341/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

341
ZÁKON
z 18. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z. a zákona č. 382/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 21a sa vkladajú § 21b až 21k, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií
§ 21b
(1)
Opakovaným použitím informácií je použitie informácie, ktorú má povinná osoba podľa odseku 3 k dispozícii, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby. Opakovaným použitím informácií nie je výmena informácií medzi povinnými osobami podľa odseku 3 pri plnení ich úloh; tým nie je dotknuté ustanovenie § 21f ods. 6.
(2)
Informáciou podľa odseku 1 je akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči; informáciou podľa odseku 1 nie je počítačový program.
(3)
Povinnou osobou podľa odseku 1 je povinná osoba podľa § 2 ods. 1, právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 4, a združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jedna z povinných osôb podľa odseku 4 alebo § 2 ods. 1.
(4)
Právnická osoba podľa odseku 3 je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný ani obchodný charakter, a
a)
je úplne alebo z väčšej časti zapojená na rozpočet povinnej osoby podľa § 2 ods. 1,
b)
je ovládaná27b) povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 alebo
c)
viac ako polovica členov jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu je vymenovaná alebo volená povinnou osobou podľa § 2 ods. 1.
(5)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, na sprístupnenie informácie na účel opakovaného použitia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 2 až 21a.
§ 21c
(1)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu,
a)
ktorá sa nesprístupňuje podľa ustanovení tohto zákona okrem § 11 ods. 1 písm. c),
b)
ktorej vyhotovenie nepatrí do rozsahu plnenia úloh povinnej osoby,
c)
na ktorú má právo duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu23) iná osoba ako povinná osoba,
d)
ktorú má k dispozícii verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania, a ňou založené právnické osoby na účely plnenia služieb verejnosti v oblasti vysielania,27c)
e)
ktorú má k dispozícii vzdelávacia inštitúcia a výskumná inštitúcia ako škola,27d) vysoká škola27e) a osoba zabezpečujúca výskum a vývoj,
f)
ktorú má k dispozícii kultúrna inštitúcia ako múzeum,27f) knižnica,27g) archív27h) a divadlo,27i)
g)
ktorej sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo obranu Slovenskej republiky alebo jej zahraničnopolitické záujmy,
h)
ktorá sa týka havarijných plánov, evakuačných plánov a dokumentov na zaistenie fyzickej a objektovej bezpečnosti povinnej osoby alebo ktorej sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť informačného systému povinnej osoby, najmä ak ide o prístupové heslá, analýzy zraniteľnosti a rizík informačného systému v čase ich trvania, výsledky penetračných testov, bezpečnostné nastavenie informačného systému, bezpečnostnú politiku27j) a dokumenty na zaistenie informačnej bezpečnosti ňou určené a bezpečnostný projekt.27k)
(2)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na použitie informácie zverejnenej podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu27l) a na použitie informácie sprístupnenej na základe žiadosti podľa § 14.
§ 21d
(1)
Sprístupniť informácie podľa ustanovení o opakovanom použití informácií možno len na základe rozhodnutia povinnej osoby.
(2)
Ak povinná osoba umožňuje sprístupnenie informácií podľa odseku 1, bez zbytočného odkladu nahlási prevádzkovateľovi ústredného portálu verejnej správy27m) údaje o svojich webových sídlach a iných miestach, kde sa zverejňujú skutočnosti týkajúce sa opakovaného použitia informácií najmä podľa § 21e ods. 5, § 21f ods. 7 a 8 a § 21k ods. 4. Prevádzkovateľ ústredného portálu verejnej správy tieto údaje bez zbytočného odkladu zverejní na ústrednom portáli verejnej správy.
§ 21e
(1)
Ak povinná osoba umožňuje opakované použitie informácií, je povinná sprístupniť tieto informácie a umožniť opakované použitie informácií všetkým žiadateľom za rovnakých podmienok.
(2)
Ustanovenia dohôd medzi povinnou osobou a inou osobou, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia informácií ostatnými žiadateľmi vrátane výhradného prístupu k opakovane používaným informáciám (ďalej len „obmedzenie opakovaného použitia“), sú neplatné.
(3)
Odsek 2 sa nepoužije, ak je obmedzenie opakovaného použitia nevyhnutné na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme.
(4)
Povinná osoba aspoň raz za tri roky overuje dôvody obmedzenia opakovaného použitia podľa odseku 3, pričom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam.
(5)
Povinná osoba zverejňuje dohody, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia podľa odseku 3, na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak ich zverejňuje podľa § 6 ods. 2. Povinnosť nesprístupniť ustanovenia dohody obsahujúce informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje vrátane rozsahu osobných údajov účastníka dohody odlišného od povinnej osoby podľa § 5a ods. 13, platí rovnako.
§ 21f
(1)
Povinná osoba môže umožniť opakované použitie informácií bez určenia podmienok alebo s určením podmienok.
(2)
Podmienky opakovaného použitia informácií obsahujú
a)
požiadavky prístupu,
b)
povinnosti žiadateľa pri opakovanom použití informácií.
(3)
Požiadavkami prístupu podľa odseku 2 písm. a) sú najmä technické požiadavky, ktorých splnenie je potrebné na zabezpečenie sprístupnenia informácií na účel opakovaného použitia. Technické požiadavky musia byť v súlade so štandardmi pre informačné systémy verejnej správy.27n)
(4)
Povinnosťami žiadateľa pri opakovanom použití informácií podľa odseku 2 písm. b) sú najmä povinnosť označovať povinnú osobu, ktorá na účel opakovaného použitia informácie poskytla, a obmedzenie možnosti zmeny obsahu informácií. Zmenou obsahu informácií nie je oprava nesprávnej alebo neaktuálnej informácie, prepojenie informácií s inými informáciami, ani doplnenie ďalších informácií, ak je pôvodná informácia označená.
(5)
Podmienky opakovaného použitia informácií určí povinná osoba tak, aby boli nediskriminačné a obmedzovali opakované použitie informácií len v nevyhnutnej miere.
(6)
Povinná osoba, ktorá opakovane používa informáciu na podnikateľský účel odlišný od plnenia úloh tejto povinnej osoby, má rovnaké povinnosti ako žiadateľ, ktorý opakovane používa informáciu na podnikateľské účely.
(7)
Povinná osoba zverejňuje podmienky opakovaného použitia informácií na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak ich zverejňuje podľa § 6 ods. 2.
(8)
Ak povinná osoba zruší podmienky opakovaného použitia informácií alebo vydá rozhodnutie o tom, že už informácie nebude naďalej sprístupňovať alebo aktualizovať na účel ich opakovaného použitia, bez zbytočného odkladu o tom informuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak podľa § 6 ods. 2.
§ 21g
(1)
Povinná osoba sprístupňuje informácie na účel ich opakovaného použitia v podobe a spôsobom, ktorý umožňujú jej technické podmienky; prednostne však v elektronickej podobe.
(2)
Povinná osoba nemá povinnosť sprístupňovať informácie na účel ich opakovaného použitia usporiadané v štruktúre alebo vo formátoch27o) podľa kritérií určených žiadateľom a nemá povinnosť zabezpečiť osobitné technické riešenie prepojenia alebo pripojenia žiadateľa, ak požiadavky žiadateľa presahujú rámec jednoduchej operácie.
§ 21h
(1)
Žiadateľ, ktorý žiada sprístupniť informácie podľa ustanovení o opakovanom použití informácií, v žiadosti okrem náležitostí podľa § 14 ods. 2 uvedie údaj o tom, či
a)
informácie žiada sprístupniť podľa ustanovení o opakovanom použití informácií,
b)
použije informácie na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel.
(2)
Ak žiadosť neobsahuje údaje podľa odseku 1, povinná osoba ju vybaví podľa § 14.
§ 21i
(1)
Lehota na vybavenie žiadosti je 20 pracovných dní. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť túto lehotu, najviac však o 20 pracovných dní. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 21 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
(2)
Ak povinná osoba má určené podmienky opakovaného použitia informácií, na základe podanej žiadosti preskúma, či žiadateľ splnil tieto podmienky, a v prípade ich splnenia sprístupní rozhodnutím informácie na účel ich opakovaného použitia; inak žiadosť rozhodnutím odmietne. Žiadosť rozhodnutím odmietne aj vtedy, ak sa požadované informácie nesprístupňujú podľa § 21c a 21d; ak ide o informáciu podľa § 21c ods. 1 písm. c), povinná osoba v rozhodnutí žiadateľovi oznámi, kto je nositeľom práva duševného vlastníctva, ak je povinnej osobe známy.
(3)
Ak povinná osoba nemá určené podmienky opakovaného použitia informácií a ak sprístupňuje informácie podľa § 21d,
a)
určí podmienky opakovaného použitia informácií rozhodnutím v lehote na vybavenie žiadosti podľa odseku 1 prvej vety a súčasne tieto podmienky zverejní podľa § 21f ods. 7 alebo
b)
v rovnakej lehote rozhodnutím sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia.
(4)
Ak sa uplatní postup podľa odseku 3 písm. a), lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť odo dňa podania oznámenia žiadateľa o splnení požiadaviek prístupu takto určených podmienok opakovaného použitia informácií.
(5)
Ak žiadateľ prestal spĺňať podmienky opakovaného použitia informácií, povinná osoba na základe rozhodnutia zruší opakované použitie informácií.
§ 21j
(1)
Odvolanie možno podať proti rozhodnutiu povinnej osoby
a)
podľa § 18 ods. 3,
b)
o odmietnutí žiadosti podľa § 21i ods. 2,
c)
o zrušení opakovaného použitia informácií podľa § 21i ods. 5.
(2)
Odvolanie je prístupné aj vtedy, ak povinná osoba sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia a žiadateľ sa domnieva, že neboli dodržané rovnaké podmienky podľa § 21e ods. 1.
§ 21k
(1)
Úhrada za opakované použitie informácií je príjmom povinnej osoby a môže byť jednorazová alebo opakovaná.
(2)
Úhrada za opakované použitie informácií sa vypočíta ako súčet účelne vynaložených nákladov spojených s umožnením prístupu k informáciám prostredníctvom nového alebo existujúceho priameho alebo nepriameho prepojenia alebo pripojenia žiadateľa k databáze informácií povinnej osoby, so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov, s odoslaním informácií žiadateľovi a príplatku nepresahujúceho 10 % účelne vynaložených nákladov, ktorý si povinná osoba môže pripočítať k účelne vynaloženým nákladom. Ustanovenia § 21e ods. 1 a § 21f ods. 5 sa použijú rovnako.
(3)
Príplatok podľa odseku 2 môže povinná osoba použiť len na skvalitňovanie prístupu žiadateľov k informáciám, najmä na vytvorenie alebo inováciu osobitných technických prepojení alebo pripojení, alebo na konverziu informácií do elektronickej podoby, ak spôsob financovania povinnej osoby umožňuje nakladať s týmto príplatkom.
(4)
Povinná osoba zverejňuje výšku úhrady podľa odseku 2 na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak ju zverejňuje podľa § 6 ods. 2.
(5)
Ak o to žiadateľ požiada, povinná osoba mu písomne oznámi skutočnosti, ktoré boli podkladom na výpočet výšky úhrady podľa odseku 2.
(6)
Povinná osoba si nemôže pripočítať príplatok podľa odseku 2, ak žiadateľ
a)
je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby,27p)
b)
žiada o opakované použitie informácií na nepodnikateľské účely a
c)
preukáže čestným vyhlásením, že nebude poskytovať informácie tretím osobám na podnikateľské účely.
(7)
Ak žiadateľ, u ktorého povinná osoba nepripočítala príplatok podľa odseku 6, poskytuje informácie tretím osobám na podnikateľské účely, je na základe rozhodnutia vydaného povinnou osobou povinný uhradiť príplatok podľa odseku 2.
(8)
Povinná osoba môže od zaplatenia úhrady podľa odseku 2 upustiť; musí však postupovať rovnako pri všetkých žiadostiach rovnakého druhu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27b až 27p znejú:
„27b)
§ 66a Obchodného zákonníka.
27c)
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27d)
§ 27 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27e)
§ 2 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
27f)
§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
27g)
§ 3 ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
27h)
§ 4 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
27i)
§ 2 ods. 1 zákona č. 384/1997 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
27j)
§ 28 písm. a) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
27k)
§ 16 zákona č. 428/2002 Z. z.
27l)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/2011 Z. z.
27m)
§ 2 písm. j) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
27n)
Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z., výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z.
27o)
§ 6 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z.
27p)
§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.“.
2.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenia § 21b až 21k sa použijú na prístup k informáciám len na základe žiadosti podľa § 21h.“.
3.
Za § 22d sa vkladá § 22e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012
(1)
Ustanovenia dohôd medzi povinnou osobou a inou osobou existujúce k 30. novembru 2012, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia, stanú sa neplatné 1. decembra 2012; to neplatí, ak ide o obmedzenie opakovaného použitia podľa § 21e ods. 3. Dohody medzi povinnou osobou a inou osobou uzatvorené pred 1. decembrom 2012, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia podľa § 21e ods. 3, povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak ich zverejní podľa § 6 ods. 2, najneskôr do 31. decembra 2012.
(2)
Povinná osoba nemôže podmieňovať opakované použitie informácií určením podmienok, ak ide o informácie alebo štruktúru informácií, ktoré boli alebo sú verejne dostupné alebo zverejnené povinnou osobou pred 1. decembrom 2012.
(3)
Informáciu zverejnenú podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu27l) alebo sprístupnenú na základe žiadosti podľa § 14 pred 1. decembrom 2012 možno použiť na podnikateľské účely a nepodnikateľské účely.“.
4.
V prílohe zákona prvom bode sa v zátvorke pred slová „Ú. v.“ vkladajú slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32,“.
5.
V prílohe zákona druhom bode sa v zátvorke pred slová „Ú. v.“ vkladajú slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.