336/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

336
ZÁKON
z 18. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 49/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 17a ods. 1 sa slová „30. novembra 2012“ nahrádzajú slovami „30. novembra 2013“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. novembra 2012 okrem článkov I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.