311/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

311
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 2010 bola v Ouagadougu podpísaná Dohoda, ktorou sa po druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a po prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005.
S podpisom dohody vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 278 z 20. júna 2012.
S predbežným vykonávaním dohody vyslovil súhlas prezident Slovenskej republiky 14. septembra 2012.
V súlade s článkom 95 ods. 3 Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 sa dohoda predbežne vykonáva od 31. októbra 2010.