274/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

274
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 23. augusta 2010 a 12. septembra 2011 bola uzavretá Dodatková dohoda k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (oznámenie č. 74/2000 Z. z.).
Dodatková dohoda nadobudla platnosť 29. augusta 2012.
Do textu dodatkovej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.