339/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2012 do 31.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
ZÁKON
zo 16. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z. a zákona č. 67/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 15a, 16, 17, 18, 20, 20a, 22, 24, 25, 27, 30 a 35 znejú:
„3)
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad § 41 ods. 7 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z. , § 5c zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 469/2009 Z. z., § 39 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe, § 23 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, § 34 až 39 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
7)
Čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
8)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
9)
Čl. 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1272/2008.
10)
Čl. 2 ods. 18 nariadenia (ES) č. 1272/2008.
12)
Čl. 3 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 zo 17. júna 2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 204, 31. 7. 2008) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008).
15)
Čl. 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
15a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie k žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh.
16) § 5 zákona č. 67/2010 Z. z.
17)
§ 9 ods. 4 až 8 zákona č. 67/2010 Z. z.
18)
§ 11 až 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
20)
§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.
20a)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11. 12. 2007) v platnom znení.
22)
§ 15 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Čl. 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v platnom znení.
24) Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z., zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.
25) § 3, 4, § 44 ods. 2 a 3, § 46 až 48 zákona č. 67/2010 Z. z.
27) § 33 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
30) § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 662/2007 Z. z.
35)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/2012.“.
2.
V § 1 ods. 3 sa slovo „prípravkoch6)“ nahrádza slovom „zmesiach6)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).“.
3.
V § 4 ods. 4 sa za slová „autorizáciu biocídneho výrobku“ vkladajú slová „alebo žiadosť o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom“.
4.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Ak je biocídny výrobok alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom podobný alebo zhodný s biocídnym výrobkom, na ktorý už bolo vydané rozhodnutie o autorizácii podľa § 7 alebo s biocídnym výrobkom s nízkym rizikom, na ktorý už bolo vydané rozhodnutie o registrácii podľa § 7 a ktorého účinné látky sú rovnaké, vrátane stupňa čistoty a druhu nečistôt, môže centrum súhlasiť, aby druhý a ďalší žiadateľ nahradil údaje požadované podľa § 4 ods. 3 až 5 osvedčeným písomným súhlasom prvého žiadateľa, ktorému bolo rozhodnutie o autorizácii alebo rozhodnutie o registrácií vydané, s využitím ním predložených údajov na účel vydania rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku alebo rozhodnutia o registrácií biocídneho výrobku s nízkym rizikom druhému alebo ďalšiemu žiadateľovi.“.
5.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Hodnotenie biocídneho výrobku a hodnotenie biocídneho výrobku s nízkym rizikom
(1)
Hodnotenie biocídneho výrobku a hodnotenie biocídneho výrobku s nízkym rizikom pozostáva z posúdenia účinnosti ich nepriaznivého pôsobenia na život a zdravie ľudí, na predmety, ktoré používajú alebo vyrábajú, alebo z posúdenia ich nepriaznivého pôsobenia na ostatné živé organizmy a na životné prostredie.
(2)
Centrum vykoná hodnotenie biocídneho výrobku a hodnotenie biocídneho výrobku s nízkym rizikom z hľadísk uvedených v odseku 1 spravidla v spolupráci s právnickou osobou zriadenou podľa osobitného predpisu19) Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) alebo Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“), zadaním príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie, ktorý má výlučné právo rozhodnúť o uvedení biocídnych výrobkov na trh na svojom území, alebo zadaním znalcovi19a) (ďalej len „osoba vykonávajúca hodnotenie“).
(3)
Centrum uzatvorí s osobou vykonávajúcou hodnotenie zmluvu.19b) Ak centrum uzatvorí zmluvu s inou osobou vykonávajúcou hodnotenie ako s právnickou osobou zriadenou podľa osobitného predpisu ministerstvom životného prostredia alebo ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, tieto o uvedenej skutočnosti informuje.
(4)
Zmluva so znalcom19a) okrem všeobecných náležitostí obsahuje písomné vyhlásenie znalca najmä o tom, že v posledných piatich rokoch
a)
nebol a nie je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu so žiadateľom,
b)
nebol alebo nie je členom rozhodovacieho alebo správneho orgánu žiadateľa,
c)
nebol a nie je členom vedeckého alebo výskumného kolektívu žiadateľa, nie je vlastníkom patentu, vynálezu alebo iného duševného vlastníctva žiadateľa a nepožíval a nepožíva pri vedeckej alebo výskumnej činnosti výhody od žiadateľa,
d)
nepožíval a nepožíva žiadne výhody od žiadateľa a
e)
nemal a nemá iný osobný záujem zvýhodňovať žiadateľa.
(5)
Osoba vykonávajúca hodnotenie vykoná hodnotenie a súhrn údajov získaných z hodnotenia biocídneho výrobku alebo údajov získaných z hodnotenia biocídneho výrobku s nízkym rizikom oznámi centru vo forme písomného stanoviska. V závere stanoviska uvedie, či hodnotený biocídny výrobok alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom a účinná látka obsiahnutá vo výrobku sa odporúča alebo neodporúča začleniť do zoznamov uvedených v § 3 ods. 5 a následne povoliť uvedenie biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh.
(6)
Centrum na základe písomného stanoviska osoby vykonávajúcej hodnotenie vypracuje záverečné hodnotenie biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom, v ktorom vyhodnotí ich pôsobenie v podmienkach bežného použitia a v podmienkach najmenej priaznivých na ich použitie vrátane skladovania, ich zneškodnenia a zneškodnenia materiálu nimi ošetreného.
(7)
Osoba vykonávajúca hodnotenie zašle písomné stanovisko z hodnotenia najneskôr do 90 dní, ak ide o hodnotenie biocídneho výrobku, a ak ide o biocídny výrobok s nízkym rizikom, najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa odseku 3.
(8)
Ak osoba vykonávajúca hodnotenie vykoná hodnotenie biocídneho výrobku alebo vykoná hodnotenie biocídneho výrobku s nízkym rizikom, hodnotenie obhajuje v úzkej súčinnosti s centrom pred príslušnými orgánmi Európskej komisie ako podporný odborný orgán centra.
(9)
Podrobnosti o špecifikácii zásad hodnotenia biocídnych výrobkov, biocídnych výrobkov s nízkym rizikom a účinných látok v nich obsiahnutých, podrobnosti o špecifických činnostiach osôb vykonávajúcich hodnotenie, budú uvedené v zmluvách uzatváraných s osobami vykonávajúcimi hodnotenie podľa odseku 3 podľa typu hodnotených výrobkov alebo účinných látok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 19b znejú:
„19) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19a)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19b)
Napríklad § 591 až 600 Obchodného zákonníka, § 51, § 733 až 736 Občianskeho zákonníka.“.
6.
V § 7 ods. 3 sa slová „jedovatý, veľmi jedovatý“ nahrádzajú slovami „toxický, veľmi toxický“ a slová „pre malospotrebiteľa“ sa nahrádzajú slovami „pre spotrebiteľa“.
7.
V § 7 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Centrum autorizuje biocídny výrobok alebo registruje biocídny výrobok s nízkym rizikom, ak z výsledkov hodnotenia biocídneho výrobku a stanovísk osôb vykonávajúcich hodnotenie vyplýva, že biocídny výrobok pri navrhovanom použití nemá nepriaznivý účinok na život a zdravie ľudí, na predmety, na ktoré sa vyrábajú alebo sa používajú a nemá nepriaznivý účinok na ostatné živé organizmy a na životné prostredie.
(6)
Centrum rozhodne o autorizácii biocídneho výrobku najneskôr do 360 dní odo dňa doručenia žiadosti a prijatia poplatku na mimorozpočtový účet cudzích prostriedkov centra. V prípade biocídneho výrobku s nízkym rizikom centrum rozhodne o registrácii najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti a prijatia poplatku na mimorozpočtový účet cudzích prostriedkov centra. To sa vzťahuje i na vydávanie ďalších rozhodnutí spoplatňovaných podľa § 30a.“.
8.
V § 8 ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „21)“ nahrádza odkazom „6)“.
9.
V § 8 ods. 3 sa slová „sú vyjadrenia ministerstiev podľa § 6 kladné“ nahrádzajú slovami „z výsledkov hodnotenia a stanovísk osôb vykonávajúcich hodnotenie podľa § 6 vyplýva, že biocídny výrobok pri navrhovanom použití nemá nepriaznivý účinok na život a zdravie ľudí, na predmety, ktoré používajú alebo vyrábajú a nemá nepriaznivý účinok na ostatné živé organizmy a na životné prostredie“.
10.
V § 8 ods. 6 sa nad slovom „predpise“ odkaz „21)“ nahrádza odkazom „6)“.
11.
V § 10 odseky 2, 5 a 7 znejú:
„(2)
Žiadosť podľa odseku 1 sa predkladá centru v jednom písomnom vyhotovení v rozsahu podľa § 4 ods. 2 v štátnom jazyku14) a v štátnom alebo anglickom jazyku v troch vyhotoveniach na elektronickom nosiči spolu s:
a)
referenčným kódom biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa Registra biocídnych výrobkov Spoločenstva,21)
b)
údajmi podľa § 4 ods. 3,
c)
hodnotiacou správou vyhotovenou príslušným orgánom štátu, ktorý o prvej autorizácii biocídneho výrobku alebo registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom rozhodol,
d)
osvedčenou kópiou rozhodnutia príslušného orgánu štátu, ktorý o prvej autorizácii biocídneho výrobku alebo registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom rozhodol, alebo výtlačok rozhodnutia príslušného orgánu štátu, ktorý o prvej autorizácii biocídneho výrobku alebo registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom rozhodol z Registra biocídnych výrobkov Spoločenstva.21)
(5)
Ak centrum na základe posúdenia žiadosti s prihliadnutím na vyjadrenia osôb vykonávajúcich hodnotenie dospeje k záveru, že biocídny výrobok alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom nespĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 1, biocídny výrobok neautorizuje alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom nezaregistruje. Túto skutočnosť centrum v úzkej súčinnosti s osobami vykonávajúcimi hodnotenie v postavení podporných orgánov centra, po zohľadnení všetkých vedeckých podkladov a záverov, z ktorých pri hodnotení podporné orgány vychádzali, prerokuje s príslušným orgánom štátu, ktorý biocídny výrobok autorizoval alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom registroval ako prvý. Ak sa nedosiahne dohoda do 90 dní, centrum postúpi vzniknutý spor Európskej komisii. Ak Európska komisia rozhodne, že biocídny výrobok alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom spĺňa požiadavky § 7 ods. 1, centrum biocídny výrobok autorizuje alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom registruje.
(7)
Pred autorizáciou biocídneho výrobku alebo registráciou biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa odseku 1 alebo pri postupoch podľa odsekov 3 až 6 si centrum vyžiada vyjadrenie od osoby vykonávajúcej hodnotenie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
Rozhodnutie Komisie z 21. mája 2010 o zriadení Registra biocídnych výrobkov (2010/296/EÚ) (Ú. v. EÚ L 126, 22. 5. 2010).“.
12.
V § 10 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Osoby vykonávajúce hodnotenie zašlú centru svoje písomné vyjadrenia do 60 dní a v prípade biocídneho výrobku s nízkym rizikom do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa § 6 ods. 3. Centrum autorizuje biocídny výrobok alebo registruje biocídny výrobok s nízkym rizikom len vtedy, ak sú tieto vyjadrenia k autorizácii alebo registrácii kladné.
(9)
Ak osoba vykonávajúca hodnotenie na základe zmluvy nezašle centru svoje písomné vyjadrenie, bude centrum po uplynutí 10 dní od určenej lehoty jej vyjadrenie považovať za súhlasné s hodnotením uvedeným v odseku 2 písm. c).
(10)
Ak niektorá z osôb vykonávajúcich hodnotenie nesúhlasí s uvedením biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh na základe vzájomného uznania s podmienkami prvej autorizácie biocídneho výrobku alebo prvej registrácie biocídneho výrobku s nízkym rizikom z dôvodov uvedených v odseku 3 , doručí centru vyjadrenie, ktoré obsahuje
a)
číselné označenie a názov údaju dokumentačného súboru podľa osobitného predpisu,15a) s ktorým nesúhlasí,
b)
zdôvodnenie nesúhlasu s údajom podľa písmena a) spolu s jeho novým hodnotením, v rozsahu určenom v zmluve uzatvorenej podľa § 6 ods. 3,
c)
návrh úpravy hodnotiacej správy v častiach prislúchajúcich k údaju podľa písmena a), ktorú vypracuje podľa osobitného predpisu,21a)
d)
návrh úpravy podmienok uvedenia biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh podľa § 20 ods. 1 písm. e), f), g), i), k) a písm. l) druhý bod.“.
Doterajší odsek 8 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 383/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a špecifikácii zásad hodnotenia biocídnych výrobkov a hodnotenia biocídnych výrobkov s nízkym rizikom.“.
13.
V § 11 ods. 6 sa v prvej vete slová „vyjadrenia príslušných ministerstiev“ nahrádzajú slovami „vyjadrenia osôb vykonávajúcich hodnotenie“, v druhej vete sa slová „príslušné ministerstvá“ nahrádzajú slovami „osoby vykonávajúce hodnotenie“ a v tretej vete sa slovo „ministerstiev“ nahrádza slovami „osôb vykonávajúcich hodnotenie“.
14.
V § 12 ods. 4 sa slová „dokumentáciu podľa § 6“ nahrádzajú slovami „dokumentáciu primeraným postupom ustanoveným v § 6 a 7“.
15.
V § 14 ods. 7 sa v prvej vete slová „ministerstva zdravotníctva, ministerstva životného prostredia a ministerstva pôdohospodárstva“ nahrádzajú slovami „osôb vykonávajúcich hodnotenie“, v druhej vete sa slovo „ministerstvá“ vypúšťa a v tretej vete sa slovo „ministerstiev“ nahrádza slovami „osôb vykonávajúcich hodnotenie“.
16.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky každoročne do 31. augusta zašlú Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) správu o prípadoch otráv biocídnymi výrobkami a biocídnymi výrobkami s nízkym rizikom.“.
17.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Výkon štátnej správy
Štátnu správu v oblasti uvedenia biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom na trh vykonávajú:
a)
ministerstvo životného prostredia,
b)
ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
c)
ministerstvo hospodárstva,
d)
Slovenská obchodná inšpekcia,
e)
colné orgány,
f)
centrum.“.
18.
§ 24 sa vypúšťa.
19.
Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo životného prostredia môže poveriť plnením úloh podľa odseku 1 ním zriadenú právnickú osobu,19) ktorá má postavenie osoby vykonávajúcej hodnotenie.“.
20.
Nadpis pod § 26 znie: „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“.
21.
V § 26 sa za slová „Ministerstvo pôdohospodárstva“ vkladajú slová „a rozvoja vidieka“ a doterajší text § 26 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka môže poveriť plnením úloh podľa odseku 1 ním zriadenú právnickú osobu,19) ktorá má postavenie osoby vykonávajúcej hodnotenie.“.
22.
V § 29 sa nad slovom „režimu“ odkaz „10)“ nahrádza odkazom „12)“.
23.
V § 30 písmeno i) znie:
„i)
zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie, Európskou komisiou a orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, s ktorými spolupracuje pri hodnotení rizika účinných látok biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom, pri získavaní a poskytovaní relevantných údajov a zúčastňuje sa na zasadnutiach výborov Európskej komisie a pracovných stretnutiach príslušných orgánov členských štátov organizovaných Európskou komisiou,“.
24.
§ 30 sa dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m)
zriaďuje a spravuje samostatný mimorozpočtový účet cudzích prostriedkov, na ktorom sa sústreďujú poplatky uhradené žiadateľom alebo navrhovateľom podľa § 4, 6 až 8, § 10 alebo § 12; z ktorého uhrádza náklady spojené s hodnotením tohto biocídneho výrobku, biocídneho výrobku s nízkym rizikom alebo uhrádza náklady spojené s hodnotením účinnej látky,
n)
náklady podľa písmena m) centrum uhrádza na základe uzavretých zmlúv medzi centrom a osobami vykonávajúcimi hodnotenie.“.
25.
V § 30a sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 18, ktoré znejú:
„(3)
Posúdenie úplnosti žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku podľa § 4 vrátane posúdenia úplnosti dokumentačného súboru podľa osobitného predpisu15a) pre
a)
prvý typ biocídneho výrobku ............. 3 000,00 eur,
b)
každý ďalší typ biocídneho výrobku ..... 600,00 eur.
(4)
Hodnotenie biocídneho výrobku podľa § 6 pre
a)
prvý typ biocídneho výrobku ............ 35 000,00 eur,
b)
každý ďalší typ biocídneho výrobku .... 6 000,00 eur.
(5)
Posúdenie úplnosti žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku podľa § 4 vrátane posúdenia úplnosti dokumentačného súboru podľa osobitného predpisu,15a) ktorý má rovnaké rámcové zloženie s výrobkom, na ktorý už bolo vydané rozhodnutie o autorizácii podľa § 7 pre
a)
prvý typ biocídneho výrobku ................ 500,00 eur,
b)
každý ďalší typ biocídneho výrobku ...... 100,00 eur.
(6)
Hodnotenie biocídneho výrobku podľa § 6, ktorý má rovnaké rámcové zloženie s výrobkom, na ktorý už bolo vydané rozhodnutie o autorizácii podľa § 7 pre
a)
prvý typ biocídneho výrobku .............. 2 000,00 eur,
b)
každý ďalší typ biocídneho výrobku ...... 200,00 eur.
(7)
Posúdenie úplnosti žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku, ktorý je podobný alebo zhodný s biocídnym výrobkom, na ktorý už bolo vydané rozhodnutie o autorizácii podľa § 7 a ktorého dokumentácia spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 3 pre
a)
prvý typ biocídneho výrobku .............. 1 000,00 eur,
b)
každý ďalší typ biocídneho výrobku ...... 100,00 eur.
(8)
Hodnotenie biocídneho výrobku podľa § 6, ktorý je podobný alebo zhodný s biocídnym výrobkom, na ktorý už bolo vydané rozhodnutie o autorizácii podľa § 7 a ktorého dokumentácia spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 3 pre
a)
prvý typ biocídneho výrobku ............. 2 000,00 eur,
b)
každý ďalší typ biocídneho výrobku ...... 400,00 eur.
(9)
Posúdenie úplnosti žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 4 vrátane posúdenia úplnosti dokumentačného súboru podľa osobitného predpisu15a) pre
a)
prvý typ biocídneho výrobku .............. 1 500,00 eur,
b)
každý ďalší typ biocídneho výrobku ...... 300,00 eur.
(10)
Hodnotenie biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 6 pre
a)
prvý typ biocídneho výrobku ............ 10 000,00 eur,
b)
každý ďalší typ biocídneho výrobku .... 5 000,00 eur.
(11)
Posúdenie úplnosti žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 4 vrátane posúdenia úplnosti dokumentačného súboru podľa osobitného predpisu 15a), ktorý má rovnaké rámcové zloženie s výrobkom, na ktorý už bolo vydané rozhodnutie o registrácií podľa § 7 pre
a)
prvý typ biocídneho výrobku ................ 250,00 eur,
b)
každý ďalší typ biocídneho výrobku ...... 100,00 eur.
(12)
Hodnotenie biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 6, ktorý má rovnaké rámcové zloženie s výrobkom, na ktorý už bolo vydané rozhodnutie o registrácií podľa § 7 pre
a)
prvý typ biocídneho výrobku .............. 1 000,00 eur,
b)
každý ďalší typ biocídneho výrobku ...... 100,00 eur.
(13)
Posúdenie úplnosti žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom, ktorý je podobný alebo zhodný s biocídnym výrobkom, na ktorý už bolo vydané rozhodnutie o registrácií podľa § 7 a ktorého dokumentácia spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 3 pre
a)
prvý typ biocídneho výrobku ................ 500,00 eur,
b)
každý ďalší typ biocídneho výrobku ...... 100,00 eur.
(14)
Hodnotenie biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 6, ktorý je podobný alebo zhodný s biocídnym výrobkom, na ktorý už bolo vydané rozhodnutie o registrácii podľa § 7 a ktorého dokumentácia spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 3 pre
a)
prvý typ biocídneho výrobku .............. 1 000,00 eur,
b)
každý ďalší typ biocídneho výrobku ...... 200,00 eur.
(15)
Ak žiadosť o autorizáciu biocídneho výrobku alebo žiadosť o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom neobsahuje súhlas s poskytnutím údajov o účinnej látke alebo o účinných látkach, ktoré sú zaradené do zoznamov podľa § 3 ods. 5 od ich navrhovateľa alebo ich navrhovateľov podľa § 12, druhému žiadateľovi a ďalším žiadateľom podľa § 4 odseku 4 sa poplatky podľa odsekov 3 až 14 zvýšia o príplatok rovnajúci sa trom desatinám sumy v nich uvedenej.
(16)
Ak pri hodnotení účinnej látky podľa § 12 ods. 4 centrum dospeje k záveru, že pre účinnú látku je nevyhnutné vypracovať návrh na klasifikáciu podľa osobitného predpisu,9) poplatky uvedené v odseku 4 sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa trom desatinám sumy v nich uvedenej; ak pri hodnotení biocídneho výrobku podľa § 6 centrum dospeje k záveru, že biocídny výrobok vyžaduje klasifikáciu podľa osobitného predpisu,9) poplatky uvedené v odsekoch 4, 6 a 8 sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa dvom desatinám sumy v nich uvedenej. V tom prípade je príplatok splatný v termíne do 15 dní od doručenia výzvy príslušnému navrhovateľovi alebo žiadateľovi.
(17)
Posúdenie žiadosti o autorizáciu
biocídneho výrobku na základe
vzájomného uznania podľa § 10 ............. 4 100,00 eur.
(18)
Posúdenie žiadosti o registráciu
biocídneho výrobku s nízkym rizikom na
základe vzájomného uznania podľa § 10 .... 3 800,00 eur.“.
Doterajšie odseky 3 až 15 sa označujú ako odseky 19 až 31.
26.
V § 30a sa vypúšťajú odseky 19 a 20.
Doterajšie odseky 21 až 31 sa označujú ako odseky 19 až 29.
27.
V § 30a ods. 19, 20, 22 a 29 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 18“.
28.
V § 30a ods. 24 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 22“ a slová „odseku 9“ sa nahrádzajú slovami „odseku 23“.
29.
V § 30a ods. 27 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 22“.
30.
V § 31 odsek 2 znie:
„(2)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží podnikateľovi pokutu za správne delikty
a)
podľa odseku 1 písm. a) od 30 000 do 82 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) od 10 000 do 39 000 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. c) od 5 000 do 33 000 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. d) od 5 000 do 19 000 eur,
e)
podľa odseku 1 písm. e) od 1 000 do 3 000 eur.“.
31.
Za § 33a sa vkladá § 33b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2012
Konania začaté do 30. novembra 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
32.
§ 34 vrátane nadpisu znie:
㤠34
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
33.
Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 517/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o špecifických činnostiach jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v rámci hodnotenia biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom a hodnotenia účinných látok pre biocídne výrobky.“.
34.
V prílohe č. 2 názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
35.
Slová „členský štát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „členský štát Európskej únie“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z. zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákon č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z, zákona č. 517/2007 Z. z, zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 153 sa vypúšťajú písmeno a) a poznámky 1 až 3.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položka 153a znie:
„Položka 153a
a) Vydanie rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku podľa § 7 zákona č. 217/2003 Z. z. 600 eur
b) Vydanie rozhodnutia o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 7 zákona č. 217/2003 Z. z. 600 eur
c) Vydanie rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku na základe vzájomného uznania podľa § 10 zákona č. 217/2003 Z. z. 500 eur
d) Vydanie rozhodnutia o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom na základe vzájomného uznania podľa § 10 zákona č. 217/2003 Z. z. 500 eur
e) Zmena rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku, o registrácii biocídneho výrobku s nízkym  rizikom, o autorizácii biocídneho výrobku na základe vzájomného uznania alebo o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom na základe vzájomného uznania 1 000 eur
f) Autorizácia biocídneho výrobku alebo registrácia biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 9 zákona č. 217/2003 Z. z. 3 000 eur
g) Podanie žiadosti o určenie rámcového zloženia biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 7 ods. 9 zákona č. 217/2003 Z. z. 1 500 eur
h) Podanie žiadosti o možnosť vykonávania pokusov, testov alebo skúšok podľa § 14 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z. z. 1 000 eur
i) Vydanie rozhodnutia o dočasnom uvedení biocídneho výrobku na trh podľa § 33 a § 33a ods. 2 zákona č. 217/2003 Z. z. 300 eur.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) sa dopĺňa takto:
V § 22 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
zriaďuje a spravuje samostatný mimorozpočtový účet, príjmom ktorého sú platby Európskej chemickej agentúry za práce vykonané centrom podľa osobitného predpisu49a) v jej prospech. Výdavky samostatného účtu tvoria výdavky centra na plnenie svojich osobitných úloh.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a)
Čl. 74 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Čl. 14 nariadenia Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 107, 17. 4. 2008).“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.