32/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 30. januára 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 48/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 48/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 2 písm. o) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť.“.
2.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Držiteľ povolenia zabezpečí neodkladné počiatočné hodnotenie udalostí z pohľadu bezpečnosti s cieľom rozhodnúť o potrebe realizácie okamžitých činností.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Súčasťou systému zisťovania príčin udalostí je aj špecifikácia vhodných metód vyšetrovania príčin udalostí vrátane metód na analýzu ľudského faktora.“.
4.
§ 4 znie:
㤠4
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Marta Žiaková v. r.