265/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

265
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. septembra 2012,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 38a ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť sa na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona na účely prerozdeľovania poistného, ustanovuje takto:
Poradové číslo
vekovej skupiny
Veková skupina
poistencov
Poistenci, za ktorých platiteľom
poistného nie je štát
Poistenci, za ktorých
platiteľom poistného je štát
x x IRŽ(i) * IRM(i) * IRŽ(i) ** IRM(i) **
1. od 0 do 4 rokov 0 0 0,8345 0,9379
2. od 5 do 9 rokov 0 0 0,4065 0,4901
3. od 10 do 14 rokov 0 0 0,4236 0,4405
4. od 15 do 19 rokov 0,4474 0,2130 0,4881 0,4316
5. od 20 do 24 rokov 0,3973 0,2637 0,4726 0,3417
6. od 25 do 29 rokov 0,4742 0,2749 0,7344 0,4669
7. od 30 do 34 rokov 0,5206 0,2991 0,7858 0,6326
8. od 35 do 39 rokov 0,4774 0,3139 0,7892 0,7408
9. od 40 do 44 rokov 0,4715 0,3579 0,8656 0,8775
10. od 45 do 49 rokov 0,5238 0,4073 1,0609 1,1387
11. od 50 do 54 rokov 0,5988 0,4970 1,3523 1,5503
12. od 55 do 59 rokov 0,6555 0,6293 1,0723 1,8140
13. od 60 do 64 rokov 0,7862 0,8674 0,9964 1,3874
14. od 65 do 69 rokov 1,0380 1,3215 1,1448 1,5509
15. od 70 do 74 rokov 1,3388 1,1973 1,2192 1,6618
16. od 75 do 79 rokov 1,0627 1,1044 1,2847 1,8004
17. od 80 rokov 0,3992 0,5842 1,2087 1,4906
* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
§ 2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť sa na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo Kód Názov Index rizika nákladov
1. AST Astma 1,1166
2. CFP Cystická fibróza a/alebo ochorenia exokrinnej funkcie pankreasu 24,5956
3. CNS Ochorenia mozgu/miechy 8,4304
4. COP CHOCHP/ťažká astma 2,7131
5. CRO Crohnova choroba, ulcerózna kolitída 3,0218
6. DEP Liečba antidepresívami 0,7955
7. DM1 Diabetes typu I 3,4370
8. DM2 Diabetes typu II 0,7841
9. DMH Diabetes s hypertenziou 1,1785
10. EPI Epilepsia 1,5140
11. GLA Glaukóm 0,5671
12. HIV HIV/AIDS 16,2961
13. CHO Hypercholesterolémia 0,5012
14. KVS Srdcové choroby 1,7689
15. ONK Malignity 16,4557
16. PAR Parkinsonova choroba 2,9157
17. PSY Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí 2,2719
18. RAS Liečba rastovým hormónom 12,0467
19. REN Renálne zlyhanie 41,1833
20. REU Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF 2,6723
21. TNF Reumatické choroby liečené inhibítormi TNF 19,8818
22. TRA Transplantácie 8,5106
23. HOR Hormonálna onkoliečba 4,0257
24. NPP Neuropatická bolesť 3,9726
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.
Zuzana Zvolenská v. r.