31/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 30. januára 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 3, § 18 ods. 5, § 19 ods. 9, § 20 ods. 10 a § 22 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písmená c) a e) znejú:
„c)
prijaté bezpečnostné princípy pre návrh jadrového zariadenia a bezpečnostné ciele a spôsob ich zosúladenia so základnými bezpečnostnými princípmi,
e)
základné informácie o jadrovom zariadení a jeho prevádzkových podmienkach, podporné výpočty umožňujúce posúdiť, či jadrové zariadenie môže byť postavené a prevádzkované bezpečne; pri umiestňovaní úložiska sa zohľadňujú aj predpokladané vlastnosti rádioaktívnych odpadov, požiadavky na inštitucionálnu kontrolu, inžinierske a prirodzené bariéry vzťahujúce sa na dané územie, geológia, hydrogeológia a geochémia horninového prostredia, povrchové procesy, ako záplavy a erózie, meteorológia a účinky extrémnych klimatických podmienok, činnosť človeka, hustota osídlenia, využitie krajiny a prognóza uvedených vlastností na primerané časové obdobie.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 7 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
preukázanie realizovateľnosti vyraďovania jadrového zariadenia.“.
5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 6 znejú:
„4)
§ 4 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť.
5)
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.
6)
Napríklad zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom alternatívy technického riešenia vyraďovania opisujú stav s ochranným uložením a bez ochranného uloženia, pričom sa preukazuje súlad odporúčanej alternatívy vyraďovania s národnou stratégiou.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
7.
V § 14 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
najnižší možný počet zamestnancov prítomných na zmene a ich zaradenie do pracovných funkcií.“.
8.
V § 14 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Hodnoty bezpečnostných limitov sú stanovené použitím konzervatívneho prístupu so zohľadnením neurčitostí vyplývajúcich z vykonaných analýz bezpečnosti.
(6)
Medzi prevádzkovými limitmi a nastaveniami bezpečnostných systémov sa zachováva primerané rozpätie tak, aby sa predišlo príliš častej aktivácii bezpečnostných systémov.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.“.
10.
V § 18 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
postupy pri riešení núdzových stavov, ktoré zahŕňajú projektové i nadprojektové havárie,7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Príloha č. 4 časť B. I. bod G ods. 4 až 6 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.“.
11.
V § 18 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
návody na riadenie ťažkých havárií.“.
12.
§ 19 a 20 vrátane nadpisov znejú:
㤠19
Predprevádzková bezpečnostná správa
(1)
Predprevádzková bezpečnostná správa je spresnená správa podľa § 8 so zameraním na
a)
uvedenie zmien pôvodného projektu s preukázaním zachovania jeho bezpečnosti,
b)
doplňujúce výpočty a merania vyplývajúce z požiadaviek predbežnej bezpečnostnej správy,
c)
požiadavky na riadenie jadrového zariadenia z hľadiska jadrovej bezpečnosti najmä počas uvádzania do prevádzky, pri prevádzke, pri riešení udalostí, pri údržbe zariadení a pri výmene paliva,
d)
požiadavky na prevádzkovú dokumentáciu,
e)
spôsob evidencie jadrových materiálov a ich kontroly a fyzickej ochrany jadrových materiálov.
(2)
Predprevádzková bezpečnostná správa podľa odseku 1 obsahuje
a)
predmet a rozsah jej jednotlivých častí,
b)
všeobecnú charakteristiku jadrového zariadenia a jeho projektu vrátane preukázania zaistení bezpečnosti,
c)
opis lokality, dispozičného umiestnenia hlavných zariadení a normálnej prevádzky,
d)
zoznam použitých všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a štandardov,
e)
opis dôležitých aspektov organizácie prevádzky a riadenia bezpečnosti jadrového zariadenia,
f)
požiadavky na kvalitu budovaného jadrového zariadenia s uvedením kvantifikácie dosiahnutých parametrov jadrovej bezpečnosti,2) spoľahlivosti a životnosti,
g)
ohodnotenie lokality z hľadiska jadrovej bezpečnosti,
h)
aspekty projektu jadrového zariadenia, ktoré načrtávajú celkový bezpečnostný koncept projektu a prístup k zaisteniu základných bezpečnostných cieľov,
i)
detailný opis bezpečnostných funkcií všetkých bezpečnostných systémov, konštrukcií, systémov a komponentov s vplyvom na jadrovú bezpečnosť a ich porovnanie s projektom, opis ich projektovej bázy a činnosti vo všetkých prevádzkových režimoch a stavoch vrátane odstavenia a havarijných podmienok,
j)
analýzy bezpečnosti overené nezávislou osobou, ktoré hodnotia odozvu jadrového zariadenia na postulované iniciačné udalosti a vybrané nadprojektové havárie vzhľadom na kritériá prijateľnosti a limity úniku rádioaktívnych látok, ako aj odozvu jadrového zariadenia na vybrané ťažké havárie,
k)
postup uvedenia jadrového zariadenia do prevádzky,
l)
podmienky prevádzky, ktoré zahŕňajú opis postupov pri riešení udalostí a návodov na riadenie ťažkých havárií, opatrení na pravidelnú údržbu, kontroly a skúšky, kvalifikácie a odbornej prípravy zamestnancov, programov spätnej väzby z prevádzkových skúseností a programu riadenia starnutia,
m)
limity a podmienky bezpečnej prevádzky a limity a podmienky bezpečného vyraďovania,
n)
opis politiky, stratégie, metód a opatrení na zabezpečenie radiačnej ochrany,
o)
opis havarijnej pripravenosti a plánovania havarijnej odozvy, opis kontaktu a koordinácie s inými orgánmi a ďalšími osobami zapojenými do odozvy na haváriu,
p)
analýzu vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie,
q)
opis nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení,
r)
postup vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky a opis spôsobu, ako budú počas prevádzky jadrového zariadenia zohľadnené dôležité aspekty konečného odstavenia a vyraďovania jadrového zariadenia.
(3)
Predprevádzková bezpečnostná správa sa využíva ako východisko na nepretržitú podporu bezpečnej prevádzky a na hodnotenie bezpečnostného vplyvu zmien na jadrovom zariadení alebo prevádzkových činností.
(4)
Pre obsah predprevádzkovej bezpečnostnej správy jadrových zariadení podľa § 2 písm. f) druhého až piateho bodu zákona sa ustanovenia odsekov 1 až 3 použijú primerane.
§ 20
Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti
(1)
Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti prvej úrovne predstavuje hodnotenie rizika poškodenia jadrového paliva v jadrovom zariadení a pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti druhej úrovne predstavuje hodnotenie rizika únikov rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia. Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti je spracované pre všetky prevádzkové režimy, významné iniciačné udalosti a riziká vrátane vnútorných požiarov a záplav, pričom sa počíta s extrémnymi klimatickými podmienkami a zemetraseniami.
(2)
Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti je založené na realistickom modelovaní odozvy jadrového zariadenia. Používa údaje dôležité pre projekt jadrového zariadenia a berie do úvahy zásahy stálej obsluhy dozorne v rozsahu uvažovanom v prevádzkových predpisoch.
(3)
Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti sa spracováva, dokumentuje a udržiava v súlade s požiadavkami systému manažérstva kvality držiteľa povolenia.
(4)
Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti sa spracováva podľa aktuálnej osvedčenej metodiky, berúc do úvahy dostupné medzinárodné skúsenosti.
(5)
Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti prvej úrovne zahŕňa:
a)
účel a rozsah hodnotenia,
b)
opis použitej metodiky, postupu hodnotenia a zabezpečovania kvality,
c)
primerané informácie o modelovanom jadrovom zariadení a zdokumentovanie prijatých predpokladov, kritérií a obmedzení hodnotenia,
d)
zoznam, kategorizáciu a frekvencie iniciačných udalostí,
e)
stromy udalostí, analýzu havarijných reťazcov a kritérií úspešnosti,
f)
analýzu dát,
g)
analýzu systémov a stromy porúch,
h)
analýzu vnútorných a vonkajších udalostí,
i)
analýzu spoľahlivosti ľudského činiteľa, berúc do úvahy faktory, ktoré môžu ovplyvniť konanie kvalifikovaného personálu vo všetkých prevádzkových režimoch,
j)
analýzu významných závislostí,
k)
súhrnné výsledky hodnotenia a ich opis s uvedením hlavných prispievateľov k riziku poškodenia jadrového paliva a významných kombinácií porúch vedúcich k poškodeniu jadrového paliva,
l)
analýzu neurčitosti, dôležitosti a citlivosti výsledkov,
m)
možnosti zvýšenia bezpečnosti jadrového zariadenia.
(6)
Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti druhej úrovne zahŕňa:
a)
účel a rozsah hodnotenia,
b)
opis použitej metodiky, postupu hodnotenia a zabezpečovania kvality,
c)
primerané informácie o modelovanom jadrovom zariadení a zdokumentovanie prijatých predpokladov, kritérií a obmedzení modelovania,
d)
rozhranie medzi pravdepodobnostným hodnotením bezpečnosti prvej úrovne a druhej úrovne vrátane stavov poškodenia jadrového zariadenia,
e)
analýzy priebehu havárií spojených s únikom rádioaktívnych látok,
f)
stromy udalostí, analýzu havarijných reťazcov a kritérií úspešnosti,
g)
pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom štrukturálnu analýzu ochrannej obálky jadrového reaktora,
h)
charakteristiky zdrojového člena, určenie množstva a frekvencie úniku rádioaktívnych látok, ktoré môžu uniknúť do okolia jadrového zariadenia,
i)
hodnotenie účinnosti stratégie riadenia ťažkých havárií,
j)
súhrnné výsledky hodnotenia vrátane hlavných prispievateľov k riziku únikov rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia a významných kombinácií porúch vedúcich k úniku rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia,
k)
analýzu dôležitosti a citlivosti výsledkov a v primeranom rozsahu analýzu neurčitosti,
l)
možnosti zvýšenia bezpečnosti jadrového zariadenia.“.
13.
§ 26 vrátane nadpisu znie:
㤠26
Plán etapy vyraďovania
(1)
Plán etapy vyraďovania upresňuje koncepčný plán vyraďovania podľa § 22 a obsahuje
a)
počiatočný a konečný stav jadrového zariadenia a plánované postupové a časové nadväznosti činností na dosiahnutie konečného stavu jadrového zariadenia v danej etape vrátane ich vplyvu na zamestnancov jadrového zariadenia a okolie jadrového zariadenia,
b)
opis histórie prevádzky jadrového zariadenia s uvedením predpokladaného využitia objektov a územia jadrového zariadenia po jeho vyradení,
c)
bezpečnostné rozbory činností vykonávaných počas etapy vyraďovania vrátane rozboru rádiologických a nerádiologických rizík overené nezávislou osobou,
d)
dokladovanie dostatočnej kapacity zariadení na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi a jej súladu so stratégiou a harmonogramom vyraďovania,
e)
program monitorovania a údržby stavebných objektov a technologických systémov, ktoré nie sú predmetom danej etapy vyraďovania, identifikáciu zariadení a systémov, ktoré vyžadujú dohľad a údržbu, harmonogram monitorovania a údržby,
f)
identifikáciu využiteľnosti prevádzkových zariadení systémov, štruktúr a komponentov pre činnosti v etape vyraďovania vrátane posúdenia ich stavu, požiadaviek na úpravu alebo výmenu,
g)
analýzu možných havarijných situácií a ich následkov,
h)
celkový inventár rádioaktívnych látok a iných nebezpečných materiálov na začiatku etapy vyraďovania a spôsob jeho stanovenia vykonaný prednostne meraniami, výpočtami a v odôvodnených prípadoch odborným odhadom,
i)
spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na realizáciu opísaných činností s rozborom nákladov na jednotlivé činnosti vyraďovania a nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,
j)
výsledky kontroly radiačnej situácie po skončení prevádzky jadrového zariadenia alebo predchádzajúcej etapy vyraďovania a návrh programu kontroly radiačnej situácie v priestoroch jadrového zariadenia i v jeho okolí po skončení etapy vyraďovania,
k)
zoznam údajov o prevádzke jadrového zariadenia dôležitých pre etapu vyraďovania,
l)
program kontrol a údržby zariadení zohľadňujúci zmeny na zariadeniach počas etapy vyraďovania,
m)
požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia v danej etape vyraďovania obsahujúce kvantifikáciu parametrov jadrovej bezpečnosti2) a spoľahlivosti.“.
(2)
Obsah plánu etapy vyraďovania vychádza z reálneho inventára rádioaktívnych odpadov prítomných v jadrovom zariadení na konci prevádzky alebo na konci predchádzajúcej etapy vyraďovania. Tento inventár je stanovený prednostne meraniami, výpočtami a v odôvodnených prípadoch odborným odhadom.“.
14.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 11 znejú:
„8)
§ 6 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.
9)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 5 a 6 vyhlášky č. 30/2012 Z. z.“.
15.
V § 35 písmená c) a d) znejú:
„c)
zoznam objektov a území, ktoré sú predmetom vyňatia na obmedzené využitie,
d)
opis všetkých prác vykonaných počas vyraďovania vrátane údajov o individuálnych a kolektívnych efektívnych a ekvivalentných dávkach, ktoré dostali zamestnanci držiteľa povolenia, pracovníci pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľstvo10) počas vyraďovania.“.
16.
§ 36 vrátane nadpisu znie:
㤠36
Súhrnné údaje o množstve a aktivite uložených alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov a o množstve ostatných odpadov z vyraďovania a materiálov uvoľnených do životného prostredia
Súhrnné údaje o množstve a aktivite uložených alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov a o množstve ostatných odpadov z vyraďovania a materiálov uvoľnených do životného prostredia obsahujú
a)
množstvo a aktivitu uložených alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov s určením miesta uloženia alebo skladovania,
b)
druh, množstvo a umiestnenie ostatných odpadov z vyraďovania s uvedením podielu iných nebezpečných látok v nich obsiahnutých,
c)
druh a množstvo ostatných odpadov a materiálov uvedených do životného prostredia podľa osobitných predpisov.9,10)“.
17.
V § 37 písmená a) až c) znejú:
„a)
zoznam udalostí, ktoré sa vyskytli počas vyraďovania,
b)
skúsenosti získané počas vyraďovania,
c)
údaje podľa § 26 ods. 1 písm. k), § 36 a 38.“.
18.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Záverečné hodnotenie radiačnej situácie objektov a územia
(1)
Záverečné hodnotenie radiačnej situácie objektov a územia obsahuje
a)
kritériá vyňatia objektov a územia jadrového zariadenia podľa § 20 ods. 5 zákona,
b)
výsledky záverečnej kontroly radiačnej situácie územia jadrového zariadenia podložené nezávislým overením,10)
c)
stanovisko dozorného orgánu nad radiačnou ochranou k údajom podľa písmen a) a b),
d)
porovnanie výsledkov podľa písmena b) s výsledkami predprevádzkového monitorovania radiačnej situácie územia jadrového zariadenia a jeho okolia.11a)
(2)
Ak predprevádzkové monitorovanie radiačnej situácie územia jadrového zariadenia a jeho okolia podľa odseku 1 písm. d) nebolo vykonané, je potrebné pri porovnaní výsledkov brať do úvahy údaje získané z monitorovania radiačnej situácie na územiach s podobnými vlastnosťami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Príloha č. 3 časť B. I. bod A ods. 19 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.“.
19.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38a
Inštitucionálne opatrenia na obmedzené využitie objektov a územia
Inštitucionálne opatrenia na obmedzené využitie objektov a územia obsahujú
a)
podmienky potenciálneho využitia objektov a územia, ktoré sú predmetom vyňatia,
b)
bezpečnostné rozbory vplyvu obmedzeného využitia objektov a územia na ich potenciálne využitie vrátane určenia kritérií a opatrení obmedzeného využitia objektov a územia,
c)
dobu trvania obmedzeného využitia,
d)
program monitorovania vrátane vedenia záznamov,
e)
spôsob organizačného a finančného zabezpečenia.“.
20.
§ 39 znie:
㤠39
Dokumentácia podľa tejto vyhlášky sa úradu predkladá v listinnej podobe alebo ako elektronický dokument podpísaný elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.11b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
§ 5 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
21.
§ 40 znie:
㤠40
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Marta Žiaková v. r.