268/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

268
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. augusta 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 82/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenami g) až k), ktoré znejú:
„g)
pružným systémom postup udeľovania výnimky, prostredníctvom ktorého možno uviesť na trh a do prevádzky obmedzený počet traktorov, v súlade s požiadavkami ustanovenými v § 5 ods. 2,
h)
kategóriou motorov klasifikácia motorov, ktorá je kombináciou výkonnostného rozsahu a etapy limitných hodnôt emisií výfukových plynov,
i)
sprístupnením na trhu dodanie traktora alebo motora na účely distribúcie alebo používania na trhu Európskej únie v priebehu obchodnej činnosti za úhradu alebo bezplatne,
j)
uvedením na trh prvé sprístupnenie traktora alebo motora na trhu,
k)
uvedením do prevádzky prvé použitie traktora alebo motora na zamýšľaný účel v členskom štáte Európskej únie; dátum evidencie traktora alebo dátum uvedenia na trh sa považuje za dátum uvedenia do prevádzky.“.
2.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Výrobca traktorov môže s povolením štátneho dopravného úradu3) uviesť na trh obmedzený počet traktorov v súlade s postupom ustanoveným v prílohe č. 2, pričom možno uviesť do prevádzky obmedzený počet traktorov vybavených motormi schválenými v súlade s požiadavkami na limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok, ktoré zodpovedajú etape limitnej hodnoty emisie, ktorá bezprostredne predchádzala etape uplatňovanej v súčasnosti. Dĺžka obdobia podľa pružného systému je rovnaká ako dĺžka príslušnej etapy. Trvanie pružného systému v etape III B sa obmedzí na dĺžku etapy III B; ak neexistuje ďalšia etapa, obmedzí sa na tri roky.“.
3.
V § 6 ods. 4 sa slová „predĺžia tieto lehoty“ nahrádzajú slovami „lehoty podľa odseku 2 predĺžia“.
4.
V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Pre traktory kategórií T2, T4.1 a C2,5a) ktoré sú vybavené motormi kategórií L, M, N, P, Q a R, sa lehoty ustanovené v odseku 1 písm. b) a c) predlžujú o tri roky; pre tieto motory sa uplatňujú požiadavky v etape III A a limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 1.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 8/2009 Z. z.“.
5.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 305/2006 Z. z.
UVÁDZANIE TRAKTOROV A MOTOROV NA TRH PODĽA PRUŽNÉHO SYSTÉMU
1. OPATRENIA VÝROBCOV TRAKTOROV
1.1. S výnimkou etapy III B výrobca traktorov, ktorý má v úmysle použiť pružný systém, požiada štátny dopravný úrad o povolenie uviesť na trh traktory v súlade s touto prílohou. Počet traktorov nesmie presiahnuť hodnoty uvedené v bodoch 1.1.1 a 1.1.2. Motory musia spĺnať podmienky podľa ustanovenia § 5 ods. 2 tohto nariadenia vlády.
1.1.1. Počet traktorov uvedených na trh podľa pružného systému nesmie presiahnuť v žiadnej kategórii motorov 20 % ročného počtu traktorov uvedených na trh výrobcom traktorov vybavených motormi v uvedenej kategórii motorov vypočítaného ako priemer predaja za posledných päť rokov na trhu Európskej únie. Ak výrobca traktorov uvádzal na trh Európskej únie traktory počas obdobia kratšieho ako päť rokov, priemer sa vypočíta na základe obdobia, počas ktorého výrobca traktorov uvádzal traktory na trh Európskej únie.
1.1.2. Alternatívne k bodu 1.1.1 nesmie počet traktorov uvedených na trh podľa pružného systému v každom výkonnostnom rozsahu prekročiť tieto maximálne hodnoty:
Výkonnostný rozsah motora
P(kW)
Počet traktorov
19  P < 37 200
37  P < 75 150
75  P < 130 100
130 ≤ P ≤ 560 50
1.2. Počas etapy III B požiada výrobca traktorov, ktorý má v úmysle použiť pružný systém, štátny dopravný úrad o povolenie uviesť na trh traktory v súlade s touto prílohou. Počet traktorov nesmie presiahnuť maximálne hodnoty uvedené v bodoch 1.2.1 a 1.2.2. Motory musia spĺňať podmienky podľa ustanovenia § 5 ods. 2 tohto nariadenia vlády.
1.2.1. Počet traktorov uvádzaných na trh podľa pružného systému nesmie presiahnuť v žiadnej kategórii motorov 40 % ročného počtu traktorov uvedených na trh výrobcom traktorov vybavených motormi v uvedenej kategórii motorov vypočítaného ako priemer predaja za posledných päť rokov na trhu Európskej únie. Ak výrobca traktorov uvádzal na trh Európskej únie traktory počas obdobia kratšieho ako päť rokov, priemer sa vypočíta na základe obdobia, počas ktorého výrobca traktorov uvádzal traktory na trh Európskej únie.
1.2.2. Alternatívne k bodu 1.2.1 nesmie počet traktorov uvedených na trh podľa pružného systému v každom výkonnostnom rozsahu prekročiť tieto maximálne hodnoty:
Výkonnostný rozsah motora
P(kW)
Počet traktorov
37  P < 56 200
56  P < 75 175
75  P < 130 250
130 ≤ P ≤ 560 125
1.3. Výrobca traktorov uvedie vo svojej žiadosti
a) vzor štítkov, ktoré sa majú pripevniť na každý traktor, do ktorého sa nainštaluje motor uvedený na trh podľa pružného systému. Na štítku sa uvedie tento text: „TRAKTOR č. ... (poradie traktorov) Z ... (celkový počet traktorov v príslušnom výkonnostnom rozsahu) S MOTOROM č. ... S TYPOVÝM SCHVÁLENÍM (smernica 2000/25/ES) č. ...“ a
b) vzor doplnkového štítku, ktorý sa má pripevniť na motor, s textom uvedeným v bode 2.2.
1.4. Výrobca traktorov poskytne štátnemu dopravnému úradu všetky potrebné informácie súvisiace s vykonávaním pružného systému, ktoré požaduje pre rozhodnutie.
1.5. Výrobca traktorov zasiela správu o vykonávaní pružného systému každých šesť mesiacov schvaľovacím orgánom v každom členskom štáte, v ktorom bol traktor uvedený na trh. Správa zahŕňa údaje o počte traktorov uvedených na trh podľa pružného systému, sériových číslach motorov a traktorov a členských štátoch, v ktorých bol traktor uvedený do prevádzky. Tento postup sa dodržiava, pokiaľ sa uplatňuje pružný systém.
2. OPATRENIA VÝROBCU MOTOROV
2.1. Výrobca motorov môže uviesť na trh motory podľa pružného systému schváleného v súlade s bodmi 1 a 3 tejto prílohy.
2.2. Výrobca motorov označí motory štítkom s textom: „Motor uvedený na trh podľa pružného systému“ v súlade s požiadavkami uvedenými v § 4 ods. 12 tohto nariadenia vlády.
3. OPATRENIA ŠTÁTNEHO DOPRAVNÉHO ÚRADU
Rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí povolenia používať pružný systém sa vydá po posúdení obsahu žiadosti o pružný systém a priložených dokumentov.“.
6.
Príloha č. 3 sa dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:
„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/72/EÚ zo 14. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre traktory uvádzané na trh v rámci systému flexibility (Ú. v. EÚ L 246, 23. 9. 2011).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/87/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov (Ú. v. EÚ L 301, 18. 11. 2011).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 24. septembra 2012.
Robert Fico v. r.