344/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

344
ZÁKON
zo 17. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o trestnom konaní,1) ak tento zákon neustanovuje inak. Všeobecný predpis o trestnom konaní sa použije aj vo vzťahu k členským štátom na konanie o vydaní osôb na trestné stíhanie, výkon trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia, na ktoré nemožno uplatniť postup podľa tohto zákona.“.
2.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak došlo k zmene vecnej alebo miestnej príslušnosti súdu vo veci, pre ktorú bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, súd vydanú osobu bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od jej prevzatia, odovzdá vecne a miestne príslušnému súdu na rozhodnutie o väzbe podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní.“.
3.
V § 11 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zmena miesta výkonu väzby alebo miesta výkonu trestu odňatia slobody v priebehu konania o európskom zatýkacom rozkaze nemá vplyv na príslušnosť.“.
4.
V § 15 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze“.
5.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Sudca krajského súdu je povinný do 48 hodín od prevzatia zadržanej osoby a od doručenia návrhu prokurátora na vzatie do predbežnej väzby túto osobu vypočuť a rozhodnúť o jej vzatí do predbežnej väzby alebo ju prepustiť na slobodu. Dôvodmi väzby podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní12) nie je pritom viazaný. Ak sudca rozhodne, že sa zadržaná osoba ponecháva na slobode, súčasne môže rozhodnúť o uložení primeraných opatrení alebo obmedzení na zabránenie, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní,13) ktorý sa použije primerane. Ak v čase rozhodovania o predbežnej väzbe nie je k dispozícii európsky zatýkací rozkaz, sudca krajského súdu rozhoduje na návrh prokurátora, ku ktorému je pripojený záznam podľa § 3 písm. l).“.
6.
V § 15 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Príslušný sudca rozhodne o prepustení osoby z predbežnej väzby, ak
a)
justičný orgán štátu pôvodu zrušil európsky zatýkací rozkaz alebo ak ho vo vzťahu k Slovenskej republike odvolal, alebo
b)
inak zanikli dôvody predbežnej väzby, vydania alebo jeho realizácie.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
7.
V § 15 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na predvedenie a zatknutie osoby sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o trestnom konaní.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 73 a 120 Trestného poriadku.“.
8.
V § 17 ods. 1 sa slovo „súd“ nahrádza slovami „ príslušný sudca“ a na konci sa pripája táto veta: „O rozhodnutí o vzatí vyžiadanej osoby do vydávacej väzby sudca vyrozumie príslušný ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody.“.
9.
V § 18 ods. 1 prvej vete sa slovo „Súd“ nahrádza slovami „Príslušný sudca“.
10.
V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa žiada o vydanie občana Slovenskej republiky alebo osoby s obvyklým pobytom na území Slovenskej republiky na účely výkonu trestu odňatia slobody do členského štátu, ktorý prevzal do svojho právneho poriadku osobitný predpis,13b) prokurátor vyžiadanú osobu po vypočutí poučí o možnosti nesúhlasiť s výkonom uloženého trestu odňatia slobody v štáte pôvodu a o možnosti prevzatia výkonu rozhodnutia do Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,13c) ako aj o dôsledkoch tohto nesúhlasu. Vyhlásenie o nesúhlase uskutoční vyžiadaná osoba pred prokurátorom po vypočutí a poučení o dôsledkoch takého postupu do zápisnice v prítomnosti jej obhajcu. Toto vyhlásenie nemožno vziať späť.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13b a 13c znejú:
„13b)
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008) v platnom znení.
13c)
Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.“.
11.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak bol európsky zatýkací rozkaz vydaný na účel výkonu trestu odňatia slobody uloženého v konaní, na ktorom sa vyžiadaná osoba osobne nezúčastnila a rozhodnutie, ktorým jej bol trest uložený ani úradná informácia o vedení trestného konania v štáte pôvodu nebola vyžiadanej osobe doručená, prokurátor túto osobu po oboznámení sa s obsahom európskeho zatýkacieho rozkazu poučí o možnosti požiadať o predloženie kópie rozhodnutia, ktorým jej bol trest uložený. Prokurátor vyžiadanú osobu súčasne informuje, že s predložením kópie rozhodnutia, ktorým jej bol trest uložený, nie sú spojené procesné dôsledky doručenia v štáte pôvodu. Ak také rozhodnutie nebolo slovenským orgánom v doterajšom konaní doručené, prokurátor informuje o takej požiadavke vyžiadanej osoby justičný orgán štátu pôvodu a po doručení kópie rozhodnutia ho predloží vyžiadanej osobe. Postup podľa tohto odseku nemá vplyv na lehoty podľa § 24 a 25.“.
12.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Výkon trestu odňatia slobody uloženého v štáte pôvodu
(1)
Ak vyžiadaná osoba vyslovila nesúhlas s výkonom uloženého trestu odňatia slobody v štáte pôvodu podľa § 19 ods. 4, prokurátor predloží vec súdu, ktorý bezodkladne informuje justičný orgán štátu pôvodu o tejto skutočnosti a vyzve ho, aby sa v lehote 30 dní od doručenia výzvy vyjadril k odovzdaniu výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky a aby na tieto účely predložil osvedčenie o vydaní rozhodnutia podľa osobitného predpisu13c) a overenú kópiu vykonateľného rozhodnutia.
(2)
Ak justičný orgán štátu pôvodu s odovzdaním výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky nesúhlasí alebo ak sa justičný orgán štátu pôvodu k výzve súdu podľa odseku 1 v určenej lehote nevyjadrí, súd vráti vec prokurátorovi, ktorý pokračuje v predbežnom vyšetrovaní. Na vyjadrenie štátu pôvodu k odovzdaniu výkonu rozhodnutia do Slovenskej republiky sa po márnom uplynutí lehoty podľa odseku 1 v ďalšom konaní prihliada do prijatia rozhodnutia o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. O následkoch nevyhovenia výzve v určenej lehote súd informuje justičný orgán štátu pôvodu vopred v rámci výzvy podľa odseku 1.
(3)
Ak justičný orgán štátu pôvodu súhlasí s odovzdaním výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky a predloží osvedčenie o vydaní rozhodnutia podľa osobitného predpisu13c) a overenú kópiu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, a vyžiadaná osoba je vo vydávacej väzbe, súd súčasne s rozhodnutím o väzbe vyžiadanej osoby podľa osobitného predpisu13c) rozhodne o prepustení osoby z vydávacej väzby. Súd o začatí konania o prevzatí výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky informuje prokurátora; predbežné vyšetrovanie sa tým prerušuje.
(4)
Na konanie o uznanie a výkon rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, sa použije osobitný predpis.13c)
(5)
Ak súd rozhodne o uznaní a výkone rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, súd o tejto skutočnosti informuje prokurátora.
(6)
Ak súd rozhodne o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,13c) súd vráti vec prokurátorovi, ktorý pokračuje v predbežnom vyšetrovaní. Ak je vyžiadaná osoba vo väzbe podľa osobitného predpisu,13c) súd súčasne rozhodne o vydávacej väzbe vyžiadanej osoby podľa § 16 ods. 1.“.
13.
V § 22 ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 8“.
14.
V § 23 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
15.
V § 23 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
16.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
súd na základe postupu podľa § 21a rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.13c)“.
17.
V § 23 odsek 3 znie:
„(3)
Súd, ktorý rozhoduje o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného na účel výkonu trestu odňatia slobody, môže rozhodnúť o odmietnutí jeho vykonania, ak sa vyžiadaná osoba osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia; to neplatí, ak sa v európskom zatýkacom rozkaze uvádza, že vyžiadaná osoba v súlade s procesnými požiadavkami právneho poriadku štátu pôvodu
a)
bola včas predvolaná, a tým informovaná o termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, alebo sa jej inými prostriedkami doručili informácie o termíne a mieste konania takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že si bola vedomá plánovaného konania a informovaná o tom, že justičný orgán štátu pôvodu môže vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania, alebo
b)
vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol vymenovaný dotknutou osobou alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní obhajoval, alebo
c)
po tom, ako sa jej doručilo rozhodnutie a bola výslovne poučená o práve podať návrh na obnovu konania alebo odvolanie, na konaní o ktorých má dotknutá osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva návrh na obnovu konania alebo odvolanie, alebo nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty, alebo
d)
jej nebolo rozhodnutie doručené, pričom jej bude doručené bezodkladne po jej odovzdaní do štátu pôvodu a súčasne bude výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo na podanie odvolania, na konaní o ktorých má dotknutá osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového a informovaná o lehote na podanie návrhu na obnovu konania alebo odvolania tak, ako je uvedené v európskom zatýkacom rozkaze.“.
18.
V § 24 ods. 5 písm. b) sa slová „§ 19 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 5“.
19.
V § 25 ods. 3 sa slová „podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „podľa ods. 2 písm. a)“.
20.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak vo vzťahu k tej istej osobe bolo slovenským orgánom doručených viac európskych zatýkacích rozkazov a sú splnené podmienky podľa § 21a u niektorého z nich, o ďalšom postupe rozhodne súd; súd pritom zohľadní všetky okolnosti, najmä závažnosť a miesto spáchania činu, dátum a účel vydania európskeho zatýkacieho rozkazu. Súd pred prijatím rozhodnutia o ďalšom postupe môže požiadať o vyjadrenie Eurojust.13) Súd o svojom rozhodnutí o ďalšom postupe informuje ministerstvo.“.
21.
V § 32 odsek 2 znie:
„(2)
Žiadosť o dodatočný súhlas musí obsahovať všetky informácie uvedené v § 5 ods. 5. Žiadosť zašle súd spravidla priamo vykonávajúcemu justičnému orgánu v jazyku podľa § 37. Súd vydá európsky zatýkací rozkaz pre trestný čin, ktorý má byť predmetom trestného stíhania alebo výkonu trestu odňatia slobody, a pripojí ho k žiadosti o dodatočný súhlas, len ak ho vykonávajúci justičný orgán o to požiada.“.
22.
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„43a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2012
Na konanie o európskom zatýkacom rozkaze, ktoré sa začalo pred 1. decembrom 2012, sa použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 30. novembra 2012.“.
23.
V prílohe č. 1 písmeno d) znie:
„d) Uveďte, či sa dotknutá osoba osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia:
1. Áno, dotknutá osoba sa osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.
2. Nie, dotknutá osoba sa osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.
3. Ak ste vyznačili bod 2, potvrďte, či ide o jeden z nasledujúcich prípadov:
3.1a.
dotknutá osoba bola predvolaná ... (deň, mesiac, rok), a tým informovaná o určenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, a bola informovaná o tom, že justičný orgán štátu pôvodu môže vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,
ALEBO
3.1b.
dotknutá osoba nebola predvolaná, ale sa jej inými prostriedkami doručili úradné informácie o určenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že táto osoba si bola vedomá plánovaného konania a bola informovaná o tom, že justičný orgán štátu pôvodu môže vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,
ALEBO
3.2.
dotknutá osoba, vedomá si plánovaného konania, splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buď vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní obhajoval,
ALEBO
3.3.
rozhodnutie bolo dotknutej osobe doručené ... (deň, mesiac, rok) a dotknutá osoba bola výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo na podanie odvolania, na konaní o ktorých má dotknutá osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, a
výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva návrh na obnovu konania alebo odvolanie,
ALEBO
nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty,
ALEBO
3.4.
toto rozhodnutie nebolo dotknutej osobe doručené, pričom
– jej bude doručené bezodkladne po jej odovzdaní do štátu pôvodu a
– po doručení rozsudku bude dotknutá osoba výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo na podanie odvolania, na konaní o ktorých má dotknutá osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, a
– dotknutá osoba bude informovaná o lehote na podanie návrhu na obnovu konania alebo odvolania, t. j. ... dní.
4. Ak ste vyznačili bod 3.1b, 3.2. alebo 3.3., uveďte informácie o tom, ako bola splnená príslušná podmienka: ................................................................................................................................................................................................................................ .“.
24.
Doterajší text prílohy č. 2 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2. Rámcové rozhodnutie Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní (Ú. v. EÚ L 81, 27. 3. 2009).“.
Čl. II
Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak konanie o uznaní a výkone rozhodnutia začne na základe konania o európskom zatýkacom rozkaze,3a) príslušným na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia je krajský súd, ktorý koná o európskom zatýkacom rozkaze.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z.“.
2.
V § 18 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak konanie o uznaní a výkone rozhodnutia začne na základe konania o európskom zatýkacom rozkaze, súd rozhodne o započítaní väzby podľa osobitného predpisu.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 15 až 17 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z. “.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.