336/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

336
ZÁKON
z 18. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „v platnom znení“.
3.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem náhradného cestovného dokladu“.
4.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o občana staršieho ako 12 rokov,3) od ktorého je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov,“.
5.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
6.
V § 5 ods. 3 písm. b) sa slová „preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pruhom;5)“ nahrádzajú slovami „preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom;5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
8.
V § 5 ods. 6 sa slová „§ 17 ods. 5 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 4 až 7“.
9.
V § 7 písmeno d) znie:
„d)
náhradný cestovný doklad,“.
10.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, cestovný pas sa občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov, vydáva s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky; ak je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.“.
11.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydá cestovný pas s platnosťou na jeden rok.“.
12.
§ 9 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Diplomatický pas a služobný pas
§ 9
(1)
Diplomatický pas vydáva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“) v súvislosti s výkonom verejnej funkcie
a)
prezidentovi Slovenskej republiky a jeho manželke,
b)
poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
členovi vlády Slovenskej republiky,
d)
sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky,
e)
bývalému prezidentovi Slovenskej republiky a jeho manželke,
f)
predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
g)
generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky a prvému námestníkovi generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
h)
predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
i)
guvernérovi a viceguvernérovi Národnej banky Slovenska,
j)
verejnému ochrancovi práv,
k)
riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu,
l)
riaditeľovi Slovenskej informačnej služby,
m)
štátnemu tajomníkovi ministerstva,
n)
náčelníkovi Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(2)
Diplomatický pas vydáva ministerstvo zahraničných vecí občanovi v medzinárodnej organizácii, ktorý je
a)
členom Európskej komisie, jeho manželom alebo manželkou (ďalej len „manžel“) a nezaopatreným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktorí ho nasledujú,
b)
vedúcim delegácie Európskej únie v zahraničí,
c)
poslancom Európskeho parlamentu,
d)
sudcom Súdneho dvora Európskej únie alebo sudcom Všeobecného súdu,
e)
sudcom Európskeho súdu pre ľudské práva,
f)
zástupcom Slovenskej republiky v Eurojuste,
g)
zástupcom Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie alebo pred Všeobecným súdom,
h)
zástupcom Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva,
i)
najvyšším predstaviteľom medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika oficiálnym a plnohodnotným členom alebo jeho zástupcom,
j)
zamestnancom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť zamestnaným na dobu určitú v rámci kvóty, ktorú obsadzujú členské štáty, jeho manželom a nezaopatreným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktorí ho nasledujú,
k)
vedúcim misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo Organizácie spojených národov v zahraničí alebo ktorý vykonáva povinnosti na základe poverenia generálneho tajomníka týchto organizácií.
(3)
Diplomatický pas vydáva ministerstvo zahraničných vecí aj občanovi, ktorý je
a)
diplomatickým zamestnancom ministerstva zahraničných vecí,
b)
diplomatickým zamestnancom podľa osobitného predpisu6a) pracujúcim na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí6b) (ďalej len „zastupiteľský úrad“), vojenským pridelencom, pridelencom obrany, policajným pridelencom, ich manželom a nezaopatreným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktorí ho nasledujú,
c)
príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo príslušníkom ozbrojeného zboru, ktorý je vyslaný na ochranu zastupiteľského úradu alebo do osobitnej misie,
d)
diplomatickým kuriérom.
(4)
Diplomatický pas môže vydať ministerstvo zahraničných vecí so súhlasom ministra zahraničných vecí aj občanovi,
a)
ktorý je zamestnancom Európskej komisie a jeho zamestnanie je viazané funkčným obdobím člena Európskej komisie,
b)
ktorý je zamestnancom medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika oficiálnym členom, na úrovni stredného a vyššieho manažmentu,
c)
ktorý je zamestnancom medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika oficiálnym členom, a miesto výkonu jeho pracovných povinností vyžaduje z dôvodu ochrany bezpečnosti alebo zdravia vydanie diplomatického pasu,
d)
ktorý je vyslaný na výkon práce v aktivitách civilného krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky,6c)
e)
u ktorého to zodpovedá medzinárodným zvyklostiam.
(5)
Diplomatický pas sa vydáva osobám uvedeným v odsekoch 1 až 4 na obdobie výkonu funkcie alebo na čas nevyhnutný na splnenie určených úloh; ak osobám uvedeným v odsekoch 1 až 4 nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, vydá sa im diplomatický pas s platnosťou najviac na jeden rok.
(6)
Držiteľ diplomatického pasu uvedený v odseku 4 je povinný po skončení zahraničnej cesty alebo po splnení úlohy vrátiť diplomatický pas ministerstvu zahraničných vecí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:
„6a)
Napríklad § 22 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 503/2011 Z. z.
6b)
§ 6 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6c)
§ 4 zákona č. 503/2011 o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Služobný pas vydáva ministerstvo zahraničných vecí občanovi, ktorý je
a)
predsedom alebo podpredsedom ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, na ktorého čele nie je člen vlády Slovenskej republiky,
b)
predsedom alebo podpredsedom Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
c)
predsedom vyššieho územného celku,
d)
primátorom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
e)
prokurátorom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
f)
zamestnancom ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo Národnej banky Slovenska, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu, na ktorej bude plniť úlohy v záujme Slovenskej republiky,
g)
zamestnancom podľa osobitného predpisu6a) pracujúcim na zastupiteľskom úrade,6b) ak nie je držiteľom diplomatického pasu, jeho manželom alebo nezaopatreným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktorí ho nasledujú,
h)
príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo príslušníkom ozbrojeného zboru, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu na plnenie úloh v zahraničí v záujme Slovenskej republiky,
i)
zamestnancom alebo policajtom útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý plní osobitné úlohy pri ochrane ústavných činiteľov Slovenskej republiky.“.
14.
V § 10 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobám uvedeným v odsekoch 1 a 2 nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, vydá sa im služobný pas s platnosťou najviac na jeden rok.“.
15.
V § 10 ods. 4 sa slová „ktorého je držiteľ služobného pasu zamestnancom“ nahrádzajú slovami „vedúcim príslušného štátneho orgánu alebo vedúcim vedeckej inštitúcie, ktorý požiadal o vydanie služobného pasu“.
16.
V § 11 ods. 2 sa slová „§ 9 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 6“.
17.
Slová „cestovný preukaz“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte § 12 vrátane nadpisu nahrádzajú slovami „náhradný cestovný doklad“ v príslušnom tvare.
18.
V § 12 ods. 5 sa slová „§ 16 ods. 4 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 4 písm. g)“.
19.
V § 12 ods. 7 sa slová „§ 17 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 5“.
20.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Zastupiteľský úrad môže vydať náhradný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky aj cudzincovi, ktorý je držiteľom cestovného dokladu cudzinca, alebo cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana a je držiteľom cudzineckého pasu,8a) ak tento doklad v zahraničí stratil, bol mu odcudzený alebo uplynula platnosť tohto dokladu. Zastupiteľský úrad požiada pred vydaním náhradného cestovného dokladu o súhlas útvar Policajného zboru, ktorý doklad podľa prvej vety vydal.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 74 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
21.
Doterajší text § 13 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak osobe uvedenej v odseku 1 nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, vydá sa jej cestovný doklad cudzinca s platnosťou na jeden rok.“.
22.
Nadpis tretej časti znie: „Podmienky a postup pri vydávaní cestovných dokladov a predĺžení doby platnosti cestovného dokladu cudzinca“.
23.
Nadpis pod § 16 znie: „Žiadosť o vydanie cestovného dokladu a žiadosť o predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca“.
24.
V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „žiadosť o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade“.
25.
V § 16 ods. 4 sa vypúšťajú písmená d) a e).
Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená d) až j).
26.
V § 16 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
údaje o totožnosti manžela alebo rodiča dieťaťa mladšieho ako 25 rokov, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu manželovi alebo dieťaťu držiteľa diplomatického pasu podľa § 9 ods. 1 písm. a) a e), ods. 2 písm. a) a j) alebo § 9 ods. 3 písm. b) alebo držiteľa služobného pasu podľa § 10 ods. 1 písm. g),“.
27.
V § 16 ods. 4 písm. i) sa vypúšťajú slová „ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak“.
28.
V § 16 ods. 5 sa vypúšťajú slová „žiadosti o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade“ a slová „§ 17 ods. 5 až 8“ sa nahrádzajú slovami „17 ods. 4 až 7“.
29.
V § 16 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo žiadosť o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade“.
30.
V § 16 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Od predloženia skôr vydaného cestovného dokladu podľa odseku 4 písm. c) môže príslušný útvar upustiť, ak by predloženie cestovného dokladu bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou; na upustenie od predloženia skôr vydaného cestovného dokladu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
31.
V § 17 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.
32.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „žiadosť o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade“ a slová „vykonať zmenu údajov alebo“ a slová „ústavnej starostlivosti“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutia súdu“.
33.
V § 17 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
34.
V § 17 ods. 5 sa za slovo „opatrovník“ vkladajú slová „alebo ktorý je umiestnený v zariadení na výkon rozhodnutia súdu“ a slová „odseku 3“ sa nahrádzajú slovami „odseku 2“.
35.
V § 17 odsek 6 znie:
„(6)
Za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať žiadosť o vydanie cestovného dokladu alebo žiadosť o predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca, môže žiadosť podať jemu blízka osoba;18) iný občan môže podať žiadosť za takého občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko. Príslušný útvar alebo zastupiteľský úrad zabezpečí nasnímanie podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu podľa odseku 9 po dohode so žiadateľom. Náklady spojené s týmto úkonom znáša príslušný útvar alebo zastupiteľský úrad.“.
36.
V § 17 ods. 8 sa slová „odsekov 5, 6 a 8“ nahrádzajú slovami „odseku 4, 5 alebo odseku 7“.
37.
V § 17 ods. 9 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa nevzťahuje na osoby uvedené v osobitnom predpise.16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Čl. 1 ods. 2a nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004.“.
38.
V § 17 ods. 10 sa slová „preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pruhom“ nahrádzajú slovami „preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“.
39.
V § 18 ods. 1 sa slová „§ 17 ods. 5, 6 a 8 prevezme“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 4, 5 alebo ods. 7 prevezme zákonný zástupca alebo“.
40.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Osvedčená plná moc na zastupovanie podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu splnomocní iného občana a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva, alebo zastupiteľským úradom.
(4)
Cestovný doklad vyhotovený na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom si ho prevezme osoba, ktorá podala žiadosť. V odôvodnenom prípade môže zastupiteľský úrad cestovný doklad doručiť na adresu určenú žiadateľom, ak o to občan požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie cestovného dokladu žiadateľom.“.
41.
§ 19 sa vypúšťa.
42.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca
Predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca môže vykonať len útvar Policajného zboru podľa § 13 ods. 1 alebo v zahraničí zastupiteľský úrad.“.
43.
§ 21 sa vypúšťa.
44.
V § 22 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nedošlo k odovzdaniu cestovného dokladu, ten sa eviduje ako odcudzený,“.
45.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
46.
V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme občanovi, ak sa orgán príslušný na vydanie cestovného dokladu dozvedel o tom, že občanovi bol uložený zákaz vycestovania do zahraničia,21a) bol naňho vydaný príkaz na zatknutie,21b) európsky zatýkací rozkaz alebo medzinárodný zatýkací rozkaz.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:
„21a)
§ 82 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.
21b)
§ 73 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“.
47.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak po vydaní rozhodnutia o odňatí cestovného dokladu nedošlo bezodkladne k jeho odovzdaniu alebo zadržaniu, orgán, ktorý cestovný doklad vydal, tento cestovný doklad eviduje ako odcudzený; ak zanikol dôvod, pre ktorý bol cestovný doklad odňatý, evidovanie tohto cestovného dokladu ako odcudzeného sa zruší.“.
48.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „cestovný doklad možno odobrať aj tomu, kto nesplnil alebo porušil povinnosť uvedenú v § 27 ods. 3“.
49.
V § 27 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto povinnosť sa nevzťahuje na náhradný cestovný doklad,“.
50.
V § 27 ods. 2 sa slová „Neplatný cestovný doklad“ nahrádzajú slovami „Cestovný doklad neplatný podľa § 22 písm. a)“.
51.
V § 27 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
52.
V § 28 ods. 2 druhá veta znie: „Túto povinnosť má aj ten, kto ohlásil stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu a tento cestovný doklad získa späť, a ten, kto má alebo získa cestovný doklad osoby, ktorá zomrela alebo ktorá bola vyhlásená za mŕtvu.“.
53.
V § 30 ods. 1 sa vypúšťajú písmená j) a k).
Doterajšie písmená l) až o) sa označujú ako písmená j) až m).
54.
V § 30 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „alebo do žiadosti o vykonanie zmeny v cestovnom doklade“.
55.
V § 30 ods. 2 sa slová „písm. a) až m)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až k)“.
56.
V § 30 ods. 3 sa slová „písm. n) a o)“ nahrádzajú slovami „písm. l) a m)“.
57.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Doba platnosti cestovného dokladu vydaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa končí dňom uvedeným v cestovnom doklade.
(2)
Občanovi, ktorý požiadal o vydanie cestovného dokladu do 31. decembra 2012, sa vydá cestovný doklad podľa ustanovení tohto zákona účinných do 31. decembra 2012.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 23 vrátane splnomocnenia a oslobodenia znie:
a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 16 rokov ..... 33 eur
b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe od 6 do 16 rokov ..... 13 eur
c) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 6 rokov ..... 8 eur
d) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov ..... 30 eur
e) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov ..... 8 eur
f) Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca ..... 3 eurá
Splnomocnenie
1.
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýšený správny poplatok sa nevyberie, ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa § 22 písm. a) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru.
2.
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana z humanitných dôvodov.
3.
Správny orgán vyberie za urýchlené vydanie cestovného dokladu na výslovnú žiadosť poplatníka poplatok podľa tejto položky vo výške trojnásobku príslušnej sadzby do dvoch pracovných dní a vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby do desiatich pracovných dní.
4.
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový cestovný doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.
Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
2.
Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v oslobodení k položke 30 druhý bod znie:
„2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový zbrojný preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v novom zbrojnom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom zbrojného preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý ho vydal.“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY položka 243 vrátane splnomocnenia a oslobodenia znie:
„Položka 243
a) Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov ..... 40 eur
b) Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov ..... 15 eur
c) Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov ..... 10 eur
d) Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov ..... 30 eur
e) Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov ..... 10 eur
f) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu ..... 10 eur
g) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov ..... 20 eur
h) Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca ..... 5 eur
Splnomocnenie
1.
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýšený správny poplatok sa nevyberie, ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa § 22 písm. a) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.
2.
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový cestovný doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.
Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
2.
Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.“.
Čl. III
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 49/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 17a ods. 1 sa slová „30. novembra 2012“ nahrádzajú slovami „30. novembra 2013“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. novembra 2012 okrem článkov I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.