314/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

314
ZÁKON
z 18. septembra 2012
o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje
a)
postup a interval pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a klimatizačného systému v budove z hľadiska energetickej účinnosti,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a klimatizačného systému v budove,
c)
spôsob overovania správy z pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a klimatizačného systému (ďalej len „správa z kontroly“) v budove,
d)
povinnosti vlastníka budovy.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
vykurovací systém, ktorého súčasťou je kotol s menovitým výkonom väčším ako 20 kW, ktorý spaľuje tuhé alebo tekuté fosílne palivá, biomasu alebo bioplyn a je určený na vykurovanie vnútorných priestorov budov a prípravu teplej vody v budove,
b)
klimatizačný systém s menovitým výkonom väčším ako 12 kW.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
vykurovací systém, ktorého súčasťou je kotol, na ktorom sa pravidelne zabezpečuje overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto,1)
b)
vykurovací systém a klimatizačný systém v budove podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
kotlom zariadenie na výrobu tepla, najmä teplovodný kotol, horúcovodný kotol, parný kotol, ohrievač vzduchu vrátane jeho súčastí, najmä pripojeného systému spaľovania,
b)
menovitým výkonom kotla najvyšší nepretržitý tepelný výkon kotla vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť pri dodržiavaní účinnosti garantovanej výrobcom,
c)
vykurovacím systémom kombinácia prvkov na výrobu, distribúciu a odovzdávanie tepla, ktoré zabezpečujú v jednotlivých miestnostiach budovy predpísaný teplotný stav vnútorného prostredia,
d)
klimatizačným systémom kombinácia prvkov potrebných na zabezpečenie úpravy vnútorného vzduchu, pri ktorej sa riadi teplota vzduchu a jeho vlastnosti sa môžu upravovať vetraním, vlhčením a čistením,
e)
menovitým výkonom klimatizačného systému najvyšší nepretržitý chladiaci výkon klimatizačného systému vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť pri dodržiavaní účinnosti garantovanej výrobcom,
f)
budovou zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia; budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie.
§ 3
(1)
Vlastník budovy je povinný
a)
zabezpečiť na vlastné náklady pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému,
b)
uchovávať správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly,
c)
pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy odovzdať poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi,
d)
pri prenájme budovy, vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému odovzdať kópiu poslednej správy z kontroly nájomcovi.
(2)
Vlastník budovy môže povinnosti podľa odseku 1 previesť zmluvou na
a)
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
b)
správcu budovy,
c)
správcu vykurovacieho systému alebo
d)
správcu klimatizačného systému.
(3)
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, ktorí neprevedú povinnosti podľa odseku 1, zodpovedajú za splnenie povinností spoločne a nerozdielne.
§ 4
(1)
Interval pravidelnej kontroly vykurovacieho systému v závislosti od menovitého výkonu kotla, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy3) je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Ak je súčasťou vykurovacieho systému kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj rozšírená kontrola vykurovacieho systému podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 6 ods. 8.
§ 5
(1)
Interval pravidelnej kontroly klimatizačného systému v závislosti od menovitého výkonu klimatizačného systému je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Pravidelná kontrola klimatizačného systému sa vykoná podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 6 ods. 8.
§ 6
(1)
Podnikateľ, ktorý má osvedčenie na výkon pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému (ďalej len „oprávnená osoba“), oznámi požiadavky na prípravu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému na vykonanie pravidelnej kontroly vlastníkovi budovy alebo príslušnej osobe podľa § 3 ods. 2 najmenej desať pracovných dní pred dňom vykonania pravidelnej kontroly. Požiadavkami na prípravu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému na vykonanie pravidelnej kontroly sú najmä:
a)
prevádzkyschopnosť vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému,
b)
zabezpečenie dostatočného množstva paliva,
c)
prítomnosť kvalifikovanej obsluhy, ak to vyžaduje prevádzka vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému,
d)
dostupnosť projektovej a prevádzkovej dokumentácie budovy a vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému.
(2)
Oprávnená osoba nesmie vykonávať pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje a v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje odborne spôsobilá osoba zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorá je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu s touto oprávnenou osobou.
(3)
Pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému slúžiaceho na zabezpečenie bezpečnosti štátu vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(4)
Oprávnená osoba vyhotoví správu z kontroly, ktorá obsahuje
a)
postup vykonania pravidelnej kontroly,
b)
použité výpočty,
c)
výsledky z pravidelnej kontroly a návrh opatrení na úsporu energie v kontrolovanom vykurovacom systéme alebo klimatizačnom systéme s ohľadom na hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov na realizáciu navrhnutých opatrení na úsporu energie,
d)
dátum a miesto vykonania pravidelnej kontroly,
e)
identifikačné údaje oprávnenej osoby podľa § 7 ods. 9 písm. a),
f)
technické údaje kontrolovaného vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému,
g)
meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá pravidelnú kontrolu vykonala,
h)
dátum a miesto vyhotovenia správy z kontroly,
i)
iné dôležité údaje alebo zistenia.
(5)
Oprávnená osoba zasiela správu z kontroly v štátnom jazyku4) vlastníkovi budovy alebo príslušnej osobe podľa § 3 ods. 2 do 30 dní odo dňa vykonania pravidelnej kontroly. Oprávnená osoba zasiela správu z kontroly v elektronickej podobe Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) najneskôr do 31. januára roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola pravidelná kontrola vykonaná. Ministerstvo eviduje správy z kontroly v monitorovacom systéme efektívnosti pri používaní energie.
(6)
Ministerstvo kontroluje štatisticky významný percentuálny podiel správ z kontroly odovzdaných každý rok, minimálne však jednu správu z kontroly od každej oprávnenej osoby, ktorá správu z kontroly zaslala.
(7)
Ministerstvo vypracuje zo správ z kontroly odovzdaných oprávnenými osobami hodnotiacu správu za predchádzajúci rok.
(8)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví postup pre odborne spôsobilú osobu pri
a)
pravidelnej kontrole vykurovacieho systému vrátane posúdenia účinnosti kotla a jeho výkonu vzhľadom na potrebu tepla budovy a návrhu opatrení zameraných na účinnosť, spoľahlivosť a účel využitia,
b)
rozšírenej kontrole vykurovacieho systému vrátane návrhu opatrení o nahradení kotla alebo alternatívnych riešeniach a iných úpravách vykurovacieho systému,
c)
pravidelnej kontrole klimatizačného systému vrátane posúdenia jeho účinnosti a výkonu vzhľadom na potrebu chladu budovy, návrhu opatrení o nahradení klimatizačného systému alebo alternatívnych riešeniach a iných úpravách klimatizačného systému.
§ 7
(1)
Činnosť oprávnenej osoby v oblasti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a pravidelnej kontroly klimatizačného systému je živnosťou podľa osobitného predpisu;5) osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je osvedčenie.
(2)
Osvedčenie vydá ministerstvo na základe písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia podnikateľovi, ktorý má v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu odborne spôsobilú osobu zapísanú v zozname odborne spôsobilých osôb; to neplatí pre fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá je sama odborne spôsobilou osobou zapísanou v zozname odborne spôsobilých osôb. Odborne spôsobilou osobou môže byť fyzická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.
(3)
Žiadosť o vydanie osvedčenia obsahuje
a)
meno a priezvisko alebo názov žiadateľa, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
meno, priezvisko a trvalé bydlisko alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, odborne spôsobilej osoby, ktorú má žiadateľ v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
c)
rozsah osvedčenia podľa odseku 5,
d)
súhlas žiadateľa so spracovaním a zverejňovaním jeho osobných údajov.6)
(4)
K žiadosti o vydanie osvedčenia sa priloží kópia pracovnej zmluvy alebo inej zmluvy preukazujúcej obdobný pracovný vzťah k odborne spôsobilej osobe.
(5)
Osvedčenie sa vydáva na pravidelnú kontrolu
a)
vykurovacieho systému,
b)
klimatizačného systému,
c)
vykurovacieho systému a klimatizačného systému.
(6)
Osvedčenie obsahuje
a)
názov ministerstva,
b)
meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, ktorej sa osvedčenie vydáva,
c)
evidenčné číslo osvedčenia,
d)
rozsah osvedčenia podľa odseku 5,
e)
dátum a miesto vydania osvedčenia,
f)
odtlačok úradnej pečiatky ministerstva.
(7)
Platnosť osvedčenia zaniká
a)
zánikom oprávnenia prevádzkovať živnosť podľa osobitného predpisu,7)
b)
na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby alebo
c)
dňom skončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu odborne spôsobilej osoby u oprávnenej osoby.
(8)
Ministerstvo vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam oprávnených osôb, ktorý obsahuje
a)
meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
rozsah osvedčenia podľa odseku 5 a
c)
identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby podľa odseku 9.
(9)
Ministerstvo vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam odborne spôsobilých osôb, ktorý obsahuje
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
dátum vykonania skúšky,
d)
dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy.
§ 8
(1)
Skúšku organizuje ministerstvo najmenej raz za kalendárny rok.
(2)
Uchádzač vykonáva skúšku na základe jeho písomnej žiadosti.
(3)
Uchádzač o vykonanie skúšky musí mať ukončené
a)
stredné odborné vzdelanie technického zamerania,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania alebo
c)
vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore zo skupiny študijných odborov informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie, konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie alebo prírodné vedy so zameraním študijného odboru na fyziku alebo chémiu.
(4)
Uchádzač v žiadosti o vykonanie skúšky uvedie
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu.
(5)
Uchádzač k žiadosti o vykonanie skúšky priloží kópiu dokladu o ukončení vzdelania podľa odseku 3.
(6)
Ministerstvo vydá doklad o vykonaní skúšky a zapíše odborne spôsobilú osobu do zoznamu odborne spôsobilých osôb najneskôr do 15 dní odo dňa úspešného vykonania skúšky.
(7)
Uchádzač vykonáva skúšku v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou, ktorú zriaďuje ministerstvo. Skúška pozostáva z praktickej časti a z teoretickej časti. Rozsah skúšky je zameraný na preukázanie znalostí právnych predpisov a technických predpisov v oblasti vykurovacích systémov a klimatizačných systémov.
(8)
Podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 9
(1)
Ministerstvo zapíše do zoznamu odborne spôsobilých osôb aj osobu, ktorá predloží doklad preukazujúci kvalifikáciu na výkon pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému vydaný v iných členských štátoch Európskej únie a uznaný podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Odborne spôsobilá osoba je povinná absolvovať raz za päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu, ktorú organizuje ministerstvo najmenej raz za kalendárny rok.
(3)
Podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Ministerstvo vyčiarkne odborne spôsobilú osobu zo zoznamu odborne spôsobilých osôb, ak
a)
odborne spôsobilá osoba písomne o to požiada,
b)
odborne spôsobilá osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
c)
odborne spôsobilá osoba neabsolvuje aktualizačnú odbornú prípravu podľa odseku 2,
d)
bolo pri výkone pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému kontrolou podľa § 6 ods. 6 zistené nedodržiavanie všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 6 ods. 8.
(5)
Ministerstvo opätovne zapíše odborne spôsobilú osobu do zoznamu odborne spôsobilých osôb po úspešnom vykonaní skúšky. Ak bola odborne spôsobilá osoba vyčiarknutá zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa odseku 4 písm. a), vykonanie skúšky sa nevyžaduje, ak neuplynulo päť rokov, odkedy táto osoba vykonala skúšku alebo absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu. Ak bola odborne spôsobilá osoba vyčiarknutá zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa odseku 4 písm. d), ministerstvo ju opätovne zapíše do zoznamu odborne spôsobilých osôb po uplynutí piatich rokov od vyčiarknutia a po úspešnom vykonaní skúšky.
§ 10
Dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona vykonáva Štátna energetická inšpekcia podľa osobitného predpisu.9)
§ 11
(1)
Priestupku sa dopustí vlastník budovy tým, že
a)
nezabezpečí pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému,
b)
neuchová správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly,
c)
pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy neodovzdá poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi,
d)
pri prenájme budovy, vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému neodovzdá kópiu poslednej správy z kontroly nájomcovi.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 uloží Štátna energetická inšpekcia pokutu vo výške 20 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.10)
§ 12
(1)
Štátna energetická inšpekcia uloží pokutu
a)
do 1 600 eur vlastníkovi budovy alebo osobe podľa § 3 ods. 2, ak nezabezpečí pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému,
b)
do 600 eur vlastníkovi budovy alebo osobe podľa § 3 ods. 2, ak
1.
neuchováva správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly,
2.
pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy neodovzdá poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi alebo
3.
pri prenájme budovy, vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému neodovzdá kópiu poslednej správy z kontroly nájomcovi,
c)
do 200 eur oprávnenej osobe, ak nezašle správu z kontroly podľa § 6 ods. 5.
(2)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinností. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.
(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa Štátna energetická inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Výnos pokút uložených Štátnou energetickou inšpekciou je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 13
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa okrem § 8 ods. 6 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.11)
(2)
Na výkon činnosti oprávnenej osoby v oblasti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a pravidelnej kontroly klimatizačného systému, postup podávania žiadostí o vydanie osvedčenia, rozhodovanie o vydaní osvedčenia a výkon dozoru nad oprávnenými osobami v oblasti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a pravidelnej kontroly klimatizačného systému podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.12)
(3)
Ministerstvo môže poveriť výkonom pôsobnosti podľa § 6 ods. 5 až 7, § 7 ods. 2, 8 a 9 a § 8 ods. 1, 6 a 7 a § 9 ods. 1, 2, 4 a 5 na ním zriadenú osobu.
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)
Doklad o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaný podľa doterajších predpisov sa považuje za doklad o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona.
(2)
Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie na kontrolu vykurovacích systémov vydané podľa tohto zákona.
(3)
Osvedčenie na kontrolu klimatizačných systémov vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie na kontrolu klimatizačných systémov vydané podľa tohto zákona.
(4)
Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav a kontrolu klimatizačných systémov vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie na kontrolu vykurovacích systémov a klimatizačných systémov vydané podľa tohto zákona.
(5)
Pravidelná kontrola vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému vykonaná podľa doterajších predpisov sa považuje za pravidelnú kontrolu vykonanú podľa tohto zákona.
(6)
Lehota na uplatňovanie intervalu pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému uvedeného v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 začína plynúť dňom 1. januára 2008 pre vykurovací systém alebo klimatizačný systém, ktorý bol uvedený do prevádzky do 31. decembra 2007 a na ktorom nebola vykonaná pravidelná kontrola podľa doterajších predpisov.
(7)
Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 15
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 16
Zrušujú sa:
1.
čl. I zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 195/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky a činnosti skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov,
3.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 548/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov, pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy a pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z. a zákona č. 251/2012 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI, skupina 214 – Ostatné, por. č. 79 stĺpec Živnosť znie: „Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov“ a stĺpec Poznámka znie: „§ 7 ods. 5 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 314/2012 Z. z.
INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Z HĽADISKA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI V ZÁVISLOSTI OD MENOVITÉHO VÝKONU KOTLA, DRUHU SPAĽOVANÉHO PALIVA A KATEGÓRIE BUDOVY
Menovitý
výkon
kotla
[kW]
Palivo Interval pravidelnej kontroly
[rok]
rodinné domy
a bytové domy
Administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby, ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu
od 20 do 30 vrátane fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 10 7
zemný plyn 15 12
biomasa, bioplyn 15 12
od 30 do 100 vrátane fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 4 4
zemný plyn 6 6
biomasa, bioplyn 6 6
od 100 fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 2 2
zemný plyn 3 3
biomasa, bioplyn 2 2
Príloha č. 2 k zákonu č. 314/2012 Z. z.
INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV Z HĽADISKA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI V ZÁVISLOSTI OD MENOVITÉHO VÝKONU KLIMATIZAČNÉHO SYSTÉMU
Menovitý výkon
klimatizačného systému
[kW]
Interval pravidelnej
kontroly
[rok]
od 12 do 50 vrátane 8
od 50 do 250 vrátane 6
od 250 do 1 000 vrátane 4
od 1 000 2
Príloha č. 3 k zákonu č. 314/2012 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153, 18. 6. 2010).
1)
§ 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
2)
§ 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
Príloha č. 2 položka č. 79 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
9)
§ 89 zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
12)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.