodávke plynu a zmluvou o dodávke plynu pre vlastnú spotrebu odberateľa,
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ distribučnej siete, alebo osobou, ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ distribučnej siete, priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu; iným zmluvným vzťahom nie je zmluvný vzťah založený zmluvou o pripojení do prepravnej siete, zmluvou o pripojení do distribučnej siete, zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, zmluvou o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, zmluvou o združenej dodávke plynu a zmluvou o dodávke plynu pre vlastnú spotrebu odberateľa.
(6)
Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je vymenovanie alebo ustanovenie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením, ak nie sú splnené podmienky týkajúce sa osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odseku 4. Na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je odvolanie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s odvolaním, ak má odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti dôvodov na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad. Ak úrad nevydá rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu podľa tohto odseku do troch týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti prevádzkovateľa distribučnej siete, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu. Úrad oznámi prevádzkovateľovi distribučnej siete deň doručenia úplnej žiadosti o predchádzajúci súhlas.
(7)
Odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad je podmienkou skončenia pracovného pomeru osoby povinnej zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva činnosť v pracovnom pomere, výpoveďou62) alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa;63) lehoty podľa Zákonníka práce na skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru64) počas konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad neplynú.
(8)
Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná
a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
vypracovať a každoročne do 30. apríla predložiť úradu správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie opatrenia prijaté na plnenie programu súladu,
c)
vydávať prevádzkovateľovi distribučnej siete odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
d)
bezodkladne informovať úrad o každom závažnom porušení programu súladu.
(9)
Každý, kto sa podieľa na činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete, je povinný poskytnúť osobe povinnej zabezpečiť súlad informácie a doklady potrebné na plnenie úloh podľa odseku 8 a poskytnúť jej ďalšiu potrebnú súčinnosť.
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný konať tak, aby nedošlo k jeho zámene s dodávateľom plynu alebo výrobcom plynu, ktorý je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku.
(11)
Na vertikálne integrovaný podnik, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 64 ods. 8 až 11, povinnosti podľa odsekov 1 až 10 a povinnosti podľa § 96 ods. 22.
(12)
Pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej časti Obchodného zákonníka.
§ 66
Riadenie siete
(1)
Distribučnú sieť na vymedzenom území riadi plynárenský dispečing, ktorý je zodpovedný za operatívne riadenie distribučnej siete.
(2)
Ak je na vymedzenom území viac prevádzkovateľov distribučnej siete, ministerstvo rozhodnutím určí, ktorý z prevádzkovateľov distribučnej siete bude povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území.
(3)
Plynárenský dispečing na vymedzenom území
a)
operatívne riadi vlastnú distribučnú sieť a distribúciu plynu do prepojovacích bodov nadväzujúcich distribučných sietí,
b)
riadi prepojené prepravné siete a distribučné siete na vymedzenom území pri krízovej situácii v plynárenstve a pri činnostiach, ktoré bezprostredne zamedzujú jej vzniku,
c)
technicky riadi rozdeľovanie zdrojov plynu vo vstupných bodoch do prepojených distribučných sietí,
d)
vyhlasuje a odvoláva krízovú situáciu v plynárenstve a jej úroveň podľa osobitného predpisu,44)
e)
vyhlasuje a odvoláva obmedzujúce opatrenia v plynárenstve podľa § 21,
f)
určuje opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie v plynárenstve,
g)
predkladá raz týždenne v období od 1. novembra do 31. marca a v prípade krízovej situácie denne ministerstvu za každý deň výpočet kapacity ostatnej infraštruktúry pre prípad prerušenia samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry vrátane výpočtu pri zohľadnení vhodných trhových opatrení na strane spotreby v súlade s osobitným predpisom.80)
(4)
Plynárenský dispečing má právo vyžadovať od účastníkov trhu s plynom pripojených na distribučnú sieť informácie potrebné na zabezpečenie plnenia úloh podľa odseku 3. Účastník trhu s plynom je povinný bezodkladne poskytnúť vyžadované informácie.
(5)
Plynárenský dispečing je pri plnení úloh podľa odseku 3 písm. d) až f) povinný riadiť sa pokynmi ministerstva.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu, môže zabezpečiť plnenie úloh dispečerského riadenia prostredníctvom už zriadeného plynárenského dispečingu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu. Ak technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete toto neumožňujú, prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu, je povinný zriadiť vlastný dispečing. Takto zriadený dispečing plní na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej siete rovnaké úlohy ako plynárenský dispečing.
§ 67
Práva a povinnosti prevádzkovateľa zásobníka
(1)
Prevádzkovateľ zásobníka má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky zásobníka a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b)
pripojiť zásobník k prepravnej sieti alebo k distribučnej sieti,
c)
odmietnuť prístup do zásobníka z dôvodov uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity zásobníka,
d)
odmietnuť prístup do zásobníka, ak prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme,
e)
nakupovať plyn potrebný na krytie vlastných strát v zásobníku alebo pre vlastnú spotrebu, alebo na technologické účely.
(2)
Prevádzkovateľ zásobníka môže bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa zásobníka, obmedziť alebo prerušiť uskladňovanie plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade
a)
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
b)
bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c)
stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
d)
havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e)
nedodržania zmluvných podmienok zo strany účastníkov trhu s plynom,
f)
ak je uzatvorená zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s právom prerušenia.
(3)
V prípade obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) je prevádzkovateľ zásobníka povinný písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom, pre ktorých uskladňuje plyn, začiatok, ukončenie obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu 15 dní vopred; táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovateľ zásobníka s dotknutým účastníkom trhu s plynom.
(4)
Po odstránení dôvodov, pre ktoré bolo obmedzené alebo prerušené uskladňovanie plynu, je prevádzkovateľ zásobníka povinný bezodkladne obnoviť uskladňovanie plynu.
(5)
Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu uvedeného v odseku 2 vznikla škoda, má dotknutý účastník trhu s plynom právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ zásobníka nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa odseku 3.
(6)
Prevádzkovateľ zásobníka je povinný
a)
zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie zásobníka v záujme vytvorenia otvoreného trhu s plynom,
b)
zabezpečovať údržbu a rozvoj zásobníka pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia,
c)
zabezpečovať uskladňovanie plynu a s tým súvisiace podporné služby,
d)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu,
e)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do zásobníka a k podporným službám,
f)
zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu s plynom,
g)
zabezpečiť meranie uskladňovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a predkladanie nameraných údajov plynárenskému dispečingu a na požiadanie účastníkom trhu s plynom,
h)
zverejňovať obchodné podmienky na prístup a využívanie zásobníka; tieto podmienky zverejní každoročne do 31. októbra na nasledujúci rok,
i)
poskytovať uskladňovacie kapacity prevádzkovateľovi siete,
j)
obmedziť ťažbu plynu pre dotknutých účastníkov trhu s plynom, ktorí uskladňujú plyn pre odberateľov mimo vymedzeného územia, na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
k)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete informácie nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
l)
poskytovať účastníkom trhu s plynom informácie potrebné na prístup do zásobníka,
m)
vypracúvať každoročne plán rozvoja zásobníka na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne do 30. novembra na nasledujúci rok, vrátane správy o plnení plánu rozvoja zásobníka,
n)
vypracovať každoročne havarijné plány,
o)
oznamovať ministerstvu a plynárenskému dispečingu skutočnosti potrebné na vyhlásenie krízovej situácie v plynárenstve,
p)
poskytovať ministerstvu štvrťročne informácie zo zmlúv o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu zahŕňajúce informácie o účastníkovi trhu s plynom, s ktorým bola zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu uzavretá, o uskladňovacích objemoch a o ťažobných výkonoch pre jednotlivých účastníkov trhu s plynom; pri zmene zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu týkajúcej sa účastníka trhu s plynom, s ktorým bola zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu uzavretá, uskladňovacích objemov alebo ťažobných výkonov poskytne prevádzkovateľ zásobníka ministerstvu informácie o takejto zmene bezodkladne,
q)
zverejňovať informáciu o uplatňovaní regulovaného prístupu alebo dohodnutého prístupu k zásobníku,
r)
zabezpečiť zdroje potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa zásobníka podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)
s)
zverejniť na svojom webovom sídle
1.
vzor žiadosti o prístup do zásobníka pre účastníka trhu s plynom,
2.
informácie o
2.1. aktuálnej voľnej uskladňovacej kapacite zásobníka,
2.2. ročnom pláne odstávok zásobníkov a pláne údržby zásobníkov, ktorý môže mať vplyv na výšku uskladňovacích kapacít a na kvalitu poskytovaných služieb,
2.3. pláne úpravy výšky uskladňovacích kapacít,
3.
údaje o voľnej uskladňovacej kapacite zásobníka v členení na
3.1. maximálny vtlačný výkon v metroch kubických na deň v závislosti od vtlačnej krivky,
3.2. maximálny ťažobný výkon metroch kubických na deň v závislosti od ťažobnej krivky,
3.3. pracovný objem zásobníka v metroch kubických.
(7)
Povinnosti podľa odseku 6 písm. c) sa nevzťahujú na podporné služby a dočasné uskladňovanie plynu, ktoré súvisia so zariadeniami na skvapalňovanie zemného plynu a sú nevyhnutné pre proces spätného splyňovania.
(8)
Prevádzkovateľ zásobníka je v prípade stavu núdze v plynárenstve na základe rozhodnutia ministerstva povinný v rozsahu určenom rozhodnutím ministerstva prerušiť ťažbu plynu zo zásobníka pre dotknutých účastníkov trhu s plynom, ktorí uskladňujú plyn pre odberateľov mimo vymedzeného územia, na zaistenie technickej bezpečnosti siete na vymedzenom území; proti rozhodnutiu ministerstva nie je prípustný opravný prostriedok. Ministerstvo rozhodne na návrh prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území a ktorý v tomto návrhu uvedie, u ktorých prevádzkovateľov zásobníka a v akom rozsahu má byť ťažba plynu zo zásobníka prerušená. Prevádzkovateľ zásobníka je povinný prerušenie ťažby plynu zo zásobníka bezodkladne písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom. Po odvolaní stavu núdze v plynárenstve je prevádzkovateľ zásobníka povinný bezodkladne obnoviť ťažbu plynu zo zásobníka. Ak v dôsledku prerušenia ťažby plynu zo zásobníka vznikla škoda, má dotknutý účastník trhu s plynom právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ zásobníka neplnil oznamovaciu povinnosť.
(9)
Prevádzkovateľ zásobníka je povinný prijať opatrenia, aby umožnil voľné obchodovanie s právami na kapacitu a uľahčil takéto obchodovanie transparentným a nediskriminačným spôsobom, najmä je povinný určiť podmienky obchodovania s právami na kapacitu v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka. Ponuky a dopyt na obchodovanie s právami na kapacitu prevádzkovateľ zásobníka zverejní na svojom webovom sídle.
(10)
Prevádzkovateľ zásobníka je povinný v prípade zmluvného preťaženia ponúknuť nevyužitú uskladňovaciu kapacitu účastníkom trhu s plynom alebo uskladňovaciu kapacitu, ktorú účastník trhu s plynom ponúkol celú na využitie inému účastníkovi trhu s plynom odo dňa jej pridelenia, ako prerušiteľnú uskladňovaciu kapacitu v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa zásobníka.
(11)
Prevádzkovateľ zásobníka je povinný raz za desať rokov
a)
vykonať posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti zásobníka, ktoré obsahuje
1.
posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia a prevádzkyschopnosti zásobníka,
2.
identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a opatrení na dosiahnutie úspor energie zásobníka,
3.
identifikáciu investícií potrebných na zavedenie nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a harmonogram ich zavádzania,
b)
zaslať posúdenie podľa písmena a) ministerstvu do 30. mája príslušného kalendárneho roka.
(12)
Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti zásobníka môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu.55a)
§ 68
Prevádzkovateľ kombinovanej siete
Prevádzkovateľ kombinovanej siete má rovnaké práva a rovnaké povinnosti ako prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ zásobníka podľa tohto zákona v závislosti od spôsobu kombinácie siete. Na práva a povinnosti prevádzkovateľa kombinovanej siete sa primerane vzťahujú ustanovenia § 50 až 64.
§ 69
Práva a povinnosti dodávateľa plynu
(1)
Dodávateľ plynu má právo
a)
predávať plyn odberateľom plynu v rozsahu a za podmienok vymedzených v povolení na dodávku plynu,
b)
na prepravu a distribúciu plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do siete podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)
c)
na uskladnenie plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu tohto zákona a podľa osobitného predpisu,2)
d)
požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie alebo obmedzenie prepravy alebo distribúcie plynu odberateľovi plynu, pre ktorého dodávateľ uzatvoril zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s prevádzkovateľom siete.
(2)