35/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 30. januára 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 7 a § 28 ods. 22 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „krajské úrady“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obvodné úrady v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky č. 445/2007 Z. z.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 4 ods. 3 písmeno h) znie:
„h)
ochranu zamestnancov a ostatných osôb oprávnene sa zdržujúcich na území jadrového zariadenia vrátane osôb podieľajúcich sa na likvidácii jadrovej alebo radiačnej havárie,“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 442/2007 Z. z.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 6 vyhlášky č. 388/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 442/2007 Z. z.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 24 znie:
㤠24
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.“.
9.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí
(INES*) na účely informovania verejnosti
Stupeň 7
Veľmi vážna havária
Stupeň 6
Vážna havária
Stupeň 5
Havária s účinkami na okolie
Stupeň 4
Havária s lokálnymi následkami
Stupeň 3
Vážna nehoda
Stupeň 2
Nehoda
Stupeň 1
Odchýlka od normálneho stavu
Pod stupnicou/Stupeň 0
Bez vplyvu na bezpečnosť
* INES – International Nuclear and Radiological Event Scale (Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí).“.
10.
V bode 1 písm. a) a písm. c) prílohy č. 5 sa nad slovom „havárií“ odkaz „1“ nahrádza odkazom „11“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 2 písm. x) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť.“.
11.
V bode 1 písm. a) prílohy č. 5 sa nad slovom „predpisov,“ odkaz „2“ nahrádza odkazom „12“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Marta Žiaková v. r.