263/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

263
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. septembra 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a na jej vyradenie z tohto zoznamu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
(1)
Koeficient determinácie farmaceuticko-nákladovej skupiny sa vypočíta tak, že sa vypočíta koeficient determinácie pre celkový zoznam farmaceuticko-nákladových skupín a demografických skupín a koeficient determinácie pre celkový zoznam farmaceuticko-nákladových skupín a demografických skupín, v ktorom je vždy vynechaná hodnotená farmaceuticko-nákladová skupina. Príspevok každej farmaceuticko-nákladovej skupiny sa určí ako rozdiel medzi koeficientom determinácie celého zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a koeficientom determinácie zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, v ktorom bola vynechaná hodnotená farmaceuticko-nákladová skupina. Postup výpočtu je uvedený v prílohe.
(2)
Na základe kritéria štatistická významnosť koeficientu farmaceuticko-nákladovej skupiny sa zo zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín vyraďuje farmaceuticko-nákladová skupina, pri ktorej štatistická významnosť jej koeficientu dodatočných nákladov v zozname farmaceuticko-nákladových skupín nedosahuje hladinu významnosti aspoň 0,01. Štatistická významnosť koeficientu dodatočných nákladov farmaceuticko-nákladovej skupiny v zozname farmaceuticko-nákladových skupín sa vypočíta pri výpočte indexov rizika štandardnými štatistickými metódami.
(3)
Zo zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín sa vyraďuje taká farmaceuticko-nákladová skupina, pri ktorej je podiel jej dodatočných nákladov na celkových nákladoch na zdravotnú starostlivosť menej ako 0,01%. Toto kritérium sa vypočíta pre každú farmaceuticko-nákladovú skupinu ako súčin indexu rizika nákladov farmaceuticko-nákladovej skupiny a priemerných populačných nákladov na zdravotnú starostlivosť a počtu poistencov klasifikovaných/zaradených v farmaceuticko-nákladovej skupine delený celkovými nákladmi na zdravotnú starostlivosť.
(4)
Na základe kritéria dodatočné náklady na farmaceuticko-nákladovú skupinu sa zo zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín vyraďuje taká farmaceuticko-nákladová skupina, pri ktorej dodatočné náklady sú nižšie ako 15 % priemerných populačných nákladov na poistenca. Percento dodatočných nákladov novej farmaceuticko-nákladovej skupiny z priemerných populačných nákladov je vyjadrený výškou indexu rizika x 100 %.
(5)
Zo zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín sa vyraďujú najprv ATC skupiny, pri ktorých podiel liekov, ktoré boli predpísané na choroby priradené farmaceuticko-nákladovej skupine, je menší ako 30 %. Podiel liekov, ktoré boli predpísané na choroby priradené farmaceuticko-nákladovej skupine, sa vypočíta ako podiel štandardných dávok liečiva poskytnutých liekov v ATC skupine na skupinu priradených chorôb voči všetkým štandardným dávkam liečiva poskytnutých liekov v danej ATC skupine. Po vylúčení všetkých ATC skupín, ktoré nesplnili podmienku minimálne 30 % poskytnutých štandardných dávok liečiva na choroby priradené k farmaceuticko-nákladovej skupine, sa vypočíta podiel všetkých štandardných dávok liečiva poskytnutých liekov vo farmaceuticko-nákladovej skupine na skupinu priradených chorôb voči všetkým štandardným dávkam liečiva poskytnutých liekov v danej farmaceuticko-nákladovej skupine. Ak podiel liekov vo farmaceuticko-nákladovej skupine, ktoré boli predpísané na choroby priradené k danej farmaceuticko-nákladovej skupine, je menší ako 50 %, vyradí sa celá farmaceuticko-nákladová skupina Toto kritérium sa použije len na tie farmaceuticko-nákladové skupiny, ktoré sú definované chorobou.
(6)
Farmaceuticko-nákladová skupiny alebo ATC skupiny, ktoré nesplnia zákonom stanovené kritériá, sú zo zoznamu liekových nákladových skupín vyradené. Ak je vyradená niektorá farmaceuticko-nákladová skupina alebo ATC skupina, upravený zoznam farmaceuticko-nákladových skupín sa opätovne otestuje voči kritériám uvedeným v § 27b ods. 4 a 5 zákona. Tento postup sa opakuje dovtedy, pokým sa nezíska zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, ktorý spĺňa všetky zákonom stanovené kritériá.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha k vyhláške č. 263/2012 Z. z.
KOEFICIENT DETERMINÁCIE FARMACEUTICKO-NÁKLADOVEJ SKUPINY
Zvýšenie predpovedacej sily po zaradení jednej farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín sa posudzuje pomocou koeficientu viacnásobnej determinácie R2.
Ak označíme SST ako celkový súčet štvorcov vzťahujúcich sa k spracovávaným dátam, t. j.
Vzorec 01
a SSe ako reziduálny súčet štvorcov odhadnutého regresného modelu, t. j.
Vzorec 02
kde
Obrázok 01 – je hodnota nákladov predikovaná odhadnutým modelom pre i-teho poistenca,
Obrázok 02 – je hodnota priemerných nákladov na poistenca,
yi – je hodnota nákladov na i-teho poistenca,
n – je počet poistencov,
w – počet mesiacov.
Koeficient viacnásobnej determinácie je potom definovaný ako
R2 = 1 – SSe/SST.